skip to Main Content
Menu
ሕሹኽሹኽ ኣብ ኣኸባ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ሕሹኽሹኽ ኣብ ኣኸባ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ሕሹኽሹኽ ኣብ ኣኸባ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ካብ ጉዱስ ኤርትራዊ

ሰላም ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ ሳይትታት፡ ከመይ ቀኒኩም ሎሚ እውን ባይቶ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ተኣኪቡ በዚ እዋናውን ኣገዳሲ ኩነታት፣ ክመምን ገምጋም እዉን ስለ ዘካየደ፣ እንሆ ከም ኩሉ ግዜ ብናተይ ሓላፍነት ዝነበረ ምይይጥ የቕርበልኩምከም፡፡

 መዛተይ ዛዕባ ከምዚ ይመስል ነይሩ፡

ሀ. ሓፈሻዊ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን 

ለ. ጉዕዞ ምስላዊ-ዕርቂ/ሰላም፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን 

ሐ. ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝተኻየዱን ዝካየዱ ዘለዉ ተበግሶታትን ንሕና ብኸመይ ተኻፈልናዮ ብኸመይ’ከ ንቕጽል ኮይኑ፣ ከም ወትሩን ከምቲ ልሙዱን ብ-ኣቦ ወንበር ሰልፊ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ እዩ ተኸፊቱ፡፡

ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ድሕሪ ናይ ተኻፈልቲ ኣባላት ባይቶ ምርግጋጽ ሙዉቕ ሰላምታ ኣቕሪቡ፡ነቲ ስጋብ እዛ እዋን እዚኣ ብ-ኣባላትን ሓይሊ ዕማማትን ዘካይድዎን ዘካይድኦ ዘለዋ ናይ ሞጎስን ምስጋናን ምቅራብ፣ምስ እቲ ናይ ናብራና ሂወት ዝፈጥሮ ዘጋጥመና ጽበተ-ግዜ እናተገንዘብና ኮይኑ ግን፣እዋኑ ብዞሎና ዓቕሚ ኣዛይድና ክንሰርሕን ትግሃትና ከነርእን ዓዳሚ ስለ ዝኾነ፣ ኩሉ ጊዜ ሕውነታዊ(stress)ጸቕጢ/ውጥረት/ሰሃሮ ክገብረልኩም ከለኹ ዝስማዓኒ ሕልነዊ ህሰያ እናተረዳኣኒ፡ እቲ ኩነት ግን ከምኡ ክገብር ስለ ዝገደደኒ እዩ፤ ክትርዱኡኒ ተስፋ ይገብር።ኮይኑ ዝያዳ ክንሰርሕን ቆጸራና ኣኸበታትና ኣኽቢርና ኣብታ ሰታዓን እዋናን ክንርከብ ኩሉ ግዜ ካብ ምምሕጻን ኣይኮቋርጽን እየ።

ኣብ ዛዕባ ብምእታው፡

ሀ. ሓፈሻዊ ኩነታ ሃገርን ህዝብን፣ እዚ ኣርእስቲ ከነልዕል ኮሎና ህዝብና ፖለቲካዊ ልምሰት፣ቁጠባዊ ዕንወት፣ ማሕበራዊ ብስረት፣ዘጓነፎ ኮይኑ፡ኩነታቱ ኣብ ሕልምን ትምኒትን እናነበረ፡እቲ ድልየት ራህዋ-ቅሳነት-ፍቕሪ-ሰላም- ሕድገት- ይቕረታ ናቱ ስለ ዝኾና፣ነዘን ስሜዕታት ብምጥቃም ብዘይ ናቱ ተሳታፍነት፣ ብሽሙ ዝግበር ዘሎ ትያትር፣ ኣብ ምግንዛብን ምምዛንን በጺሑስ፡ ሕጅስ ያኣክል ዝብል ጉዕዞ ፍትሕን-ዲሞክራስን ዝጠልበሉ፣ መገዲ’ዩ ኣቕኒዑ ዘሎ ክባሃል ዝካኣል።

 ፖለቲካዊ ልምሰት፣ ክብል ከለኹ ስርዓተ ውልቀ መላኺ ዝወሰዶ ስትራተጂ ንኹሉ መንቛሕቋሕታት ንወፍሪ ዝፍትን ዚጋ፣በዚ ስርዓተ ኣስመራ፣ ከይነቐለ ዘውድቕ ፖሊሲ እናተጠቐመ፣ ንቡዙሓት ሃገሮም ሓዲጎም አብ ፈቐዶ ኣፍሪቃን ካልእ ሃገራት ተሰዲዶም ስርሓቶም የካይዱን፤ስጋብ ሓበን-ኤርትራ ዝበጽሑ ባእታት ኣለዉ።

ነቶም ግዝኣተ-ሕጊ ዲሞክራስን መሰልን ነጻ ኮይኖም ክጽሕፉ ዝፈተኑ ዜጋታትና፣ስብሕልናን መንፈሳውያናን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክበልዩን ህላውነቶም ዘይርጉጽ ኮይኑ ኣሎ።ንዝተረፈ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ቁጹሩሩ ንምእታው ዘይፈጥሮ ውጥን የለን፤ሓደ ካብቲ ቀንዲ ውጥኑ ሃገራዊ ድሕነት ዝብል ስለያዊ መስርሕ ይጥቀም ምዃኑ እንፈልጦ እዩ፡፡

ህዝብና ግን ነዚ መቑሓት ሰቢሩ ደሃዩ ዘስማዓሉ፣ ተጠራኒፉ ለውጢ ንምምጻእ ጻዕሩ ኣየቋረጸን፡እቲ ዘድሊ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ሓዲሽ መድረኽን፣ ሙዑቡል ኣጋባብ ቃልሲ ከካይድ፣ናትና ሞራላዊ ደገፍን ብሓደ ድምጺ ኮይና ጥርዓናቱ ከነብጽሓሉን ናይ ሕብረትና ምልክትን፣ ኣሎና ክንብሎን ከነተባብዖ እዩ ዘሎና፡፡

ብዛዕባ ቁጠባዊ ዕንወት ክሰሚ ከለኹ፣እተን ዝነበራ ትካላት በሪሰን ሓደስቲ ሰፍሕቲ ስራሕ-ዕዮ/ፋብሪካታት ኣይራኣያን እይን፤ምኽንያቱ ንክትከላ ዘፍቅድ ባይታን ፖሊሲን የለን፡፡እተን ኣብ ሃገር ዝንቃሳቐሳ ብሽም ህግደፍ ዝውሳእ ትካላት ጥራይ እየን ዘለዋ።ከምቲ ኣቀዲመ ዝገለጽክዎ ተባዕ ኤርትራዊ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ኣፍሪቃ ንርእሶም ብቁጠባ ላዕሊ በጺሖም ነታ ዝነብሩላ ሃገር እዉን የማዕብሉ ኣለዉ። 

ማሕበራዊ ብስረት፣ ክብሃል ከሎ ብዝሒ መንእሰያት ንሃገር ክሃንጹ ዝግባእ፣ ኣብ መጠረሽታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣጎልጉልት ብዝብል ስም ተቖሪኖም፣ኣብ ዕስክርና ዝነብሩ ደቅና፡ካብዚ ባርነት ኣምሊጦም ናብ ስደት ኣምሪሖም ኣብ ጉዑዞኦም ዘጓኑፎም እዚ ዘብሃል ጸገማት ሕማም ሞት የጓንፎም እምበር፣ ካብዚ ወጺኦም ኣብ ዓለምና ተዘሪኦም፣ ከም ጸገም ዝርኣየሉ እዋን ኮይኑ፣ ካብ ሽግር ናብ ካልእ ሽግር ክሳጋገሩን ናይ ሂወት ድሪኺት ከጋጥሞም ህሞት ኢና ዘሎና፡፡እቲ ውሽጣዊ ኩነት ብሓፍሻ ነዚ ይመስል፡፡

ለ.፦ዕጉዞ-ምስላዊ ዕርቂ/ሰላም፡ኣብ-መጀመርታ ብወገን ኢትዮጵያ ይኹን ብወገን ኤርትራ፣ ንዕርቅን/ሰላምን/ፍቕርን/ሓድገትን/ ናይ ኩሉ (perception) ጹቡቕ ኣቕልቦ እኳ እንተ ረኸበ፣ ሕጋውን፣ቁዋማዊ፣ መስርሕ ዘይሓዘ ስለ ዝኾነ፣ ውልዕ ኢሉ ዝጠፍእ ሓዊ ኾይኑ ተሪፉ። ምኽንያቱስ ዕርቅን/ሰላምን ነዊሕ መስርሕን ጻዕርን፣ቁኑዕ ሓሳብን ህዝቢ ዘሳተፈ ኮታ ብሕጋውያን ዲሞክራስያውያን ዝቆማ ሃገራት ምስ ዝኾነ መሰረታውን ትካላዊ ዘላቒን ዝኸዉን። ኢትዮጵያ ንገዛእ ርእሳ፣ገይና ጹኑዕ ዘይኮነ ዲሞክራስያዊ ምውሳእ እተካይድ ዘላ ክነሳ፣ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውን ከይተረፈ፡ ነዚ ናይ ክሊቲኦም መንግስታት ጠቕማዊ ውዑል፡ ኣይንድግፎን ስጋብ ኣይንቕበሎን ዝብሉ ሓያል ተቛውሞ የጋጥም ኣሎ።

ኣብ ኤርትራ እዉን እንተኾነ ነዚ ዝተገብረ ውዕል ናይ ክልቲኦም ስራዓታት፡ብዘይ እቶም ዉሑዳት-ጉጅለ ህግደፍ እንተዘይኮይኑ፣ ኩሎም እቶም ላዕለዎት ሓላፍቲ መንግስቲ ዝባሃሉ እዉን ኮይተረፉ፣ሕምረት ናይ ዝኸይድ ዘሎ ውዕል ዝፈልጥዎ የለን። ኩሉ ባዕሉ ምስ እቶም ውሑዳት ተማእዚዞም ዝኸዱ እንተዘይ-ኮይኑ ዝሳተፍዎ ጉዳይ ኣይኮነን። ካብዚ ሓሊፉ ነዚ ጉዳይ ብናታቶም ረብሓ፡ ብቐጥታ ዝካታተልዎን ዝመርሕዎን ሱዑድ-ዓረብን ኢሚራትን፣ክውምኡ ብድሕሪት ኮይኖም ዘቃናጅዉ መንግስቲ ኣመሪካ ምዃኖም ንኹላትና ብሩህ እዩ፣ዝካየድ ዘሎ ምምልላስ ፍሉይ ሉኡኽ ኣመሪካ ምስክር እቲ ጉዳይ ምዃኑ የመልክት።

ዘገርም እንተ ሃልዩ፣ እዚ ሱዑድ ዓረብ ምስ መንግስቲ ካናዳ ጸሚድዎ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ግርጭት፣ብዘይካ ግብጺ እንተዘይኮይኑ ንሱዑድ-ዓረብ ደገፍ ዝሃበ ዋላ ሓደ፣ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ካልኦት ሃገራት ዘይተወስደ፣እዚ ቆስቋሲ/ጻሕታሪ ነገራት ስርዓተ ኣስመራ፣ ንሱዑድ/ዓረብ ምድጋፍ ጥራይ ዘኮነስ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ዝብል ተሪር መርገጺ ዝወሰደን፣ ንመንግስቲ ካናዳ ዝኾንን መግለጺ ዘውጽእን እዩ።

እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ መንግስቲ ካናዳ ኣብ ግርጭት ምስ መንግስቲ ሱዑዲ-ዓረብ በጺሑ፡ ነተን መሰል ደቂ-ኣንስትዮ ዝሓተታ ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከለዋ ሓንቲ ካብአን ዘግነት ካናዳ ዘለዋ እያ። ነዚአን ብቐጥታ ክፍትሓ ስለ ዝጸውዐ። እቲ ዘገርም መሰል ትብል ቃል ንስርዓተ ኢሳያስን መንግስቲ ሱዑድን ቀጭቀጭ ተብሎም ጥራይ ዘይኮነስ ስጋብ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ እዉን ይወስዱ፡፡ 

ብወገና ኩሉ ንመሰል ዝቃለስ ኣብ ጎኑ ኢና ንስራዕ፡፡እንተ ኩነታት ዞባናን ዓለምናን ከነስተብህል ኮይና ኣብ ተሃዋጽን ኣብ ነንሕድሕድካ ምክሳስን ኢና ንዕዘብ ዘሎና። ኩነታት ኣመሪካ ምስ ኢራንን ቱርክን ዝካየድ ዘሎ ምጉቡዕባዕ እገደታት ከምኡ ሩስያን ኣመሪካን ዝርአ ፖለቲካዊ ምውጣጥ፣ ኣብ ሞንጎ ኣመሪካን ቺናን ምስ ኤውሮጳ እዉን ከይተረፈ ናይ ቀረጻት ምትእታው duty ምስሕሓት ዘስዕቦ ዘሎ ኤኮኖማያዊ ቅልውላውን ፖለቲካዊ ሳዕቤናት እንዕዘቦ ዘሎና ተገምጥሎ ዘይቅዱው ሃዋህው ኢና ዘሎና፡፡

 እንተ እዛ ንነብረላ ዘሎና ዞባ በቲ ጆግራፈዊ ኣቃማምጣ ናይ ኩለን  ሓያላት ሃገራትን ጎብለላት ክኾና ዝደልያ ሃገራት ይቃዳደማላን፣ ናተይ ናተይ ዝብላላ ሃገር ኮይና ስለ ዘላ ስርዓት ኢሳያስ ትንፋስ ክረክብ ክኢሉ ርእሱ ቅልቅል-ቅልቅል ክበል ንርእዩ ኣሎና።ይኹን እምበር ባዕሉ ዝፈጠሮ ጸገም፣ሓኒቑ ሒዝዎ መውጽኢ ዘይረኽበሉ ባይታ እዩ ዝርከብ ዘሎ።

 ምንም ዓይነት ገበን ዘይብሉ ብዘይካ ግዝኣተ-ሕግን ፍትሕን ቋዋም ይተርጎም ዝበ፣ ናይ ብሓቂ ሰላም ንኽህሉ ዝጻዓሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሃለዋቶም ዘጥፍኦም፣ንድሕሪት ተመሊሹ ክመልሶም/ከምጽኦም ስለ ዘይኽእል፣ብግብሩ ኣብ ዘይብተኽ ምቑሕ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ፤ስለዚ ነዊሕ ዝቕጽል ኣይኮነን፤ውጺኢቱ ክኣ ኩሉ ስርሕትን ግብርታትን ስርዓት ኣብ ቃልዕ ዝወጸሉ በጺሑ እዩ ዝመስል ዘሎ፡፡

ሐ. ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎ ተበግሶታት፡ንሕና’ኸ ብኸመይ ተሳቲፍናዮ ብኸመይ’ከ ንቕጽሎ ዝብል ዛዕባ፣ኣቶ ተስፋሚካኤል ኣብ መግለጺኡ ፡ እዋኑ ካብ መፋርቕ ሓምለ ጀሚሩ ስጋብ መውዳእ ነሓሰ፣ፈስቲቫልትን ሰሚናራትን ሰላማዊ ሰልፍታት ዝካየደሉ እዋናት ብምኳኑ፣ ዝተፋላለየ ተበግሶታት ዝካየደሉ-ኮይኑ፣ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዝፈልዮ እንተደኣ ሃልዩ፡ሕምረተ መደባቱ ብዛዕባ ሓቢርካ ምስራሕ ዛዓለመን ብብዝሒ ህዝቢ ዝሳተፎን ጠለባቱ ዘስማዓሉን ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ፤ተባራበሩ ንባራበር ዝብል ጽዊዒት ክትሰምዕ ከለኻ ንፍናንካ ዘባራትዕን ንኽትሰርሕ ዝዕድም ሃዋህው እዉን እዩ ክባሃል ይካኣል።

ሰልፍና ብወከልቱ ይኹን ንጡፋት ኣባላቱ ንመብዛሕቱኡ ተቦግሶታት ተሳቲፍዎን ይሳተፎን ኣሎ፤ብወገነይ ብመደረኽ ዝተጸውዐ ኣኸባ ተኻፊለ፡ እተን ተረኺበን ዝነበራ ውድባት፣ ካብቲ ሉሙድ ዓይነተ ዘተ ሓሊፉ ብሓድሽ መንፈስን ድልየት ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ባህጊ፣ጥራይ ዘይኮነስ ድልየት ህዝብና ቅድሚ ኩሉ ብምባል፣ መደብ ስርሓትን ሰነድን አውጺእና ክንሰርሕ ምእንቲ፣ ሕጽር ዝበለ ድሕረ ባይታ፣ኣብዚ ዘብጻሓና ብዘይ ሕብእብእ ኣቕሪብና ንምምዕርራይን ጡርኑፉን ውሁዱን ክትገብሮ እትኽእል ሓይሊ ዕማም ሂብና፣ ንሕና ናብ ስራሕ ነድህብ ብዝብል ተሳማምሚዕና፡ ውሱን ግዜ ስጋብ ዕለት 19-08-2018 ተዋሂብና፡ንሕና ድሮ አስረኪብናዮ ኣሎና። 

ዝተዛተናሉ እቲ ዝዓበየ መስርሕ፣ምስ ህዝብና ብፍላይ ኣብ ሃገርና ዝበጽሕን፣ ነቲ ናይ ስርዓተ ውልቀ መላኺ ሚድያታት ሲዒሩ፣ ንህዝብና ተስፋ ዝህብን ምስኡ/ኣብ ጎንኡ ምዃና ዘራጋግጸሉ፣ሓያል ዝኾነ ተለቭጂንን ረዲዮን ክህልወና እዩ እቲ ዝበልጸ። ስጋብ ኣብኡ ንበጽሕ ንግዚኡ በተን ዘለዋ ሚድያታትን ሶቺአል ሚዲያን እና-ተጠቕምና፣ ሓቢርና ክንሰርሕ ድልወትናን ተበጊስና ከም ዝጀመርና ምብራህ፡ተስፋን ትጽቢት ደለይቲ ፍትሒ ከነርዊ፣ብትሓደ ወገን ክኣ፡ እቲ ካብ ነዊሕ ዝጽዓርናዮ መደበ ሓቢርካ ምስራሕ፣ ነትርግሞ አለና ማለት እዩ ክንብል ተራዳዲእናስ ብቆጸራ ተፋላሊና አሎና።

እዚ ብወገን ኣነ ዝወከልክዎ ብመድረኽ ዝተጸውዓ ኣኸባ ኮይኑ፣ ናይ ኣትላንታ ፈስቲቫል ክኣ ኣቶ አለም ዩውሃንስ ውኪሉና ስለ ዝኸደ መድረኽ ናብኡ የሳጋግር ክብል አቦ ወንበር ሰልፊ መደርኡ ዛዚሙ፡፡

አቶ ኣለም ዮውሃንስ፣ ሓልፊ ወጻኢ ጉዳይ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ብወገኑ፣ ሰላምታ ድሕሪ ምቅራቡ ፈስቲቫል ኣትላንታ ብሓቂ ቡዙሓት ዚጋታትና ዝተሳተፍዎን፣ህዝቢ ማእከል ዝብል ጭርሖ ኣብኡ ከም ዝተራእየ እዩ ኣብሪሁ፤ምኽንያቱ እቲ ተሳታፋይ ህዝቢ ሓታትይ ጥራይ ዘይኮነስ፣ድልየቱን ምንየቱን ክግበር ኣለዎ፣ዝብሎ እማመታት ዘቕርብን፣ ኣብ መጠረሽታ በቲ ንሱ ዘቕረቦ ሓተታ፡ነተን ኣብኡ ቀሪበን ዝነበራ ውድባትን ምንቅስቕሳትን ጠልባት ህዝቢ ተቐቢለን ከም ዝወጻ ክገብር ዝኻኣለ ፈስቲቫል እዩ ነይሩ ክብል መግለጺኡ ጀሚሩ።

ኣብ መግለጺኡ፣ኣዳለውቲ ፈስቲቫል ንኹሎም ዑዱማት ምዉቕ ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብ፣ ኣጋባብ ኣሳራርሓን፣ መደባተ ዕዮን፣ ደምዳሚ ኣዋጅ ሒዙ ከም ዝወጽእ ኣብሪሆም። 1. ኣጋባብ ኣሳራርሓ ብ-ኣማእካሊ/ኣላዛቢ (moderator) ዝካየድ ምዃኑ፣ ብቑዕ ጋዜጠና ዝመርሖ ኮይኑ፣ ንሱ ዘቕርቦ ሕቶ ምምላስ እዩ ነይሩ፤ከምቲ ሉሙድ ኣሳራርሓ ዝተፈለየን ቁርጡው ኣታሓሕዛ እዩ ነይሩ ክብሃል ይክኣል። 2. መደበ-ዕዮ፣ንመደረ ቀሪበን ዝነበራ ውድባት፣ሲቪካዊ ማሕበራት፣ደቂ ኣንስትዮ፣ባህላዊ ሰብ-ሞያ (ሙዚቀኛታት) ኮይኖም፣ፍልይ ዝበለ-ግዜ ክኣ ንሙሁራት ዝተዋህበ ዓይነተ ኣታሓሕዛ እዩ ነይሩ። 3. አብ መጠረሽታ ክኣ ናይ ትሽዓተ ውድባት ብ-ዘሕጉስ ዜና ብዝብል ኣረስቲ ከም ደምዳሚ ኣዋጅ ናይ ዝተቐብልኦ ሰልፍታት ንህዝቢ ተነቢቡ ብሓግስን ናይ ምቕባልን ጨብጨባ ተራእዩ። 

ሕቶ ናይ ኣማእካሊ/ኣላዛቢን ብህዝቢ ዝቐርበልካ ሕቶን ለበዋን ዝሓዘ ኣጋባብ ክካየድ ከሎ፣ ጭርሖ ክኣ ሓቢርካ ምድሓን ሃገርን ሓድነት ህዝብኻ ምሕላዉን ዝብል እዩ ነይሩ።

ካብ ትዕዝብተይ ተሳትፎ ናይ’ቲ ኣብኡ ተረኺቡ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ-ርእሲ ሻቕሎት ናይዚ ውልቀ መላኺ ስርሓት፣ ነዛሃገር ኣብ ዘየድሊ ጸልማት ከየእትዋ እኳ እንተነበረ፡ብዝያዳ ግን ድልየት ሕድነትን፣ሓቢርካ ምስራሕን ከም ዝነበረ ካብቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ለበዋታትን መግጺታትን ክትርዳእ ትኽእል፤ንምጥቃሱ ዝኣክል፣ ኣቱም ኣብ ደምበ ፍትሒ ተወዲብኩም ትንቃሳቐሱ ዘለኹም፡ሽቶኹም ኣብ ክንዲ ነቲ ቀዳማይ ጸላኢ ዲክታተራዊ ስርዓተ ኣስመራ ተቕንዑ፣ ኣብ ነንሕድሕድኩም ክትጋራጨዉን ክትካሰሱን ትውዕሉ፤ ክንዲ ምቅርራብ ክትርሓሓቑ ካብኡ ዝገደደ ክኣ፣ ኣብ ሓደ ነይርኩም ክትፋናጠሑ ግዜኹም ተዕርቡ።

ንርእስኹም ዘይተጠርነፍኩምስ፣ንህዝቢ ክትጥርንፉ ኣይትኽእሉን ኢኹም።ብተውሳኺ፡ህዝቢ በቲ ሓደ ወገን ብዲክታተር ይግፋዕ፣ካብኡ ኣምሊጦም ዝወጽኡ ዚጋታትና መዕቆቢን መወከስን ጽላል ደምበ ፍትሒ ኣብ ክንዲ ዝርኽቡ፣ፋሕ ዝበለን ግዚኡ ዘይሓለወ ምጥርናፋት፣ብሔር-ሃይማኖት-ኣውራጃ…ወዘተ ተወዲብካ፣መን-ንመን ውሕስነት ክህብ ዘይፍለጥ፡ መሰል ዝብል ጠለብ/ምኽኒት ወይ መካሰሲ ስነ-ሓሳብ፣ ተጠቒሞም መወዳእታ ዘይብሉ ክትዓት ክትሪእን/ክትሰምዕን ከሎ፣ ክባኹም ክርሕቕ ከም ዝገበርክምዎ ትፈልጡ ኢኹም፣ስለዚ ዓቢ በደል ገይርኩም ጥራይ ዘኮነስ፣ነዚ ጨኳኒ ስርዓት ኣብ ድኻምና ክነብር ከም ዘለዎ ተገይሩ ክባሃል ዝካኣል እዩ።

ሕጂ ይኣክል ኩሉኹም ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ቃል ኣቲኹም ኣብ ስራሕ ተጸመዱ፣ንሕና እዉን ክንስዕበኩም ዝብል ስሚዒት እዩ ነይሩ ሓፈሻዊ ኣዛራርባ፣ናይ’ቲ ተሳቲፉ ዝነበረ ህዝቢ።

እቲ ዝገርመካ፡ኣብቲ እተን ውድባት ይኹና ምንቅስቓሳት ዝነበረንን ዘለወንን ቁስሊ ወይ በሰላ ኣይኣተወን፣ንዘሎ ኣማዓራርዩ ንመጻኢ ክህሉ ዘለዎ ውጥን ጥራይ እዩ ዝርኢ ዝነበረ ክብሃል ይካኣል፤ህዝቢ ነትን ውድባት ይኹና ምንቅስቓሳት ቀዲምወን ነቲ ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ድሕነት ሃገር ዘርኢ ምጥማቱ ኣሓጓስን ተስፋ ዝህብን እዉን እዩ።

እዚ ስለ ዝኾነ እተን ሕራይ ዝበላ ውድባት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢድ ሓፍ ብምባል ናይ ህዝቢ ጠለብ፣ ሓቢርካ ምስራሕ ቃል ኣትየንን ኣራጋጊጸንን።

ሰልፍና ነዚ ዓይነተ ጠለብ ኻብ ምብጋሱ ጀሚሩ ዝሰርሓሉ ዝነበረን ዘሎን ስለ ዝኾነ፡ነዚ ኣጋጣሚ ብዮውሃና እዩ ተቐቢልዎ። ከም መእተዊ፣ግደና ኣብ ዝበጽሓሉ፣ንሕቶ ኣማእካሊ/ኣላዛቢ፣ ዕላማን ራኢን ተልእኮን ብብሩሀ ገሊጸዮ

ነይረ፤ ሕምረተ ስራሕና ፍትሕን ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕጊ ንምምጻ ብዘይካ ሓቢርካ ምስራሕን ንኹላትና ዝጥርንፍ ጽላል ካልእ መዋጽእ ከዘዩሎ ኢና ኣብሪህና፤ ብሓጺሩ ንዓና ዋላ ሓንቲ ጸገም ኣይነበረን።

ዘቕረብናዩ ለብዋ ካብ ጽልኢ ቅርሕንቲ ዘይምትእምማን ሪሕቕና ብሓድሽ መንፈስን ጠለብ ህዝብና ምስማዕን እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዘቕረብክዎ መደረ ብዘይካ ለበዋ ቀራኒ ሓስብ ይኹን ወኸሳ ዝመጸኒ ኣይነበረን።

በተን ካልኦት ውድባት እዉን፣ ዘቕረበኦ መድረ ይኩን ለበዋ ተቓራርብነተን ብምግላጽ፣ ናይ ሓቢርካ ትሰርሓሉ ባይታ ወይ ውዕላት ዝጣጣሓሉን፣ክሰርሓሉ ቁሩባት ምዃነን ዘስምዕ መደረታት እዩ ነይሩ።

መደረ ደብወገን ቂንስትዮ፦ ገለ ካብአን ኣብ ውድባት ዝዋስኣ ሓንቲ ካብኣተን ግን ኣብ ውድባት ዘይተዋስአት ኮይነን ቀሪበን፣ ብጣዕሚ ኣድናቕን ንይ ወላዲትን ሓብትን ዓይነት ጸባ ዝጥዕም ንልቢ ተጋባእቲ ዝስሕብን ናይ ልቦና ምኽርን ጠለብን ንቓልሲ ተቐራብነተን ዝመልኦ መደረታት ብምስማዕ ህዝቢ ናይ ልቡ ሞጎስ ኣቕሪቡለን።

ናይ ባህሊ ሰብ ሞያ(ሙዚቃኛታት)፦ ጽዊዒቶም ብፍላይ ንውድባትን ሲቪካዊ ማሕበርን ዝጠመተ ኮይኑ፣ ንህዝቢ ሞራሉ ከይትሰብሩ፣ካብ ሑሉፍ ተመሃሩ፡ህዝብኹም ዝጥርነፈሉ ባይታ ፈጢሩ፣ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መገዲ ዝህብትመሉን ዝዓብየሉን ኣጋባብ ተኸተሉ፣ ምፍልላይ ይኣክል ሓቢርካ እትሰርሓሉን ብሓደ ድምጺ ትዛረበሉን እዋን በጺሑ እዩ። ነዚ ታሪኻዊ እዋን ንጠቀመሉ።ኣንታ ህዝቢ እዉን እንተኾንካ፣ኻብዚ ዝነበረ ዘይታቓዳወ ሂወት ናጻ ዝገብረካ ነገር የለን፤ ብወገንካ ካብ ሪሕቕካ ናይ ባህርያት ውድባት ክትመምን ክትፈርድን ምውዓል ወጺእካ፣ዓገብ ትብለልሉ፣ ኩሎም ደቅኻ ኣብ ሓደ መኣዲ ዝርከብሉ ባይታ ናይ ምህላው መበትካ ምዃኑ ክትርስዕ የብልካን፡፡

በዚ ኣጋጣሚ ንኣደላውቲ ነዚ ፈስቲቫል ብኣጋባብ ይኹን መልክዕ ኣቃራርብኡ ዝንኣድን ሓዲሽ ኣጋባብ ብምትእታውኩም ምስጋና ይብጻሕኩም።ብወገና እቲ ክግበር ዘለዎ ናይ ሰብ ሞያ ከነማልእ ኣበርቲዕናን ሓይልናን ክንሰርሕ ምኹና ቃል ንኣቱ።

ብወገን ምሁራት፣ ኣብዚ ዓንከል ብቐዳምነት ነቶም ኣብ ፈስቲቫል ከተማ ደምበር ዝተኻየደ ፈስቲቫ ሓጺር ግዜ ተዋሂብዎ፣ነቲ ካብኡ ዝወጸ ማኒፈስቶ ናይ ምሁራት ሰነድ፣ኣብ ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሞርኮሰ ኣብ መዕጸዊኡ ከኣ፣ ሓሙሽተ ዓንቀጻት ዘስፈራ፣ ምስ ባህርያትን ባህልን ህዝብና ተጠቒሰን ዘነጸራ ኮይነን፣ ከም መንጸፍን መርሆን ክይኑ፡ ኣብኡ ተመርኲስና ክንሰርሕ ኩሉ እቲ ህዝቢ ተቐቢልዎን ናቱ ገይሩ ወሲድዎን። ክም ንድፊ ሰነድ ኮይኑ ክሰርሓሉ ተወሲኑ።ኩሎም ተሳቲፎም ዝነበሩ ሙሁራት እዉን ኣስሚረሙሉ። 

ሰልፍና ነዚ ንድፊ መሰረት መቃለሲኡ ገይሩ ስለ ዝወስዶ ብሓጎስ ተቐቢልዎ፤ ባይቶ ስ.ድ.ህ.ኤ. ኣስሚሩሉን ንመስረሒኡ ዝኸዉን ሰነዳት ክቕርብ ተሳማሚዑ።

እቲ ናይ ኣትላንታ ፈስቲቫል ብኣወንታዊ ምውጻኡን፣ ኣብ ዝግበር ስርሓት ነጢፍና ክንዓየሉን ኣኸባ ሓበረታቱ ሂቡን ደስቱኡ ገሊጹን።

ብተወሳኺ ካብ ኣባላት ባይቶ በቢወገኖም ንዝተገብሩ ፈስቲቫላትን ንዝዳለው ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጅነቭራ፣ በቢወገኖም ሓበራታት ሂቦም።

 ንምጥቃስ ፈስትቫል ስቶኮልም ዝተኻየደ ናይ ሓባር መግለጺ ሒዙ ከም ዝወጸን ክሳዓብ ከም ዘለዎን ትዛሪብሉ። ኣብ ፍራንክፎርት ዝተኻየደ ፈስቲቫል እዉን ብዙሓት ወድባትን ምንቅስቓሳትን ከም ዝተሳተፍዎን ከም ተልእኾን ጽውዒትን ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝነበረ ተገንዚቡን፣ ከምቲ ዘተንብሆ ናይ ሓባር ስራሕ ክማላእ ትጽቢት ይግበረሉ፡፡

ካልእ ምንቅስቓስ ብ 14/2018 ተኣኪቡ ዘተላዕለ ምንቅሳቓስ ናይ 14 ሲቪካውን ህዝባውያን ማሕበራት ንዕለት 11/08 2018 ስጋብ 30 ዝኾና በጺሐን ኣለዋ ዝባሃል፣ኣኸበአን ገይረን መስርዑን/ሰነዱን አታኻኺለን ክወጽኣ ዓቢ ትጽቢት ይግበረለን፤ከምቲ ዝበልዎን ዝሓስብዎን ሃገራዊ መልክዕን ኣጋባን ክኸዉን እዩ እቲ ጻዕሪ፤ንዝብሉ ምንቅስቓሳት ፍናናዊ ደገፍን ፍሉይ ቆላሕታን ክግበረሎም ክሳዓቡን ከም ዘለዎ ባይቶ ኣስሚሩሉ።

ን-30/08/2018 ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ፣ ስጋብ ነቲ ናይ ስርዓተ-ኣስመራ ስትራተጂ ዘቃልዕን፣ነዚ ውዕል ናይ ክልቲኦም መንግስታት ዝካየድ ዘሎ፣ማዕራዉን ክሊቲኦም ህዝብታት ሙሉእ ተሳፍነት ዘይሃለዎ ኮይኑ፣ሕጋዉን፣ሙሉእነትን፣ ዘላቂ ፍታሕ፣ዘይህብ ምዃኑ ዘብርህን፣ጽዊዒቱ ክኣ፡ብፍላይ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርናን አብ ዲያስፖራ ኣጽቒጡ ዘሎ ህዝብና፣ብሓፈሻ ክኣ ንመጋባእያ ዓለምን፣ደሞክራስያውያን ሃገራትን ክኸዉንን፤ንሕና ኣንጻር ዕርቅን-ሰላምን ከምዘይኮና ኣነጺሩ ዝሕብር ኣጋባብ ከማልእ ንላቦ።

 ሰላም ዕርቅን ቅድም አብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት፣ኣብ ውሽጠን ምስ ዝህሉ፡ ናይ ሰላም ሓቢርካ ምስርሕ ምስ ጎራባብትኻ ቀዳማይ ቦታ ከም ዝሓዝ ዝስሕቶ የሎን። አብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቶም ናይ ብሓቂ ፍትሒ ግዛኣተ ሕጊ ዝሓተቱ

ፖለቲከኛታት ጋዜተኛታት መንፈሳውያን ሰብሕልናን ኣሲርካ ምስ ጎረበት ዕርቅን ሰላምን ክትዝምርን ትያትራዊ ተዋስኦታት የብቀክቅዕ ዝብል ብሙሉእ ሓይልና ንድግፍ።

እቲ እንላበዎ፡ዘየዲሊ ተበግሶን፣ መፋላለይን ክኸዉን ዘኽእል እማመት፣ከይውሰድ እናኣማሕጸና ንኣባላትና ንጡፍን ኡሩምን ዑዉቱን ኮይኑ ክወጽእ፡ ዘድሊ ጻዕሪ ክገብሩ ንላቦ።

 ብዝተረፈ እቲ ኣብኡ ዝሳተፍ ህዝቢ ጌጋታት ክርኢ ከሎ ስቕ ከምዘይብልን፣ሓድነታዊ መስርሕን ቀጻልነት ዝህልዎ ኣጋባብ ከም ዝኽተል ሙሉእ እምነት ኣሎና ዝብል ሙዉቕ ዘተ ተኻይዱ።

ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ንኹሉ ዝካየድ ምንቅስቓሳት ተበግሶታት ከምቲ ዝግብኦ ቆልቅሕታ ክገብረሉን ከታባባዕን፣ ዘድሊ ሓገዝ ክህብ ቁሩብ ምዃኑ ደጊሙ ኣራጋጊጹ ።

ከምዚ ትርእይዎ ናይ ሓበረታን ብኸመይ ንዋሳእ ዝዓለመ ኣኸባ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ይዓጹ።

ኣብ ዝመጽእ የራኽበና

ካብ ጉዱስ ኤርትራዊ     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top