Main Menu

መስራቲ ጉባኤና ብዓወት ክዛዘም ዘሎና ትምኒት

መስራቲ ጉባኤና ብዓወት ክዛዘም ዘሎና ትምኒት

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት መሪሕነት ሰዲህኤ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት መሪሕነት መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት መሪሕነት ኤ.ም.ንፍትሒ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት ተክኒካል ኮሚቴ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባኣላት መስራቲ ጉባኤ ብሓበራ ።

ብመጀመርያ ምዉቕ ሃገራዊ ሰላምታይ ተቐበሉ ። ቀጺለ ከኣ ነዚ ብዓይነቱን ስፍሓቱን ፍሉይ ዝዀነ መስራቲ ጉባኤና ንምግባእ ግዜኦምን ጉልበቶምን ኣወፍዮም ክዉን ዝገበሩ፣ ኣባላት መሰጋገሪ ኣወሃሃዲት መሪሕነት፣ ተክኒካል ኮሚቴን፣ ናይ ሰነድ ኮሚቴን፣ ሓጻይት ኮሚቴን ምስጋናይ ክገልጽ እፈቱ ።

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን

ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዝዀነ ፖለቲካውን ብረታውን ተጋድሎ ሰፍ ዘይብል ከቢድ መስዋእቲ ጀጋኑ ደቁ ብምውፋይ፣ ንሐይልታት መግዛኣቲ ኢትዮጵያ ጸራሪጉ ነጻነትን ልዑላውነት ሃገርና ኤርትራን ኣረጋጊጹ ። እንተዀነ ግን ህዝብና ዘይተጸበዮ ጻማ ተጋድሎኡ ብህግደፍ ተጨውዩ፣ ስልጣን ህዝቢ ንበይኑ ገቢቱ፣ ዝተኸተሎ ፍሉይ ጨካን ኣረሜናውን ባርባርያውን ግፍዕን ዓመጽን፡ ንፍልሰት ህዝብና ቀንዲ መንቀሊን ጠንቂን ድአ ኮነ። ኤርትራዊ መንነት ንምጥፋእ ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ድማ ነቲ ተካኢን ሰረት ቀጻሊ ወለዶ ዝኾነ መንእሰይ ሃገርና ተበታቲኑ ናብ ስደት ብጃምላ ከምዘምርሕ ከአ ገበሮ ። ጠንቅን ውጺኢትን ናይዚ ኩሉ ከአ ሃገር ደቃ ስኢና ባዲማ ትርከብ ። ሎሚ ነቲ ብሰፍ ዘይብል ዋጋ መስዋእቲ ጀጋኑ ዝተረጋገጸ ነጻነትና ኮነ ልዑላውነትና ብመራሒ መንግስቲ ህግደፍን ተኸተልቱን አብ ዋጋ ዕዳጋ አትዩ፣ ንግዝአት መሬታዊ ሐድነት ኤርትራ ዝህድድ ናይ ክቢ ወስታታት ሰፊኑዎ ይርከብ።

እቲ ኣብ መፋርቕ 2018 ብናህሪ ተጀሚሩ ክቕጽል ዝጸንሐ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስቱር ርክባት’ውን እንተኾነ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ሃገራዊ ጉዳዩ ተዓዛቢ ጥራሕ ዘይኰነስ፣ ውሳኔ ተሳታፍነት መሰሉ ብምሉኡ ተሓሪሙዎ ይርከብ ። ጉዳይ ልዑላውነት ሃገርን፣ መጻኢ ዕድል መንእሰይ ወለዶ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ህዝቢ ዘይወከሎ ጉጅላዊ ሰርዓት፣ ብፍላይ ከአ ብናይ ኢሳያስ በይናዊ ውሳኔ ጥራሕ ክውሰን ምርአይ ፣ ኢሳያስ ክሳብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዕቀት ከምዘለዎ ንምግማት ዘሸግር ኣይመስለናን። እዚ ስምምዕ’ዚ ዘግሃዶ ዓቢ ጉዳይ ግን ፣ እቲ ንዘመናት ዝተዓቚረ ጥጁእ ተንኰላት ኢሳያስ ናብ ቃልዕ መድረኽ ብግልጺ ምውጽኡ ኢዩ። ካብዚ ሓቂ ብምብጋስ ድማ ኢዩ አብ መላእ ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ናይ ኣፍ ኣርክቡ ኣበጋግሳ መልክዕ ዝሐዘ ጸረ ምልኪ ዝኾነ ይአክል ዝብል ድምጺ ማዕበል ከበግስ ዝተገደደ። ንሕና ንመስርሕ ሰላም ተጻረርቱ ኣይኮናን ። ምሉእ ናይ ህዝቢ አፍልጦን ደገፍን ዘለዎ አብ ግሉጽነት ዝተሞርኮሰ አሳታፊ መስርሕ ክኸውን ግን ብመትከል ንድግፎ። ብዋጋ ህዝብን ሃገርን፣ ንልዑላውነት ኤርትራ አብ ዋጋ ዕዳጋ ዘውርድ ስምምዓት አትሪርና ንነጽጎን ንኹንኖን።

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን

ስርዓት ኢሳያስ ን27 ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ከም ድላዩ ክዑምጡቖን ክረግጾን ከሎ ሐያልን በሊሕን ስለዝኾነ ዘይኮነስ፣ ብሐደ ወገን ህዝብና ደረት አልቦ ዝኾነ እምንቶ አብ ልዕሊኡ ስለዘሕደረ፣ ብካልእ ሸነኽ ከአ እቶም ንፍትሕን ደሞክራስያዊ መሰልን ንምርግጋጽ ክንቃለስ ዝጸናሕናን ዘሎናን ተቓወምቱ፣ አወዳድባና ኮነ ቀዳምነታትና ኣብ ምልላይን ፣ በቲ ንዕኡ ክገጥሞ ዝግብኦ ደረጃን አገባብን ዝመዓራረ ዘይምግጣምና ኢዩ ። ብርግጽ አኼባታትን ጉባኤታትን ዘይተኻየደ አይኮነን። ይኹን’ምበር ገሊኡ አብ ምዝዛም ጉባኤታቱ ዝፍንጣሕ፣ገሊኡ ከአ ጉባኤታቱ ዛዚሙ አብ ጉዕዞታቱ ተፈሐፊሑ ዝዳኸም ብምዃኑ ህዝብና ልቡ ረጊኡሉ ክዓስሎ አይከአለን። ንሕና ደለይቲ ፍትሒ እቲ ዝዓበየ ሓይልና ሓድነትና ኢዩ ። ምልካዊ ስርዓት ግን ንዓና ፋሕ ከብል ዝወስዶ ስጉምትታት ዝሓየለ ምዃኑ ከነለሊ ይግብኣና።

ካብዚ መሪር ሓቂ’ዚ ብምብጋስ፣ ንሕሉፍ ናይ ስምረትን ዘተታትን ተመኩሮ አብ ግምት ብምእታው፣ ከም ሰባት መጠን ንዘጋጥመና ኩሉ ዓይነት ብድሆታት አብ ውሽጢ ሕቚፎ ዝሰመረ ሕብረትና ብምፍታሕ፣ ተስፋን አብነትን መጻኢ ወለዶታትና ክንከውን ዘለኒ ተስፋን ባህግን ወሰን የብሉን።

ኤርትራዊ ፍታሕ ኩሉ ዓቕሚታትን ክእለትን ትሕዝቶን ህዝቢ ኤርትራ ተወሃሂዱ፣ እቲ በብናቱ ፋሕ ኢሉ ብጫሌዳታት ዝኸይድ ዘሎ ፍኑው ዘይተማእከለ ጉዕዞ ከአ ተአሪሙ፣ አብ ክሊ ዚሰመረ ኤርትራዊ ሃገራዊ መስርሕ ተጠርኒፉ ከድምዕ ከምዝኽእል ንኣምን።

ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኢና ንሕና እዞም ሰለስተ ኣካላት ፣ ንሕሉፍ ሕጽረታትናን ድኽመታትናን ብምግምጋም ፣ አተሐሳስባና ኮነ አገባብ አቀላልሳና ብምቕያር፣ ዝነበረና ሰልፊ ኮነ ምንቅስቓስ፣ ኣፍሪስና ኣብ ሓደ ንህዝቢ ዘሐይልን ዘገልግልን፣ ልዕሊ ኩሉ ከአ ንሃገራዊ ጉዳይ ቀዳምነት ሂቡ ዝርእን፣ ጥርኑፍን ዝተወሃሃደን ሐደን ስሙርን ሃገራዊ ውዳበ ክንምስርት ዝወሰና።

መስራቲ ጉባኤና አብ ጉዕዞ ሃገራዊ ሐርነት ኤርትራ፣ አወንታዊ ጽልዋን ተራን ሒዙ ፈላሚ ስጉምቱ ክጅምርን፣ ንኹሉ ደላይ ፍትሕን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ተስፋ ዝህብ ስጉምቲ ስለዝኾነ ዓቢ ናይ ብስራት መልእኽቲ ከምዘማሓላልፍ ኣይንጠራጠርን። ኤርትራውያን ሎሚ በጺሕናዮ ዘለና እዋን፣ ንዝነበረ ሕሉፍ አልዒልካ ክሲን ሕሜታን ከተካይድ ፣ ሕድሕድካ ከአ አብ ምብልላዕ ክትአቱ ዘፍቅድ ሃለዋትን ዕድልን ከቶ የብልናን። ዘለናዮ ሃዋሁው ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ሕቶ ዘለዕል ኮይኑ፣ ንሰብአዊ ክብርና ከም ህዝቢ፣ ንልዑላውነትና ከአ ከም ሃገር ንምውሐስ፣ ናብ አዝዩ ሐያል ሐርነታዊ መኸተ ክንአቱ ዘገድድ ክውንነት ኢና አቲና ዘለና። ነዚ አዝዩ ተሃዋሲን ሐደገኛ ዝኾነ መድረኽ ብኹሉ አማሊኡ ዘግጥም ብልሃት፣ ናይ ኩሎም ሃገሮም ከድሕኑ ዝተዓጥቁ ደቂ ሃገር፣ ኩሉ ሐቆፍ( All Inclusive) ዝኾነ፣ ጽኑዕን ቅኑዕን ጥርኑፍ ውደባን ስርርዕን ብደረጃ ሃገር ክህልወና መድረኻዊ ግድንን ግዴታን ስለዝኾነ በዚ አጋጣሚ ንኹሎም ደቂ ሃገር መጸዋዕታይ የቕርብ።

ኣብ መደምደምታ ፣ ናይ ሐባር መስራቲ ጉባኤና ብዓወት ክዛዘም ዘሎና ትምኒት ብምግላጽ፣ ካብዚ ጉባኤ እዚ ተመሪጹ ዝወጽእ መሪሕነት ነቲ ካብ ህዝብና ዝግበረሉ ትጽቢት ዘማልእ፣ ንናይ ዉጹዕ ህዝብና ባህግታትን ድልየታትን ሓቀኛ መሳርሒ ኮይኑ ዘገልግል፣ አርአያን አብነትን ብምዃን ከአ ታሪኻዊን አወንታዊን እጃሙ ዝጻወት ክኸውን ዘለና እምነትን ትጽቢትን ልዑል እዩ።

ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኽሙኒ ክብረት ይሃበለይ ።

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ !!!

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ስዉኣትና !!!

ጽገዮውሃንስ ኪዳነ

24 ነሓሰ 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *