Main Menu

ርእሰ ዓንቐጽ – ምትእምማን-ሓድነት-ዓወት

ምትእምማን-ሓድነት-ዓወት

 

ርእሰ ዓንቐጽ

ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

3 ጥቅምቲ 2019

 

ምትእምማን መሰረት ነቕይ ስዘይብል ሓድነት ዝፈጥር ንፖለቲካዊ ውሳኔታት ሃገራዊ ሓይልታት ብተሳትፎ ህዝቢ ንዕዉትን ተግባራዊ ፍጻሜታት፡ መደባት ስርሓት ብውሑድ ግዜን ክሳራን፡ ቅልጡፍ ስልጡን ተቀባልነት ክህልዎ ሰፊሕ ምርጫን ዕድላት ዘለዎ፡ ካብ ሓደ መድረኽ ንቀጻሊ መድረኽ ከሰጋግር ዘኽእል’ዩ። እዚ ከኣ ህዝቢ ተስፋታት ቃልሲ ሰኵዑ፡ ከም ሓድሽ ሞተር ዘንቀሳቅስን ዘላዓዕልን ዳይናሚክ ሓይሊ ዘለዎ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣንፈት ዝኸፍት’ዩ።

ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲያዊ ቅልውላው ዘለዎ ሃገርን ህዝብን፡ ካብ ሕንፍሽፍሽን ዕግርግርን ወጺኡ፡ንፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ንምስግጋር ክኽእል፡ ዱልዱል ባይታ መሰረት ህንጻ ሓድነት ሃገራውያን ክህሉ ግድነት’ዩ። እዚ ነቕ ዘይብል ዱልዱል ባይታ መሰረት ህንጻ ሓድነት ከኣ ምትእምማን’ዩ። ኣብ መንጎ ሓደ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ሰልፍታት፡ውድባት፡ ማሕበራት፡ ዝተፈላልዩ ሃገራዊ ምትእኽካብ ምትእምማን እንዘተዘይሃለወ ከኣ ክብጻሕ ዝኽእል ደረጃ ዕብየት፡ ክፍጸም ዝኽእል ስርሓት ድሩትን ውሱንን፡ ንቅድሚት ዘየሰጉም ኣብ መንጎ ዕቛርን ወሓዚን ማይ ዘሎ ፍልልይ ኣብነት ክምሰል ይከኣል።

ምእንቲ’ዚ ኣብ ትሕቲ ምሕረት፡ ፍትሕን ሕግን ዘይብሉ ምሕደራ ንዓመታት ዝኣክል ክግፍዕ፡ክግረፍ፡ ክጭቆን ክእሰር፡ዝጸንሐ ብሓፈሻ፡ ፍላይ ሙሉእ ሰብኣዊ ክብሩን መሰሉን ተቐንጢጡ ንገዛእ ርእሱ ከም ፍጡር ሰብ ነፍሱ ዘይፈልጠሉ፡ ነጻነት ሓርነት ዘይብሉ ኩነታት ዝርከብ ህዝብና፡ ምስ’ቲ መቁጸሪ ዘይብሉ መደናገሪ ነፍሕታት ፕሮፓጋንዳ ህግዲፍ ወሲኽካ ኣብ ደረጃ ውሑስ ምትእምማን ምብጻሕ ዝሓቶ ቃልሲ ሓደ ሸነኽ፡ ብዝላ ሓድነት ጥራሕ ከኣ በቲ ካልኣይ ሸነኽ ንበይኑ ከሰጉም ቀሊል ከም ዘይኮነ ተሞክሮ ዝምህረና ምስትብሃል ዝግባኣና ይግባእ።

ኣብ ሃገርና ኤርትራ፡ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ንምትካል ኣብ’ቲ ንደልዮ ሃገራዊ ዕላማ ንምብጻሕ ዝሕግዙ ረቛሕታት ንምምላእ፡ ንባዕሉ ፍሉይ መድረኽ ምህላውን ምፍላጥን ብኸመይ ኣገባብን መንገድን ይበጻሕ ዝብል ሕቶ ሓያል ቃልሲ ዘድልዮ ግድነት ከኣ ክፍታሕ ዘለዎ ኣገዳሲ ግድል ነጥበ መቐይሮ ቃልሲ፡ ማእከል ስሕበት ድሕነት ህዝብን እዩ።

ነዚ ብዝምልከት፡ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉኡ ዝሰማማዕሉን ኣብ መስርሕ ቃልሲ ኣንጻር ምልኪ ከይድዎ ዞሎ ነዊሕ ጉዕዞ በጺህዎ ዘሎ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ውሳኔ፡ ምልካዊ ስርዓት ኣልዩ ቅዋማዊ ሕጋውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ምትካል’ዩ። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከኣ ድምር እቶም ”ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ” ነቲ ስርዓት ክድግፉ ዝጸንሑ’ውን ዝርከብዎ ቁጽሪ እዩ። ደጊም ምስ’ቲ ሓያል ድፍኢት ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና፡ ተሳትፎ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ፡ ኣደታትን ኣቦታትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ኣብ መሰረት ህንጻ ሓድነትን ብምትእምማን፡ ምልውዋጥ ሓድሕድ ተሞክሮታት መሪሕ ግብራዊ ስርሓት ትርጉም ዘለዎ ነባሪ ፍትሒ ንምቅያሩ ርሑቅ፡ተስፋ ዘቁርጽ ዘይምዃኑ ዝእምቶ ብዙሕ ኣብነታት ክጥቀስ ይኽእል።

ኣብ’ቲ ካልኣይ መድረኽን ወሳንን ምትእኽኻብ ህዝቢ ኤርትራ ንምብጻሕ ፡ በዚ ተጀሚሩ ዘሎ ትስፉው መስርሕ ብሓላፍነታዊ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ግዜ ዘይህብ መድረኽ ስርሓት ባዕሉ ዋና ኮይኑ ክናብዮን ክኣልዮን ክሕብሕቦን ዘለዎ ከቢድ ሃገራዊ ዕማም ምትእምማን ምፍጣር’ዩ። ምእንቲ’ዚ’ዩ ከኣ ነቲ ሓድነቱ ኣብ ምትእምማን መሰረት ዝገበረ ውሑስ ክገብሮ ዝግባእ።

ድሕነት ሃገርን ህዝብን ንምውሓስ፡ መሰረት ምትእምማን ኣብ ሓድነት ክሕይል ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራዊ ዜጋ ዝጥለብ፡ ክንዮ ኣቀራርባን ኣገላልጻን፡ ሖስትን ፕሮፓጋንዳ ህግዲፍን፡ ካልእ በየን ይምጻእ ብዘየገድስ ክህሉ ዝኽእል ነጻሊ ፈላላይን በታኒ ኣተሓሳስባታት፡ ንረብሓታት ህዝቢ ኤርትራ ዘይውክል ብምንጻግ፡ ብግሉጽን ብቅኑዕን ሕልና ዝተበገሰ ምዃኑ ከረጋግጽ ዘኽእሎ ባይታ ምንጻፍ ጥራሕ’ዩ። ኣብ’ቲ ምእንቲ ሃገራውን ህዝባውን ድሕነት ዝካየድ ስርሓት ብሓሳብ፡ ብግብሪ፡ ብግዜ፡ብጉልበት፡ ብኩሉ ዝከኣል ኣገባብ ተሳትፎ ምዕዛዝን፡ እሂምን ምሂን፡ ዘተ ኣብ ሓባርዊ ስርሓትን ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ልዕሊ ኩሉ ከኣ ኣብ መንጎ ክህሉ ዝኽእል መራኸቢ መስመር ክፉት፡ ግሁድ፡ ንጹር ክኸውን ምጽዓርን ምስራሕን’ዩ።

ህሉው እዋናዊ ምዕባለ መራኺቢ ብዙሓት (public Media) ድሌትካ ትዛረበሉ ደኣ’ምበር፡ ድሌትካ ትረኽበሉን ተውሕሰሉን ከም ዘይኮነ ንኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ናይ ዕዳጋ ወረ’ዩ። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ዓመታት ቃልሲ ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና እንተኾነ ኣብ’ዚ መዳይ ዝረኸቦ ረብሓታት ብዙሕ ከም ዘይኮነ ጉዕዞ ቃልስና፡ ተበጺሑ ዘሎ ደረጃ ኣተሃላልዋና ዝምስክሮን’ዩ። ህዝብና ካብ’ዚ ታኼላን ዓዘቕትን ወጺኡ ከኣ ኣብ ሓቀይና፡ ግሉጽ፡ ቅንዕና ዘለዎ፡ ሓላፍነት ብዘለዎ፡ ብምክብባር፡ ምትሕልላይ፡ ብምትሕብባር፡ ምድግጋፍ፡ ኣቢሉ ክበጽሖ ንዘለዎ ደረጃ ውሑስ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ምትእምማን ዝተሰረተ ጽኑዕ ሓድነት ከረጋግጽ፡ ንውጽኢት ድሙቅ ህዝባዊ ሃገራዊ ስርሓቱ ኣብ’ቲ ዝደልዮ ባህግን ድሌትን ተቀራሪቡን ተዳልዩ፡ ውሳኔታቱ ዘተግብረሉ ኣብ ዓወት ንዝበጽሓሉ መድረኽ ክስከሞ ዘለዎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ምዃኑ ኩነታት ህዝብናን ሃገርና፡ ከባቢናን፡ ዓለምናን ኣፍ ኣውጺኡ ንዑ ኤርትራውያን ተኣማመኑ ተሰማምዑ፡ ስመሩ ሓድነት ግበሩ ዝብል መቃልሕ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ፡ መሓዙትን ደገፍትን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይጽውዕ ኣሎ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *