Main Menu

ምእንቲ ሓድነት ንዑ ንዛተ

ምእንቲ  ሓድነት ንዑ  ንዛተ

  ዝኾነ   ህልውና    ንዕማም ፍልልይን  ስምምዕን  ብዝውክሉ ባእታታት  ዝቆመ  ኢዩ። ናይዞም  ባእታታት  ስምምዕ ወይ  ፍልልይ  ፍጹም  ዘይኮነ  ዝምድናዊ ነንሕድሕዶም ብምቅብባል   ሓደ  ኣካል  ዘቁሙ ኢዮም። እዚ  ኣምር  እዚ  ናይ  ህልውናን ሂወትን  ሕጊ  ኢዩ። ካብዚ  ናይ  ሂወት  ባህርያዊ  ሕጊ  ወጻኢ  ዝኾነ  መዳይ  የለን። ኣብ  ፖሊቲካዊ  መዳይ  በዚ  ናይ  ሂወት  ሕጊ   ንመንግስቲ  ህግደፍ  ምስ  እንርኢ  ንህዝብን  መንነትን  ኤርትራ  ነጺጉ  ናይ  ዲታቶርነት ኣቅጣጫ  ሒዙ  ካብ  ዝጎዓዝ ዛጊት  28  ዓመት  ገሩ  ኣሎ።  ብፍላይ  ካብ  ቅድሚ  ዓመትን  መንፈቅን  ንነጀው ብጋህዲ ንህላወ ኤርትራውነት ኣብ  ዳግማይ  ሓደጋ  ናብ ዘሳጥሕ  ጎደና  ክጎዓዝ  ጸኒሑን  ኣሎን።  ከም  ውጽኢቱ ብዘይካቶም  ቁንጣሮ  ሕልኖኦም  ንሓደ  ውልቀ-ሰብ  ዝሸጡ  ኩሉ  ከም  ኤርትራዊ  ክህሉ  ዝደሊ  ንህግደፍ  ቀቢጹ  ነጺግዎ ኢዩ።

    ኤርትራውያን ከም  ህዝቢ    ከም ኩሎም  ኣህዛብ   ዓለምና ኣብ  ዝተፈላለየ  መዳያት ንፍልልያትና ኣብ ዘዕቑብ መንነትን ሃገርን ተሰማሚዕና  ወይ ተወሃሂድና  ነቲ  ኣንጊህና  ብምምዕዳው  ሰፍ  ዘይብል  ዋጋ  መስዋእትነት   ንዝኸፈልናሉ  ብልጽግና  ንምርግጋጽ   ኣብ  እንወፍሮ ዕማምና ከኣ በቲ ፍቱንን   ፍትሓውን ብይን  ዝህብ  ሕገ-መግስታዊ  ደሞክራሲ  ክንግዛእ ንሕተት  ኣሎና። ሎሚ  ነዚ  ግቡእ  እዚ  ዘይፈልጥ  ኤርትራዊ  ውድብ  ሰልፊ  ማሕበር  ውልቀ-ሰብ  የለን ጥራሕ  ዘይኮነ  እኳ  ደኣ  ንተደላይነቱ  ብዝምልከት ብተደጋጋሚ  ክገልጽ  ይርከብ  ኣሎ። ጎዲሉ  ዘሎ ኣብ  ውድባዊ  ሰልፋዊ ማሕበራዊ ውልቃዊ  ጥሙሕን  ባህግን  ብኣንጻሩ  ኸኣ  ኣብ  ምረትን ጽልእን  ብተወፋይነት  ሕድገት  ብምግባር    ዋጋ  ምኽፋል ጥራሕ  ኢዩ ።  ብሓቂ  ኸኣ  ዓቢ  ተወፋይነት  ዝሓትት  ጉዳይ  ኢዩ።  ምእንቲ  መንነትናን  ሃገርናን  ተወፊና  ናይ  ዓሰርተታት  ኣሸሓት  ናይ   ዜጋታትና  ሂወት  መስዋእቲ  ሰንክልና ማእለያ  ዘይብሉ  ነገራዊ  ትሕዝቶን  ከፊልና።  ሎሚ  ምእንቲ  ሃገርናን  መንነትናን  ኣብ  ስሚዒታትናን ህርፋናን  ዝስመዓና  ምረትን    ጽልእን  ዘድሊ  ናይ  ሕድገት ዋጋ  ከይንኸፍል  ዝዓግተና  ዘሎ  እንታይ  ኢዩ?  ኢልና  ንባዕልና  ክንምርምር  እዋኑ  ኢዩ።  ኣብ  ፖሊቲካ  ተፋቲኻ  ጥራይ  ኣይኮነን  ሓቢርካ  ዝስራሕ  የግዳስ ብሓባር  ዝተፈጠሩ  ኣብ ምረትውን ሓቢሮም  ይሰርሑ  ኢዮም።  ኣብ  ካልኦት  ኣህዛብ ዓለምና ንውድባዊ  ንማሕበራዊ ወይ  ንሰልፋዊ  ኮነ ንውልቃዊ  ጽልኦም  ብፍቅሪ  ሃገሮምን  መንነቶምን  ደረቱ  ኣትሕዞም  ሓቢሮም  ክሰርሑ  ንርኢ  ኣሎና። ንሕና  ኤርትራውያን  ግን  ንፍቅሪ  መሬት  ዓደቦናን  ዓዲ ኣደናን መንነትናን ዘንጊዕና  ግዳይ  ናይ  ተሓቢኡ  ዝነገሰ  መንቀኛ  ኰና ሕሉፍ  ሓሊፉ  ንሃገርና  ክሸይጥ  ደፊሩ ክደናደንን ወስ  ክብልን ገና ተበታቲና  ንርከብ  ኣሎና። ስለዚ

     ሰዲህኤን  መድረኽ  ንሃገራዊ  ዘተን  ኤርትራዊ  ምንቅስቃስ  ንፍትሕን ኣብዚ  ከም  ሃገርን  ህዝብን  ኣብ  ሓደጋ  ኣብ  እንርከበሉ  እዋን  ንባዕሎም  መርሚሮምን  ንተደላይነት  ሓድነት  ተረዲኦምን  ኣድላዪ  ሕድገታት  ገሮም  ሓድነት  ንዲሞክራስያዊ  ለውጢ  UDC  መስሪቶም። ምምስራት  UDC  ምስቲ  ከም  ደምበ  ደለይቲ  ዝጽበየና  ዘሎ  ዓቢ  ዕማም  ሓድነት  ብምዝማድ ክረአ  ከሎ ገና  መጀመርታ  ኢዩ።  ክንዮዚ  UDC ዝተመስተረሉ  ሓድነትን  ካልእን  እቲ  ናይ  ኤርትራውነት  መድሕን ዝኾነ ናይ  ደምበ  ደለይቲ  ፍትሒ  ምትእኽኻብ  ናብ  ዝረጋገጽ  ሓባራዊ  ኤርትራዊ   ሓድነት  ክብጻሕ   ኩልና ዝምልከተና  ሓላፍነት ክንስከም  እዋኑ  ኢዩ።  ነዚ  ሓባራዊ  ናይ  ኩልና  ኤርትራዊ  ሓድነት  ምስ  እነረጋግጽ  ትማሊ  መጻኢት  ኤርትራ  እናበልና  ተጸቢናያ ዘይመጸትና ሃገርና ደበኽ ከም  እትብል  ጥርጥር  የለን።  ስለዚ ምእንቲ  ሓድነት ንዑ  ንዛተ

            ኣቡ ያረድ

መስከረም  17-2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *