skip to Main Content
Menu
ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ

ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ

ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ

ብቀዳምነት ስላም ንኹሉልኹም እቶም ብዕለት 2/10/19 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ማይን ቁርን ከይበገረኩም ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራን ቀጺልኩም ከኣ ኣብ ቀጽሪ ወጻኢ ጉዳይ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምኻድ ” ልዑላውነት ኤርትራ ይኸበር “ ፍትሕን ስላምን ዲምክራስን ኣብ ኤርትራ ይንገስ ። እሱራት ይፈትሑ ፣ ቅዋም ይተግበር ፣ ክትብሉ ኣብ ምቅላሕ ዝወልኹም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ። ንምዃኑ ምስጋና እተደልዩሉ ኣይመስለንን ። ምኽንያቱ ስውኣትናን ስንኩላትናን ፣ ብዓቢኡ ከኣ ሃገርና ኤርትራ ብሓደ ከዳዕ ጉጂለ ኣብ ሓደጋ ናይ ምጥሓል ትገማገም ስለ ዘላ ፣ንምድሓና ሰላማዊ ሰልፊ ጥራሕ ዘይኮነ ህወትኩም እውን ክትህቡ ድሉዋት ምዃንኩም ዝጠራጠር እንተሎ ዳጊሙ ይሕሰበሉ ።
ኣብ ዓለምና ብእተፈላላዩ ምኽንያታት ሰላማዊ ሰልፍታት ይኻየዱ ነይሮምን ኣለውን ። ብቐደም ኢሰብኣውነት ወይ ባርነት ነጊሱሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ሰልፍታት ፍትሒ ንምጥላብ ይኽየዱ ነይሮም ። ኣብ ዳሕረዋይ እዋን ግን ሓድሓደ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ከም ዋጋታት መግብን ነዳድን ከቢሩና ክብሉ ሰላማዊ ሰልፊ ይጹውዑ ፣ ገሊኦም ከኣ ዶምዝ ይወስኸና ክብሉ ሰላምዊ ሰልፊ ይወጹ ፣ እዚ ከሉ ወልቓዊ ጉዳይ ኮይኑ ምስ ተደመረ ከኣ ናይ ሓፋሽ ጥቅሚ ክመሓይሽ ኣበርክቶ ክገበር ጸኒሑ ። እዚ ንሕና እንገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ኣዚዩ ዝተፈልየን ዋጋ ክተቐምጠሉ እውን ዝከኣል ኣይኾነን። ምክንያቱ ንህዝብን ልዑላውንትን ዋጋ ክትግብረሉ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ። መበገሲ ናይዚ ኩሉ ግን ፍትሒ ንምድላይ እዩ ። ነዞም እተጠቅሱ ጠለባት ንምቅራብ ቅድም ቀዳድም ሃገር ክትህሉወና ኣሎዋ ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እዚ ሕጂ ከዲዑና ዘሎ ሰብ ብጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ክምዕብል ዝክእል ተጻባኢ ሃይሊ ፣ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ “ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኮነ ይኩን ሓይሊ ንልዑላውነት ኤርትራ ዝጻባእ ክዓቢ ኣይክነፍቅድ ኢና” ክብል መሊሱ ነይሩ ። ሎሚ ከኣ 360 ዲግሪ ተጠውዩ እቲ ቀንዲ ተጻባኣይ ንልዑላውነት ኤርትራ ኾይኑ ይርከብ ። እዚ ኩሉ ናይዞም ትምክሕተኛታት መደበራት ዜና ሓበሬታን ኣብ ኢትዮጵያ ንጊሱ ዘሎ ብፍቓድ ናይዚ ሽፍታ ጉጂለ ተተባቢዑን ተደጊፉን ምዃኑ ዘጠራጥር ጉዳይ ኣይኾነን ። ስለዚ ነዚ ሓደገኛ ሓይሊ እዚ ንምምኻት ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሓደ ጽላል ክጥርነፍ ወዓል ሕደር ዘይፈቅድ ጉዳይ ኾይኑ ኣሎ ።እዞም ኣብ ዘመነ መለስ ዜናዊ ድሃይ ዘይነበሮም ትምክሕተኛታት ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ክጻብኡና ምዃኖም ኣይንረሲዕ ።ነዚ ፍታሕ ዝኸውን ብደቓ እትምራሕ ኤርትራ ምስ እትህሉ ጥራሕ እዩ ።
ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ዝብሃል ልዑላውነት ህዝቢ ዝኽበርን ፣ ፍትሕን ስላምን ፀጥታን ዝሕሉ እንተዝህሉ ነይሩ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ግህሰት ልዑላውነት ኤርትራ ብዕሊ ተቓውሞ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቅርብ ምተገበኤ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝኮነ ተጻባኢ ሓይሊ ከይሳዕረረ ክውገን ኣሎዎ ክብል ዝመለሰ ፣ እቲ ነገር ከኣ ፍታሕ ምረኽበ ነይሩ ። ስለዚ መንግስቲ ከምዘሎ ኣብቲ ቀጽሪ እቲ ህንጻ ከድኻ ድምጽካ ምቅላህ ከምቲ ምስላ ኣበው “ኣብ ዘይሰምዓካ ድብሪ ኣይትማህለል “ ዝዓይነቱ ጉዳይ ኾይኑ ኣሎ ። ግዜና ብዝሓሸ ኣጋባብ እንተ ንጥቀመሉ ።
ስለዚ ቀንዲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክግበር ኣሎዎ ። ምክንያቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ዐቢይ ኣሕመድ ብዝኮነ ምክንያት ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ክዘረብ ከምዘይብሉ ክንገብሮ እንክእል ብተደጋጋሚ ኣብ ኤምባሲታቱ ብዘይ ዕርፍቲ ድምጺና ክነስሚዕ ምስ እንክእል ጥራህ እዩ። ዶር ዐቢይ ኣሕመድን ካልኦት ኢትዮጳያውያን ካብ ኢሳያስ ኣፍወርቂ እቶም ናቱ ሃሱሳት ብዝህብዎም ዘሎዉ ሓቅነት ዝጎድሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃንቀውታን ተስፈታትን ንሓንቲ ነባሪትን ዲምክራሲያዊት ኤርትራ ዘየንጸባርቅ ጽባሕ ናብ ኹናት ዝመርሒ ጎደና ጥፍኣት እዩ ። ኣብ እንገብሮም ናይ ሰላም ሰልፊታት ብንጹር ክነቀሚጦ ዘሎና ምስ ኢትዮጵያውያን ብልዑላውነት ኤርትራ ዝኣምኑ ፣ ሰናይ ጉርብትናን ኣብ ናይ ሓባር ጥቅሚታት ዝወስዱና ጉዳያት ክንትሓባበር ምዃና ከም ዝርድኦም ምግባር ። ብርግጽ ከኣ ከምቲ ንሕና ሰላም እንደልዮ ፣ ሰላም ዝደልዩ ኢትዮጳያውያን እውን ኣሎው።
ናብ ናይ ኣሜሪካ ወጻኢ ጉዳይ ዝግበር ዑዳት እንተኮነ እውን ፣ እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊና ኣንጻላሊዩ ዘሎ ሓደጋ ሃንደስቱ ስለ ዝኮኑ ነዚ ክልውጡዎ ፍጹም ዘይሕሰብ እዩ ። እዚ ተዋሁቡና ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ ካብቲ ኣብ ግዜ ፈደረሽን ጎጃጂሎም ዝሃቡና ብይን ዝብሃል ዝፈለ ኣይኮነንን ። እቶም ኣብ ቤት ጽሕፈት እቲ ትካል ሰነዳት ሰላማዊ ሰልፍታት ዝቅበሉ ሓለፍቲ ፣ ሓደ ግዜ ዝሃቡና ምዕዶ “ እዚ እትገብሪዎ ዘሎኩም ሰላማዊ ሰልፍታት ብዙሕ ኣድማዒ ኣይኮነን። ብዝያዳ ክትረብሑሉ እትክእሉ ናብቶም ኣብ እተነብሩለን ሃገራት ዘለዉ ኣባላት ባይቶ እናተራከብኩም ኣዛርብዎም ። ንሶም ተሰማዕትን ተጽዕኖ ፈጠርትን እዮም ክብሉ ምክሪ ለጊሶምልና ነይሮም። እዚ እውን ተመስሪቱ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ክፍትሾ ዘሎዎ ነጥቢ እዩ ።እቲ ናይ ጋዜጠኛ ድምጺ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደገብሪኤል ታህዲድ ካልእ ግዜ ክምለሶ ይመርጽ። ድምጺ ኣሜሪካ ትካል መንግስቲ ኣሜሪካ ንረብሓ ኣሜሪካ ዘገልጊል እዩ

ኣብ መወዳእታ
ዝኮነ ኤርትራዊ ስለ ድሕነት ሃገሩ ዝግድስ ብዘረበ ዘይኮነስ ብግብሪ ክሳተፍ ኣሎዎ ። ኮፍ ኢልና ካልኦት ኣይገበሩን ካብ ምባል ፣ የድሕነና ። ናይ ሎሚ ጹሑፈይ ከም ለበዋን መተሓሳሰብን ገርኩም ውስዱዎ ።
ዘለዓለማዊ ዝክሪ ንስውኣትና
ክብሮም ግረነት
2/17/19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top