Main Menu

ስጋ እንተ ወደቀት ሓመድ ሕዛ ትትስእ

ስጋ እንተ ወደቀት ሓመድ ሕዛ ትትስእ 


ኣበው ክምስሉ እንከለዉ ስጋ እንተ ወደቅት ሓመድ ሒዛ ትትስእ ይብሉ ። ሰብ ከኣ ካብ ሰብ ስለ ዝውለድ፣ ምስ ቤተሰቡን ምስ ጎሮባብቱን ብሰላምን ፍቅርን ክነብር እንከሎ፣ ኩሉ ሕብረተሰብ ተረባሒ ይኸውን ። ኣብ ኤርትራ እተፈላለያ ሕብረተሰባት ከም ምህላውን መጠን ግርጪታትን ባእስን ክህሉ ናይ ግድን እዩ ። ድሕሪ ባእሲ ከኣ ዐርቂ ይመጽእ ። ስለዚ ወዲ ጎደቦኻ ዝኮነ ሰብ ቂቲልኻ ተዘኒኻ ክትነበር ኣይትክእልን  ። ምኽንያቱ ወገን መዋቲ ዓመታት እውን እንተ ወሰደ ሕነ ክፍድዩ ግዜን ኩነታትን የመርጹ ከምዘለዉ ከይደቀስኻ ዝሕለም ጉዳይ እዩ። ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕርቂ ዘድሊዮ ጉዳይ ምስ ዝርከብ ፣ዓዲ ሽማግለ ትምዝዘሉ ። እንተኾነ ኣዚ ናይ ኢሳያስ ሽግር ኾይኑ ዘሎ ፣ ወድኹም ይብድለና ኣሎ ፣ ዐግብ በሉልና ዝብሃሉ ቤተስብ ይኹን ዓዲ የብሉን ። ስለዚ ካብዚ  ሕጂ ብጺሑዎ ዘሎ ደረጃ ናብ ካሊእ ከይሰገረ ምእላዮ ሓላልን ናይ ዝኮነ ኤርትራዊ ሓላፍነትን እዩ ። ሀፀይ ሃይለ ስለሴን ልዑል ኣስራተ ካሳን “ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ “ኣየድሊየናን እናበሉ ስዒርናዮም ፡ እዚ ግን ናትና ተመሲሉ ነቲ ንሶም ክፍጽምዎ ዘይከኣሉ ምጽናት ኤርትራውያን ከም ናይ መወዳእታ ኣጀንድኡ ከጥፈኣና ይረባራብ ኣሎ ። ኣብ ኤርትራ ንመዓልቲ 20 ሰነ ሕዝቢ ተኣኪቡ ነዞም ብኣሸሓት  እተሰውኡ ሽምዓ እነብረሃሉ ሓደ ልሉይ ሓወልቲ ክሰርሒ ዘይምድላዩ ታሪኾም ከይዝከርን እቲ ሕልሙ ናብ ኢትዮጵያ ምሕዋስ  ስለ ዝኾነ እዩ።
እቲ ኩሉ ግዜ እነሓቶ ሕቶ ፡ ከም ህዝቢ ኤርትራ ከጽንተና ዝደሊ ዘሎ ስለ ምንታይ እትብል ሕቶ ባዕሊና ክንምልሳ ኣሎና ። ኣብ ኣፍሪቓ ዘለዉ ዲክታተራት ከምዚ ናይ ኢስያስ ኣፈውርቂ ጸገማት ዘለዎም ኣይመስለንን ። ምክንያቱ ኣብ ሃገሮም ከም ምህላዎም መጠን ገዛውትን ፋብሪካታትን ከም ዝውኑኑ ይፍለጥ። እንተኾነ ኢሳያስ ኣፈውርቂ ግደፍ ገዛውትን ፍብሪካታትን ክሃንጽ ነቶም ክሃንጹ ዝደልዩ ኤርትራውያን እውን ኣይፈቅድን ።ብተወሳኪ እቲ ኩሉ ኣታዊታት ሃገርን ካብ ውጻኢ ዝወሃቦ ሓገዛት ኣብ ናይ ወጻኢ ባንክታት ኣቀሚጡ ክፉእ ኩነታት እንተ መጺኡ መሰስ ኢሉ ካብ ሃገር ክሀድም ተዳሊዮ ዘሎ ሽፍታ እዩ ።ዶብ ምስ ተከፍተ ህዝቢ ካብ ትግራይ ቸመንቶ ገዚኡ ከዛውቲ ክሰርሕ ምስ ጀመረ ፡ ነተን መኻይን ሑጻ ዝጓርታ ደው ኣቢሉወን ። ስለዚ እቲ ገንዘብ ህዝቢ ዝፈሰሶ ቸመንቶ ግዜ ሓሊፉዎ ክጉሓፍ ደስታ ስለ ዝፈጥረሉ እዩ ።
ኣብ ዘምነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዓነወ እምበር ዝተሃንጸ የለን ። ሎሚ ስንኩላን ሓርነት ረሺኑ እናበልና ክንሓዝን እንኮሎና ንጽባሒቱ ዝገደደ ሚኒስተራትን ጋዜጠኛታትን ክኣስርን ይሓድር ። ባድመ ንወያኔ ኣረኪቡ ፡ እንደገና ተወሪረ ክብል ኣሸሓት መእሰያት ክስውኡ ክገብር እንከሎ ኣይሓተትናዮን ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ክይወጸ ሰላም ኣይገብርን ክብል 20 ዓመታት መንእሰያት ካብ ሃገር ከምዝጠፍኡ ገይሩ ፣ ሎሚ ከእ ዶብ ዝብሃል የለን ሓደ ሕዝቢ ኢና ምባሉ ጥራሕ  ዘይኮነ ፣ቀንዲ ዘገድሶ ናይ ኢትዮጵያ ምርግጋእን ሓድነትን  ምዃኑ ኣግሂዱ ኣራጋጊጹልና ኣሎ ። ከምቲ ዘይስንኻስ እምኒ ቆርጥመሉ ዝብሃል ፣ እቲ ዕላታዊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጽሞ ገበናት ንስድርኡን ቤተሰቡን ስለ ዘይትንክፍ ዝፈጥረሉ ስሚዒት የለን ። ኢሳያስ ኣፈውርቂ ኣብ ኤርትራ ይወለድ እምበር ድጊሙን ደጋጊሙን ኢትዮጵያውነቱ ኣራጋግጹልና እዩ ።
እቶም መንነትን መቦቀልን ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣይግድሰናን እንብል፣ ኣብቲ ንሱ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበናት ጽንተት ህዝቢ ኤርትራ ተሓባበርቲ ምዃና እዩ ። ብግብሪ ካብ እንዕዘቦ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከጥፍእን ክሓቅቅ ኣፍና ዓቢስና እንቅመጠሉ ጉዳይ ኣይኮነን  ። ናይ  ኢሳያስ ኣፈውርቂ መቦቆል ኣበይ ምዃኑ በዚ ሎሚ ኩሉና ዝፈለጥናዮ ኾይኑ ይስመዓኒ ። ኣቡኡን ሓዎቦታቱን ብኢትዮጵያውነቶም እናተሓበኑ ዝሓለፊ ሰባት እዮም። ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ሜዳ ንተጋደልቲ ብዛዕባ መበቆሎም ዓዶምን ኦርነክ ኣምሊኡ መበቆሎም ክጽኒዕ እንከሎ ፣ ብኣንጻሩ ግን  ንተጋደልቲ ብዛዕባ ዓድን መቦቆልን  ከይተሓቱን ከይትዛረቡን ክብል ኣጠንቂቁዎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ ። በዚ ከኣ  እቶም ተጋደልቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ምስኡ እንተኮነ እውን ናይ ኢሳያስ ኣፍወርቂ መቦቆል ከይፈለጡ ነጻነት ዝመጸት ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ 6/12/19 እዚ ኣረሜናዊ ጉጂለ  ኩሉን ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝመሓደራ ብነጻ ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህባ ዝነበራ ክሊኒካት ጥዕና ፣ ሕሙማት ካብ ዓራውቶም ንግዳም እናሰጎገ ከም ዝዓጸወን ማዕከናት  ዜናን ካቶሊካውያን ኣቡናት በቲ ናብ ሚኒስተር ጥዕና እዚ ሽፍታ ጉጂለ ኣብ ዝጸሓፍዎ መልእክቲ እውን ኣንቢብና ። ኣብቲ ጽሑፍ “ ደርጊ እውን ንብረትና ወሪሱ ነይሩ ፣ ንሱ ግን ባዕዳዊ ገዛኢ ስለ ዝነበረ ፣ ደቅና ኣብ ገድሊ ስለ ዝነበሩ ሓደ መዓልቲ ክምለሰልና ይኽውን ዝብል ተስፋን እምነትን ከምዝነበሮም ገሊጾም “ እንትኮነ ህግደፍ ዝገደደ ናይ ባዕዳውያን ባዕዳዊ ኾይኑ ረኺቦምዎ “ ። ኣብ ክሊኒክ  ድግሳ እቶም ናይ ሕክምና ሞያ ዘሎዎም ሰባት ንሓደ ሕሙም ህወቱ ክትድሕን እተሰቅለተሉ ኢንፊጂን ኣምሊቆም ንሞት ክሰጥሕዎ እንከሎዉ ፣ እምበር ዶ ዝኣተውዎ መብጻዓ ሰብ ምድሓን እምበር ምቅታል ከምዘይኾነ ይፈልጡ እዮም ዝብል ሕቶ ምምላስ የሸግረኻ ፣ እዞም ነዚ ፈጻሜ እዚ ዝወዓሉዎ ሓካይም ሞራል ዘይብሎም ካብ  እንስሳታት ዝፈለዩ ኣይኾኑን ። ሕጂ ከኣ ጉጂለ ሽፍታ ነቲ ብሓይሊ ዝወሰድዎ ንብረት ድካታት ፣ ብሓይሊ ኣይወሰድናን ምርክካብ ኢና ፈጺምና ክብሉ መገለጺ ኣውጺኦም ።ዘየጥረኻዮ ንብረት ናይ መን እልኻ ምርክካብ ትፍጽም? እንዃዕ ከኣ ከምኡ በሉ ፣ ኣይረኣናን ወይ እውን ኣይወሰድና ክብሉ እውን መዓስ ዳኛ ኣሎዎም ። ነቲ ምህጋር ወይ ዘይንብረትኻ ምውሳድ ምርክካብ ክብሉ ከም ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ንብረት ሸያጥን ገዛእን ዘሎ ዝምድና ገይሮም ከደናግሩ ተራእዮም ። ኣብ ክንዲ ኢሳያስ ኣፈውርቂ ሓደ ካብ ጉጂለ 15 ዝመርሕ እንተዝነብር ነይሩ ፣እዚ ተግባር እዚ ኣይምተፈጸምን ። ተጋ ሃይለ ውልድትንሳኤ ናብ ክሊንክ ድግሳ ሰራዊት ሰዲዱ  ሕክምናዊ ረዲኤት ዝቅበሉ ዜጋታት ኣይምሰጎገን ነቲ ትካል እውን ኣይምዓጸውን ።  ምክኒያቱ ወደባት ናይቲ ከባብን ናይዛ ህገርን ስለ ዝኾነ ። እዚ ከዳዕ ግን ቅንጣብ ደም ናይ ኤርትራውነት የብሉን ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ክጽንት ተዓጢቁ ዘሎ ካሊእ ክፍእት ከይገበረ ክነፋውንዎ ኣሎና ። እዚ እነተንፍሶ ኣየር ከምዚ ናይ እንተርነት እንቛዕ መቆጻጸሪ ዘይብሉ ኮነ !
ኢሳያስ ኣፈውርቂ ሰላይ ሲ. ኣይ. ኤ. ምዃኑ ተስፋሚካኤል ድጊያት ጆርጆ ብዝግባእ ግሊጹዎ ሓሊፉ ። እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝኣተዎ ውዑል ፣ ጅብሃ ኣጥፊኡ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ክሳብ ሕጂ ኣብ መስሪሒ ዘሎ ፕሮጀክት እዩ ። መንግስቲ ኣሜሪካ ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎም ኤርትራውያን ይኹን ጉጂለ 15ተን ጋዜጣኛታትን ፣ ከምኡ እውን ብዓል ዓሊን ክፍሎም ካልእትን ሰርሓተኛታቱ ክዛረበሎም  ኣይሰምዓናን ። ምክንያቱ ኣሜሪካ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትምሓደር እትደሊ ሃገር ምዃና ኣብ ግዜ ፈደረሻን ከይሓፈረት ግሊጻቶ እያ ። ስለዚ ኣብ መንጎ ኢሳያስን መንግስቲ ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ፍልልይ ናይ ስነ-ሓሳብ  የለን ። እንተኮነ የማነ ህበይ ኣብ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ዝገብሮ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ከይከሰሰ ሓሊፉ ኣይፍልጥን ። እዚ ከኣ ምትእሳስር ጎይትኡ ምስ ኣሜሪካ ክሽፍን ዝገብሮ ሜላ እዩ ። እዚ ዝሓለፈ ዓመት እተበጽሔ ውዑል ኤርትራን ኢትዮጵያን ብውዳሴን ቡራኼን ኣሜሪካ ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን።
ኢሳያስ ኣፈውርቂ ብዛዕባ ጉጂለ 15ተን ብጾቶምን  ንመንግሰቲ ኣሜሪካ ክእምነሉ ዝክእል ቀሊል ጉዳይ ኣሎዎ ። እዚ ከኣ ጉጂለ 15 ክዕወቱ እንተኮይኖም እቲ ናይ ክልቲኦም ፕላን ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምምላስ ክዕወት ከምዘይኮነ ምግላጽ ጥራሕ እዩ ዘድሊዮ  ጉጂለ 15 ድቂ እዛ ርሕስቲ መሬት ስለ ዝኮኑ ፣ ሃገሮም ናብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ክትምለስ ዝፈቅዱ ኣይኮነኑን። ስለ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ክውንነት እዚ ተቀቢሉ ኣስቂጡ ይርከብ ኣሎ ። መንግስቲ ኣሜሪካ እንተላይ ኣብ ድምጺ ኣሜሪካ ብዘዋፈሮም ጋዜጠኛታቱ ኣብ ክንዲ ህግደፍ ኾይኑ ይዋጋኣና እውን ኣሎ ።
ኢሳያስ ኣፍወርቂ ሬሳታት ካብ ውጻኢ ዓዲ ኣትዮም ካብ ሞት ተሲኦም ክይዋግኡዎ ዝፈርሕ  ጋኒን ስለ ዝኾነ ፡ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሃይማኖታት ፈለስትን ሞንኮሳትን ኣቡናትን ብዘይካ ናብ ኣምላክ ምስጋና ምቅራብ ካሊእ ስራሕ ዘይብሎም፣ ብዓይኒ ጽልኢ ክርእዮም ናይ ግድን እዪ  ። ኢሳያስ ኣብ ኦሮሞን ኣምሓራን ተጽጊዑ ንወያኔ ትግራይ ነበረ ክገብሮም ዝሓለሞ ሕልሚ ክሰልጦ ኣይከእለን  እቲ “ኣይከሰርናን ፡ ስልጣን ኣረኪባካ ንስኻ ምርሓና” ፡ እናበለ  ብታሕጓስ ኣፍልቡ እናሃረመ ዓለም ዝመስከረቶ ጉዳይ ፡ እንተኮነ ሓጂ ተገምጥሉ ተቓውሞ በደገን ብውሽጥን ምስ በርትዖ ፣ ብፍላይ ነቲ ካብ ኣፍሪቓውያን ደረስትን ምሁራት እተጸሓፈሉ ናይ ምክሪ ማዕዳን ደብዳቤ ክከሶም ይርኤ  “ ኣብ ወርሒ ሰነ  ስዉኣት ዝዝከሩሉ ናይ ሓዘን መዓልቲ ብምዃኑ ከምዚ እሎም ደብዳቤ ምስዳዶም ጌጋ ፍጺሞም ክብል ክወቅሶም ይርኤ ። ወዮ ኣይከሰርናን ክብል ዝከሓዶም ስዉኣት ንርእሱ ንምክልኻል ክጥቀመሎም ዓይኑ ዝሓሲ ኣይኾነን
ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ነፋሒቶ እዩ ዝዋሳእ ። እቲ ንበረኻ ዝወጻሉ ዕላማ ሓድሓደ ግዜ መድረኹ ዝኣከለ መሲሉዎ ንደገ ከውጾኦ እንኮሎ ብህዝቢ ተቀባልነት ዘይብሉ ምስ ኮነ ወይ ከኣ ፣ ተቓውሞ ክገጥሞ እንኮሎ የንሳሕብ ፣ እቲ መድብ ግን ገዲፉዎ ማለት ኣይኾነን   ኣብዘን ዝሓለፈ 50 ዓመታት ነዛ ካብ ቓኛው እተወከላ ጉዳይ ከትግበር ክንደይ ንጹሃትን ምሁራትን ዘይቀተለ ። ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝበሎ ኢሳያስ ፍርሒ ካብ ህዝቢ ኤርትራ እንተዘይነብሮ ፣ ኤርትራ ቀደም ኣካል ኢትዮጵያ ገይሩዋ ምሃለወ ዝበሎ ሓቂ ናይ ብሓቂ ነይሩ ።  ሰራዊት ሓርነት ካብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ከንሰሕቡ ኣዚዙ ብሃገራዊ ክሕደት ክእሰርን ክፍረድን ነይሩዎ ። ከምኡ እውን ብ1991 ኣብ ኮንፈረንስ ለንደን ፡ ሰራዊት ሓርነት ኣስመራ ከይትኣትዉ ብሚንስተር ምክልካል ነበር ኣዛዙ ነይሩ  ፣ እቶም ኣብ ግምባራት ኹናት ዝመርሑ ዝነበሩ ግን ዕላማና ሃገርና ኤርትራ ነጻ ምውጻእ ስለ ዝነበረ ኣስመራ ዘይነኣትወሉ ምክንያት የለን ክብሉ ንትእዛዙ ንጺጎም ኣስመራ ከም ዘኣተዉ ይፍለጥ ። ብተወሳኪ ካብቲ ኣትዩዎ ዝነበረ ዘተ ምስ ኢትዮጵያውያን ከኣ ከንሳሕብ ብዕሊ እተነግሮ ። ደስ ክይበሎ ከኣ ሃገረይ ነጻ ስለ ዝወጸት ካብ ዘተ ስሒበ ኣሎኹ ክብል ካብ ዘተ ከም ዝወጽኤ ይንገር  ።
ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ ኤርትራ ዘይተኣደነ ጽልኢ እዩ ዘሎዎ ።ኣብ ኢዱ ኣቶሚክ ቦምብ እንተ ዝህሉዎ ብቀዳምነት ኣንጻር ህብዚ ኤርትራ ክጥቀመላ ዓይኑ ሰም ኣይመበለን ። ምክንያቱ ንሕልሚታቱ ኣፍሺልናሉ ኢና ።ዓሰብ ንኢትዮጵያ ክህብን ባጽዕ መደበር ሓይሊ ኢትዮጵያ ናይ ምግባር መደባቱ ሎሚ ፈሺሉ እዩ ፡ግን ብህወቱ ክሳብ ዘሎ እዚ ፕሮጀክቲ እዚ ህያው ኣሎ ። ሎሚ ናይ ድኻታት ክሊኒክ ሃጊሩ ደስታ ተሰሚዒዎ ኣሎ ። ጽባሕ ከኣ ካሊእ ዝከፍኤ ዜና ክንስሚዕ ኢና ።
ኣብ መወዳእታ ሎሚ 20 ሰነ መዓልቲ ስውኣት ስለ ዝኮነ ሽምዓ ወሊዕና ጥራሕ ክንምለስ የብልናን ። እዚ ነውራም ጉጂለ ዘኽትመሉ ፣ ብናይ ሓባር ሰናይ መንፈስ ፡ኣነ ቁኑዕ ንስኻ ጌጋ ከይበልና ፣ ኣነ ፈላጥ እየ ስምዑኒ ዝብል ኣታሓሳስባ ገዲፍና ፡ ብናይ እንካን ሃባን መንፍስ ተመሪሕና እዚኣ ናይ ምወዳእታ መዓልቲ ስዉኣት ኣብ ስደት ክንገብራ መሓላ ወይ መብጽዓ እንኣትወሉ ዕለት ይኹነልና
ዘለዓለማዊ ዝክሪ ንስውኣትና !
ኣምላክ ኤርትራ ሃገርና ይባርኽ !
ክብሮም ግረነት
6/20/2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *