Main Menu

ሓድነት ባዕሉ ዘድምጽን ፍሪኡ ዝረአን ዝጭበጥን ፍጻመ ኢዩ!!!!

ሓድነት  ባዕሉ  ዘድምጽን  ፍሪኡ  ዝረአን  ዝጭበጥን  ፍጻመ  ኢዩ!!!!

    ሓድነት  ኣብ  ዝተፈላለየ መዳያት ሂወት  ደቂ-ሰባት ንቅዱስ ተግባርን  ፍጻመን  ዝገልጽ  ዝዓዘዘ ትርጉም  ዘለዎ ስም  ኢዩ።  ብፍላይ ኣብ  ፖሊቲካዊ  መዳይ  ሓድነት ዝብል  ናይ  ቃል  ስያመን ብኡ ዝሰላሰልን ዝምዝገብን ዕማም  ኣዚዩ  ፍሉይ  መዘና  ዘይብሉ  ዓቢ   ክብሪ  ኣለዎ።  ምኽንያቱ  ድማ  ፖሊቲካ  ዓንዲ-ሕቆ ናይ ኩሉ መዳያት  ሂወት  ህዝብን  ሃገርን  ብምዃኑ ኢዩ። ብርግጽ  ከኣ  ኣብ ብኩራት  ጥዑይ  ፖሊቲካዊ  ክውንነት  ናይ ካልእ ጥዑይ መዳያዊ  ሂወት ትጽቢት  ኣይግበረሉን  ኢዩ።  ከም  ውጽኢቱ  ደቂ-ሰባት ንናይ  ፖሊቲካዊ ሓድነት   ድሌቶም  ኣብ   ስምዒቶምን  መንፈሶምን ህያው  ብምግባር   ንትምኒታቶም    ንምርግጋጽ  ብተስፋን   ሃንቀውታን  ወትሩ  ሃረር  እናበሉ  ምእንቲ  ሓድነት ይጽዕቱ።

      ብርግጽ   ሓድነት  መተካእታ  ዘይብሉ ምስ ተፈጥሮ  ወዲ-ሰብ ዘይነጻጸል ብቁዕ ፍታሕ    ስለዝኾነ   ዋላ  እቶም  ብሓድነት  ዘይኣምኑ  ንህዝቢ   ናይ  ምጭፍጫፍ  ውዱብ ሓያል   መሳርሒታት  ዘለዎም  ኣረመናውያን  ስርዓታትን ቅልጽም  ዝጎደሎም   ብሕልናን  ስምዒትን   ርኡይ  ዲክታቶርነት  ዝመርሆኦም   ትምክሕተኛታት  መንግስታት  ሰልፍታት:  ውድባት  ውልቀ-ሰባት እውን ካብ  ሓድነት  ህዝቢ  ከም  ሕሱም  እናሰግኡ  ከም  ስልቲ  ግን  ብስም  ሓድነት ከቢድ  ፕሮፓጋንዳዊ  ወፍሪ እናኣካይዱ  ኢዮም  ኣብ  ጸላም እኩይ  መደባቶም  ዘተግብሩ።

   ብካልእ  ሸነኽ  ካብ   ተመኩሮኦም   ዝመሃሩን ትርግታ  ልቢ  ህዝቦም  ዝሰምዑን ንሓድነት ከም ንኹሉ  ዝጥርንፍ  ማእከላይ  ዕላማ   ኣሚኖም ብግብሪ ዝሰርሑን መንግስታት ሰልፍታት  ውድባት  ውልቀ-ባእታት  ድማ   ብቃልን  ግብርን  ተኣመንቲ  ኮይኖም   ኣብ  ሂወት  ህዝቦምን ሃገሮምን  ዝስማዕን ዝጭበጥን  ባዕሉ  ዓው  ኢሉ  ዘድምጽ  ዘመዝገብዎ ፍረ  ሓድነት ኣብ  ዕለታዊ  ሂወት  ህዝቦም   ደሚቁ  የንጸባርቅ።

     ከም  ኤርትራውያን  ናብ  ሕሉፍ  ናይ  ሰውራና  ፖሊቲካዊ  ናይ ሓድነት  ተመኩሮና  ግልጽ  ኢልና  ምስ  እነንብብ  ንዓና  ንኤትራውያን  ዘይገልጽ   ኮይኑ  ንረኽቦ። እቲ ንዓና  ዘይመስል  ተመኩሮ  ደኣ  ብኣና  ከመይ  ኢሉ  ተፈጸመ  ክበሃል  ውሁብ  ኢዩ።  ብዘይውልውል  ኣብዚ  እዋን ከም  ዝበረሀ ንሃገርን  መንነትን  ኤርትራ  ንምጥፋእ ብናይ  ደገ  ናይ  ቀረባን  ርሑቅን  ጥርጡራት  ክልታት ዝተኣልመልና   ናይ  ነዊሕ  እዋን ውዲት  ምንባሩ  ተፈሊጡ  ኢዩ።

    ብሓቂ  ድማ  ከም  ህዝቢ  ኤርትራ እናተገልጹ  ዝመጹ ዝቀደሙ  ወለዶታት ኣባሓጎታትናን  ኣቦታትናን  ጸረ  ሓድነት  ኣይነበሩን። እኳ  ደኣ  ሓድነታውያን  ኢዮም  ነሮም። መግለጽን  መምዘንን  ሓድነት ከምዚ ናይ  ሎሚ  ንጉዳያት  ምትንታንን ንተመኩሮ  ካልኦት  ኣህዛብ  ምስ  ክውንነት  ህዝብኻን  ሃገርካን  ብዝሰማማዕ መልክዕ  ከተተግብሮ  ምፍታንን  ንሓሳባትን  ሓረጋትን  ናይ  ዓለምና  ናይ  ፖሊቲካ ፍላስፋታት ብምቅንጣብ  ንሰባት  ምምሳጥን  ጥራይ  ኣይኮነን። መግለጽን  መምዘንን  ሓድነት  ብቃልን  ግብርን  ተኣማኒ  ምዃን  ኢዩ።

         ንኣብነት  ብቃል  ተኣማኒ  ምዃን ካብ  ተመኩሮ  ኣቦታትና

      ናይ  ሓደ  ሕብረተሰብ  ናይ  ሓድነት  ድሌታቱ  መምዘኒ   ኣብ  ነንሕድሕዱ  ዝውሃሃቦም  ሓሳባት ካብ  ሓቀኛ  ድሌት  ዝነቅሉ  ምኽኑያት  ኮይኖም  ብዋናታቶም  ተቀባልነት  ኣብ  ዝረኽቡሉ  ኢዮም።  ኣቦታትና  ድማ  ነዚ ከምዚ  ዝኣመሰለ  ባህሪ  የዘውትርዎ  ነሮም  ኢዮም።  ከም  ኣገባብ  ናይ  ቃል ምቅራብ ዕድል ንካልእ ብምሃብ   ብዘይምግናንን  ብሕጽር  ዝበለን ብተቀባልነት  ዘለዎ  ምኽኑይ   መንፈስን ሕሩመይ  ኢለየ  ቅድሜኻ  ኣይዛረብን እናበሉ  ብትሕትና ናይ ምምጓትን  ሓሳብ  ንሓሳብ  ናይ  ምልውዋጥን ክብርታትን   ባህልን  ስልጣኔን  ነርዎም።

     ንኣብነት  ብግብሪ  ተኣማኒ  ምዃን  ካብ  ተመኩሮ  ኣቦታት

       ግብሪ (action(እቲ ዝለዓለ  መግለጽን  ዋሕስን ሂወት ወዲ-ሰብ  ኢዩ።  ስለዝኾነ  ኸኣ  ኢዩ  ወዲ-ሰብ  ካብ ዝፍጠር  ግዜ  ህጻንነቱ ኣትሕዙ ክሳብ  መውዳእታ  ሂወቱ  ክንቀሳቀስ  ክሰርሕ ዝጸነሐን ዘሎን። ኣብ  ሕብረተሰብና  ከም  ልምዲ ነዚ  ናይ  ሂወት   ሕጊ  ዝኾነ  ምንቅስቃስ ዘይፍጽም   ባእታ “ክላእ  እዚ  ሰብ  ኣይኮነን”  ይብሃል።  በዚ  መዐቀኒዚ  ንሂወት  ኣቦታትና  እንተሪኢና   ንግራት  ዘኹታማትን  ንኣረጋውያንን  ድኻታትን  መበለታትን ብሓባራዊ  ናይ  ሓገዝ  ወፍሪ  እናተደጋገፉ  ዝነብሩ  ድሕረባይታ  ነርዎም።  ንከቢድ  ጉልበታዊ  ጸዓት  ተወፊዮም  እናሰርሑ  ኸኣ  ከቢሮም  ይነብሩ  ነሮም።

     ሓድነት  እውን   ከም  ውጽኢት  ግብራዊ   ፍጻመን  ስልጣነን  ዝረጋገጽ  ኣምር  እምበር  ውጽኢት  ፕሮፓጋንዳዊ ዕዮ ኣይኮነን።  ህዝቢ  ኤርትራ  ድሕሪ ቲ  መሪር  ቃልሱ ኣብዚ  መንነቱን  ሃገሩን ኣብ  ሓደጋ  ወዲቅሉ  ኣብ  ዝርከብ  መድረኽ ዝኾነ  ፖሊቲካዊ   ሰልፊ  ውድብ  ብዛዕባ  ሓድነት ብግብሪ  ከየርኣየ ዝገለጸ  እንተገለጸ  ብቀሊሉ  ተኣማኒ  ክኸውን ዘይሕሰብ  ምዃኑ  ክፈልጥ  ኣለዎ።   ምኽንያቱ  ህዝቢ  ኤርትራ  ኣብ  መድረኽ  ብረታዊ  ቃልሲ  ን30  ድሕሪ  ነጻነት  መሬቱ  ድማ  ን28  ዓመታት ቃላትን  ሓተጋትን  ጥራይ  ተቀሊቡ   ከም  ዝተጠልመ  ሕርሕራይ  ገሩ  ተረዲኡ  ኢዩ። ሎሚ  ነቲ  መሪር    ተመኩሮ  እቲ  ክደግም ዝፍትን  ሰልፊ  ወይ  ውድብ  ክህሉ  ኣይግባእን።

    ሰለስተ  ሸነኻት  ሰዲህኤን  ኤርትራዊ  ምንቅስቃስ  ንፍትሕን መድረኽን  ኣብ  መስራቲ  ሓድነታዊ ጉባኤ   ንክኣትዉ  ሰሙን  ተሪፍዎም  ኣሎ።  ኩሎም  ውድባት  ን19 ወርሒ   ካብ ብዙሕ  ፕሮፓጋንዳዊ  ሃልኪ  ርሕቆም ኣብ  ግብራዊ  መዳይ  ኣትኲሮም  ከቢድ  ተስፋ  ዝህብ  ናይ  ሓድነት ጻዕሪ  ኣካይዶም  ኢዮም። እዞም  ሰለስተ  ሸነኻት   ዘካየድዎ  ናይ  ሓድነት  ጻዕሪ  ኣብ ባዕሎም    ዓቢ  ኣስተዋጽኦ   ኢዩ።   እዚ  ናይ  ሰለስተ  ሓይልታት  ጉዕዞ  ሓድነት ምስቲ  ንደንበ  ፍትሒ  ክጽበዮ  ዝርከብ  ናይ  ስምረት  ብዶሆ ብምዝማድ  ክረአ  ከሎ ብኹሎም ደለይቲ  ፍትሒ   ክተባባዕ  ዝግቦኦ  ተስፋ  ዝህብ  ኣበርክቶ  ኢዩ።  ኩለን ኤርትራውያን  ሰልፍታት  ደምበ ደለይቲ  ፍትሒ   ሰሚረን  ዝሰርሓሉ  ሓባራዊ  ጽላል  ክምስርታ  መድረኽ  ይሓተን  ኣሎ። ነዚ  ናይ  ኩልና ምሉእ  ሓድነታዊ  ዕማም  ምስ  እንትግብር  ጥራይ  ኢና  ድማ  ኤርትራውያን  ከም  ሰልፍታትን  ውድባትን  ውልቀ  ዘጋታትን ኣብነታዊ  ሓድነትን  ስምረትትን  ኣመዝጊብና   ኢልና   ክንሕበን  እንኽእል።

       ዓወት  ንቃልሲ  ሓድነትን  ስምረትን  ጉባኤታትን  ድምበ  ደለይቲ  ፍትሒ!!!

      ክብርን  መጎስን  ንሰማእታት  ኤርትራ!!!

     ኣቡ  ያረድ

     14-8-2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *