skip to Main Content
Menu
ሰላም  ሰላም

ሰላም ሰላም

 

 

                     ሰላም  ሰላም

 

ንዑ  ንራኸብ  ንበሃሃል  ሰላም

ሕድገታት  ገርና  ንውጻእ  ካብቲ  ጸላም

ኣብ  ፍቅሪዩ  ዘሎ  ክብሪ  ወዲ  ኣዳም

ኣኺሉዩ  ግዜ  ቅድሚት  ናይ  ምስጋም

ማዕረዩ  ንኹልና  ሃገራዊ  ዕማም

ዓጊትና  ዘሎ  ይሰበር፡ቲ  ልጋም

 

              በቲ  ጥዑም  ቓንቓታትና  ንለዋወጥ  ፍቅሪ

               ኣብኡዩ  ዝርከብ ቲ  ዓቢ  ክብሪ

                ንዓና  ዝገልጽ  ንሱዩ’ቲ  ስፍሪ

                እንታይ  ክዓብሰልና  ናይ  ካልእ  ሕብሪ

               ሕሉፍ  ጎኒ-ሳዕቤን  ንጽገብ  ካቲ  ነድሪ

               ኣብ  ነንሕድሕድና  ንወሃሃብ  ምኽሪ

               ናይቶም  ዝሓለፉ  ኣሎናኮ  ሕድሪ

 

በቲ  ጥዑም  ቓንቃ  ናይ  ትግርኛ

ንኹሉ  ኣነጺሩ  ዘረድእ  ዳኛ

ይቅረ  ንበሃሃል ብዘይ  መንጎኛ

ከኡዩ’ቲ  ፍታሕ  መስመር  ሓቀኛ

             በቲ  ቓንቃ  ትግረ  መራኸቢ  ዓደቦ

            እኩባም  ንበሃሃል ሃየ  ብዓንተቦ

            ንዘለና  ዘገም  ናብ  ዘተ  ነቅርቦ

             ሓሳብና  ንግለጽ  ብጋህዲ  ንዛረቦ

            ንምንታ  ከምዚ  ሰኣን  ኣላዝቦ

 

በቲ  ጥዕም  ቃና  ቓንቓ  ናይ  ሳሆ

ኣጊና  ማሕተኒ  ንበል  ካብ  ብንግሆ

ብሰላም  ክስገር  እቲ  ብዶሆ

ሰላም  ክሕፈሶ  ክርከብ  መስተርሆ

 

         በቲ  ጥዑም  ቓንቓና  ድምጺ  ናይ  ሕዳረብ

          ደባይዋ  ብማለት  ሃየ  ንዘራረብ

          ኢታነይና  ንበል  ነጺህና  ንቀራረብ

         ምእንቲ  ሰላም  ብዘሎ  ንረባረብ

 

በቲ  ቓንቓ  ብለን  ደባንማ  ወርከማ

እናበልና  ንፍቅሪ  ንደጋግማ

ንኣድላይነታ  ኣብ  ግብሪ  ንተርጉማ

ምእንቲ  ክጭመት  ናይ  ሰላም  ዕላማ

እዛ  ኤርትራና  ክፍታሕ  ጸገማ

 

       በቲ  ቓንቓ ኩናማ ብእዝጊ  ዝተዋህበ

        ኣይኪና ሚኖ  ማይ  ደምበ

        ኢልና  ዘይንዕረቅ  እንታይ  ንጽበ

        ደጊምስ  ንበገስ ሽግርና  ይደርበ

       ብፍቅሪ  ንቀበሎ  ነዚ  ዝቀረበ

 

በቲ  ቓንቓ ናራ  ከርከዳ  ሸባዳ

እና  ተበሃሃልና  ንለጋገስ  ማዕዳ

ምእንቲ’ዛ  ሃገር’ና’ቲ  ለዋህ  ከብዳ

ሕድሪ  ዝሓለፉ  ኣለናኮ  ዕዳ

 

     በቲ  ቓንቓ  ዓፋር  ናጋያ  ንበል

     ትጽቢት  ህዝብና  በላም  ክጽንበል

     ይእኸለና  ደጊም የልግስ  እቲ  ገበል

     ዓጋቲ  የብሉን  ህዝባዊ  ማዕበል

 

ኣባል  epdp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top