Main Menu

ብሎኮታት በዚሑ መስጥሒ ቛንጣ ተሳኢኑ!!!!

ብሎኮታት  በዚሑ  መስጥሒ  ቛንጣ  ተሳኢኑ!!!!

                 ብሽፋ  /ኑር

 በሺር:— ዓንዳይ  ዓርከይ  ከመይ  ቀኒኻ?

ዓንዳይ:—ኣንታ  በሺር  ዓርከይ  ከመይ  ኣለኻ  ኣይትበሎ   ኣብ  ገጹ  ራኣዮ  እንድዩ  ተባሂሉ  ቀደም    ሎሚ  ኸኣ  እዛ  ብሂል  እዚኣ  ዝያዳ  አኣናዊትን  ግብራዊትን  ኰይና  ኣጸቢቃ  በሪሃ  ኣላ። ደጊምስ  ክሳብ  ዝኾነ  ዝኸውን  ከመይ  ኣለኻ  ኣይትበል ንሰብ  ኣብ  ገጹ  ኣምቢብካ  ደኣ  ክትርዳእ  ፈትን።

በሺር:– ኣእ  ዓንዳይ   ጽቡቅ  ኣለኻ  ብዙሕ  እይተማርር!!!!

ዓንዳይ:–  ይግበረለይ    በለት  ሰበይቲ  ድዩ  ዝበሃል!!!!  ሕራይ  ደሓን  ከምቲ  ፋልካ  ይግበረለይ

በሺር:– ኢሂ  ዓንዳይ  እንታይ  ዲኻ  ኰንካ  ተጸሊኡኳ  ድዩ  ሓሚምካ  ዲኻ?

ዓንዳይ:– ሕማም  የብለይ  ምጽማም  የብለይ  ዝዓርከይ።

በሺር:– እንታይ  ደኣ ኰንካ  እንታይ  ድዩ  ጸገምካ?

ዓንዳይ:– ብጀካ  ጥሜት  ሓንቲ  ጸገም  ኮነ  ሕማም  ነይብለይ!!!  ጥሜት!!  ጥሜት!!”  ጥሜት……..ጥሜት!!!

በሺር:—እሞ  ክሳብ  ክንድዚ  ድዩ?

ዓንዳይ:–  ኣንታ  በሺር  ዓርከ  ከምዛ  ዘይትፈልጠኒ እዛ  ጥሜት  ከምዘይተጋብረኒ  ትፈልጠኒ  እንዲኻ  እንታይ  ደኣ  ሎሚ  ሓዲሽ  ትኸውንዋላ  ኣብቲ  ደርፍታተይን  ኣውሎ  ዝብሎን

 

ኣነ  ጸልእ    ጾምካ  ምዓለ

ኣነ  ጸልእ    ጾምካ  ምዓለ

ብኣ  እንድያ  ዓሶ   ትለዓለ

ብኣ  እንድያ  ዓሶ   ትለዓለ

ስቡሕ  ስጋ  ፍጹም  ዘይጠለለ

ጸብሒ  ቛንጣ  ናይቲኣ  ወሓለ

ንሱ  ይጥዕም  ካብ ከብዲ ሓኸለ

ኣነ  ጸልእ    ጾምካ  ምዓለ

ብኣንድያ  ዓሶ  ትለዓለ

እንዳበልኩ  እንድየ  ዝደርፍን  ኣውሎ  ዝብልን  ኣንታ  ብሺር  ዓርከይ።

በሺር:–  እሞ  ዘይትበልዕ  ጸገም  እንተሎ  ኸኣ  ኣነ  ክልተ  ኩንታል  እኽሊ ገረውይና  ጠስምን  መዓርን  ሕጂ  ከምጸኣልካ  ዘይተደጋጊፍካ    ወይለ  ሓውካ።

ዓንዳይ:–እዚ  ኩሉ  ትብሎ  ዘለኻ  ኣነውን  ኣለኒ 

ኢዩ  በሺር ግን  ኣነ  ብቛንጣ  ዝተሰርሐ  ጸብሒ  ጥራይ  ኢየ  ዝበልዕ።

በሺር:–  እሞ  ካብተን  ኣጣልካ  ሕርድ  እቢልካ ኣንቅጽ ኣቢልካ  ከምቲ  ትፈትዎን  ባህ  ዝብለካን  ገርካ  ዘይትበልዕ  እንታይ  ኢዩ  እቲ  ጸገምካ    ዋላ  ምርዳእ  ኣቢይኒ?

ዓንዳይ:–  ክንድተን  ጥሪትካ  ኣነውን ኣለዋኒ  ሓሪደ  ምበላዕኩ  የግዳስ  ቕድሚ  ሰሙን  ኣብ  ዓድና     መጺኦም  ምስ  ኢትዮጽያ  ዘራኽብ መንገዲ  ሑመራ  ተኸፊቱ  ኣሎ  እሞ  ካብ  ከባቢ ኣስመራ ኣትሒዝና  ክሳብ ቲ ንኦምሓጀር  ሕልፍ  ምስ  በልካ  ዘሎ  ቢንቶ  ናይ  ሰቲት  ብሎኮታት  ክንሰርሕ  ኢና  ኢሎም።  ኣብዚ  ዓድና  ኣሎ ዝበሃል  ገመድ  ጉሕጉሕ  ኣቢሎም  ወሲዶሞ  ከይዶም  ሓሻኻ  ስለዚ  መስጥሒ  ቛንጣ  ዝበሃል  ገመድ  ተሳኢኑ  እንታይ  ይገበር  ብጥሜት  መይተ  ኣሎኹ።

በሺርን  ዓንዳይን:—  ብሓባር  ኮይኖም  ወይ  ጉድ  ብሎኮታት  በዚሑ  መስጥሒ  ቛንጣ  ተሳኢኑ!!!

ወይ  ጉድ  ብሎኮታት  በዚሑ   መስጥሒ  ቛንጣ  ተሳኢኑ!!!!! 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *