Main Menu

ህዝቢ ኤርትራ ሰላማዊ መንነት ዘለዎ ህዝቢ ኢዩ !

ህዝቢ  ኤርትራ  ሰላማዊ  መንነት  ዘለዎ ህዝቢ   ኢዩ !

         ግዱስ  ኤርትራዊ  መንእሰይ

          ህዝቢ ኤርትራ ንእንታይነቱ ዘምዝንን ዘፍልጥን ናይ ባዕሉ ክብርታት ኣለዎ።  ክብርታት   ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዶብ መሬቱን ሰማዩን ባሕሩን   ብዘለዎ እምነትን ብዝውንኖ ሓባራዊ ስነ-ኣእምራዊ ኣተሓሳስባን ከም ውጽኢቱ ድማ ንሂወቱ   ንምምራሕ   ብዝውንኖ ኣረዳደኣን   ካብ ዝፍጽሞም ግብራዊ ናይ ስራሕ   ኣስተዋጾኦታትን ዝምንጭዉ   ከም   ልምድን ባህልን እናኣዘውተሮምካብ ወለዶ ናብ ወለዶ  ዝወራረሱ ናይ ስልጣኔ ጸጋታት ዘለዎ ህዝቢ ኢዩ። ሂወቱ ንምምራሕ ብተወፋይነት ዝጽዕት ህዝቢ ኣብ ርእሲ ምዃኑ   ብኩሉ መዳያዊ ክውንነቱ    ዓጊቡ ተመስገን በሃላይን ኣብ  ናይ ካልኦት  ትሕዝቶ  ብኣሉታዊ  ቅንኢ ተጸሊዩ  ኣብ ናይ ስርቅን  ምዝራፍን ምዕማጽን ባህሊ ዝዋፈር  መንነት  ዘለዎ ህዝቢ  ኣይኮነን።  ኤርትራዊ   መንነት ኣብ ተራ ማሕበራዊ  መዳይ መዓልታዊ እቶቱ ንምርካብ ኣብ  ክብረት  ዘይብሉ  ስራሕ  ዘይመራሳሕ  ክቡር ህዝቢ  ኢዩ።   ኣብ    ውሽጢ ሃገሩ  ይኹን ኣብ ስደት  ዝተማህረ  ብሞዩኡ  ዘይተማህረ  ድማ ዋላ  ኣድካሚ ከቢድ ጉልበታዊ  ስራሕ  ኣሰላሲሉ  ንክብረቱ  ቀዳምነት  ብምሃብ ብውሑድ  እቶት  ተደሪሩ   ብሕልንኡ ኰሪዑ   ክሓድር ዝመርጽ  ብሉጽ  መንነት  ዘለዎ  ህዝቢ ኢዩ።  ወዲ ሃገሩ  ይኹን  ካልእ  ሰብ  ተጸጊሙ  ምስ  ዝርኢውን  ብድንጋጸ  ዝከኣሎ  ብናይ ምልጋስ  ባህሊ ዝልለ ሩህሩህ  መንነት  ኢዩ። ኣብ   መንጉኡ ንዝርከብ  ዘይምርድዳእን  ግርጭትን  ብደረጃ  ዓዲ  ጎደቦ  ቀቢላ …….ወዘተ  ዝፍለጥ  ባይቶ  ሃሊይዎ  ብህዝቢ  ዝተወከሉ  ዓበቲ ዓድን  ቀቢላታትን  ብሰላማዊ  ኣገባብ  ናይ  ምፍታሕን ምጽውዋርን  ክቡር ልምድን  ባህልንውን  ዝውንን     ኢዩ።  ንኣብነት ኣብ   መንጎ ደቂ  ዓዲ  ወይ  ቀቢላታት ጎነጽ  ወይ  ግጭት  ምስ  ዝርከብ  ተሰማዕቲ  ለባማት ዓበይቲ  ዓድታትን  ቀቢላታትን ብዝብል  ስያመ  ዝፍለጡ ክቡራት  ኣቦታት ብቅጽበት  ተዛቲዮም  ብሰላማዊ  ኣገባብ  ይፈትሕዎ። ንሓባራዊ   ናይ ዓድታትን  ቀቢላታትን   ዝምልከት  ጉዳያትውን  እንተኾነ  ንወትሩ ከም  ባይቶ  ዓዲ :  ባይቶ ቀቢላ ኣብ ዝፍለጥ  በሪኽ  ወይ  ኣብ  ድሙቅ  ጽላል  ዘለዎ ዓቢ  ናይ ሩባ  ገረብ    ተኣኪቦም ተዛቲዮም  ክፈትሕዎ  ምርኣይ  ኣነ  ባዕለይ  ኣጸቢቀ  ዝፈልጦን ካልእ ንኤርትራዊ  መንነት  ብቀረባ ዝተኸታተለ  ተዓዛባይን  ዝምስክሮ   ሓቂ  ኢዩ።  እቲ  ኣብ  ሕቅፉ  ዝዓበኹ  ብጣዕሚ  ዘፍቅሮን  ዝሕበነሉን  ኤርትራዊ  መንነት ከምዚ  ክሳብ  ዝኾነ  ብእንጻር  እዚ  ኣነ ዝፈልጦ ናይ  ህዝቢ  ኤርትራ  ስልጣኔን  ባህርያትን  ማለት

   1/እቲ  ካብ  ፈለማ  ሰብዓታት  ጀሚሩ  ክሳብ  ሰማንያታት  ዝቀጸለ   ኣብ  መንጎ  ፖሊቲካውያን  ወድባት ህዝቢ ኤርትራ  ዝተራእየ  ናይ  ኲናት  ሕድሕድ   ምቅትታል  ደኣ  ካብ ናይ  መን  ጨካንን  ቂመኛን ባህልን  ባህርያትን ስልጣኔን ዝመንጨወ  ኢዩ? 

   2/  እቲ  ኣብ  መንጎ  ስድራቤታትን  ዓድታትን  ቀቢላታትን  ብምትእትታው  ናይ ፋሕ  ጭንግራሕ  ተረኽቦታት  ስራሕውን ካብ  ናይ  መን  ባህርያትን  ልምድን  ዝተወርሰ   ኢዩ? 

   3/  እቲ    ንኤርትራዊ  ባህሪያት  ዘይመስል  ብናይ  ዓድን  ኣውራጃን  ሃይማኖትን  ጎዶቦን  ፖሊቲካ    ንኤርትራዊ መንነት  ዝድውን  ምጽልላምን  ምክሳስን  ከ ካብ  ናይ  መን   ልምድን  መንፈስን  ዝሰዓበ  ኢዩ?    ኢለ  ንነዊሕ  እዋን  መልሲ  ከይረኸብኩሉ    እናሓመሰኒ ዝመጸ ኮይኑ  ጸኒሑ።  

      ኤርትራዊ  መንነት   ኣብ  ከበሳ  ይኹን  መታሕት ንዘጓነፎ  ውሽጣዊ  ናይ  ባዕሉ  ግጭት   ንምፍታሕ  ኣብ  ባይቶ ኣብ  ዝዛረበልሉ  እዋን  ሚዛኑ  ዝሓለወ  ናይ  ምርድዳእ  ባህርያት  ኢዩ  ዘርኢ። ገለ ከም ናይ   ኤርትርዊ  መንነት  መምዘኒ ካብ  ኣባሓጎታተይን  ኣቦታተይን  ዝርእዮ  ዝነበርኩ   ከም  ኣብነት ንምጥቃስ  ዝኣክል:–

     ሓደ  ኣቦ  ወይ  ኣባሓጎ  ተንሲኡ  ኣብ  ባይቶ  ክዛረብ  ወይ  ቃሉ  ከስምዕ  እንከሎ  ብቀዳምነት  ወትሩ  ዘዘውትሮ  ልምዲ  ኣለዎ።  ብኸምዚ  ዝስዕብ  እገባብ  ክዛረብ  ከኣ  ይርኢ  ነረ።  ዝኸበርኩም  ኣሕዋተይ  ደቂ  ዓደይ  ደግምስ  ኩሉኹም  ኣብዚ  ባይቶና  እትርከቡ  ኣሕዋት ካባይ  ንላዕሊ  ለባማትን  ፈላጣትን  ኢኹም  ይኹን  እምበር  ኣነውን   ነዛ  ንእሽቶይ  ቃለይ  ከስምዕ  ፍቀዱለይ  ኢሉ  ብትሕትና  ኢዩ  ዝዛረብ  ።  እዚ  ናይ  ኣባሓጎታትናን ኣቦታትናን  ባህሊዚ  ዘመልክቶ  እንተሃሊዩ  ኢርትራዊ  መንነት  ንነብሱ  ማዕረ  ሰብ  እምበር  ልዕሊ  ሰብ   ወይ  ትሕቲ  ሰብ  ከምዘይሰርዕን  ትምክሕታዊ  ከምዘይኮነን ንዓይ  ኣጸቢቁ ዝሕብነንን  ዝሕጉሰንን  ግሉጽ ክብሪ  ኢዩ  ። ይኹን  እምበር  ገለ  ኤርትራውያን እሞኸኣ  መራሕቲ ኣብ  ልዕሊ  ህዝቦምን  ጎረቤቶምን ካብቲ  ኣነ  ዝፈልጦ  ናይ  ኣቦታተይ  ባህሊ  ወጻኢ ኣዚዩ  ዘደንጹ  ቃላትን  ሓረጋትን  እናሰንዘሩ  ማለት:-

   1/ኣነ  ኢየ  ፈላጥ  ኣነ  ዝበልኩዎ  ይኹን

  2/    ብሒም  ንዝበለ  ምእሳር  ምስዋር  ምቅታል      ንኣብነት  ከም  ንበዓል  ስዉእ  ጀግና  ስዒድ  ሳልሕ: ወልደ  ዳዊት ተመስገ…..ወዘተ  ካልኦትን  ምቅንጻል

     ምስቲ  ቅድም  ካብ  ኣቦታተይ  ዝወረስክዎ  ልምዲ  ተገራጪዪኒ  ካበይ  ዝመጸ  ባህርያት  ኢዩ  ኢለ  ንነብሰይ  ብምሕታት ጭንቀት  እናፈጠረለይ  ካብ ዝመጽእውን  ነዊሕ  እዋን  ኮይኑ  ጸኒሑ።                 

          ኤርትራዊ  መንነት  ናይ  ሃይማኖታትን ሕብረ-ብሄራውን    ቛንቛታትን  ብዙሕነት  ዝውንን   በብሰረተ- እምነታቱን   ቛንቛታቱን ተኸባቢሩ   ኣብ  ፖሊቲካውን ማሕበራውን…..ወዘት  ሂወቱ ብዝተዛነቀ  ቅዱስ  ትርኢት   ምእንቲ  ሃገሩ  ዘድሊ  ናይ  መስዋእትነት  ዋጋ ዝኸፈለን  ኣብ  ነንሕድሕዱ  ዝደናገጽን ዝተሓጋገዝን ኣብ  ሓጎስ  ኮነ  ሓዘን  ዝደባበስን  መንነት  ኢዩ።  ኤርትራዊ  መንነት  ሰማንያ  ካብ  ሚእቲ  ኤኮኖምያዊ  እቶቱ   ኣብ  ማሕረስ  ዝተዋፈረን  ሓረስታይ   ስለዝኾነንን  ኣብ   መንጎ  ክልተ  ኤርትራውያን  ዜጋታት  ብናይ  ገግራቶም  ድልድል  ምኽንያት  ኣብ ግጭት  ምስ  ዝኣትዉ ብዓበይቲ  ዓዲ  ደደረትኩም  እዚ  ኢዩ  ንዝተባህሎም  ብይን  ኣሜን  ኢሎም  ዝቅበሉ  መንነት  ዘለዎም  ኢዮም።  ከም  ውጽኢት  ናይዚ  ውሽጣዊ ብሩኽ  ክብርታቱን  ስልጣኔኡን  ምስ  ጎረባብቲ  ሃገራት  ብዶብ   ናታይ  ናትካ  ዝዓይነቱ  ጸገም  ምስ  ዘጋጥሞ  ተሃንዲዱ  ኣብ  ደም  ምፍሳስ  ከይበጸሐ ንይብጻሓኒዩ  ዝብሎ  ጉዳይ  ብልዝብ  ንምፍታሕ  ንሰላም  ኣንጊሁ  ዝደለያን  ሃረር  ዝበላን  ግን  ከኣ  ገና  ሰላም  ዘየስተማቀረን  መንነት  ኢዩ። ኤርትራዊ  መንነት  ነቲ  ኩሉ  ዘጓነፎ  ናይ ደገን  ውሽጥን  ውዲታት  ተጻዊሩ  ከይተንበርከኸ  መግዛእቲ  ስዒሩ  መሬቱ  ካብ  ወረርቲ  ነጻ  ገሩ።   ድሕሪ  ነጻነት  እቲ  ኩሉ ንህዝቢ ኤርትራ  ኣብ  ናይ  በረኻ  ቃልሱ ዘጓንፍ  ዝነበረ  ምሕለኻታትን  ኣደራዕን  የብቅዕ  ይኸውን  ኢለ ተስፋ  ኣይቆረጽኩን  ጸገም  ክሓልፍ  ኢዩ  ኢለ  ተሃንጢየ  ግን  ከኣ 

       1/ ነቲ  ምስ  ኩለን  ጎረባብቲ  ሃገራት  ናይ  ጽልኢ  ምትኹታዃትን ብፍላይ  ከኣ  ነቲ  ምስ  ኢትዪጽያ  ዝተኣትወ  ናይ  ህልቂትን ደም  ምፍሳስን  ኲናት ርኢየ።  

      2/መንእሰይ  ኤርትራ  ናይቲ  ዝተኣጉደሉ  ኲናትን  ወረ-ኲናትን  እሱር  ኰይኑ  ምስ  ሞተን ምስሓሰሞን  ንቅድሚኡ  ሃጽ  ኢሉ  ናይ  ምጥፋእ ተረኽቦ ስዒቡ ርኢየ።

   3/  እቶም  ናይ  ኤርትራዊ  ሓርበኝነት መንነትን  ምልክታትን    ዝኾኑ  ጉጅለ  15ን  ቢተወድድ  ኣብረሃን   ሓርበኛ  ገዲም  ተጋደላይ  መስፍን  ሓጎስን  ጉዕዞና  ከፊኡ  ኢሎም ለውጥን ጉዕዞ  መንግስቲ  ክግምገምን  ኣኸባ  ስለዝጠለቡ  ገሊኦም  ክእሰረሩን  ገሊኦም  ከኣ ካብ  ሃገር  ክባረሩን እውን  ፈሊጠ

    4/ ከም  ብዓል  ሓርበኛታት  ስዉእ  ተጋደላይ  ኣሕመድ  ናስርን ስዩም  ዑቕባሚካኤል  ሓረስታይን  ኣብ  ወጻኢ  ሃገራት  ተሰዊኦም  ኣብታ ምእንተኣ  ምሉእ  ዕድሚኦም  ዝተቃለሱላ  መሬት  ሓመድ  ኣዳም  ናይ  ዘይምልባሶም  ተረኽቦውን   ኣስደሚሙኒ  ነገር ገደደ  ክብልን  ዳግም ንድሕሪት  ግልጽ  ኢለ  ንኤርትራዊ  መንነት  ኣጸቢቀ  ከም  ዝምርምርን  ዝውከስን  ኮይነ  ኾይኑ  ግን  ኣብቲ  ኣባሓጎይን  ኣቦይን  ዝነግሩኒ ዝነበሩን  ባዕለይውን    ኣብ  ዝነብረሉ  ዝነበርኩ  ኤርትራዊ  መንነት ግን   ፈጺመ  ኣይተጠራጥርኩን።    እዚ  ኩሉ  ክፋእ  ካበይ  ኢዩ  ኢለ   ጭቡጥ መሊሲ  ስኢነ  ካብ ምጭናቅ  ግን  ኣየዕረፍኩን።   

           ይኹን  እምበር  ሓቀኛ  ባህርያትን  መንነትን  ደቂ  ሰባት ንኹሉ  ብሩህ  ከይኮነ  ክሓልፍ  ስለዘይከኣል  ቅድሚ  ገለ  ኣዋርሕ  ናይ  ሰላም  መስርሕ  ኢትዮ-ኤርትራ  ተጀሚሩ ቀ/ሚኒስተር  ኢትዮጽያ  ዶ.  ኣብየ  ኣሕመድ ተደሚርና   ብውልቀ  መላኺ  መራሕ  ስርዓት  ህግደፍ   ድማ  ስልጣን ኣረኪበካ  ኣሎኹ  ምስተበሃሃሉ ብዛዕባቲ  ኩሉ  ኣብ  ላዕሊ  ዝገለጽኩዎ  ንነዊሕ  ዓመታት መልሲ  ከይረኸብኩሎም  ከጨንቁኒ  ዝጸንሑ  ሕቶታት   ለካስ!!! ለካስ!!! ለካስ!!!……..ለካስ!!!  ክብል  ጀሚረ።   

      መቀጸልታ  ናይቲ  ናይ  ቀደም  ባሕሪ  ዘለዋ  ዓባይ  ኢትዮጽያ  ዝብል  ኣህጉራውን  ዞናውን  ውዲታት  ካብ  ነዊሕ  እዋን   ኣብ  ውሽጢ  እቲ  ክቡር  ኤርትራዊ  መንነት  ሕጂ  ብግህዶ  ከብጓዕብዕ  ዝርከብ  መንቐኛ ተዘሪኡ  እናተሰርሐ  ከምዝመጸ  ክበርሃለይ  ይጅምር  ከህሉ  ድማ  ይብል  ኣለኹ።

       ገዛእትን  ኣህጉራውያን  ዓንገልቶምን መሬት  ህዝቢ  ኤርትራ  ክወሩ  ተበጊሶም  ኤርትራዊ  መንነት  ግን  ከምቲ  ኣቀዲመ  ዝገልጽክዎ  ባህርያቱን  ስልጣኔኡን   ናብ  ጎነጽን  ደም  ምፍሳስን  ከይተሃወኸ  ኤርትራ  ናተይ  ኢያ  ግደፉለይ  ኢልዎም። ንሶም  ግን  ኣብ  ብዝሖምን  ኩምራ  ሓጻውኖምን  ናሚኖም  ተመኪሖም  ንኣባሓጎይ  ዓብደልቃድር  ከቢረን  ካልኦትን  ብዙሓት  ኣቦታተይን  ኣያታተይን  ቀቱሎም።  ኤርትራዊ  መንነት ግን  ኣይተንበርከኸን  ሰውርኡ  ኣዊጁ  ክምክቶም  ምስ  ጀመረ  ኤርትራ  መሬታ  እምበር  ናይ  ህዝባ  መንነት  ኣየድልየናን  ኢሎም  ኣብ  ዖና: በስክዲራ:  ኣቑርደት  ሰንበት  ጸላም:  ኦምሓጀር:  ኮሮኮን:  ወኪድባ:  ምስያም:  ሃዘሞ:   ኢምበረሚ:  ኣብ  ደንከል  ድማ  ኣብ  ጢዖ: ሽዕብ: ኣብ  ኣስመራ  ከኣ  ብቀይሽብር ኣሽሓት  ሂወት  ህዝቢ  ኣህሊቂም  በዚውን ንርትራዊ  መንነት     ከንበርክኽዎ  ኣይከኣሉን።  በዚ  ናይ  መወድእታ  ተሪፍዎም  ዝነበረ ካብ  ነዊሕ እዋን ኣብ  ውሽጥና ዘሪኦሞ  ዝጸንሑ  ንመንነትን ባህርያትን   ኤርትርውነት  ዘይመስል መጣቆሲ  መብቀኛ  ሎሚውን  ኣይክዕወቱን  ኢዮም  ይብል።  ምእንቲዚ  ኩሉ  ኤርትራዊ  ብፍላይ  ከኣ  መንእሰይ ጉዳይና  ግዳይ  መንነት  ብምዃኑ ክንምክቶም  መድረኽ  ይሓተና  ዘሎ ይመስለኒ ኣሎ  እም ዳግም  ሓንሳእን  ንሓዋሩን  ዘይርሳዕ  ትምህርቲ  ንምሃቦምን  ንምቅባጾምን  ክንዳሎ  ዘሎና  ኮይኑ    ይርኣየኒ  ኣሎ።  

       

 « (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *