Main Menu

                      ልዕሊ 40 ሽሕ ኤርትራውያን ዜጋታት ትናቢ ሃገር ሽወደን መሰልRead More

ልዕሊ 40 ሽሕ ኤርትራውያን ዜጋታት ትናቢ ሃገር ሽወደን መሰል ክህልዋ ዶ ኣይግባእን !

Read More

መንግስቲ ሽወደን ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቕ ክትሓትት መሰል የብላን ! ኣስመራ፡ 11 ሓምለ 2019 ሓጺር መግለጺ ኤርትራ ምስ ሃገራዊ ጋዜጣ ሽወደንRead More

መንግስቲ ሽወደን ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቕ ክትሓትት መሰል የብላን !

Read More


ይኣክል’ዶ መወዳእታ ኣለዎ እዩ ?

 ይኣክል’ዶ መወዳእታ ኣለዎ እዩ ? ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ-ሳት፣እዚ ኣርእስቲ’ዚ ከልዕል ዝደረኸኒ ነቲ ብሓደ ትጉህ ኤርትራዊ ተጀሚሩ፤ካብ ምቛም እዚ እናገበለ ዝመጸ፣ስርዓተ ውልቀ መላኺ ዘስዓቦ፣ኣብ ጥርዙ ምስ በጽሐ ዘርኣዮ ባህርያት፣ክድዓት ዝነቐለ፤ የብቅዕ ስርዓተ ውልቀ-መላኺ፣ይኣክል ምፍልላይ፣ንፍትሕን ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕግን ንምምጻእ ሓቢርና ንቃለስ፡ልእላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን ቅድሚት ሰሪዕና፣ኣብ ሓደ ንኹላትና ዘጽልል ደምበ ፍትሒ ተጠርኒፍና፣ቡዙሕነት ኣብ ሓድነት ዝብል ውርሻ ኣቦታትና ነዘውትር። እዚ ቁኑዕ ጭርሖ፣ ምስ ምምስራት ስርዓተ ኢሳያስን ጉጅሉኡን፣ኣትሒዘን ተቛምአን ወይ ኣንጻሩ ተጠርኒፈን ክንቃሳቓሳ ዝጸንሓ፣ ውድባት፣ምንቅስቃሳት፣ሲቪካዊ ማሕበራት፣ውልቀ ዜጋታት፣ ብሓድሽ መንፈስ ክቕበልኦ ከለዋ፡እቲ ኣውራ ከም ፈውሲ መበራበሪ ዝኾነ ነቶም ስጋብ ብዓይኖም ዝርኣይዎን ብእዝኖም ዝሰምዕዎን፣ “ድሕሪ ሕጂ ክልተ ህዝቢ ኢሉ ዝዛረብ ታሪኽ ዘይፈልጥ’’፡ ነቲRead More