Main Menu

ሓደ ኤርትራዊ ሓባራዊ ጽላል ይመስርት

ሓደ ኤርትራዊ ሓባራዊ  ጽላል ይመስርት

    ወዲ-ሰብ  ፍጥር  ክብል  ንክውንነት  ተፈጥራዊ  ነገራት  ባህሪ ኣብ  ጠቅሙ  ንከውዕሎም  ይሓስብን  ይሰርሕን።   ንባዕሉ  ድማ   ኣካል  ባህሪ   ኢዩ።  ባህሪውን ብሕግታቱ  ንዝግዛእን ንዝሰማማዖን ዝኾነ  ኣካሉ   ይጠቅሞን  ንባዕሉውን  ካብኡ  ይጥቀም።  እዚ  ኣምር  እዚ  ሕጊ  ናይ  ተፈጥሮ  ኢዩ።  ካብዚ  ናይ  ሂወት  ሕጊ  ወጻኢ  ዝኾነ  ህላወ  የለን።  እዚ    ሕጊ  እዚ  ብናይ  ግብርን  ግብረ-መልስን  ናይ  እንካን  ሃባን  መለለዪ  ዝፍለጥ  ምስጢር   ኢዩ። ስለዚ  ወዲ-ሰብ   ኣቀዲሙ  ኣብ ባዕሉ  ክሰማማዕን  ክወሃሃድን ይሕተት። ቀጺሉ  ምስ ዝተፈላለዩ  መዳያት  ባህሪ  ክሰማማዕን  ንዖኦም  መሲሉ  ኣብ  ክሊ  ጥዑይ  ተደላዪ  ህያውነቶም   ናይ  ናብርኡ  ክውንነት  ክመርሕ  ይሕተት።  ነዚ  ንወትሩ  ዝሕተተሉ  ከቢድ   ዕማም  ንምፍጻም  ኣብ ዘካይዶ ወፍሩ  ኣሉታን  ኣወንታን  የጋጥምዎ።  ካብቲ  ኣሉታ  እናተማህረ  ነቲ  ኣወንታ  ሰኒዱ ከም  ቀዋሚ  ናይ  ፎርምላ  ፍልጠት  ይግልገለሉ።  ምስጢር   ባህሪ ግን  ደረት  የብሉን።  ስለዚ  ከኣ  ኢዩ  ሰብ  ኣብ  ቀጻሊ    ናይ  ፍልጠት  ትምህርትን  መጽናዕትን  ምርምርን  ዝነብር።  በዚ  ኣብ  ላዕሊ  ዝተጠቅሰ  ሕግታት  ህልውና  ተገዚኡ  ዝሰርሕ  ሰብ  ኢዩ  እምበኣር  ንሓባራዊ  ፍታሕ  ብቁዕ  ዝኸውንን    ፈሊጣዊ  ዓቅሚ  ዝውንንን።  እዚ  ማለት  ግን  እቶም   ዝለዓለን  ዝተሓተን  ዓቅምታት ወዲ-ሰብ ተመላላእቲ  ደኣ  እምበር  ብንጽል  በበይኖም ናይ  ኩሉ  ብቁዓት  ፍታሕ  ክኾኑ  ከም  ዘይክእሉ  ዓቢ  ግንዛበ  ዘድልዪ  ጉዳይ  ኢዩ። ምኽንያቱ   ኣብ  ሂወት  ዝኾነ   ፍልጠት  ዓቅሚ  ሓይሊ  ዓቀን   ሓሳብ  ግብሪ…….ወዘተ   መዳያት  ዝምድናውያን ባእታታት  ናይ  ህልውና  ደኣ  እምበር ብዝተነጻጸለ  ክውንነቶም  ንኩሉ  ነገር  ዝውክሉ  ኣይኮኑን።

       ኣብ ፖሊቲካዊ  መዳይ  በዚ  ኣብ  ላዕሊ   ዝተገልጸ  ናይ  ሂወትን  ህልውናን  ሕጊ  ናይ  ገለ  ገለ ኣህዛብ  ስርዓተ-ምሕደራ  ምስ  እንርኢ  ናይ  ልዕለ  ልዕላውን  (superiority) ትሕተ-ትሕታውን  (nferiorty)  ኣተሓሳስባ  ዝውንኑ ክልተ  ባእታታት  ንረክብ።  ሓደ  ካብኦም  ድማ  ኣብ  እንግድዓ  ህዝብና  ተጠምጢሙ  ዝርከብ  ምሕደራ  ህግደፍ  ዩ።

          እቲ  ቀዳማይ   በይነይ  ዝብል  ናይ  ትምክሕቲ  ባእታ ንባዕሉ ከም  ኩሉ   ቘጺሩ  ንመንፈሱ  ብትምክሕቲ  ገዚኡ  ንካልኦት  ዝገዝእ ካብ    ሂወት  ወዲ  ሰብ  ወጻኢ  ዝጎዓዝ ኢዩ። እዚ  ባእታ  እዚ ንባዕሉ  ከም  ፈሊጥ  ከመኽንን  ከረድእን  ከዕግብን  ዝፍትን  ንምስጢር  ሕብረት  ዘይፈልጥ  ካብ  ሂወት  ዘይተማህረ  ንዘሓሳዊ  ፍልስፍና  ዝውክል ኢዩ።   ምኽንያቱ  ደቂ-ሰባት    ኣብ  ዓቅምታቶምን  ብቅዓታቶምን  ትሕዝቶኦምን  ፍልልያት  ይሃልይዎም  ደኣምበር  ኣብ  መሰል   ማዕረ  ናይ   ሂወቶም  ተመላላእቲ  ምዃኖን  ዘይፈልጥ  ብዘይካ  ንባዕሉ  ካልእ  ዘይርኢ  ድሑር  ወይ  እናፈለጠ  ዝጽይቅ  ከሓዲ  ጸረ  ሓድነትን  ውህደትን  ሰብኣውነትን   ስለዝኮነ  ኢዪ።  እዚ  ናይ  ትምክሕቲ  ኣተሓሳስባ  ዝውንን  ባእታ  ዚ  ኣብ  ውሁድን ስልጡንን ትካላዊ  ኣወዳድባ ዘለዎ  ሕብረተ  ከም  ጸረ  ሰብኣዊ  ኣተሓሳስባ  ዝውንን  ባእታ  ተፈሊጡ   ፍንፉን  ኢዪ። ንኣተሓሳስብኡ  ናብ  ግብሪ  ንምስግጋር  ኣብ  ዝፍትነሉ  ኸኣ  ከም  ናይ  ጸረ  ሰብኣውነት  ዓቢ  ወንጀለኛ  ተፈሊጡ  ናብ  ሕጊ  ይቀርብ  ኣብ  ውህደት  ዘይብሉ  ሕብተተሰብ  ግን  ከም  ፍሉይ  ተኣምራታዊ  ዓቅሚ  ዘለዎ  እናተገልጸ  ጀግና  ተባሂሉ  እናተፈልጠ  ብዋጋ  መሰላት  ካልኦት  እናዓንደረ   ይነብር። ንሰዓብቱ ገለ  ሕልፈታት  እናመጽወተ  ድማ  ካብ  ዝናን  ምውዳስን  ከይጸገበ  ንቅድሚት  ጥራይ  ክሃድም   ንተጻረርቱን  ንሓቀኛ  ኩሉ  መዳያዊ  ዓቅሙን  እንታይነቱን  ይፈልጡኒ  ኢዮም  ንዝብሎም እናኣሰረ እናቀተለ  እናኣባረረ  ኣብ  ክሊ  ኣጸቢቆም    ዘይፈልጥዎ  ዘይውሁዳይ  ጸበብቲ  ሰዓብቱ  ዕድሚኡ  ምሉእ  ኣብ  ስልጣን  ከሕልፎ  ይሰርሕ። ኩሉ  ኣነ  በይነይ  ኢየ  ዝብል  ናብ  ባዕሉ  እናተጨበጠ  እናተጸምቘን  ክኸይድን  ክረአን  ተንተና  ዘየድልዪ  ስነመጎታዊ  ሓቂ  ኢዩ።   ስለዚ  እታ  እከይ  ባህሪ  ናይቲ  ኣነ  በይነይ  በሃላይ  ናብቶም  ዝሓንገርዎ  ተገምጢላ ነቶም  ዕድል  ዝገበሩ  ክድርብዮም  ከሎ ነቶም  ቂም  ሒዝሎም  ዝጸነሐ ሰብ  ሕማቅ  ዕድል  ከኣ  ናብታ  ፍልጥቲ    ባርባራዊት  ቤት  ማእሰርቱ  ይዳጉኖም።

     እቲ  ካልኣይ  ባእታ  ኣብ  ሂወት  ወዲ-ሰብ  እጃም  እንከለዎ  ዝበረቀ  ጸሓይና  ዝነገሰ  ንጉስና  ዝብል ምስ  ሕሱም  መግዛእቲ  ኣረመናውያን  መለኽቲ  ዝነብር  ኢዩ።  ነዚ  ባእታዚ  ግቡኡን  መሰሉን  ከተፍልጦ  ከቢድ  ቃልሲ  ይሓትት።  እትምንታይሲ  ንሕሰምን  ጸረሓድነታውን  ጉዕዞ  መለኽትን   ሓደገኛነቶምን  ካብ  ብመግለጺ  ንላዕሊ  ብተግባር  እናረኣየ  እንከሎ  ዘይበራበር   ባእታ  ስለዝኾነ  ኢዩ።  ዓቢ  ብዶሆ  ድማ  ኢዩ።

    ሎሚ  እቲ  ኣዚዩ  ዝበዘሐ  ክፋል  ሕብረተ  ሰብና

ነዚ ንግደ  ተቃላሳይ  ህዝብና  ዝኸሓደ  ምሕደራ ውልቀ መላኺ ኣጸቢቁ  ፈሊጥዎ  ኢዩ።  ይኹን  እምበር  እቲ  መሪሕ  ባእታ  ናይ  ለውጢ  ዝኾነ  ደምበ  ደላይ  ፍትሒ  ሓባራዊ  ጽላልን  ውህደትን  ስለዘይመስረተ  ግን  ኩሉ  ንህግደፍ  ዝነጸገ ኤርትራዊ  ሓይሊ  እዚ  ናብ  ናይ  መጨረሻ  ጥፍኣት  ሃገርናን  መንነትናን  ከጸናቱ  ዝርከብ  ወልቀ  መላኺ  ማዕረቲ  ዝፈጸሞ  ሃገራዊ  ኽሕደት ገና  ኣየብቀዐን።  ሎሚ    ብዘይካቶም  ቁንጣሮ  ኣብ  ክሊ  ውልቀ  መላኺ  ጥራይ ዝማምቁ  ዝመስሎም  ጸበብቲ  ዋላ  ኣብ  ዝተፈላለየ  ጽፍሕታት  ምሕደራ  ህግደፍ  ዝርከቡውን  ጉዕዞ  ሃገርና    በዚ  ከሓዲ  ውልቀ  መላኺ  ክድምደም  ዘይደልዩ  ዘኣገመ  ዝኣገሞም  ሰብ  ሕልና  ከም  ዘለዉውን ክፍለጥ ዘለዎ   ኢዩ።  እቲ  ምንታይሲ ከም  ሰቦም  ኣብ  ቃልሲ  ነዲዶም  ከቢድ  ዋጋ  ዝኸፈሉ  ኣካላት  ስለዝኾኑ  ኢዩ። ነዚ  ውጽኢት  እዚ  ይውፈዩ  ነሮም  ክበሃል  ዝከኣል  ኣይመስለንን  ስለዚ  ምልኪ  ከብቕዕ  ኣብ  ውሽጢ  ሃገርናን  ደገን  እንርከብ  ኩልና   ደለይቲ  ፍትሒ  ሓደ  ጽላል  ንመስርት  ምስቶም   ኣብ  ውሽጢ  ሃገርና  ዝርከቡ  ኣካላትና  ክንወሃሃድ  ንስራሕ።   ብዘይካ  ከምኡ  ምግባር  ካልእ  ኩሉ  መንገድታት  ዕጽው  ምዃኑ  ደጊምስ  ሕሉፍ  ክፍሉታት  ተመኩሮ  ታሪኽና  ኣጸቢቁ  ምሂሩና  ኢዩ።

    ክብርን  መጎስን  ንሰማእታት  ኤርትራ

          ኣቡ  ያረድ

     9  ጥቅምቲ  2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *