skip to Main Content
Menu
መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምጽእዩ’ሉ ዝጽበ ዶ ኾነ ይህሉ!

መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምጽእዩ’ሉ ዝጽበ ዶ ኾነ ይህሉ!

መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምጽእዩ’ሉ ዝጽበ ዶ ኾነ ይህሉ!

ርእሰ ዓንቐጽ

ሰዲህኤ

 

መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ህዝባዊ ምሕደራ፡ ማሕበራዉን ቁጠባውን ባህላውን ዕብየት ከምጽእ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ወይ ዝጽበ ዶ ኾን ይህሉ ይኸውን! ብርግጽ ብዙሓት ስዓብቲ ህግዲፍ፡ ተደናገጽቲ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ትጽቢቶም ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ዘይሚዛናዊ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ክርእዩን ክሰምዑን ዘይደልዩ’ዮም።

ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና ግን ምሕደራ ህግዲፍ ን27 ዓመታት ስግድግድ ክሳብ ዝብሎ ኣጸቢቑ ዝተረድኦን ዝፈልጦን፡ ኣብ ዝባኑ ዝወረደ መግረፍቲ ስቓይን ዝነቕሓሉን፡ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ኤርትራ ከምጽኦ ዝኽእል ለውጢ ከም ዘየልቦ፡ ብኣንጻሩ’ኳ ደኣ ህግዲፍ ኣብ’ዚ ተሪፍዎ ዘሎ ሓጺር ዕምሪ ስልጣኑ ንቲ ናይ ባዶ ሰዓት ገጹ ዝኸይድ ዘሎ እዋን ለቒቡ ለቓቒቡ ንምንዋሕ ብዙሕ ኣገራሚ ዝኾነ ውሳኔታትን፡ ተጋላባጢ መርገጻቱን ካብ’ቲ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ሓድሽ ነገር ዘይምህላዉ ንለውጢ ቅሩብን ድልውነት ከም ዘይብሉ ዘረጋግጾ’ዩ።

እንሆ’ኳ 17 ዓመታት ዝኣክል ዶብ እንተዘይተሓንጸጸ፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሪፉስ (ሰራዊት ወያነ እንዳተባህለ) ካብ ባድመ እንተዘይ ወጺኦም ዝርርብ ሰላም ፈጺሙ ዘይሕሰብን ዘይሕለምን ክበሃል ከም ዘይጸንሐ ድሕሪ 8 ሓምለ 2018 ዝተኻየድ ዝርርብ ጉዳይ ሰላም ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ደሃይ ዘይብሉ ጠፊኡ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ተረሲዑስ፡ ሓላይ ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ህግዲፍ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሮም ምርግጋእ ስለ ዘየለ ሕጂ ምስኣቶም ብዛዕባ ዶባት ምዝራብ ጽቡቕ ውጽኢት ኣይክህልዎን’ዩ፡ መዓልቱን ሰዓቱን ሓልዩ ኣብ ግዜኡ ክትግበር እዩ እንዳተባህለ ዝቀርብ ዘሎ ዘይእመን ዘረባ፡ ቀሚሽ ኣደይ ሓንኵሉኒ ህዝቢ ንምድንጋር ዝዓለመ ዝካየድ ጻዕሪ’ዩ።

ስለምንታይ ብህግዲፍ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ ዘይክእል’ሎም ብምግራም ዝሓቱ ክህልዉ እንተኾይኖም ከኣ ተጣበቕትን ደገፍትን፡ ተበለጽጥን ውልቃዊ ረብሓ ዘለዎም ኣካላት ጥራሕ እዮም። ይኹን’ምበር ደገፍቲ ስርዓት ህግዲፍ ንዘገድሶም ሕቶታት ብኸመይ መታለሊ መልሲ ተዋሂብዎም ንዓመታት ክኸዱ ከም ዝጸንሑ ኣንዳዕዲዖም ዝፈልጡን፡ ህዝቦም ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቁ ምህላዉ፡ ኣስመራ ከይዶም ዘሕልፍዎ ሃለዋት ልዕሊ ማንም ደላይ ፍትሒ ዝፈልጡን እዮም።

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ሰላማዊ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ እታ ዝዓበየላ ስድራ ቤት ትሕልፎ ዘላ ሃለዋትን ኩነታት ምግምጋም እኹል’ዩ። ንጎረቤት ወይ ዘመድ ከይዱ ምትሕታት’ኳ ዘድልዮ ኣይኮነን። እታ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤት ኣትያ ዘላ ኩነታት ኣብ መላእ ኤርትራ ዘላ ፖለቲካዊ ውሳኔ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ስለ ዝኾነት። እሞ ኤርትራዊት ስድራ ቤት ኣብ ክንዲ ትስስን ፋሕ ብትን ኣትይዋ፡ ክትርመስን ክትጸንትን ክትርእን ክትዕዘብን ብኽመይን ከመይስ ለውጢ ካብ ህግዲፍ ክትጽበ ማለት ሕልሚ’ዩ። ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ሓንሳብን ንሓዋሩን ሒዝዎ ዘሎ መደብ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ንምቕያሩን ንምምሕያሹን ኣብ ጸብጻብ መደብ ዕዮ ስርሓቱ ዝኣተወ ኣይኮነን።

ምልካዊ ስርዓት ጉጅለ ህግዲፍ ንባዕሉ ኣብ ምምራሕን ምምሕዳርን ህዝብን ሃገርን ከም ዝፈሸለ ኣጸቢቁ ስለ ዝፈልጥ፡ ንፍሽለቱ ቃልዕ ከየውጽእ ንወጻኢ ሓይልታት እንዳኸሰሰ ዝነብር ስርዓት’ዩ። በዚ ምኽንያት ከኣ ህዝብና ንዝኾነ ኣብ ኤርትራ ከምጽእ ዝደልዮ ለውጢ ደጋፍን ተሓባባርን ኣይኮነን።

ጉጅለ ህግዲፍ እንተኽኢሉ ግዜ ሸሚቱ ብምትላል ኣብ ስልጣን ተሓቢኡ ክነብር ዝደልየሉ ምኽንያት’ምበር ከም’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣካል ለውጥን ሰናይ ምሕደራ ሰላም ዲሞክራሲን ክኸውን ፈጺሙ ኣብ መደብን ኣጀንዳ ታሪኽ ስልጣኑ ዘይምህላዉ’ዩ። ጉጅለ ህግዲፍ ንስለ ዘረባ ንደገፍቱ ንምርግጋእ እንተዘይኮይኑስ ለውጥን ሰናይ ምሕደራ ሓሲቡን ተሊሙን ኣይፈልጥን። ካብኡ ሓሊፉ ከኣ ይትረፍ ንትግባረ ክሰጋገር፡ ንባዕሉ እቲ ሕቶ ከም ሕቶ ቅዋም፡ እሱራት፡ ሃገራዊ ኣገልግሎ፡ ህዝባዊ ባይቶኣዊ መንግስቲ ዝበሃለሉ እዋን ካብ’ቲ ነቲ ስርዓት ሰባህርሮን ዘሰምዶን ሕቶታት ቀንዲ’ዩ።

ብልክዕ ከኣ ቅዋም፡ ህዝባዊ ባይቶኣዊ መንግስቲ ምምስራት፡ ሕቶ እሱራትን፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት መልሲ ኣብ ዝተረኽበሉ ሰዓት ጥፍኣቱ ምዃኑ ስለ ዝግንዘብ ነቲ መሰረት ለውጢ ዝኾነ ሕቶታት ንኸይትግበር ወግሐ ጸብሐ ምኽንያታት ምስምሳት ብምቅራብ ከዳናጉዮን እንተተኻኢሉ ህዝቢ ከረሳስዕ ዓመት መጸ ኣብ ሓድሽ መደብ ዝጓየ ስርዓት ስለ ዝኾነ።

ካብ’ዘን ኩለን ሕቶታት ሓንቲ ሕቶ ንበይና’ኳ ነቲ ስርዓት ካብ ስሩ ምሕያ ንምድርባይ ኣኺላ ስለ ትተርፎ ብንጽል ይኹን ንኩሉ ሕቶታት ክምልስ መሰረት ለውጢ ክኸውን ፈጺሙ ኣይክእልን’ዩ። ነዚ ሕቶታት ክምልስ ዝኾነ ይኹን ምድላዋት ስለ ዘይተገብረሉ ንባዕሉ ካልእ ተወሳኺ ሓደጋ’ዩ። ህግዲፍ ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ንለውጢ ተሓላቕን ተገዳስን ኮይኑ መስርሕ ክጅምርስ ይትረፍ ብዛዓብኡ ክዛረብ፡ ክሕተት ዘይደሊ ምዃኑ ደጊም ምስ ኢትዮጵያ ምሕዝነት ካብ ዝጅምር ንህዝቢ ኤርትራ ዋና ከም ዘይብሉ ጠጠንጢንዎ ንጎጃም ዶ ጎንደር ይብል ኣሎ። ጎጃም ጎንደር ሽዋ ምዝዋር ምብጻሕ ጌጋ ኣይኮነን፡ እንታይ ደኣ ዕዮ ገዛኻ ራሕሪኽኻ ጉዳይ ጎኖት ንምጽባቕን ንይምሰል መስርሕ ሰላም ኣብ ገዛኻ ኳዅቶ ምዝራእ ኣይኮነን።

ሎሚ ንቶም ግቡኦም ዝፈጸሙ መንእሰያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ነጻ ምባል ምጥያስ፡ እሱራት ምፍታሕ ንመላኺ ስርዓት ህግዲፍ ነፍሰ ቅትለት ኮይኑ ስለ ዝርኣዮን ስለ ዝኾነን ድማ ብሎሚ ጽባሕ ከመሓላልፎ ግድነት’ዩ በዚ ምኽንያት ከኣ ኣብ ዕድመ ስልጣን ህግዲፍ ለውጢ ዝጽበ የዋህ ደጋፊ፡ ተበላጽን ጥራሕ’ዩ።

እሱራት ምፍታሕ ንህግዲፍ ጠንቒ ሓደጋ ኣውራ ሳዕቤናቱ ተወሲኽዎ ምእሰሪኦም ዝኾነ ብቀዳምነት ክስታቶም ክበርህ፡ ዝተእሰርሉ ብዝሒ ዓመታት፡ ዝነበርዎ ብሕሰም መግረፍቲ ዝተምልኦ ስቃይ ሕሱም ኩነታትን ኣተሓሕዛን ምዃኑ እቲ ስርዓት ስለ ዝፈልጥ እንዳሰምዐን እንዳረኣየን ኣብ ነፍሱ ረመጽ ሓዊ ክደፍእ ማዕረ ክንደይ ቅሩብነት ክህልዋ ምሕሳብን ትጽቢት ምግባርን የዋህነት’ዩ። ብዛዕባ ለውጢ ኣብ መዋእል ህጊድፍ ዘይሕሰበሉ ምኽንያት ከኣ በዚ እንተበልካ ብቲ ፈጺሙ ክሕሰብ ዘይክእል፡ ኣብ ህግዲፍ ደገፍ ዘይብሉ ሓሳብ’ዩ።

ኤርትራ ነጻነት ካብ ትወጽእ እዋን ንድሕሪት 27 ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ዓመታት ከኣ እቶም ብማእሰርቲ ይኹን ብቕትለት ወታሃደራዊ ጸላኢ ኢትዮጵያ፡ ብኵናት ካብ ሃገሮም ሓጽ’ሎም ንስደት ዝጠፍኡን ዝተበታተኑ ምእካብ ተሪፉስ፡ ግዜ ምስ ሓሰሞም ንባዕሎም እቶም ኣብ ዓዲ ተሪፎም ዝነበሩን ኣብ ግዜ ነጻነት ዝተወልዱን ተወሊዶም ዝዓበዩን ብንሕስያ ዘይብሉ ጨካን ምሕደራ ህግዲፍ ደድሕሪ ቀዳሞት ኤርትራውያን ስደተኛታት ክስዕቡ ብዘሕዝን ታሪኽ ዝግለጽ መርኣያ ትጽቢት ለውጥን ሕዳሰን ህንጻት ሃገር ኤርትራ ዘይብሉ ከምኡ’ሉ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ህግዲፍ ክቅጽል ምርኣይ ሓደ ካብ’ቲ ሎሚ ንርእዮ ዘሎና ዘረጋግጾ ሓቂ’ዩ። ካብ’ዚ ዝተጠቕሰ እከይ ተግባራት ምሕደራ ህግዲፍ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እኹል ጭብጥን መረጋገጽን ንዘይተግባራዊ ስርሓቶም ዝገልጽ ምስክር ከኣ’ዩ።

ኣብ መወዳእታ ከም’ቲ ክቡር ፋይናንስ ሚኒተር ብርሃነ ኣብርሀ ኪዳነ ዝበሎ ጉጅለ ስርዓት ህግዲፍ ንኩሉ ንህዝቢ ብድኽነት ማዕረ ገይርዎ ዝብል መግለጺ ኣብ ትንተና እንተቀሪቡ ንባዕሉ ሓደ ዓብይ መጽሓፍ ክጻሕፈሉ ዝኽእል ብሂል’ዩ። እወ እቲ ስርዓት ለውጢ ስለ ዘይደሊ ንሃብታም ንፈላጥ ንምሁር ንሰራሕተኛ ኣብ ድኽነት ደርብዩ ሓደ ከም ዝኸውን ገይርዎ። ኣብ ምሕደራ ጉጅለ ህግዲፍ ከኣ እዚ ክረአ ዘገርም ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ ስርዓት ሰባት ከንብዕ፡ ከድኺ ከሳቒ ስለ ዝጸንሐ። እዚ ኣገባብ ከኣ ንስልጣኑ ክከላኸለሉ ዝኽእል ኣገባብ ስለ ዝኾነ ካብ’ዚ ስቓይ ዝመልኦ ምሕደራ ንለውጥን ሰላምን ዲሞክራሲ ክሓስብ ዘኽእሎ ጉዳይ ፈጺሙ ኣብ ኣጀንድኡ ዘይምህላዉ’ዩ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ

9 ታሕሳስ 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top