skip to Main Content
Menu
መበገስን መዕለብን ሰ.ዲ.ህ.ኤ

መበገስን መዕለብን ሰ.ዲ.ህ.ኤ

መበገስን መዕለብን ሰ.ዲ.ህ.ኤ

ብ ኣድሓኖም ጎይትኦም

ኮሎምቦስ ኦሃዮ

20 ነሓሰ 2018

መለኪዒ ወይ መምዘኒ ቃልስን ተቓለስትን እቲ ሓያልን ድኹምን ጎድንታቱ ፈልዩ ዘነጽርን ፡ ብአንጻሩ እቲ አብ ቀለቤት ሓሸዉየ ዝነብርን እዮም ።ራኢ አባላት (ካድራት) ሰ.ዲ.ህ.ኤ ድማ ቅድሚ ዝአገረ ነዚ ዘለለየ ብዲሲፕሊን ዝምራሕ ብሓድነቱ ዝነአድን ኮይኑየ ረኺበዮ ።

አብ ዕላማታቱ ሃገር ናይ ምህላዉን ዘይምህላዉን ብቀዳማይ ደረጃ ስለዘቐምጦ ብ ሉዑላዉነት ንዝጣልዑ ባእታታት ወይ ጉጅለታት ዕድል ዘይህቡን ክልተ ሰለስተ ግዜ ንሃገሮም ክስዉኡላ ዝተቐረቡ ዉፉያት ዕድሚኦም አብ ግምት ከየእተዉ ብንቕሓቶምን ሞራሎምን አኹባዕ ዝዘሉ አርሒቖም ዝጥምቱን ንተግባራዉነቱ ወትሩ ቅሩባትን ምህላዎም እየ ተገንዚበ ። መትከላት ሰ.ዲ.ህ.ኤ ንምልኪ ወጊድካ ንፍትሒ ዘንግሱ ፤ንመለኽቲ ጉሒፍካ ንህዝቢ ዘዐንብብ ኩሉ እንተናኡ ንመጻኢት ኤርትራ መርሆ እዩ ፡ንዝኾነ ፕሮግራሙን ቅዋሙን ዘንበበን አርቂቑ ዝመዘነን ድማ ናብኡ ክዓስል አይማታእን ።

እዚ ከምተሞክሮይን ትዕዝብተይን ጥራሕ ዘይኮነስ ንታኼላታት ሰጊሮም ብሓድሽ መንፈስን ብሉዑል ሞራልን ሓድሽ ትልሚ ዝተለሙ ድሮ ሓያሎ ስጉምትታት ክወስዱ ምስ ግዜ ክጓየዩን ንዝረአኹዎም ሰብ ኒሕ ስለ ዝተዓዘብኩን እየ ። አነ ሓድሽ አባል ነዚ ሰልፊዚ ብምዃነይ ንፕሮግራሙን ቅዋሙን አንቢበ ብዕምቖት ገምጊመን አጽኒዔን ስለዝአተኹዎ ምስ ምሉእ ፍናን እየ ተጸንቢረዮ ፡ከምትጽቢተይ ድማ ካብ ህልኽን ፤ ጉጥያን፤ ምቁንጻብን ብጾቶም ሓራ ዝኾኑን ናይ ምክብባርን ጽን ኢልካ ምስማዕን ባህሊ ዝዓጠቁ ዝበሃጉ አባላት ዝሓቖፈ ኮይኑየ ረኺበዮ ።

በቲ ሰናይ ስነ-ምግባር ዘርኣይዎን፤ ብሩህ ራኢ ዝኽተልዎን አብነታዊ ሰልፊ ንኽገብርዎ ጸገም ዘለዎም አይመስለንን ። ንትልሞምን ጻዕሮምን ህዝቢ ከምዝዓስሎን ዓወት ህዝቢ ከምዘቀላጥፍን ድማ ጥርጥር የብለይን። እቶም ሰብ ሃብታም ተሞክሮ ዝመርሕዎ ሰልፊ ካብ ጽልግልግ ወጺኡ ንጹር ዕላማ ሒዙ ካብ አካይዳ ነፋሒቶ ሰጊሩ ምህላዉ ብዙሓት መርአያታት ሓቑፉ ክምርሽ ንዝረአዮ ሰብ ተስፋታቱ አዕብዩ ነታ ዝብህጋ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንኽርኢ አሰሮም ንኽሰዕብ ከናድዮም ምዃኑ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ እዩ ። አባላት ሰልፊዚ ጽቡቕ አጋጣሚ ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ሕብረተ-ሰብ ሓቆፍ ኩሉ ዓይነት ሞያ ሓዘል ዝተዛነቐ ዕድመን ብምጥማሩ አብ ጐዕዞኡ ናህሪ ዝዉስኽ ጸጋ ከምዘለዎ ትዕዘብ። አብ መስርሕ ምዉዳብ እቶም ወሰንቲ ረቛሒታት ንቕሓትን ሓድነትን ምዃኖም ንህዝቦም ክጉስጉሱ ከለዉ ዝቐርቡሎም ሕቶታት ብብቕዓት ዝምልሱ ምዃኖም ነዞም ረቛሒታት እዚአቶም ንባዕሎም ስለ ዝዉንንዎም እዩ ።  ስለምንታይን አበየናይ እዋንን ነዚ እጽሕፍ ምህላወይ ንደቂ ሃገረይ ከመሓላልፎ ዝደለኹ መልእኽቲ ስለዘሎኒ እየ ንሱ ድማ አብዚ ተአፋፊ እዋን ሃገርን ሃገራዉነትን አብ ሕቶ ምልክት ዝአተወሉ ፤ ደመና ጥፍአት አንጸላልዩሉ ዘሎ ጊዜ ካብ ደንበርበር ወጺኡ ዘምሕረሉ ጎደና ቃልሲ ንኸትሕዞ አብነት ዝተኸተልኩዎ ቅኑዕ ዉሳኔ ህዝቡ ከድሕን ንዝደልን ሕልናኡ ከቕስን ንዝብገስን ጠቓሚ ኮይኑ ስለዝተሰማዓኒ ህዝበይን ሃገረይን ስለዘፍቅር ዓቕመይ ክልግስ ስለዝመረጽኩን እየ ።ሓቢርና ክንምርሽ ንሰ.ዲ.ህ.ኤ ንግበሮ ዓርሞሽሽ ።መበገሲ ቃልሱ ወጽዓ ህዝቢ መዕለቢ ቃልሱ ድማ ራህዋ ህዝቢ እዩሞ ዋልታን ጭማራን ሒዝካ ሰዓቦ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top