skip to Main Content
Menu
ሕሹኽሹኽ ፣ኣብ ኣኼባ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ሕሹኽሹኽ ፣ኣብ ኣኼባ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ሕሹኽሹኽ ፣ኣብ ኣኼባ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ 

ሰላም ንኹሉኹም ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይታት፣ ብዕለት 24/ሰነ/2018 ብመገዲ ሳይበር ኣቢሉ፣ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብምኽንያት በዚ ኣገዳሲ ውዕውዕ ኩነታት፣ተጋሂዱ ዘሎ አብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፍሻ ብፍላይ ክኣ ኣብ ሞንጎ ጎራባቢቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርኤ ዘሎ ምዕባለታት፣ ካብኡ ዝነቀለ ሰልፍና ክኽተሎ ዝጸንሐን ዘሎን ኣጋባን ንዝመጽእ ከማልኦ ዘለዎ ስትራተጂን፣ ፖለቲካው ውጥንን፣ ክማላእ ዘለዎ መደበ ዕዮታት ምዝታይን፣ ሰነደ-ስርሓት ውውጻእ/ምቕያስ ዝብል እዩ ነይሩ። 

ከም ትዕዝብተይ ኩሎም ኣባላት ባይቶ ምስ ምምጻእ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘስዓቦ ፖለቲካዊ ለውጢ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብቐዳምነት፣ ካብኡ ሓሊፉ ንስርዓት ውልቀ መላኺን ህዝቢ ኤርትራን፣ከምኡ አብ ዲያስፖራ ዝነብሩ ዜጋታትን-ውድባታትን ብሓፈሻ፣ንመንግስታትን – ውድባት/ሑቡራት ዓለማት ብዓቢ ኣድንቆትን ሞጎስን ዝተቐብልኦ ምዃነን፣ ክም-ዘይትጽበዮ ዝነበርካ ኣወንታዊ ሃንደበት ስለ ዝተረኸበ፣ በቲ ብማዕክናት፣መራኸቢ ቡዙሃን ዝዋሃብ ቃለ ደገፍን -ተቋውሞ ከይተረፈ እንሰምዖን እንዕዞቦን ዘሎና ኮይን ልዕሊ ትጽቢቶም ምዃኑ ከስተብህል ክኢለ።

ከመይ ዝኣመሰለ ዘተ ተኻይዱ ዝብል ህንጥይና/ድልየት(curiosity)፣ብዘለኒ ኑኡስ ዓቕሚ ክገልጸልኩም ክፍትን ከለኹ እዚ  ዘቕርቦ ጹሑፍ ብናተይ ተብግሶን ሓላፍነትን እምበር ሰልፊ ዝስከሞ ፖለቲካዊ ይኹን ሞራላዊ ሓላፍነት የብሉን። ነቲ ነትጉሉጽነት፣ ኣብ ውሽቲ ውድባትን ሰልፍታትን ክህሉ ኣለዎ ዝብል መርገጽየይ ተበግሂሰ፣ በቢእዋኑ ዝቕርበልኩም ጹሑፍ፣ ብወገን መሪሕነት ይኹን ካብ ኣባላት ዘጋጠመኒ ተጻብኦ ይኹን እገዳ፣ወይ ወቕሳ/ህየሳ ከምኡ ወግዓዊ-መግናሕቲ፣ ስጋብ እዛ እዋን ኢዚኣ ብማንም ዓይነት ከም ዘይመጸኒ ከራጋግጸልኩም ይፈቱ፤ እዚ ክኣ ኣንፈተ ጉሉጽነትን፣ዲሞክራሲያዊ ናጽነትን፣ዘፍቅድን ናብኡ መገዱ ዘቕንዐ ይመስል።ናጻ ኮይነ ክጽሕፍን ናብ ኩለን ወይብሳይታት ክልእኽን ተጠቂዑ ከተንብብዎ ምኽኣልኩም ምስክር እዩ።

ኣብ እቲ ዘንቀለኒ ዘይወግዓዊ ወረ ብምምላስ፣መኽፈቲ ክምቲ ሉሙድ ብኣቦ ወንበር ሰልፊ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ እዩ ተኸፊቱ።ምዉቑን ሕውንተታዊ ሰላምታ ምስ ኣቕረበ፣ ኣስኢቡ ሎሚ ከም ሁጹጽነቱ ካብቲ ስሩዕ አኸባታትና ዝተፈልየ ኾይኑ፣ ነዚ ኣብ ሞንጎ ክልተ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸሲቱ ዘሎ ምቅርራብ፣ኣብ ሞንጎኦም ንነዊሕ እዋን ጽምዳዊ ውግእ ዘካየዳን፣ብውዕል ኣልጀሪ፣ብይን ሀግ፣ብምኽታም ኽሕንጸጽ ዝነበሮ ዶብን ክህሉ ዝነበሮ ሰናይ ጉርቡትና፣ ብናይ-ክሊኤን ህልኽን ምስምሳትን ዝፈጠሮ ኩነታት ኣብ አይውግእ ኣይሰላም ዙሕል ኲናት ን 16 ዓመት ተጠልጢሉ ጸኒሑ፣ድ/ር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀዳማይ ሚንስተር ምምጻእ፤ኣብ ኢትዮጵያ ዘስዓቦ ዓብይ ፖለትካዊ ለውጢ፣ዝፈጠሮ ሓዲሽ መድረኽ፣ብወገና ክንወስዶን ከነውጽኦን ዝጸናሕና ፖለቲካዊ ተቦግሶታት ምግምጋምን፣ ንዝመጽእ ክንስዕቦ ዘሎና ስትራተጂ ንምዝታይን መምርሒ ክህልወና ዝዓለመ እዩ። ዘረብኡ ብምቕጻል ኩላትኩም ከም ዝተገንዘብክምዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ውዕውዕን ቁልጡፍን ለውጥታት ብድፊኢት ህዝባዊ ምንቅስቕስን ንይ ደገ ተጽዕኖታትን ስለ ዝኾነ ድኣምበር ስቕ ኢሉ ባዕሉ ዝመጸ ከምዘይኮነ ንኹሉ ብሩህ እዩ።ኮይኑ ግን ምምጻእ ኣብ ስልጣን ድ/ር ኣብይ ኣሕመድ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ፣ኣብ ጎራባብቲ ሃገራት እውን እንተኾነ፣ኣብ ባዕሉ ክበጽሖ ዝኽእል ከም ጁቡቲ፣ ሶማል፣ግብጺ፣ካልኦትን ብምብጻሕ ሰላምን ሩጉእ ዞባ ክህልወናን ኣብ ቑጠባዊ መዳያት ምትሕግጋዝ ክህሉን ዝብል ሓሳብ፣ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተደጒሉ ጥራይ ዘኮነስ በቢ እዋኑ ዝትኮስ ዝነበረ ተጻብኦታት ክዓርፍን ፍታሕ ክረክብን፣ኣወንታዊ ስርሓት ኣካይዱን የካይድ ኣሎን፤ብፍላይ ክኣ እቲ ኣብ ሞንጎ ኢትዮ/ኤርትሮ ዝነበር ብሽም ዶባዊ ጎነጽ መዕለቢኡ ከይረኸበ ዝጸንሐ ውዕል ኣልጀሪን ብይን ሀግን፣በቢተፋላለዩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ሕልኽልኻትዝገብርዎ ዝነበሩ፣ ሰቢሩ ብዘይ ቅድመ ኩነት፣ብምልኡ ውዕል አልጀርን ብይን ሀግ ንቕበሎ ምስ ተባህለ፣ብወገን ስርዓተ ኣስመራ እውን፣ውዕል ኣልጀሪን ብይን ሀግ ከምታ ዘላታ ከይተተርጎመን ካብ መሬትና ከይወጹ ከለው፣ምንም ዘተ ዝብሃል አይክሁሉን እዩ ዝብል ዝነበረ፣ መርገጺኡ ገዲፉ፣ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ መጺኡ ዘሎ ለውጥን ናይ ሰላም ጽዊዒትን ንኽሊቲኦም ህዝብታትን ሃገራትን፣ ክልተኣዊ ሓበራዊ ረብሓ ታቶም ዕብየቶምን ዘተኮረ፣ ብጹእ ዕላማ ስለ ዝኾነ፡ብንጥፈት ንጸምደሉ ቀዳምነት እዩ። ስለዚ ክኣ፣ወጻኢ ካብ ዘመተታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅብባልን፣ንክህሉዉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ምእንቲ ክንፈልጦን ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን፣ሉኡኽ ናብ ኣዲስ-ኣበባ ከነበግስ ኢና፣ዝተሓውሶ መደረ ኣስሚዑ፤ እለት 20 ሰነ መዓልቲ ሱዉኣት ዝኸብረሉ ብምንባሩ፣ ለዋህ ህዝብና ንሰላም ካብ መዋእል ዝጽበያን ዝተቓለሰላን ስለ ዝኾነ ብጣቒዕት ተቐቢልዎ።እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ብወገና ንሰላም/ውህደትን፣ውሑስ ዶቡ፣ኣብ ርእሲ ኹሉ-ሓድነት ህዝብን፣ልእላውነት ሃገርን፣ ፍትሕን ግዝኣተ ሕግን ዲሞክራስን፣ዕላማናን ራኢናን ተልእኾናን ስለ ዝኮነ ደገፍና ጥራይ ዘኮነ ብቑልጡፍ ምሕንጻጽን ዶብ ክጅመር ጽዌዕትና ኣቕሪብና።ነቲ ብህዝቢ ተጸውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ድ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሳተፎን መደሩ ዘስማዓሉ፡ብገበርቲ ሽበራ ዝተተኮሰ ቦምባ፣ቡዙሓት ኑጹሃት ሰባት ቖሲሎም ሓደ ሰብ እዉን ሞይቱ ዝተሰምዐ፣ነቲ ግብ-ረሸበራ ኮኒኗ፣ንህዝብን ንቀዳማይ ሚንስትርን ክኣ ናይ ደገፍ ቃል ኣቕሪብና።አብ ተፋላለዩ ማዕክናት ቃለ-መጠይቃት ከም ዝገበርና እዉን ትካታተልዎ ዘለኹም ህሞት እዩ።ከምዚ ኢልና አብዚ ዘሎ ዉዕውዕ ኩነታት ክንዋሳእን ክንካታተልን ጸኒሕና ከም ልምድና፣ሓቢርና ክንሰርሕን ባይቶ ብወገኑ ክህበና ዝኽእል መምርሕን ክንክተሎ ዘለና ስትራተጂ ብምባል ነዚ አከባ ምጽዋዕና። ስለዚ በውገንኩም እተቕርብዎ ስሚዕትን

እትብዎ መስርሐ መደበዕዮን ስትራተጂ ተዛቲና ሰነደ ስራሕ ወጺኡኽንጓዓዝ ምእንቲ መድርኽ ናባኹም ይገድፎ ክብል ዘረብ ዛዚሙ። 

ኣባላት ባይቶ በዚ ኣጋጣሚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ምድያታት ዝስማዕ ወረን ዝካየዱ ክትዓትን ዝመስል እኳ እንተኾነ፣አተኲሮ ዝርኣዮ፣ነቲ/ዘገርም ነገር ስርዓተ ኣስመራ ኣጽቂጡ ጸኒሑ፣ ኣብ ዕለት 20 ሰነ፣መዓልቲ ስውኣት ዝዝከሩላ፣ህዝቢ ኤርትራ ስውኣት-ደቁ/የሕዋቱ እናዘከረ ዘስተንትነሉ ብዕምቆት ሕልነዊ ጸሎት ዘዕርገሉ ክነሱ ውልቀ መላኺ ግን፣ነዛ ከምዚኣ ዘኣመሰለት መዓልቲ ህዝብና ንሰላም-ንውህደት-ኣዕሚቑ ዝሓስበላ ምዃኑ ኣጽኒዑ፣ተንኮላዊ ባህሪኡ ንህዝቢ ክማርኽን ክምስጥን ዝኽእል ስትራተጂኡ ብምዝውታር፣ብ-ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ሰላም ጽዊዒን፣ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥን-ምዕባለን ብዕምቆት ምፍላጥን፣ ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክነድፍ ስለ ዝሕግዘና ልኡኽ ናብ ኣዲ-ኣበባ ክነበግስ ኢና።ምስ በለ እቲ ደላይ ሰላምን ርግኣትን ህዝብና ብጨብጨባን ተቐቢልዎ፡ውንጭፍ ዝደርበየት እምኒ ክልተ ዑፍ ብሓድ እዋን ትቐትል ዝባሃል፣ውልቀ መላኺ ብሓንቲ መደረ ነቲ ስሚዒት ህዝቢ ተሞርኲሱ ከም ዝቕበሎን በቲ ሓደ ወገን ክኣ ካብ ትሓቢኡላ ዝነበረ በዓቲ ጎነጽ መሕቢቱ ምስ ፈረሰቶ፣ብኸመይ ይወጽእ ዝብል ፈተነ እከይ ስትራተጂኡ ዘጻውድ ዘሎ። ንሕና ከም ስ.ዲ.ህ.ኤ ነዚ ብምርዳእ ነቲ ኑሱ ዝገብሮን ዝዛረቦን ፖለቲክዊ ዕንደራን/ጸወታ ብጥንቃቐ ክንካታተሎ፣ንውዕል አልጀሪ፣ብይን ሀግ፣ብዘይ እንዶ ምንዶስን ኣብ ናይ ፖለቲካ ዋጋ-ዕዳጋ ከይኣቱ ሓለዋና ዑዙዝ ክኸዉን ዘለዎ።ነዚ ንምግባር ብፈተውቲ ፣ዲሞክራስያውያን ባእታታት ኣብ ኢትዩጵያ ብፍላይ ክኣ ሁቡባት ጋዜጠኛታት ኣብ ዝግበር ኣኻበታት ብምክትታላትን ቃለ መጠይቅ እንገበሩ ንህዝቢ ኽሕብሩን ክስዕብዎን ጥሕሰታት ክርአ ከሎ ዘይምቕባሎም ብሰላማዊ ሰልፊ ከርእዩ ምግባር ዓቢ ትጽቢት ይግብር።

ህዝብታት አብ ዶባት ዝነብሩ፣ካብ ቦቶኦም ክልግሱ/ክጉዕዙ ከለዉ ብዙሕ ነድሪ-ሕርቃን-ጓሂ ስጋብ እምበይታ ከስምዑ ከለዉ፣ብወገና እንታይ ዝብል መፍትሒ እንብሎ ከነቕርብ ንኽእል ዝብል ሓተታት፣ንኸምዚ ዝኣመሰለ ውዕልን ብይንን ፣ ኣብ ሞንጎ ክልተ ሃግሀራት ናይ ዶብ ግርጭት እቲ ዝዓበየ መሰርሕ ፖለቲካ እንካን ሃባን ምዃኑ ሩዱእ ኮይኑ፣ ነቶም አብ ዶባት ዝርከቡ ምሬቶም ናብ ካልእ ክኸይድ ከሎ ዝስምዖም ሕላንዊ ምህሰያ ኣወንታዊ ኮይኑ፣እዚ ዓይነት ኩነት ከምዝመጽእ ብምግንዛብ ኣብ ልቦናን ድልየት ህዝብኻ ዝዕግበሉ ስምምዕ ክውሰድ ከሎ እዩ፤ብወገና ንህዝብታት ዘዕግብን ናይ ምሕዋይ ወይ ኣዕጋቢ-ኣምሰያ ዝርከበሉ ፍታሕ ክህሉ፣ብዘለና ዓቕሚ ምስ ፈተውትና ብምትሕብባር ጸቕቲ ክንገብር ኢና። ከም እንፈልጦ ነቲ መሰረታዊ ውዕል ኣልጀሪን ብይን ሀግ ከጠሓሰ ንዘጓንፉ-ዕንቅፋት ንምስጋር ብምባል(amennd)ምምሕያሽምምዕራይ-ንኣሽቱ ለውጥታት ብስምምዕ ናይ ክሊቲኦም ሃገርት ዕድል ዝህብ ኣለዎ።ኣብዚ ልቦናን ህዝባዊ ስሚዒት ዝሓሀለ  ምትዕርራይ ክገብር ከም ዝኽእሉ ተገንዚቦም ነናቶም ፖለቲካዊ ጠቕሚ ዘይኮነስ ናይ ክልቲኦም ሃዝብታት ድልየት ዘርዊ ክኸውን ምሕጽንታ ጠራይ ዘይኮነ ከምቲ ዝበልናዮ ሙሉእ ምክትታል ክንገብር ኢና።ዓመጽ ምስ ዝርከብ ምስ ህዝብና ኩሎም ደምበ ፍትሒ ሓቢርና ብርቱዕን ዘስምዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኽንገብር ኢና።

ካብ ካልኦት ኣባላት ዝስማዕ ዝነበረ፣ እዚ ከም ነፋሒቶ ቆርበቱ እናለወጠ ዝመጸን ዝኸይድ ዘሎ ስርዓተ ውልቀ መላኺ፣ ካብ ስልጣኑ ከይወርድ ክብል፣ ነቲ ወትሃደራት ኢትዮጵያ ካብ መርየት ኤርትራ ከይወጹ ዘተ/ዝርርብ እንኣትዎ ነገር የለን ዝብሎ ዝነበረ ጣንጢኑ፣ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም-ዝጽውዕን ዓቢ ፖለቲካዊ ለውጢ ይርኤ ስለ ዘሎ ብቐረባ ብዕምቆት ክንካታተሎ ከነጽንዖን ንመጻኢ ንስራሕና ዝጠቕም ውጥን/ጽትራተጂ ኸነውጽእ ምእንቲ፣ሉኡኽ ከነበግስ ክብል ከሎ፣ ከም’ቲ ኩሉ እዋን(engma)ምስጥራዊ ዓይነት ኣዛራርብኡን ስልጣኑ ብኸመይ ይቕጽል ዝዓለመ ምዃኑ ብሩህ ኮይኑ፡ነዚ ውሳኔ ክወስድ ከሎ በቶም ቀደም ጻላእቲ ዝብሎም ዝነበር ሎሚ ከም መሓዝትኡ ከቕርቦም ዝፍትን ዘሎ፤ ጸቕጥታት አብ ስልጣኑ ዝቕጽለሉ ውሕስነት ተዋሂብዎ-ዶ ይክዉን ዝብል ጠርጠራ ከስዕብ ባሕርያዊ እዩ። ብወገና ስልጣን ውልቀ መላኪ ከይቅጽልን፣ህዝብና ኣብ ሰላምን፣ግዝኣተ-ሕጊ ዲሞክራስን፣ብፍላይ ክኣ ልእላውነትን ሃገርን፣ሓድነት ህዝብን፣ውሑስን ሕጋዉን ዶብ ክህሉ ጥራይ ዘኮነስ፤ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከይኣቱ ብሙሉእ ዓቕምና ክንቃለስ ኢና።

ካልእ ስኽፍታታት ክኣ ክሊቲኦም ስርዓታት ግርጭቶም ፈቲሖም፣ንቡር ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከካዩዱ እንተ ኾይኖም ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝዋስኡ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ውድባት እንታይ ዕድል ከጓንፎም ይኸዉን ዝብል ነይሩ።ድ/ር ኣብይ ኣሕመድ ንኩሎም ተቋወምቲ ኣብ ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝወስኡ፣ኣብ ሃገሮም ተመሊሾም ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ምውሳእ ክገብሩ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሓባር ሃገና ከነማዕብል እጃምና ነወፊ ኢሉ ምስ ዓደመ ብዙሕ ተቐባልነት ረኪቡ፡፤ ንምስክር ክኣ ንኹሎም ፖለቲካውያን ኡሱራት ፈቲሑ፣ሑሉፍ ሓሊፉ ብክድዓት-ሃገር፣ተኸሲሶም ናይ ሞት ፍርዲ ተውሂብዎም ዝነበረ ምሕረት ሂቡ ካብ ማእሰርቲ ክወጽእ ገይሩ።ዋና ጭርሖ ድ/ር ኣብይ ፍቕሪ/ሰላም/ይቕረ-ሕድገት፣ ውህደትን ሓድነት ሃገርን፣ካብ ድኽነት ክንወጽእ ናይ ዚጋታትና ብነጻ ክዋስኡን፣ወፍርታት ክገብሩን ሃገሮም ከማዕብሉ ንርእሶም ሃብቲ ደሊቦም ንህዝቢ ስርሓት ዝፈጥርይሉ ፖለትካ ከነካይድ፣ብተወሳኺ ናይ ወጻእተኛታት ወፍሪ ዝኣትወሉን-ዝጣተሓሉ ፕሊሲታት ከነማዕብሎ፣ ግዚኡ ኣኺሉ ዝብል እዩ።ብወገን ውልቀ መላኺ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ይትረፍ፣ነቲ ናይ 97 ቅዋም ክይትርጎም ክብል ኣብ ድቕድቕ ዝበለ ጸልማትን ውግእን የእትዩ ን-16 ዓመት ኣብ ኣይውግእ ኣይሰላም፣ዙሑል ኲናት ክንጸንሕን፣ መንእሰያትና ኣብ ዘይውዳእ ሃገራዊ ኣጎልጉሎት ጸሚዱ፣ካብዚ ባርነት ንምህዳም ኣብ ስደትን ሞትን የጋጥሞም ከምዝነበረን ዘሎን ኩላትና ንርእዮ ዘሎና ሃሞት እዩ።ሕጂ እዉን እንተኮነ ስልጣኑ

ንምንዋሕ ክብል ኣረሜናዊ ስትራተጂ ካብ ምምሃዝ ኣይከዕርፍን እዩ።ዝብል በቢ ዓይነቱ ስኽፍታት ብ-ኣባልት ባይቶ ይቐርብ ነይሩ።

እዚኦምን ካልኦትን ዝተፋላለዩ ፖለቲካዊ ትንታነታትን፣ባህርያዊ-ስኽፍታታትን ድሕሪ ምቅራብ ብወገና እንታይ ክንገብርን ብኸመይ ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ታሪኻዊ እዋን ንገጥሞን ክህልወና ዘለዎ ስትራተጂ ብምድሃብ፤ኣብ-መዕጸዊ፣ንዝተፋላለየ ርእይቶታት ሓሳባትን፣ፖለቲካዊ ትንታኔታት ጠሚራ ጾሚቓ ፣ስትራተጂካዊ ውጥናትን ፖለትካዊ ሰነዳት መስርዕታቱ ቀሪጻ ብቕልጡፍ ናብ ባይቶ ቀሪቡ ጸዲቑ ኣብ ምስራሕ መደባት ክእቶ ምእንቲ፣ንሓይሊ ዕማም፣ንጥፍን-ምዕባሌን ሰልፊ፣ ሓልፍነት ተዋሂቡ። 

ብወገነይ እቶም ክጻረዩን ፖለቲካዊ መስርዕ ክሕዙ ኢለ ዝሓሶቦም፣ትዕዝብተይ ዘዕለብክሎም ከምዚ ዝስዕብ ገይረ የቕርቦም፡  ነዚ መጺኡ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለ ኣብ ኣዲስ-ኣበባ፣ካርቱምን ካልኦት ጎረባብትና ብቐረባን ብጥብቅን ንምክትታሉ ብዘይ ውዕል ሕደር ዘሎካ ምሰራሕታት ብምጥቃም ጻዕርታት ምግባር።  ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኻብቲ ዝነበረና ንላዕሊ ምውሳኣት፣ ህዝቢ ክንቃሳቀስን መሰሉ ክሓትት፣ቅዋምን ግዝኣተ ሕግን ምጥላብ እዋኑ ኣኺሉ እዩ ክንብልን፣ ውልቀ መላኺ እታ ዝሕባኣላ ዝነበረ ናይ ዶብ ግጭት ኣብቂዓ እያ፣ ሰላም ኣብ ዞባኻ ትጽዋዕን ትዝመርን ትዝምብን ኣላ ኢልና ከነርድእ ንኽእለሉ ዕድል ተኸሲቱ አሎ።  ኩሉ ግዜ ሓደ ንናጽነትን፣ መሰልን፣ክብርን ዝቃለስ ምንቅስቓስ/ውድብ ክምዚ ከማና፣ ቅርጡው-ሓያል-ንጹር ስትራተጂን ተኻታተሊን ተዓጻጻፊን መደበ ዕዮን ዘለዎ መሪሕነት ክህልዎ ከሎ እዩ ዝዕወት፤ስለዚ መሪሕነት ምስ ኩለን አብ ደምበ ፍትሒ ዝቃለሳ ውድባት/ምንቅስቓሳት ናይ ሓባር ጺዊዒትን ስሙር ስትራተጂ ክህልወና ጻዕሪ ምግባር።  ከም እንርእዮ ዞሎና ኣብ ኢትዮጵያ ክንቃሳቐሳ ዝጸንሓ ውድባትን ምንቅስቓሳትን እንታይ ዕድል ይጓነፈን ይኸዉን ዝብል ስኽፍታትት ክልዓል ባህርያዊ እዩ፤ይኹን እምበር ድ/ር ኣብይ ኣሕመድ፣ነቶም ካብ ሃገር ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝዋስኡ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ተቛወምቲ አብ ሃገሮም ተመሊሶም፣ብነጻን አብ ሕጊ-ሃገር ዝተሞርኮሰ ፖለቲካዊ ይኹን ሲቪካዊ ምንቅስቓሳት ከካይዱ ነጻ ፕረስ ክህሉ ናይ ሓባር ምዕባለ ህገር ክሓስቡ ምስ ዓደመ ተቐባልነት ረኪቡ። እዚ ኽኣ ነት መሰረታዊ መሰል ወድሰብ ዘኽብር ዓለምለኻዊ ሕጊ ዝኽተል ይመስል። ስለዚ ኣብዚ ተመርዂሰን ኩለን ፖእቲካዊ ሰልፍታት ይኹና ሰብኣዊ መሰላት ዝውስኣ ኤርትራውያን ውድብት ዝሰፍሐን ዝዓበየን ምዕቡል ፖሊሲን ስትራተጂን ከካይዳ ዝጽግም ኣይመስልን።ብወገና ነዚ ዕድል ሙሉእ ብሙሉእ ክንጥቀመሉ ክንጽዕር ኢና።  ብሰንኪ ውጺኢት ውዕል ኣልጀሪን ብይን ሀግን፣ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ፣ከምኡ ባኣንጻሩ ዝተወዘዓ መሬታት አለዋ። እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ህዝብታትት ካብ መረቶም ክዛናበሉን፣ዓድኻ ካብ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ እያ ኮይና ተባሂሎም በዚ ምኽንያት፣ኣናብብርኻ ክልወጥ ክባሃሉ ኸለዉ ዝስምዖም ሕርቃን ብትሪ ምቅዋም ንህራዊ እምበይታ ክስማዕ ባህርያዊ እዩ። አብዚ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ልቦና ዝመልኦ ሓልዮት ህዝብታቶም ቅድሚ ኹሉ ከቐምጡ ምጽዋዕ ጥራይ ዘይኮነስ፣ኣብ ጎድኒ ዚጋታትና ኮይና ሰፊሕ ህዝቢ ዝሳተፎን፣ኩሉ ደምበ ፍትሒ ጠጠው ኢሉ ህዝብታት ከይዛናበሉን ቑኑዕ ፍታሕ ክረኽቡን ዓቢ ጻዕሪን ጸቕጥን ክገብር ክንዕድምን ክንጽዕርን ኢና።  ኩለን ሚዲያታት ብፍላይ ነተን ደሃየን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክበጽሓ ዝኽእላ፣ ንህዝብና ሎሚ ከምትማሊ ክባራበርን ጥንቁቕ ክኸዉንን፣ ብምኽናይት ዶብ ምሕንጻ፣ልእላውነት ሃገርን.ሓድነት ህዝብን፣ኣብ ናይ ውረድ ደይብ ናይ ፕለትካ ጠቕምታት ኣትዩ፣ዝኸፍኤ ዘገማት ከይፍጠር ምእንቲ ርእሰ-ሓለዋ ክገብራን ትኩርነት፣ ጥንቃቐ፣ንቕሓት ክህልዎም፣ዓቢ ጻዕሪ ክገብራ ምዕዳምን ምዝኽኻርን ክንገብር ኣለና።

እዚኦምን ካልኦት ዝተማሳሰሉ ብዕምቆት ዝተዘርዘረሉ ኣኸባ ኾይኑ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ፣ሙዱቡን ቅጥዒ ዝሓዘ ኣጋባብ ተጻሒፉ ብባይቶ ጸዲቁ ናብ ስራሕ ምጓዓዝ ዝብል እዩ ደምዲሙ።

ብወገነይ ዝህቦ ርእይቶ እንተ-ደኣ ሃልዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ግዜን ውዕውዕ ፖለቲካ ከካይድ ክትርኢ ከሎኻ ክታባባዕ ዝግብኦ እዩ እናበልኩ፣ ብፍላይ ድማ ፈጻሚ ኣካል-ባይቶን-ኣባላትን፣ተስተፍትን፣ ሳተኣፍትን ኣጋባብ ክኽተል ዝስዕቦ መደበ ስርሓት አብ ነዊሕ ጹኑዕ ሓድነት ነቲ ፍልልይነት ኣብ ሓድነት ዝብል ጭርሖ ብግብሪ ምትርጓም፡ህርድግ ዝብል ዘሎ፣ ክዕወተሉ ምዃኑን ኣይጠራጥርን።ጉዕዞ ዲሞክራሲ ቀሊል፣ከምዘይኮነ ተረዲእካ፡ ካብኡ ዝበልጽን ዝሓሸን ምሕደራን ፕለቲካን ስለ ዘየለ ባህርይታትካን ስርሓትካን አብኡ ተዋሃሂዱን ተሳማሚዑን ከም ዝከይድ ምጋባ እዩ እቲ ልቦና።

ኣቦና ወልድኣብ ወልደማርያም ኣብ 40’ታት ኣርሒቑ ዝጠመተ ልቦና ብዝመልኦ ኣዛራርባ ከምዚ ዝብል ኣስሚዖም ነይሮም።…ናጽነት ማለት፣ ናጽነት ሃገርን ህዝብን እንበር፣ ናጽነትመሬት ጥራይ ኣይኮነን። ሓደ ካብ ክልቲኡ

እንተዘየለ ናጽነት ክባሃል ኣይካኣልን።ካብዚ ጠቕሲ’ዚ ነቒለ ነዚ ናጽነት ደቂ ሰባት ረጊጹ ንሃገር ኣብ ሓደጋ ዘንጠንጠላ ዘሎ ስርዓተ ውልቀ መላኺ፣ካብታ ተሓቢኡላ ዝነበረ ጉድጓድ መመኽነይታ ግጭት ዶብ ፈሪሳቶ መውጽኢ ክረክብ ዘይምህዞ ምስጢር የለን‘ሞ ዓይንና ንኽፈት ልቦና ነዕቢ፣ህዝብና ንጠርንፍ እንተ ተኻኢሉ ቀቅድሚኡ ካብ ዝሓለፈ ማዕረማዕሪኡ ብምኻድ መገድታቱ ዝዕጸወሉ ክንገብር ነዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ እዋን ንጠቐመሉ። ሓድነት መሰረት መሰረት ዓወትና፣

 ክብ ጉዱስ ኤርትራዊ 

 ኣብ ዝመጽእ የራኽበና

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top