Main Menu

ሳልሳይ ምዱብ ኣኼባ ኣባላት ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ ተኻይዱ፡

            ሳልሳይ ምዱብ ኣኼባ ኣባላት ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ ተኻይዱ፡

መላእ ኣባላት ሰልፊ ዞባ ኤውሮጳ ዝተረኽብሉ ሳልሳይ ምዱብ ኤኼባ ኣባላት ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ ብዕለት 21 ታሕሳስ 2018 ተኻይዱ። ኣብ መኽፍቲ ኣኼባ ኣቦ መንበር ዞባ ኤውሮጳ ሓው ሓምድ ድራር ንኣባላት እንቋዕ ደሓን መጻኹም’ሉ፡ እዚ ዝካየድ ኣኼባ ኣብ መፈጸምታ ዓመተ ምህረት 2018 በጺሕናሉ ዘሎና ብምዃኑ፡ ዝሓለፈናዮ ዓመት ቅድሚ ኩሉ ኩነታት ህዝብና ሃገርና፡ ደምበ ፍትሕን ሰልፍናን ተበጺሑ ዘሎ ኩነታት ንምግምጋምን ኣብ ሓድሽ ዓመት ከኣ ብሓድሽ ሓይልን መብጽዓን ዝያዳ ካብ ተሞክሮታትና ብዝበለጸ ክንሰርሓሉ ከም መዝለሊ፡ንዝተዋህለለ ተሞክሮታትና ንግብራዊ ስርሓት፡ ንድኽመትና ብብርትዐ፡ ንእተሃላልዋና ብጥርኑፍን ስኒትን ክንጓዓዘሉ ዘኽእል ኣገዳሲ ወርሒ’ዩ ክብል ጀሚርዎ።

ብምቅጻል ከኣ ሓበሬታ ንምስናቕ ኣብ ዞባና ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኩነታት ገሊጹ፡ ብፍላይ ብምልካዊ ስርዓት ኣብ’ቲ ኣብ መንጎ ኢትዮ-ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ውዕላትን ስምምዓትን ህዝብና ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ዘይብሉ ተደፊኑ ዝኸደሉ ዘሎ መዋእል ምዃኑ መብርሂ ሂቡ። ብተወሳኺ ኣብ ሃገር ጀርመን ዝተኻየደ ኤርትራዊ ሲምፖዚዩም ብዝምልክተ ሓው ሓምድ ድራር ኣቦ መንበር ዞባ ኤውሮጳ ሰዲህኤ ሰልፊ ወኪሉ ዝተሳተፎ ኣኼባ ብምንባሩ፡ ኣብቲ ሲምፖዚዩም ብተሳተፍቲ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራ ንህሉው ኩነታት ብዝምልከት ኣብ ምህንጽ ዕላማናዊ መንግስቲ፡ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት፡ ጉዳይ ስደተኛታት ንዝቀረበ መጽናዕታዊ ድህሰሳ ጽሑፋትን ሓሳብን ሰፊሕ መግለጺ ኣቅሪቡ።

ሰዲህኤ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ሎሚ’ውን ደኺመ ከይበለ ንሓድነታዊ ሓባራዊ ኣሰራርሓ ደለይቲ ፍትሒ ወትሩ ጻዕሪ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ኩሉ ኣባል ሰልፊ ብዘለዎ ዓቕምን ዝተዋህቦ ሓላፍነት ከኣ ህዝብና ካብ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ሓራ ዝወጸሉ ሃገርን ህዝብን ዝረብሓሉ መንገዲታት ኣብ ምንዳይ ተዋፊሩ ውጽኢት’ውን ይረከቦ ኣሎ ክብል ገሊጹ።

ብተወሳኺ ሓላፊ ስርዒታዊ ቤት ጽሕፈት ሓው ብርሃነ ገብረክርስቶስ ንሓው ሓምድ ድራር ብምድጋፍ ሰልፊና ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ፍረ ከም ዝረኽበ ብፍላይ ኣባላት እንዳሰሰኑ ይኸዱ ምህላውን ገሊጹ። ብወገን ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን እንተኾነ ኣብ ህዝብና ክበጽሕ ዘካይድ ዘሎ ጻዕሪ ዕላማን መስርሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሰዲህኤ ብዙሓት ሰዓብትን ኣንበብትን ጥራሕ ዘይኮነስ ንዕላማታት ሰዲህኤ ዝድግፉን ዝንእዱን ዘተባብዑን ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ምህላዉ ተገሊጹ።

ነዚ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ጸብጻባት ከኣ ንረብሓ ህዝብና ሃገርን ንምውዓል ኣባላት ሰዲህኤ ንዝተበገስሉ ዕላም ብዕጽፊ ክሰርሕሉ ንህዝቦም ክጉስጕስሉን ከም ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ምግላጽ፡ ቤት ጽሕፈታት ኣጻፊፈን ጸብጻባትን ዘቅርባሉ፡ ኣባላት ከኣ ንሓድሽ ዓመት ንህዝባዊ ዕላምታት ሰዲህኤ ንምዕዋት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምድላዋት ክግበሩ ከም ዘለዎም ዝሕበር ነበረ።

ኣብ መወዳእታ ኣባላት ሰልፊ ኣብ’ቲ ዝቀረበ መግለጺ ዝተፈላልየ ሕቶታት ብምቕራብ መልሲ ዝረኸብሉን፡ ነቲ ኽስራሕን ክኸውን ኣለዎ ዝብልዎ ብለበዋታት ኣኼባ ዛዚሙ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ

21 ታሕሳስ 2018

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *