Main Menu

መሪሕነት ሰዲህኤ ኣኼባታት ኣካይዱ ፡

                             መሪሕነት ሰዲህኤ ኣኼባታት ኣካይዱ ፡

ብዕለት 2 የካቲት ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ብዕለት 3 የካቲት 2019 ኣባላት ባይቶ ሰዲህኤ ዝርከብዎ ኣኼባታት ተኻይዶም።

ኣቦ መንበር ሰልፊ ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ ብዛዕባ ሃገርናን ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ጽንኩር ኩነታት ኣመልኪቱ ከም ሰልፍን ከም ደምበ ተቃውሞ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ፍትሒ ንምትካል፡ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ክስራሕ ዘለዎ ከቢድ ጾር ህዝብና ብትግሃት ዕላማና ኣብ ሽቶ ክበጽሕ ንቅድሚት ከነማዕዱ እንከለና ንረብሓ ህዝብና ዘይውዕልን ካብ መስመር ቃልስና ከይተፈንተትና ምንጭታቱ ዘይፍለጥ ሓበሬታት ካብ ምስሳይን ግዳያቱ ካብ ምዃን ክንጥንቀቕ ይግባእ። ንሕጋዊ ህዝባዊ ሕቶና ከኣ ብሕጊ ክምለስ ንስለ ዘለዎ ከኣ ኣብ ነካይዶ ቃልሲ ብንቕሓትን ኣፍልጦን እምበር ተባሂሉ ዝዝረብ ብዙሕ ግዜና ከነጥፍእ ኣይግባእን’ሉ።

ቀጺሉ ሰዲህኤ ስም ጥራሕ ሒዙ ዝጓዓዝ ሰልፊ ዘይኮነ፡ ከም ሃገራዊ ሰልፊ ንዝተበገሰሉ ዕላማ ብትግሓትን ንቅሓትን፡ ብግሉጽን ጽፉፍን ጥርኑፍን ዝከኣሎ ኩሉ ምስ ዝሰርሕ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ከኣ ህዝባዊ ተልእኾና ክሰልጥ፡ ክሰፍሕን ክዓብን ንዝውሃበና ስርሓት ብዓብይ ሓላፍነት ከነሳልጥ ይግባእ። ሰልፊ ምሕያል ኣገዳስነቱ ርዱእ እንተኾነ መሰረታዊ ሕቶና ግን ኣብ ህዝብናን ሃገርና ደሞክራሲ ከስፋሕፍሕ፡ ሰላም ክዓስል፡ ቃልሲ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ሓይሉ ህዝባዊ ስልጣን ንምርግጋጽ’ዩ፡ እዚ ከኣ ንቃል ዓለም ኢልካ ዝዝረብ ዘይኮነስ ሰልፊ ከም ሰልፊ ብ ትግሃትን ንቅሓትን ብምስምማዕን ምርድዳእን ዝተሞርኮሰ ስራሕ ምክያድ ከም ዘለዎ ክብል መግለጺ ኣቅሪቡ።

ብዕለት 2 ለካቲት ዝተኻየደ ኣኼባ ፈጻሚት ሽማግለ ይኹን ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ’ምበር ኣብ’ዚ ላዕሊ ኣብ መእተዊ ካብ ዝተጠቕሰ መግለጺ ዝሓዘለ ዛዕባታት ኮይኑ፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተኻየድ ስርሓት ገምጋምን፡ ኣብ ዝተፈላልየ እዋን ንዝምልከቶም ቤት ጽሕፈታት ዝቀረበ ሕቶታት ብምምላስ ኣብ ተግባር ዝተበጽሐ ስርሓት ንምዝርራብ ዝዓለመ ነበረ። ብፍላይ ከኣ ኣብ ስርዒታዊ፡ ገንዘባውን ዜናውን ቤት ጽሕፈታት ዝስራሕ ዘሎ ስርሓት ንምሕያሉ ዝቀረበ ሓሳባት ብተግባር ንምስናዩ ዝካየድ ዘሎ መደባት ተዘሪብሉ።

ኣብ’ቲ ብዕለት 3 የካቲት ዝተኻየደ ኣኼባ ብኣባላት ይኹን ብማእከላይ ባይቶ ቀሪቡ ዝነበረ ሕቶታትን ካልእ መደባት ዝተሰርዓሉ ስርሓት ሰልፊ፡ ንመደባት ፈጻሚት ሽማግለ ተርዛሪብሉን ተረዳዲእሉን ኣብ ስምምዕ በጺሑ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ዜናዊ መዳያት ንዝካየድ ስርሓት ንምሕያል ነቲ ተበጊሱ ዘሎ ሓድሽ መደብ ንምዕዋት ወፈያ ኣባላት ኩሎም ኣባላት ሰልፊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣብ ስምምዕ በጺሑ።

ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ሓደ ሸነኽ፡ ሰላምን ዲሞክራሲ ዝሰፈና ሃገር ኤርትራ ክትህሉ ኣብ እነካይዶ ቃልሲ ንምዕዋቱ ስኒትን ሓድነትን ኤርትራውያን ማእከላይ ሕቶ ህዝብና ከም ምዃኑ መጠን ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዝስርሓሉ መደባት ንግዳማዊ ሓባራዊ ስርሓትን መደባትን ደምበ ተቃውሞ ክህሉ ሰዲህኤ ደኺመ ከይበለ ዝሰርሓሉ ዘሎ ሓደ ካብ’ቲ ዛዕባታት ዝተዝርበሉ፡ ሕጂ’ውን ክቅጽሎ ከም ዘለዎን ደገፍ ኩሉ ኣባል ሰልፊ ከም ዝኾነን ኣብ ስምምዕ በጺሑ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ

4 የካቲት 2019

 

  « (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *