Main Menu

መግለጺ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰ. ዲ. ህ.ኤ)

 

 

መግለጺ

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰ. ዲ. ህ.ኤ)

12 ጥሪ 2018

 

 እዚ ንርከበሉ ግዜያት፡ ሓድሽ ዓመት ስለ ዝዀነ፡ ዓመተ ሰላምስኒት፡ ቅሳነትራህዋ፡ ምርግጋእን ክኾነልና፡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ፡ መወዳእታ ዘይብሉ ግፍዕን ጭቆናን ኣብቂዑ ብሓድሽ መድረክ ሰላም መታን ክትካእ፡ ንያት ቃልስና ክብ ኣቢልና፡ ሓድነትና ኣትሪርና፡ ህዝብና ጠርኒፍና፡ መንፈስና ኣሕዲስና፡ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ፡ ከይተዛነና እጃምና ከነበርክት ይግባእ። ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመታት፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእንኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ዝተኻየደ ፍትሓዊ ቃልሲቅዋማዊትን ደሞክራሲያዊትን ኤርትራ ንምህናጽብኹሉ ደላይ ፍትሒ፡ዝሃለኸ ጸዓት ፡ ብሓደ ረፍዲ ተንቲንካ ኣይውዳእን። ኣብ’ዚ ምትንታኑ‘ውን ተደላይነት የብሉን። እንተዀነዝሓለፈ 26 ዓመታት፡ ህዝባዊ ዕላማታትና ካብ ዘይተተግበረ’ኸ እንታይ ይገበር? ዝብል እዋናዊ ሕቶ ንምምላስ ፡ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣብ ዘለዎ ማሕበር፡ ውድብ፡ ሰልፊ፡ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን፡ ብሓጺናዊ ሓድነት ዝተሃንጸ ግሉጽ፡ ኣብ እንካን ሃባን ዝተመስረተ፡ ህዝባዊ ተሳታፍነት ዘረጋግጽ፡ ደሞክራሲያዊን ፍትሓዊን ቃልሲ ክጽመድንእጃሙ ከበርክትን ይግባእ። ኣብ’ዚ ልዕል ክብል ዝተገልጸ ኣገባብ ቃልሲ፡ ንምቕልጣፍ ዉድቀት ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ኣውራንቅድመ ተደላይነት ጉዳይ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ምዃኑ እዪ።

ሰ.ዲ.ህ.ኤ ክምስረት እንከሎ ነቶም ሓደ ኣርኣእያ ዝነበሮም ውድባት፡ ማለት ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራን ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን፡ ብሓንሳብ ብምጥርናፍን፡ ተረዳዲእካን ተላዚብካን፡ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ብሓባር ምቕላስ ዝብል ቅዱስ ዕላማ ብኸፊል ክዕወተሉ በቒዑ እዩ። ነዚ ቅዱስ ዕላማ ካልኦት ተመሳሳሊ ኣርኣእያ ዘለዎም ኣብ ቃልሲ ዘለዉ ኣካት ክጽምበርዎ’ሞ፡ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽዕወት፡ ህዝብና ብዓብይ ሃንቀውታ ዝተጸበዮን፡ ተስፋ ዘበረሉን፡ ግን ኽኣ ገና ሙሉእ ብምሉእ ዘይተዓወትናሉ፡ መልሲ ዘይተረኽበሉሕቶ እዩ

ሰ.ዲ.ህ.ኤ፡ ንሓድንት ህዝብን ሉኣላውንት መሬትን ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእተወ፣ጸጋታት ሃገርንኩሉ ኤርትራዊ ዜጋብዘይኣፋላላይ፡ብማዕረ ክደላደል፣ ህዝቢ ኣብ ዘይምእኩል ምሕደራ በብከባቢኡ መራሕቱ ክመርጽን ከውርድን፣ነጻነት እምነት ዘጋታት ንኽወሓስ፡ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ምትእትታው ዘየፍቅድ፣ ምስ ጎሮባብቲ ሃገራት ልተኣዊ ሰናይ ዝምድና ምፍጣር፣ ….ወዘተ ከም መርሆ ኣሚኑ: ክቃለስ ጸኒሑ። ነዞም ዝተጠቅሱ መርሆታት ዝኣምኑ ወይ ዝቅበሉውድባት ወይ ሰልፍታት፡ ብሓባር ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝተቀበለን ዝኣመነን፡ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ዲሞክራስን ንምስፋንዝቃለሱ ዜጋታት ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝካ፡ ክሳብ ዓወት ምብጻሕ ዝሃቀነ ራእይ ተግባራዊ ንምግባር እዩ። እንተኾነ ፈጻሚት ሽማግለ ሰዲህኤ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሱ ራእይ ሰልፊ ኣብ ግብሪ ንምትርጓም ኣብ ክብ ዝበለ ህዝባዊ መደብ ቃልስን ውደባከሰጋግሮ ኣይበቅዐን።ብኣንጻሩርእይቶ ኣባላቱን ተሓጋገዝቱን ብምንጻግ፣ ኣብ ክንዲ ፍታሕ ዘናዲ ጉድለት ድሕሪ ጉድለት ክፍጽም ጸኒሑን ኣሎን። ገለ ካብቲ ሰ.ዲ.ህ.ኤ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ዝፈጸሞም ፍሩያት ጉድለታት ንምጥቃስ፤

 

1.     ብመንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ነሓሰ 2013 ዓም፡ ኣብ ዝተዓደመ ናይ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ውድባት ኣኼባታት፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብክብ ዝበለ መርሕነታዊ ልኡዅዩ ተሳቲፉ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኼባታትን፡ ብሰለስተ ኣባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈቱ ዝተወከለን ሰዲህኤ፡-

 

• ካብ ወርሒ ዘይበዝሕ ዕድመ ንዝነበሮን፡ 7 መዛተዪ ነጥቢታት ዝሓዘን እማመ ሰዲህኤ፡ ከም ሓደ ካብ መዛተዪ ወረቐት ኰይኑ ክቕርብ ትጽቢት ክግበረሉ ባህርያዊ ነይሩ። ልኡኽ ሰልፊና ግን፡ ኣይኮነንዶ፡ ከም መዛተይ ነጥቢታት ኰይኑ ኣብ ኣጀንዳ ኣኼባታት ክሰፍር ክደፍኣሉ፡ ንይምሰል’ውን እንተ ኰነ ኣይዘከሮን (ኣየልዓሎን)። ስለምንታይ ወርቐት ሰልፊ ኣብ ኣኼባታት ኣዲስ ኣበባ ዘይቀርብ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ግዜ ከኣ፡ ኣብ ናትና እማመ ጥራይ ዘተ ዘይተገብረ ከም ዝተባህለ ንምምሳል፡ ናትና እማመ ጥራይ ተቐበሉ ክንዲ ንብሎም ናቶም ከኣ ክንሰምዕን ክንቅበልን ኣሎና ዝብል መመኽኔታ ቀሪቡ።

• ንዓሰርተታት ዓመታት ክደጋገሙ ዝጸንሑ፡ ግን ከኣ ኣወንታዊ ውጽኢት ኣብ ዘየርኣዩ ናይ ግዜን ጸዓትን መባኸኒ ዝኾኑ ነጥቢታት፡ ካብ ነሓሰ 2013 ክሳብ ለካቲት 2014 ዓም፡ ከለል ተባሂሉ። ገለ ካብ ኣብ ኣኼባታት ዝተላዕሉ ነጥቢታት፡ ነቶም ኣብ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳንን፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ኣባላት ዝኾኑ ውድባት ጥራይ ዝምልከቱ ክንሶም፡ ኣባላት ሰዲህኤ፡ ኣብ ንካልኦት ውድባት መሰሓሃቢ ዝኾኑ ጉዳያት ንጡፍ ተራ ብምጽዋትና ሰልፊና ናይ ካልኦት ተቐባልነትን ኣኽብሮትን ከም ዝረክብ ጌርና ብምባል፡ ከም ዘሐብን ውጽኢት ዘበርከቱን ክብርን ስምን ሰዲህኤ ክብ ዘበሉን ገይሮም ንርእሶም ይገልጹ።

• ኣኼባታት ድሕሪ ምዝዛሙ፡ ውጽኢቱ ዝገልጽ ኣዋጅ ተነዲፉ። ኣቦ መንበር ሰልፊ፡ ሃንደበት መታን ከይኰነኩም ብምባል፡ ናብ ኣባላት ባይቶ ዘርጊሑዎን፡ ኣብቲ ንድፊ ሰፊሩ ንዝነበረ ነጥቢታት ከኣ “ብናትና ድርኺት ዝተገዝአ ምንባሩ ከተኣማምነኩም እፈቱ” ብምባል ገሊጹዎ። ምስ ኩሉ ዝነበረ ተቓውሞ፡ ሓባቢልካ ብዝተኣከበ ድምጺ ስዒሩ፡ ብሰደህኤ ጽዱቕ ኮይኑ ሓሊፉ።

• ብናትና ድርኺትን ጻዕርን ዝተበጽሐ ስምምዕን ንድፊ ኣዋጅን ከም ዘይተባህለ፡ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ፡ በቲ ናብ ኣባላት ባይቶ ዝተዘርግሐ ትሕዝቶኡ ናብ መርበብ ሓበሬታ ምስ ተለጠፈ፡ ኣብ ስምምዕ ዝይነበረ ቃላት ተወሲኹዎን፡ ሰዲህኤ ብካልኦት ተጠሊሙን ብዝብል ምስምስ፡ ሰዲህኤ ካብ ምምኽኻራዊ ኣኼባታት ኣቦ መንበራት ከም ዝሰሓበ ብወግዒ ተገሊጹ። ክብ ኢሎም ተዘኪሮም ዘለዉ ነጥቢታት፡ ኣብ ጉዳይ ኣኼባታት ኣቦ መንበራት ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ውድባት፡ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ቅልውላው ንክፍጠር ጠንቂ ካብ ዝኾኑ ቀንዲ ዝተጸምቁ ኢዮም። ንሶም ጥራይ ግን ኣይኰኑን።

 

2. ካልኣይ ጉባኤ ሰዲህኤ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ቦታታት ክኸውን ውሳነ ኣሕሊፉ። ኣብ ኣፈጻጽምኡ ሕጋዊ ጸገማት ክፈጥር ስለ ዝዀነ፡ ኣብ ሓደ ቦታ ክግበር ዘኽእል ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ብምባል፡ ገለ ካድራት ሰልፊና ብናታቶም ሓሳባት ኣሰንዮም ርእይቶ ኣቕሪቦም። ካልኦት ካብ መሰረታት ሰልፊውን፡ ጉባኤ ኣብ ክልተ ቦታታት ክኸውን የብሉን ዝብል ርእይቶታቶም ገሊጾም። መርሕነት ሰልፊ ግን፡ ክንዲ ብኹሉ ዝቕረበሉ ርእይቶታት ጽን ኢሉ ዝሰምዕን፡ ንዝተጋገዩ፡ ወይ ግብራዊ ዘይኰነ ምርጫታት ኣቕሪቦም ንዝበሎም፡ ብህድኣትን ልቦናን ከረድእ ዝፍትንን፡ ንገለ ብምንጻል፡ ንገለ ብምፍርራሕ፡ ንካልኦት ድማ ብምትላል፡ ካብ መሰረታትን ካድራትን ንዝቐረበ ርእይቶታት ግምት ከይሃበ ሓሊፉዎ። እዚ፡ ነጸብራቕ ናይቲ ክሳብ ክንደይ ንናይ ካልኦት ርእይቶታት ዘይኣኣንጋድነትን ዘይተጻዋርነትን ባህርይ ናይቲ ኣብ እዋን ዝነበረ መርሕነት ሰዲህኤ ዝገልጽ ኢዩ። በዚ ዘይሕጋዊ ተግባር፡ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ዘይምትእምማን፤ ምጥርጣርን፤ ምጉጅጃልን ብምፍጣር ጥራይ ኣብ መርሕነታዊ ቦታ ክነብር ከም ዝደልን ዝሰርሕን ዝሕብር’ዩ። ከም ሳዕቤን ናይዚ ኣገባብ ኣአራርሓዚ ከኣ፡ ኣብ ውሽጢ ኣባላት ሰዲህኤ፡ ኣብ ዓበይትን ንኣሽቱን ሕቶታት፡ ናይ ኣረዳድኣ ዘይምዕሩይነት ነይሩን ገና’ውን ይቕጽል ኣሎን።

 

3. ኣባላት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ምዱብ ዓመታዊ ጉባኤኦም ኣካይዶም መሪሕነቶም መሪጾም ክነሶም፡ ፈጻሚ ኣካል ብውጺት’ታ ዝተመርጸት መርሕነት ስለ ዘይተሓጎሰ፤ ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ምስቲ ዝተመረጸ ሽማግለ ዞባ ተራኺቡ መደባት ሰልፊ ዘተግብር፡ ኣብ ም ዘየለ ወኪል ቤት ጽሕፈት ኣቦ መንበር ሰልፊ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ዝብል ስርርዕ እደ ዋኒኑ ፈጢሩ፡ ንዞባ ሽማግለ ሰሜን ኣመሪካ ብመንገዲ ወኪላት ክራኸባ መሪጹ። እዚ’ውን ናይ ህልኽ እምበር ንፍታሕ ዝተማህዘ ኣይነበርን ።

4. ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ፡ ሽማግለ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሓድነት ሰልፊ ኣብ ምሕያል ተራ ኣልዎ ኢሉ ንዘቅረቦ ለበዋታት፡ብዛዕብኡ ንሽማግለ ዞባ ከይተውከሰን መብርሂ ከይሓተተን ፡ብኣሉታ ገምጊሞዎ። እዚ ንብሓትነቱ ዘረጋግጽን፡ ጽን ኢሉ ርእይቶ ካልኦት ክሰምዕ ናይ ዘይምድላይን ባህርያት ኣድሚቁ ይገልጾ። መቀጸልታ ናይቲ፡ ነቀፌታን ርእይቶን ኣብ ልዕሊ ዘቀረቡ ኣባላት ዝወሰዶ ናይ ምስጋጉን ምድስካልን ስጉምቲ’ዩ። ስላዚ ከኣ’ዩ፡ ነቲ ኣብ ጉባኤ ሰልፊ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተመርጸን ንሓደንት ሰልፊ ዝተቃለሰን ሕጋዊ ሽማገለ ሰልፊ ካብ ሓላፍነት ኣውርዱ፡ ነቶም ንርእይትኡ ጥራሕ ዝተቀበሉ ባእታት፡ ኣኼባ ኣካይዱ ፡ ሓዳስ ዘይሕጋዊት መርሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ክትቀውም ኣዚዙ።

እዞም ኣብ ላሊ ዝተጠቕሱ ጉዳያት፡ ሰ.ዲ.ህ.ኤ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ዝሓለፎ ዘይርጉእ ኩነታትን፡ ዘይሓላፍነታዊ ዉሳኔታት መሪሕነት ሰልፊ፡ ብኸፊል ዘነጽሩ እዮም፡ብኣንጻር እዚ፡ መሰረታት ሰ.ዲ.ህ.ኤህዝባዊ ትጽቢት ከይቅህም፡ ሸለልትነት ንፖለቲካዊ ራእይና ከይነግስ፡ ሰልፊ ዘለዎ ዉሽጣዊ ቅልዉላው ብዘተ ፈቲሑ፡ ናብ ዝተበገሰሉ ዕላማ ኣተኵሩ ክቃለስ ኣለዎዝብል ተሪር ዉሽጣዊ ሕጋዊ ተቓዉሞ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ዓብላሊ ሪይቶ መሰረታት ጎስዮም፡ መሪሕነት ሰ.ዲ.ህ.ኤ ዘይሓላፍነታዊ ዉሳኔታት ምዉሳድ ኣየቓረጹን። ኣብ ክፍላ 2017 ኣብ መንጎ መሪሕነት ሰልፊን መሰረታትን ዘይምስምማዕ ጎሊሑ ኣብ ዝተራእየሉ እዋን፡ ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚት ሽማግለን ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምንዳይ፡ ዝነበረ ናይ ሰልፋዊ ዘተ ተስፋ ኣብ ዕጹው ኩነታት ኣብጺሖሞ። ስለዚ ንሕና መሰረታት ሰዲህኤ ንዓመታት ዝኣክል ዝተቃለስናሉ ሰልፊ ብከምዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቅሰ ኣሉታዊ ኩነታት ክቅጽል ፍቓደኛታት ከምዘይምኻናን፡ ሰልፍና ንምድሓን ነዞም ዝስዕቡ ወሳኔታት ኣሕልፍና፤

1. መርሕነት ሰ.ዲ.ህ.ኤ ነቲ ዝኣትዎ ውዕል ሓድነት ሰልፊ ጠሊሙ፡ ውሑዳት ደገፍቱ ኣከቲሉ፡ ሰልፊ ገዲፉ ከምዝኸደ ።

2. እቲ ቅድሚ 8 ዓመታት፡ ኣብ ሞንጎ ሰልፊ ህዝብን ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን፡ ዝተኸተመ ናይ መሰረታት ሓድነታዊ ኪዳን መንፈሱን ትሕዝትኡን በዚ ኣብ ዉሽጢ ሰልፊ ዝተኸስተ ዘይምርግጋእ ከም ዘይተተንከፈ እንዳራጋገጽና፡ መሰረታት ብዝገበርዎ ናይ ሓባር ጻዕሪ ሰ.ዲ.ህ.ኤ ክቕጽል ኻኑ ንሕዝቢ ነፍለጥ

 

3. ሰ.ዲ.ህ.ኤ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ዝሓለፎም መድረኻት ብደቂቕ ክግምገም ወሲንና። ብመሰረት ገምጋምና ኣብ ዝቕጽል 3ይ ጉባኤ፡ ዘድሊ ሰልፋዊ ምትዕርራይ ክንገብር ምዃንና ነፍልጥ።

4. ነዚ ዝቕጽል መድረኽ ዝመርሑ፡ ኣብ ፈጻሚትን ባይቶን ዘጋጠመ ሃጓፋት መሊእና፡ ስራሕና ክንቕጽል ብዝገበርናዮ ምርድዳእ መሰረት፡ ካብ 21 ኣባላት ባይቶ ዝወጹ 7 ኣባላት ፈጻሚት እዞም ዝስዖቡ ምኻኖም ነፍልጥ ።

 

1/ ተስፋሚካኤል ዮሃንስ -ኣቦ መንበር

2/ ኣለም ዮሃንስ – ወጻኢ ጉዳያት

3/ ብርሃነ ገብረክርስቶስ – ውደባን ስርርዕን ጉዳያት

4/ ወልዱ ነጋሲ – ገንዘባዊ ጉዳያት

5/ ኣንቶንዮ ተስፋይ – ዜናን ሓበሬታን ጉዳያት

6/ ያሲን ኣብራሂም – ኣባል

7/ ክብሮም ግረነት- ኣባል

 

 

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና

ዓወት ንተቃላሳይ ህዝቢ ኤርትራ

ማእከላይ ባይቶ ሰ.ዲ.ህ.ኤ__


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *