Main Menu

ቃል ደገፍ ንዋዕላ ንቅሎ ኣዴታት ኣቶ ሓምድ ድራር ብ23.08.2019

ቃል ደገፍ ንዋዕላ ንቅሎ ኣዴታት

ኣቶ ሓምድ ድራር ብ23.08.2019

ንሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ወኪሉ ኣብ መኽፈቲ ዋዕላ ንቅሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን እዚ ዝስዕብ ቃል ደገፍ ኣንቢቡ።

ዝኸበርክን ኣዳለውቲ ዋዕላ!

ዝኸበርክን ኣባላት ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን!

ዝኸበርኩም ኣሕዋት ኤርትራዊያን ደለይቲ ፍትሒ!

ኩቡራት ዑዱማት!

ንኻልኣይ ጊዜ ምሳኹም ሓቢረ ኣካል ንጥፈታት ዋዕላኹም ክኸውን ዕድል ብምርካበይ ካብ ምጥን ንላዕሊ ሓበንን ደስታን ይስማዓኒ።

ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኤርትራዊት ጓልኣንሰይቲ፣ ብሓፈሻ፣ ኣዴታት ከኣ ብፍላይ ዓቢ ተራ ከምዚ ተጻወታ ማህደረ ታሪኽና ኣግሊሑ ይሕብር። ግዴ ኤርትራዊት ጓልኣንሰይቲ ኣብ ናጽነት ኤርትራን ምሕራራን ጥራሕ ዝተሓጽረ ዘይኮነስ፡ ወላ ኣብ ድሕሪ ናጽነት ንልዕላውነት ሃገር ዝፈታትን ኩነታት ምስ ተፈጥረ `ዉን፡ ተራኣን ሃገራዊ ጉባኣተን ንምምላእ ኣብ ምክልኻል ሃገር ብጅግንነት ብምምካት፡ ምስ ኣሕዋተን እዚ ዘይበሃል መስዋእቲ ኸፊለን እየን።

ስለዚ ናይ ሎሚ ዘበን ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን፡ መቐጸልታ ናይቲ ታሪኻዊ ኤርትራዊ ቅያታትና ምዃኑ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ሰላ ኤርትራዊት ጓልኣንሰይቲ ኣካል ሰውራና ኮይና፡ ተዓዊትናን ናጽነትና ክንጭብጥ ብቒዕናን። ሎሚ ኡዉን ብዘይ እዚ ተበግሶ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን፡ ሃገርና ካብ ኣርዑት ህግደፍ ተገላጊላ ጎደና ዲሞክራስን ሰላምን ክትሕዝ ዘበድ እዩ።

ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩዎ፡ ኣነ እንሆ ዕድል ገይሬ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ከምዚ ብናይ ኣዴታት ዕድመ ዝተጸውዔ ዋዕላ እሳተፍ እየ አለኹ። ኣብቲ ቀዳማይ፡ ማለት ኣብ ዘሓለፈ ወርሒ መጋቢት ምስ ካልኣዬ ኮይነ፡ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ወኪለ ተሳቲፈ ነይረ። ሎሚ ግን ንሰልስተ ውድባት ወኪለ እሳተፍ እየ ዘለኹ ማለት፡ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ፣ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን እዮም።

እዞም ሰለስተ ሃገራዊያን ዲሞክራስያዊያን ሓይሊታት፡ ኣብዛ ሰዓት`ዛ ካብዚ ተኣኪብናሉ ዘሎና ኣድራሽ ብዙሕ ኣብዘይርሕቕ ቦታ፡ ሓድነታዊን መስራትን ጎባኤኦም ኣብ ምኽፋት ይርከቡ። ድሕሪ ንውሕ ዘተን ብቐረባ ምስራሕ፡ ነቲ እና በአሰ ይኸይድ ዘሎ ኩነታት ህዝብን ሃገርን፡ ብናተይ ናይ በይነይ ወይ ናትካን ናይ በይንኻን መደብ ዕዮ፡ ነታ ሃገር፡ ናብ ንቡርን ሰላምን ከነምረሓ ዘይከአል ምዃኑ ብምዕጋብ፡ ሓደ ውድብ መስሪትካ ኢድን ጋንታን ኲንካ ክትዕወት ትኽእል ዝብል ዕግበት ብምብጻሕ፡ ሕጂ ኣብዛ ሳዓት`ዛ ናይተን ሰለስተ ውድባት ጎባኤ ክጋባእ ግድን ኮይኑ ማለት እዩ።

ካብ ዝሓልፈ ተምክሮታትና ከም ተቓውሞ ኣብ ግምት ብምእታው ከኣ፡ ናይ ሎሚ ሓድነት ናይዘን ሰለስተ ውድባትና ብጽሒተይን ምቕሊተይን ሃቡና ዘይኮነ፡ ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ሰለስቴአን ሸነኻት ብውድባዊ ድሕሪ ባይቶኡእና ተሓበና፡ ግን ኣባልነቱን ተሳተፉኡን ኣብ`ዚ ጎባኤ`ዚ ይኹን ወይ ብዓቢኡ ኣባልነቱ ኣ ሰልፊ ብወልቁ ከምዚውሰን እዩ ተገይሩ። ነፍሲ ወከፍ ኣባል ንነፍሱ ወኪሉ እዩ ኣብ ጎባኤ ይሳተፍ ዘሎ ማለት እዩ።

እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሰልስቴኦም ወገናት ንውድባቶም ድሕሪ ምፍራስ፡ ኣብ ስደት ኰንካ ሰልፊ ወይ ንጹር፡ ንውሑዳት ዝሓቆፍ ኣይዲዮሎጂካዊ ውዳቤ ምምስራት ናይዚ መድርኽ ቅዳምነት ኮይኑ ስለዘይተረኽበ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ብዘይ ኣፈላላይ ኣብዚ መድረኽ እዚ ከዓስሎ ዝኽእል ውድብ ክምስረት እዩ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ። ሓቂ እዩ ሰልፊታት ምምስራት ኣዝዩ ኣድላዪ ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኮነን፡ ግን ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ህግደፍን ምስ ህዝቢኻ ተሓዊስካ ናይ ጽባሕ ዕዮ ገዛ ምዃኑን ኣብ ምርዳእ ስለተብጽሐ እሞ፡ ከምዚ ሓዲሽ ኣገባብ ኣድላዪ ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ።

መልእኽተይ ቅድሚ ምጥቕላል፡ ንሕና ኣዞም ሰለስተ ኣብ ጎባኤ ተጸምቢርና ዘሎና፡ ብንቕሎ ኣዴታት ይግበር ዘሎ ንተቓውምቲ ውድባትና ናብ ሓደ ንምምጻእ ዝዓለመ ተበጎሶ ክድንፍዕን ናብ ሽቶኡ ክበጽሕን ዓቢ ተስፋ ንገብር። ብወገና ኸኣ ዓቕምና ዘፍቅዶ ንምዕዋቱ ተራና ክንጻወት ድሉዋት ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ`ዚ ክሕብር ፈቁድለይ።

ከምቲ ደጊመ ደጋጊመ ዘበልኩዎ፡ ኣብ ጎባኤ ስለዘለና፡ ኣብ ናይ ጽባሕን ድሕሪኡን ዘሎ ነጥፊታት እዚ ዋዕላ`ዚ ክንህሉ ብዘይምኽኣልና ይቕሬታ ኣሐትት።

ምሉእ ዓውት ንዋዕላ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን!

ዓወት ንድሚክራስያዊ ቃልሲና!

ወድቐት ንገባቲ ስርዓት ኣስምራ!

ጽን ኢልኩም ስለዝሰምዓኹኒን ዕድል ስለዝተዋህብኩን እምስግን!

ይቐንየለይ!

23.08.2019

ፍራንክፈርት- ሃገረ ጀርመን


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *