Main Menu

ስልጣን ይውሰድ እምበር ኣይወሃብን

 ስልጣን ይውሰድ እምበር ኣይወሃብን

ክብሮም ግረነት

5/18/19

                      ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሰደት ዝነብር ዘሎ ድሕሪ ዝምታ ናይ ነዊሕ ዓመታት ፣ ሎሚ ዲጊም ይኣክል በዚ ከዳዕ ኣይንግዛእን ክብልን ክእከብን ክውደብን ምርኣይ እንቛዕ ነዚ ኣብቓዓና ኩሉኹም ደለይቲ ፍትሒ ፣ መፈጸምትኡ ከኣ እዚ ከዳዕ ተወጊዱ ብህዝባዊ መንግስቲ ተተኪኡ የርእየና ። ተሪፉና ዘሎ ጉዑዞ ሓጺር ይኹን እምበር ብዙሕ ውረድን ድይብን ክህሉዎ ናይ ግድን እዩ ። እዚ ኣብ መላእ ዓለም ተላዒሉ ዘሎ ኤርትራዊ ማዕበል ፣ልዑላውነት ሃገሩ ኣሕሊፉ ዝህብ ከምዘይኾነ፣ ጸላእቱን ፈተውቱን ብዝርድእዎ ቛንቛ ፣ነቶም ክሳብ ሕጂ ካብ ሕልሞም ዘይተበራበሩ ትምክሕተኛታት እውን ዓዲ ምርሓቅ ዕጥቂ ምፍታሕ ከምዘይኾነ ኣብ ጎደናታትን ብመራከቢ ብዙሓን መጠንቀቅታን ስምዕታን ይልግሰሎም ኣሎ ። እዚ ህዝባዊ ምልዓላት እዚ ነቲ ናይ 2001 ዓ .ም ጉጂለ 15ተን ጋዜጠኛታትን ድገፍቶምን ሃገር ናብ ቅዋምማውን ትኻላውን ኣሰራርሕ ክትሰጋገር ዝገበሩዎ ጻዋዒትን ህወቶም ዝኽፈሉሉ ጉዑዞ ኾይኑ ፣ሎሚ ናብ መፈጸምትኡ እነብጸሓሉ መድረኽ ኣቲና ኣሎና ።

                     ዝኮነ ወልቀሰብ ይኹን ውድብ ነዚ ህዝባዊ ተቓውሞታት ወናኒ ክኽውን ዝክእል የለን ።እንተኮነ ኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ተረኪቡ ዘሎ ብሱል መድረክ ብሓባር ናብ ዓወት ክነብጽሖ ምርብራብ ክንገበር ኣሎና ። ብሽም ሓልዮት ሀገርን ህዝብን ዘይግደሱ ውልቀሰባት ተጨውዩ ናብ ዘይድሊ መኣዝን ክይኸይድ ዱልዱል ሓለዋ ናይ ስብ ፍልጠትን ተመክሮን ናይ ቀረባን ርሑቅን ራእይ ዝውንኑ ዜጋታት ክምእዘንዎ ኣሎዎ ።ሃገር ካብዚ ኩለንትናዊ ዕንወት ክሕውዩዋ ዝክእሉ ሰብ ሞያ ናብ ቅድመ ግምባር ክመጹ ምጽዓር የድሊ ። ብተወሳኪ እንመርጾም መራሕቲ ብቁዓት ኾይኖም ምሉእ ግዜኦም ዘገልግሉ ውፉያት ዘይኮነስ ደሞዝ ዝወሃቦም ኣገልገልቲ ህዝቢ ክኾኑ ይግባእ ተተኣኪብና መርሕነት መሪጽና ክንበንን የብልናን ። ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰያት ክመርሕዎ ዝብል ጨርሖ እምበር ኩውንነት ኣይኾነን ።መርሕነት ብብቅዓትን ፍልጠትን እምበር ብዓብን ንእሽቶይን ዝብል ስነ ሞጎት ክምዘንን ክድምደምን የብሉን ።

ኣብዚ ህዝባዊ መራኽቢታት ከም ድላይካ ኾይኑዎ ዘሎ ፣ ብዙሓት ጉጂለታት ነቲ ዝጸንሔ ሕብረተሰብኣዊ ርክባት ህዝቢ ኤርትራ ንዕለታዊ ጥቅሞም ክብሉ ኣብ ታሪክ ዘይተጻሕፈ ሓዲሽ ኹነት ንምፍጣር ዝገብሩዎ ዘሎዉ ጎስጓስ፣ ብፍላይ መንእሰያት ክታለሉሉ ኣይግባእን ። እቶም መንእሰያት ሃይማኖትን ብሔርን ኣውራጃን ተጎልብብኹም እትቓለሱ ፣ ዓለም ብኩልንትናኣ ገዲፍትኩም ስለ ዝኸደት ንርእስኹምን ሃገርኹምን ኣይትበድሉ ። ኤርትራውነት ብደም እተሃንጸ መንነት ስለ ዝኮነ ከም ሕምባሽ ዝቆራረስ ኣይኮነን ። ኩሉ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት መግዛእቲ ተፈቲኑን ፈሽሉን እዩ ።

`                     ኣብዚ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ይኩን ፣ ቅድሚኡ እንተኾነ እውን ስልጣን ንመእሰያት ይወሃብ ዝብል ጨርሖ ክንጭርሕ ዓመታት ኾይኑ ። እቲ ነገር ዓርኪ ከይሓዛስ መርዓት ከም ዝብሃል ኮይኑ ጽኒሑ ። ብፍላይ ሕጂ ኣብ መስኮት እንተርነት እቶም ገዳይም ተጋደልቲ ምቅልቓሎም ንገለና ከምቲ እንሰምዖ ሻቅሎት ዝፈጠረልና ይመስል ። እንተኾነ እንዳገና ሻቅሎት ክፈጥረልና ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ህወት ኩሉ ግዜ እቶም እተምሃሩን እተወደቡን ቁጠባዊ ትሓዝቶ ዝውኑን ብልጫ ክህሉዎም እዩ ኣኼባ ለንደን ኣብ ሕብረተሰብኣዊ መልክዑ ኣሳታፉ ኣይነበረን ክብሉ ዝወቅሱ ኣይተሳእኑን ደኣ እምበር ሓደ ካብቶም ክንርእዮም እንጽበ ብክኢላታት ኤርትራውያን እተወደበ ናይ ዳህሳስ ተበግሶ እዩ ነይሩ ። ኣብ ምክፍፋል ስልጣን ወይ ጸጋታት ሃገር ክዕድል ደረጅኡን ስልጣኑን ኣይኾነን ።ብዝኮነ ኣዳላውቲ ንዝመጽእ ብብዝሒ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮ ከምዝሳተፍዎ እንተ ትገብሩ እቲ መንእሰይ ንመጻኢ ክመርሕ ዘክእሎ ስነ ልቦና ይኹን ሰነ ምግባር ክቀስም ምክኣለ ።

                      ኣብ መንጎ ገዳይም ተጋደልትን መንእሰያትን ዘሎ ዝምድና ብኣሉታዊ ክግለጽ የብሉን ። ከም ናይ ውሉድን ወላድን ክልቲኦም ብሓባር ክረብሑሉ ዝክእሉ ናይ ህወት ተመክሮ ኣሎዎም ። ገለ መንእሰያት ነቶም ነጻነት ዘምጽኡሎም ኣባታቶም ክራገሙ ዝውዕሉ ኣይተሳእኑን። እቶም ናይ ሱሳታትን ሰብዓታትን ተገደልቲ እውን ነቶም ኣብ ግዜ ፈድረሽን ምፍራስ ዝነበሩ ክቓወሙ ዓቅሚ እውን ዘይነበሮም ኣቦታት ኣብ ከተማታት ኤርትራ ብክሕደት ሃገር ክርሽኑ ተዓዚብና ኢና ። ሕጂ ግዳ ንሕና እዞም ናይ ሕጂ መንእሰያት ምስ ናይ ኹናት ተመክሮና፡ ዘመናዊ ብረት ዓጢቅና እንኾለና ንሓደ ሰብኣይ ምዃን ስኢንና ዘሎና ! ስልዚ ዓወት ክረጋገጽ እንተኾይኑ ገዳይም ተጋደልቲ ነበርን መንእሰያትን እናበልካ ዝግበር ፍልልያት ክቅጽል የብሉን ።ብሓበር ናይ ምስራሕ ግድነት እዩ ።

ኣበው ክምስሉ እንከሎዉ ቁመትን ሹመትን ተተምኒካ ኣይርከባን ይብሉ ። ኣብዛ ዓለም እዚ ክትዕወት ክትጽዕር ክትድክምን ኣሎካ ። ህብታምን ፈላጥን ክትከውን ጻዕሪ ይሓትት ። ፖሊትካዊ ስልጣን እውን ጻዕሪን ገንዘብ ፍልጠትን ይሓትት ። ብሓጺሩ ኣብ መብሊዒ ቁርሲ ገይሩ ዝህበካ ሰብ ስለ ዘየለ ድኪምካን ርሂጽካን ርእይትኻ ናብ ህዝቢ ሸጥካን ክትእምን እንከሎኻ ጥራሕ እዩ ህዝቢ ዝቅበለካ ዝሸመካን ። ስለዚ ስልጣን ብነጻ ዝወሃብ ኣይኮነን ። ክትምንዝዖ ጥራሕ እዩ ዘሎኻ ።ኣብ ምዕራባዊ ዐለም እቶም መንእሰያት ምስተን ሰልፍታት ብስነ ምግባር ተመልሚሎም ስለ ዝዓብዩ በቶም ኣባላት ሰልፊ ተቀባልነት ክህልዎም ይክእል ፣ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ግና ከምኡ ክህሉ ስለዘይከኣል መንእሰይት ኣብ መርሕነት ምምጻእ ተፈቲኑ ነይሩ ግን ዕዉት ኣይኮነን ።

ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ህግደፍ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ብደሙን ሂወቱን ክፊሉ ዘምጸኣ ነጻነት ክሻረክዎን ቀስ ብቀስ ከኣ ናብ ኣርዑት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ክመልስዎ ዝደልዩ ኣለዉ ፡እንተኾይኑሎም ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ መንእሰያት እንተዘይመርሓና ኣይትበሉ ነዚ መሰጋገሪ መድረክ ዕድመ ብዘየገድስ ነቶም ናይቲ ከባቢ ፖሊሲታት ይኹን ወተሃደራዊ ዓቅሚታት ዝፈልጡ ኪኢላታት ተጋደልቲ ነበርን ዕድል ንሃብ ።ንምዃኑ ኣየናይ መንእሰይ እዩ ፣ ነቶም ኣብ ውሽቲ ኤርትራ እዚ ኩሉ ዓመታት ድከቶም እናሰትዩ ኣብ ምቅላስ ዘለዉ ተጋደልትን ህዝብን ሽመት ይግብኣኒ ክብል ክሓትት ዝክእል ? ። መንእሰያት ቅዋም ተነዲፉ ፡ ሰልፋታት ቆይመን ፣ ተወዳዲርኩም ክትዕወቱን ስልጣን ክትሕዙን መሰልኩም እዩ ። ናብኡ ክንበጺሕ ግን ተሳታፍነትኩም ወሳኒ እዩ ። እብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ዘመነ ህግደፍ ፣ኣብ ልዕሊ መንእሰያት እተፈጸም ገበን ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኾነን ። ክንዕወት እንተኾይኑ ግና ፣ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ነማዕዱ!

መተሓሳሰቢ

እዚ ዓለምለኻዊ ህዝባዊ ምልዓላት በቲ ዝምርሾ ዘሎ ኣጋጣሚ ኣብ ደውታ ከይበጽሕ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዓይኑ ንክሊኢት እውን ትኹን ሰም ከብል የብሉን ።ብገለ ገለ ወልቀ ሰባት ዝርኤ ዘሎ ብናህሪ ናብ ዓለምለኻዊ መርሕነት ንምስግጋሩ ሰዓቱ ኣይኾነን ። ቀስ ብቀስ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ከከተማና ክንወደብን ክንጥርንፉን ከምኡ እውን በቶም ኪኢላታት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣስተምህሮ ኣብ ቅዋምን ቅዋማዊ ኣሰራርሓን ፣ ሰብኣዊ መሰላትን ክብርታት ወዲ ሰብን ፣ ስደትን ሳዕቤናቱን ፣ ሰልፊን መንግስትን ፣ሓፈሻዊ ኣጋባብ መጻኢ ምርጫታት ኣብ ኤርትራ ዝብሉ ኣምራት ወዘተ… ንህዝቢ ምምሃር ። ከምኡውን ምስ ጎሮባብቲ ከተማታት ድልዱል ርክባት ምትእምማን ዝሕይል ሃዋሁ ንፍጠር ። እዚ እተጥቅሰ ውሱን ግዜ ረጊእና ጉዑዞና ንክንትልም ይሕግዘና ። ንሕና ከምደለይቲ ፍትሒ ብታህዋኽ መሕነት መሪጽና ከተማ ኣስመራ ክንሃጅም ኣይኮነን ፡ ስራሕና ኽኸውን ዘለዎ በተን ተጀሚረን ዘለዋ መራከቢታትና ገርና ፣ነቶም ኣብ ውሽቲ ሃገር ዘሎው ህዝብናን ምዑታት ተጋደልትን ብሓሳብን ገንዘብን ሞራልን ተወፋይነትና ምርግጋጽ እዩ ። እቲ ስራሕ ፈጸምቱ ንሶም እምበር ንሕና ኣይኮነን ።እቲ ዓለምለኻዊ መርሕነት መሪጽና ብሽም ህዝቢ ኤርትራ ገንዘብን ንብረትን ክንእክብ ዝብል ሓሳብ መድረኽ ዝሓለወ ኣይኮነን።እዚ ዝብሃል ዘሎ መርሕነት እንተ ተመሪጹ ፍጹም ክንቆጻጸሮ ኣይንክእልን ክነውርዶ እውን ኣይንክእልን ኢና ። እቶም ኣብ ኣሜሪካ ንቅመጥ እተን ዝመስረትናየን ህዝባውያን ናይ ዘተ ማሕበራት ከይደልደላ ግሎባል ምስ ኮና ብሰንኪ ዘይምርድዳእ ናይቶም እተመርጹ ሰባት ኣብ ሓጺር ግዜ ካብ ቁጽጽርና ውጻኢ ኾይነን እየን ። ቅድም ቀዳድም ደምበና ወይ ቅርዓትና ነደልድል !

ክብርን ሞጎስ ንስውኣትና !« (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *