Main Menu

ምኽላብስ ኣይከለበን ጌና ኩርኩር እንከሎ ኢየ በሊዐዮ!!!!

ምኽላብስ  ኣይከለበን  ጌና  ኩርኩር እንከሎ ኢየ  በሊዐዮ!!!!
            ልቢ  ወለድ  ዛንታ
             ብሽፋ  መ/ኑር
ዘደናገረ   ደኣ  እምበር  ዝተደናገረ  ደኣ  እንታይ  ሓጢኣት  ኣለዎ። 
     ክቡራት  ኣንበብትን ተኸታተልትን  ወብሳይታት ኣብዚ  እዋንዚ  ኣብ  ወብሳይታት  ዝቀርብ   መብዛሕትኡ  ጽሑፋት  ፖሊቲካ  ጥራሕ  ኮይኑ እሞ  ኣብ  ማሕበራዊ  መዳይ ኣብ  ሂወት ወዲ-ሰብ    ከጋጥሙ  ካብ  ዝኽእሉ  ገለ  ዋዛ  ምስ  ቁም-ነገር  ሓዘል  ልቢ  ወለድ  ዛንታ  ከቅርበልኩም  ሰናይ  ንባብ  ይምነየልኩም።

  ዘፈሩን  ወዲ-ገርገራን  ዝተባህሉ  ክልተ  ኣዕሩኽ  ነበሩ።  እዞም ክልተ  ኣዕሩኽ ብጣዕሚ  ይፋተዉን ይተኣማመኑን  ነበሩ።

    ሓደ  መዓልቲ  ካብ  መዓልታት  ወዲ-ገርገራ  ኣብ  ስራሕ  ውዒሉ  ብርክት  ዝበለ  እቶት(ገንዘብ)   ኣእቲዩ። መቸም ከምቲ  ፍሉጥ  ዝኾነ  ወዲ  ሰብ  ብርክት  ዝበለ  እቶት እንተኣእትዩ ኣብ  ሂወቱ  ክድሰት  ምእንቲ  ወጻኢታቱውን ብመጠን እቲ  እቶቱ  ክብ  ኣቢሉ  ጥዑይ  መግቢ ክምገብን  ክስትን ክኽደን…….ወዘተ  ኢሉ  ኢዩ  ዝሓስብ።
      ከም  ውጽኢቱ  ወዲ-ገርገራ    ይመስገን  ፈጣሪ  ብርክት  ዝበለ  ገንዘብ  ኣእቲየ  ኣሎኹ  እሞ  ሎሚስ   ሓደ  ኪሎ  ጥብሲ  ስጋ ክበልዕን ሓደ  ሓሙሽተ  ጥርሙዝ  ቢራ  መሎቲ   ክሰትን ኣለኒ ኢሉ መደበ። ብኡ  መሰረት    ኣብ  ሓደ  ዝበለጸ   ቤት  መግቢ  ኢዩ  ዝበሎ  ከደ።  
       ስም  ዋና  ቤት  መግቢ    ጓንጉል  ይበሃል  ነበረ።   ጓንጉል  ሓደ  እዝግሀር  ዘይፈርህ   ገንዘብ  ከመይ  ገርካ  ይርከብ  እምበር  ካልእ ዘየገድሶ  ሰብ ኢዩ  ነሩ  እሞ  ዝነበሮ  ስጋ ሰለስተ  ኣኽላባት  ሓሪዱ  ዘዳለዎ  ኢዩ   ነሩ። 
     ወዲ-ገርገራ:–   ኣብቲ  ቤት  መግቢ  ናይ  ጓንጉል  ኣትዩ  ሓደ  ኪሎ  ስጋ  ጻዕዳ ጥብሲ  ኢሉ  ኣዘዘ።
     ጓንጉል:-  ካብቲ  ኣዳሊይዎ  ዝነበረ  ናይ  እኽላባት ስጋ ውዑይ ጥብሲ ኣዳሊዩ  ንወዲ-ገርገራ ኣቅረበሉ።
ወዲ-ገርገራ   ብብርስን  ሽሮ  ስልሲ…..ወዘተ  ዝኣመሰሉ  ጸብሒ  ብዘይተመጣጠነ  ኣመጋግባ ጥራይ  ተካሉ  ጸጊቡ  ስለዝነበረ   ነቲ  ጓንጉል  ዝቀረበሉ  ጥብሲ  ስጋ  ከልቢ  ምንጥል ምንጥል  ከብሎ  ጀመረ። ወዲ-ገርገራ  ናይ  ስጋ  ምብላዕ  ሕሱም  ሃረርታ  ስለዝነበሮ  ነቲ  ስጋ  ከልቢ  ኣብ  ምብላዕ  ብርክት  ዝበሉ  ደቃይቕ  ድሕሪ ምቅጻሉ  ዳርጋ  ናብ  ምውድኡ  ገጹ  ምስ  በጸሐ  ግን  እቲ  ስጋ  ከልቢ  ከምቲ  ወትሩ  ዘስተማቅሮ  ስጋታት  ኣባጊዕ  ኣጣል  ኣሓ…..ወዘተ  ንቡር  ናይ  ስጋ   ስምዒት  ኣይሃቦን።  ይኹን  እምበር ክበልዕ  ዝደለየ  ሓዊ  ኣፉ  ከም  ዝበሃል  ምስላ  ኣቦው  ወዲ-ገርገራ ኣእ ካብ  ኣሰራረሓ  ኢዩ  ዝኸውን ኢሉ ነቲ  ስጋ  ክገድፎ  ኣይመረጸን ልሕስሕስ  ኣቢሉ  ደኣ  ጨለጦ።
       ወዲ-ገርገራ  ተመስገን  ፈጣሪ  ኢሉ  እናጎሰዐ  ኢዱ  ክሕጸብ  ናብቲ  መሕጸቢ  ቦታ  በጸሐ። ኣእዳዉ  እናተሓጸበ  እንከሎ  ብሓደ  ክፍቲ  ቦታ ጠመተ።   ኣብ  መንጎ  ግዳማውን  ውሽጣውን መንደቅ ናይቲ  ቤት  መግቢ  ኣብ  ዝርከብ  ሕጓ    ቁራጽ እግርን  ጭራን  ርእስን  ናይ  ከልቢ ተሓቢኡ  ረእየ። ስጋ  ከልቢ  ኢየ  በሊዐ  ማለት  ኢዩ  ኢሉ  ብጣዕሚ  ኣስደሚምዎ  ተጨነቀ። ንዋና  ቤት መግቢ ጓንጉል  ናብ  ሕጊ  ከቅርቦ  ሓሰበ።  መንግስቲ ዝበላዕክዎ  ኣብ  ውሽጢ  ከብደይ  ዘሎ  ስጋ  መርሚሮም ስጋ  ከልቢ  ምዃኑ  እንተኣረጋጊጾም  ስጋ  ከልቢ  ዝበለዐ  ሰብ  ተባሂለ  ክፍለጥ  ሽሙ  ክፉእ ውሕጥ  ኣቢለያ  ትም  ምባል  ደኣ  ይሕሸኒ  በለ። ብውሽጡ  ግን  ከልቢ  በሊዐ  ኢሉ  ብጣዕሚ  ትሓመሰ።   ሓሳብ  ምስ  በርቲዖ ዋእ!!!! በይነይ  ካብ  ዝጭነቅ  ደኣ  ካብ  ዝፈትዎን  ዝኣምኖን  ዓርኩ  ዘፈሩ ገለ  ዘዳዓዕስ  ሓሳብ  እንተተኸበ  ኢሉ  ንዓርኩ  ዘፈሩ ከልቢ  በሊዐ  ኢሉ  ከካፍሎ  ወሰነ።  ናብኡ  ድማ  ከደ።
      ኣብ  መጎኦም  ከምዚ  ዝስዕብ  ዝርርብ  ተኻየደ።
      ወዲ-ገርገራ:-  ኣንታ  ዘፈሩ  ዓርከይ  ጸገም  እምበር  ረኺበ።
       ዘፈሩ:– ዚ  ዓርከይ  እንታይ  ጸገሙ  ደኣ  ረኺብካ?
    ወዲ- ገርግራ:-  ትም  ደኣ  በል  ናተይስ  በይኑዩ።  ተራኢዩን  ተሰሚዑን  ዘይፈልጥ  ዘስደምም  ክትዛረበሉ  ዘይከኣል ጸገም  ኢዩ።
     ዘፈሩ:- ዓይኒ  ኣባይካ  ይደፋእ  ዚ  ዓርከይ  እንታይ  ዲኻ  ኰንካ?
   ወዲ-ገርገራ:- ኣንታ  ዓርከይ  ዘፈሩ  ከልቢ  በልዐ።
    ዘፈሩ:-  ደንጺዪዎ  ከልቢ ብኸልቡ!!!  ኣብኡ  ኸሎ ከልቢ!!  ከልቢ  በሊዕካ!!!
   ወዲ-ገርገራ:–  እወ  ከልቢ
   ዘፈሩ:–  ኣንታ  ዓርከይ  እንታይ  ትብል ከልቢ!!! ከልቢ!!!  ከልቢ!!!  ከልቢ!!በሊዕካ?
  ወዲ-ገርገራ:– እወ  ከልቢ  እወ  ከልቢ ብክልቡ  በሊዐ።
  ዘፈሩ:–  ብጣዕሚ  ምእማኑ  ስኢኑ ከልቢ!!!ከልቢ!! ወይ  ጉድ  ከልቢ!!  እቲ  ኩልና  ንፈልጦ  ከልቢ!!!ከልቢ!!!ከልቢ!!!  በሊዕካ  ኢሉ  ደጋጊሙ  ሓተቶ።
    ወዱ-ገርገራ:–  ተሸቑሪሩ  ካብቲ  ዝፈራሕክዎ  ኣይወጽእኩን  ኢሉ  ዓርኩ  ከልቢ  ከልቢ  በሊዕካ   እናበለ  ደጋጊሙ  ካብ  ዝግረሞ  ዘሎ  እንተፈዀሰለይ  ኢሉ  ብውሽጡ  ዝን  ኢሉ  ኣዕሚቑ  ሓሰበ  እሞ  ከምዚ  ዝስዕብ  ክምልሰሉ  ኣለኒ  ኢሉ ወሰነ። ናብ  ዓርኩ  ቅርብ  ኢሉ  ከኣ  ኣንታ  ዘፈሩ  ዓርከይ  እቲ  ዝበላዕክዎ  ምኽላብስ  ኣይከለበን  ኩርኩር እንከሎ ኢየ  በሊዐዮ  በሎ።  
    ዘፈሩ:– ብጣዕሚ  ተቆጢዑ  ኩርኩር  ኢየ  ብሊዐ  ኸኣ  ትብለኒ  ከልብን  ኩርኩርን  እንታይ  ፍልልዮም  ከመይገርካ  ዘይብላዕ  ትበልዕ  ሰብ  ኣይኮንካን ቶባ ድሕሪ  ደጊምስ  ዕርክነትና  ፈሪሳ ኢያ  በሎ። 
   ወዲ-ገርገራ:–  ፈሊጠ  ዝበላዕክዎ  ድዩ  መሲሉኳ  ኣብ  ቤት  መግቢ ንቡር  ስጋ ኣምሲሎም ኣደናጊሮም  ዘብልዕኒ  ኢዩ  በሎ።
ዘፈሩ:–  ብርህራሀ  ኣምዑቱ  ትሓሚሱ  ንወዲ-ገርገራ  ዓርኩ  ሕቑፍ  ኣቢሉ  ዘደናገረ  ደኣ  እምበር  ዝተደናገረ  ደኣ  እንታይ  ሓጢኣት  ኣለዎ  ኢሉ  ንዓርኩ  ብምድዕዓስ  ተተሓሒዞም ናብ  ዕርክነቶምን  ምትእምማኖምን  ቀጸሉ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *