skip to Main Content
Menu
መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.)   7 ሰነ 2018

መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.) 7 ሰነ 2018

7 ሰነ 2018

ሰሉስ  6 ሰነ 2018 ፈጻሚት ሽምግለ ህዝባዊ ሰውራዊ ዲሞክራሳዊ ግንባር ኢትዮጵያ (ህ.ዲ.ሰ.ግ.ኢ.) ነቲ ናይ 12 ታሕሳስ 2018 ስምምዕ ኣልጀርስብምልኡ ተቐቢሉ ንኸተግብሮ” ከም ዝወሰነ መግለጺ ኣውጺኡ፡፡ ኣስዒቡውን ንመንግስቲ ኤርትራብዘይ ቅድመኩነት ተመሳሳሊ መርገጽ ክወስድ፡ ንጻውዒቶም ተቐቢሉ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ሃገራት ንነዊሕ ቦኺሩ ዝጸንሔ ሰላም ናብ ንቡር ክምለስ ተማሕጺኑ፡፡”

መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.) ዝኾነ ጎነጽ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ እንተኾይኑ፡ ኣብ ምኽባርን ምትግባርን ውዕላትን ውሳኔታትን  ሕጊ ዝምርኮስ ሙዃኑ ኣትሪራ ትኣምን፡፡ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ነዚ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ ዘላ ፋልማይ ስጉምቲ ኣገዳስነቱ  ኣብ ምውሓስ ዞባዊ ሰላም ዑዙዝ ምዃኑ ትግንዘብ።

መ.ሃ.ዘ. ነዚ ንኡድ ስጉምቲ ብኣሻቡ ክስዕቦ ዘለዎ ምልቃቕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራዩ ኢላ ትኣምን። እዚ ስጉምቲ እዚ ኢትዮጵያ ምስ ግዝኣተ ሕጊ ዘየማትእ ተኣማንነት ከምዘለዋ ከመልክት ይኽእልን፡ እቲ ብይን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮምሽን ዶብ (ኢ.ኤ.ኮ.ዶ.) ዝጠልቦ ከኣ የማልእን፡ ነቲ ዘሎ ሃዋሁ ዘይምትእምማንን ጥርጣረን ተጻበእነት የቃልልን።

መ.ሃ.ዘ. ኣርጊጻ ትፈልጥ ኢትዮጵያ ነቲ ብይን ካብ ዝእወጅ ኣትሒዛ “ብመትከል” ከም ዝተቐበለቶ፡፡ ኣብ ምትግባር ግን ክበጽሕ ኣይከኣለን ምኽንያቱ ንልዝብ ከም ቅድመ ኩንት ስለ ዘቕረበቶ። ‘ዚ ኣብ ሰሉስ ብፈጻሚት ሽምግለ ገዛኢ ግንባር ኢትዮጵያ (ህ.ዲ.ሰ.ግ.ኢ.)ዝተወሰደ ዘተባብዕ ውሳኔ ሓንጎፋይ ኢልካ እትቕበሎን ተመጓስን ኣወንታውን ለውጢዩ፡፡ ንሰላም ‘ውን መገዲ ዝጸርግ ስጉሚ ሙዃኑ ትኣምን፡፡

ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ምልቃቕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናብ ልዝብ ብዘይቅድመ ኩነት ከምትኣቱ ድልውነታ ገሊጻ ‘ያ። ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክለቅቕ ኣለዎ ብምባላ ከም ቅድመ ኩነት ክረአ የብሉን፡  ምኽንያቱ ‘ታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ናይ ብይን (ኢ.ኤ.ኮ.ዶ.) ምትግባር ውሳነ ትጠልቦ እሱ ስለ ዝኾነ።

 መ.ሃ.ዘ. ንመንግስቲ ኤርትራን ነቶም ክልተ ውሕስ ስምምዕ ኣልጀርስን፡ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን፡ ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ዕድል ብጥብቂ ክጥቀማሉን ነቲ ብይን (ኢኤኮዶ)ንኽትግበር ንኸቃላጥፍኦን ትጽውዕ።

መ.ሃ.ዘ. ምትግባር ውሳነ ዶብ ፋልማይ ስጉምቲ ናብ ንቡር ዝምድናታትን ሰላምን ሰናይ ጉርቡትናን ዝመለስ ምዃኑ ተገንዚባ: እዚ መሳርሕ ሰላም ኣፍራይ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ብመንግስትታት ጥራሕ ክሕዛእ የብሉን፡ ። ሰላም ብዘይ ሰናይ ምሕደራ ክረጋገጽ ኣይኽእልን ‘ዩ፡፡ ዲሞክራሳዊ መደብ ድማ ኣብ ክሊቲአን ሃገራት ብትሪ ክትሓዝ ኣለዎ።

ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩሎም ነዚ ጉዳይ ዝምልከቶም–በርጌሳውያን ማሕበራት ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ውድባትን–ቀንዲ ኣካላት ናይ እዚ ሰላምን ዲሞክራስን መሳርሕ ‘ዮም።

መ.ሃ.ዘ. ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሳውን ቁዋማውን ስርዓት ዘይምህላዉ ምስ ምሕንጻጽ ዶብ ዘራኽብ ከምዘይብሉ፡ቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ከም መመኽነይታ እንዳተጠቀመ ሕሰም ህዝቢ ከናውሕ ከም ዝጸነሐ ትፈልጥ። እዚ “ብምልኡ ተቐቢሉ ንኸተግብሮ” ወሲንዎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምልቃቕ ሰራዊቱ እንተድኣ ኣስኒይዎ፡ ነቲ ዝጸደቐ ቅዋም ንኸይትግበር  መንግስቲ ኤርትራ እትጥቀመሉ ዝነበረት ምኽኒት ክሕረማ ‘ዩ።

መ.ሃ.ዘ. ነቲ ብ1997 ዝጸደቐ ቅዋም ንኽትግበርን፡ ነጻ ፕረስ ኣብ ስርሐን ክምለሳን፡ ዝተኣሰሩ ፖሎቲከኛታትን ናይ ሕልና ኡሱራትን ክፍትሑን፡ ስራዊት ክጣየስን፡ እቲ መውዳእታ ዘይተገብረሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብቕጽበት ጠጠው ክብልን ትጽውዕ።

መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top