Main Menu

ልቢ ወለድ ዛንታ

                ልቢ  ወለድ  ዛንታ

   ኣቶ ደርማስን  ዘመንን  ዝበሃሉ ዘይፋለጡ  ዜጋታት ነበሩ።  ኣቶ  ደርማስ  75   ዝዕድሚኦ  በዓል  ጸጋ  ኢዮም  ነሮም። ሓሻኻ   ጸጉሮም  ሻሽ  መሲሉ  ዓይኖም  ቆሩቚሩ  ቆርበቶም  ዕጥርጥር ኢሉ  ኮታ ኣብ  ኩሉ  ሰውነቶም  ናይ  እርጋን  ምልክት  ደሚቁ  ይረአ  ነበረ። ዘመን  ከኣ   20   ዓመት  ዝዕድሚኡ  ዕምባባ  ሃገር  ሸዊት  ዓለም ዝኾነ ለይለይ  መንእሰይ  ኢዩ  ነሩ።  ኣቶ  ደርማስን  ዘመንን  ኣይፋለጡን  ዮም  ነሮም።

       ሓደ  ግዜ  ካብ  እዋናት ንኣቶ  ደርማስን  ዘመንን  ዝገዝእ ዝነበረ  መንግስቲ ኣብ ርእሲ ከተማ  ሃገሮም  ንመንእሰያት  ከዐስክር  (ወተሃደራት  ክገብሮም) ከቢድ  ግፋ ከካይድ  እንከሎ  መንእሰያት  ካብቲ  ግፋ  ከምልጡ   እናጎየዩ  ወተሃደራት  ከኣ  ነቶም  መንእሰያት   ክሕዙ ደድሕሪኦም  እናጎየዩ  ከለዉ    ወዲ  75  ዓመት  ኣቶ  ደርማስ ኣብ  ሓደ  ደው  ኢሉ  እናተናፈሰ  ከሎ  ናብኡ  ገጾም ይመጹ  ከምዘለዉ   ረኣየ።  ኣቶ  ደርማስ ነገሩ  ኣይዓጀቦን ኣትኲሩ  ድማ  ተኸታተሎም።  እቶም  መንእሰያት ዲግዲግ  እናበሉ  ማዕሪኡ  ምስ  በጽሑ  ንሱውን ምስቶም  መንእሰያት  ተሓዊሱ  ክጎዪ  ጀመረ።  ኩሎም ብሓንሳብ  እናጎየዩ  ከለዉ ኣብ  ጥቃ ኣቶ ደርማስ  ዝነበረ  መንእሰይ  ዘመን  ኢዩ  ነሩ።  እናጎየዩ  ከለዉ  ዘመን  ገሪምዎ  እዞም  ኣቦይ  ዓቢ  ደኣ  እንታይ  ኮይኖም  ዝጎዩ  ዘለዉ  ኢሉ  ክሓስብ  ጀመረ።  ዘመን  ኣቶ ደርማስ  ኣደንጊጾሞ  ዘይሓቶም  ከ  ኢሉ  ወሰነ።  እናጎየዩ ከለዉ   ኣብ  መንጎ  ኣቶ  ደርማስን  ዘመንን  ከምዚ  ዝስዕብ  ዝርርብ  ተኻየደ።

      ዘመን:—  ኣቦይ  ዓቢ  እንታይ  ኰንኩም  ደኣ ትጎዩ  ኣሎኹም?  በሎ።

    ኣቶ  ደርማስ:—  ንስኹም   እንታይ  ኰንኩም  ዲኹም  ትጎዩ  ዘለኹም?  በሎ።

      ዘመን:—  ንሕና  ደኣ  እዞም  ደድሕሪና  ዝጎዩ  ዘለዉ  ናይ  መንግስትና  ዓሳክር  ሒዞም  ብሓይሊ  ከይፈተና  ወተሃደራት  ከይገብሩና  ንጎዪ  ኣሎና በሎ።

    ኣቶ  ደርማስ:—  ንዓይውን  ከማኹም  ሕዞም  ብሓይሊ  ከይፈተኹ  ወተሃደር  ከይገብሩኒ  ይጎዪ  ኣሎኹ።

    ዘመን:—  ኣቦይ  ዓቢ  ንስኹም  ደኣ ብዕድመ  ደፊእኩም   ኢኹም  ትመስሉ  ክንደይ  ዲኹም  ገርኩም?  በሎ።

     ኣቶ  ደርማስ:–እወ  ይመስገን  ፈጣሪ  75  ገረ  ኣሎኹ  በሎ።

    ዘመን:–   መንግስቲ  ከምዚ ከማይ ናኣሽቱ  መንእሰያት  ወተሃደር  ክገብሮም ኢዩ  ዘድልይዎ  ከማኹም  ኣረጊት ኣየድልይዎን  ኢዮም  ስለዚ ንዓኹም ኣይገፉኹምን  ኢዮም  ተመለሱ  በሎ።

   ኣቶ ደርማስ:—ዝወደይ  ኣይፍለጥን  ኢዩ  እዚ  መንግስቲ ዚ  ከምዚ  ከማኹም  መንእሰያት  ንወተሃደራት  ካብ  ኣድለይዎ  ንከምዚ  ከማይ  ኣረግቶት  ከኣ  ምናልባት  ንኮረነላት ወይ  ጀነራላት የድልይዎ  ይኾኑ  ከላእ  ኮረነል  ወይ  ጀነራል   ይኾኖ    ንዓናይ  ደኣ  ንጉየ  ኣርኪቦም  ከይሕዙና እሞ ንዓኻ  ወተሃደር  ንዓይ  ከኣ  ጀረናል  ከይገብረና  እዚ  ሕሱም  መንግስቲ  በሎ።

     ዘመን:—ክክክክ ካዕካዕ   ኢሉ  ድሕሪ  ምስሓቅ  ኣቦይ  ዓቢ    ኮረነል  ወይ  ጀነራል እንተገሮምኹም  ደኣ እሞ  ጽቡቅ በሎ።

    ኣቶ ደርማስ:— ወይጉድ  እቲ በዚ  ውፈር  በዚ  እቶ  ከምዚ  ግበር  ዝብል  ዝርዝራቱ  ዘሰክፍ  ትእዛዝ  ዲክተተር  ከ  መን ክፍጽሞ  ኣባይና  ይተኣዘዞ  ንዓናይ  ደኣ  ንጉየ  ከይሕዙና  ዝወደይ  በሎ።

   ዘመን:—ኣቦይ  ዓቢ  እንታይ  ኢና  እሞ ክንገብር። ኩሉ  እምበር  ጨኒቅና!!!!! እንተዘይሒዞምና  ካብዛ  ጉያ  ምስወጻእና ንሱዳን ንኺድ ብኡ  ኣቢልና  ንኣመሪካ  ንአውሮጳ ንኤስያ  ንኸይድ እሞ  ክሳብ  ዝኾነ  ዝኸውን ኣብኡ   ንጸንሕ በሎ።

   ኣቶ  ደርማስ:– ኣይፋልን  እዚ  መንግስትና  ሰንካም  ኢዩ  ምስተን  መንግስታት  ናይተን  ዓድታት ተመሻጢሩ  ኸኣ  ኢምባሲታት  ወይ  ኣምባሳድራት  ክገብረና  ብርፍጹም ኣይንኸይድን  በሎ።

      ዘመን:–   ኢምባሲታት  ወይ ኣምበሳድራት  እንተገበረና  እሞ  እንታይ  ጸገም  ኣለዎ?

   ኣቶ ደርማስ:–ወይ  ጉድ   ገደደ!!!  ገደደ!!!…..ገደደ!!!…

ከላእ  ተሓስዎ  ከነመኻንን ክንሕሱን  ተካልና  ክንጸግብ  ካብ  ኩሉ  ሓሶት  ጸላእኩ   ሰብኣይ  ጠላዕ  ዶ ይሕሱ  ታ ኣይፋልናን  ኣይንኸይድን  ዝወይ  በሎ።

    ዘመን:—-ኣቦይ  ዓቢ  ንኹሉ  ኣይከውንን  ኢልኩም  እንታይ  ደኣዩ  ዝግበሮ?!!?!!??!!

  ኣቶ  ደርማስ:—  ዝወደይ ናብዞም  ክገፉና  ተኣዚዞም  ክጓይዩና  ዝርከቡ  ወተሃደራት  ንመለስ  ንዓኹም ኣሕዋትኩም  ንዓይ  ከኣ  ደቀይ  እንድዮም  ሓንቲ  ኣይብሉናን  ኢዮም  ክሰምዑናዮም  ይኣክል …ይኣክል…….ይኣክል  ከኣ  ንበሎም  እሞ  ነቲ  ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ  ናይ  ዓድና  ሽግር  ኮይኑ  ዘሎ  መንቀኛ  ኣልጊስና  ኣብዛ  መሬትና  ንንበር  ዝወደይ።

   ኣቶ  ደርማስን  ዘመንን በዚ  ሓሳብ ዚ  ተሰማሚዖም  ናብቶም  ወተሃደራት  ተመሊሶም  ይኣክል….ይኣክል…..ይኣክል….ይኣክል  በልዎም።

እቶም  ወተሃደራት  እውን  ይኣክል  ዝብል  ድምጺ  ኣቦኦም  ኣቶ ደርማስን  ሓዎም  ዘመንን  ተቀቢሎም  ብሓባር  ይኣክል…ይኣክል…..ይኣክል  ኢሎም   ኩሉ  ህዝቦም  ተሓዊስዎም  ይኣክል…..ይኣክል…እናበሉ  ብምቅጻል  ነቲ  ዲክተተር    ከልግስዎ  ቀሪቦም  ኣለዉ።

         ኣቡ  ያረድ

    መስከረም  9/  2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *