skip to Main Content
Menu
ብዛዕባ ኤርትራ ክንሓስብ ክንዛረብ ክንጽሕፍ ዝለዓል ሕቶ እንታይ’ዩ ዝመስል !

ብዛዕባ ኤርትራ ክንሓስብ ክንዛረብ ክንጽሕፍ ዝለዓል ሕቶ እንታይ’ዩ ዝመስል !

ብዛዕባ ኤርትራ ክንሓስብ ክንዛረብ ክንጽሕፍ ዝለዓል ሕቶ እንታይ’ዩ ዝመስል !

ብሽፋ መ/ኑር

ብዛዕብ ኤርትራ ክንሕሳብ ክንዛረብ ክንጽሕፍ ብቀዳምነት ኣብ ኣእሞሮና ዝመጽእ ሃገር፡ቅዋም፡ ራህዋ፡ ምጣነ ሃብታዊ ዕብየት ወዘተ ከም ቅድመ ኩሉ እንተናዊ ኤርትራዊ ዝመጽእ ሕቶ’ዩ። ብልክዕ ሃገር ቅዋም ዝብሉ ሕቶታት ቀንድን ኣገዳስትን ሕቶታት’ዮም። ቅድሚ’ዚ ሃገር ቅዋም ዝብል ሕቶ ግን እቲ ንባዕሉ ሕቶ ዘቅርብ ዘሎ ባእታ፡ ኣካል ማሕበር፡ ሰልፊ ይኹን ውድብ ብህላውነት ውሑስ መሰላቱን ክብረቱን፡ ሓድነቱን ዝረጋገጽ ሕቶ ካብ ኮነስ እቲ መጀመሪያ ክረጋገጽ ዘሎ ሕቶ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቕሰ ኣካላት ኣፎም ከፊቶም ዓዉ ቢሎም ዝጭርሑ ዝምድሩ ዝጣበቑ ዘለዉ ኣካላት ሰብኣዊ መሰሎም’ዩ። መሰልካ ዝሕልወልካ መን’ዩ። ነዚ መሰል ብኽመይ ውሕስነት ከረጋግጸልካ ትደልዮ መንገዲ ኣዝዩ ነዊሕ ቃልሲ ዘድልዮ ከቢድ እንተመሰለስ ቀሊልን ሓጺርን’ዩ ንማለት ትብዓት ቆራጽነትን ወሳንነት ዝሓትት’ዩ።

ቅዋም ንሃገር ከውሕስ ይኽእል’ዩ። ኣብ’ዚ ዘካትዕን ዘጠራጥርን የብሉን። እቲ ሕቶ ግን እዚ ውሕስነት ሃገርን ህዝብን ዘረጋግጽ ቅዋም ብኽመይ መልክዕን ኣገባብን’ዩ ዝትከል ዝብል ግድነት ክምለስ ዘለዎ ዘለዎ ሕቶ ስለ ዝኾነ ኩሉ ንሰብኣዊ ክብሩን መሰሉን ዝጣበቕ ባእታ ኣካላት ወይ ከም ማሕበር፡ሰልፊ፡ውድባት ክሰማማዓሉ ዘለዎ ጉዳይ ምህላዉ ረሲዕኻን ብጎቦ ጎቦ እንዳጠመትካን ዘይኮነስ ብዕቱብ ኣብ ክቢ ጠረጲዛ ብዘተን ምርድዳእን ዝፍጸም ዘለዎ ግድነታዊ መስርሕ’ዩ።

ኤርትራ ብዝተፈላልዩ ህዝብን፡ እምነታትን ዝቆመት ሃገር ከም ምዃናን ንኣቛውማ ሕብረተ ሰብና ኣብ ግምት ዘእተወን መሰረት ዝገበረን ማእከላይ ነባርን ፖለቲካውን ፍታሕ ንምብጻሕ መሰረት ሰብኣዊ መሰልን ክብሪ ኣብዝሓ ኤርትራዊ ባህግን ድሌትን ምኽባር’ዩ። እዚ ክብሪ ድሌታትን ባህግን ተስፋታትን ከኣ ንሕብረ ብሄራት፡እምነታት፡ጾታታት ብዘይኣፋላላይ ብዘሳተፈ ኣገባብን ቅጥዕን ክረጋገጽ ዝክእል ህላውነት ሃገርን ቅዋምን’ዩ።

ኣካል ሓንቲ ሃገር ክነሱ መሰል በይኑ ዝጭርሕን፡ መሰል ፍሉይ ረብሓን፡ ፍሉይ ሕብረተ ሰብ ዝጣበቕ ሓደ ሸነኽ፡ ንሓድነት ህዝብን ሃገርን ዝፈታትን ሕቶ ምስ ዝለዓል ግቡእ መልስን መዕለቢ ዘይርከቦ ክኸውን ዝክእል ጽውጽዋይ ሃገርይን ህዝበይን እንዳበልካ ምንባር ንዘምርሕ ረብሓ ዘይብሉ ታሪኽ 27 ዓመት ዝደጋግም’ዩ ዝኸውን። ካብ’ዚ ዓዘቕትን ሰልምን ግን ክንወጽእ ዘሎና ኮይኑ ይስምዓኒ።

ኣብ ፖለቲካዊ ዓለም መሰሉ ዝደሊ፡ መሰሉ ሂወት ዝረኽበሉ፡ ሰላም ራህዋ ዝረኽበሉ መንገዲ’ዩ ዝደልን ዝጣበብን፡ እዚ ጥበብ ከኣ ዘተን ምርድዳእን ምትሕግጋዝን፡ ነቲ ዘይከውን ክውን ንምግባር ንሓባራዊ ርድኢት ምግጣም ወዘተ ቅሩብነትካ ምርግጋጽ’ዩ።

ፖለቲካ፡ መትከል፡ ስትራተጂ፡ሜላ እንተዘይብሉ ኩሉ ግዜ እንዳፈሸለን እንዳደኽመን’ዩ ዝኽይድ። ዝተወጠነ ፖለቲካዊ ዕላማ እንተሎ፡ ዕላማታት ኣብ ትግባረ ንምውዓል መደብ ብግዜ፡ ብቕዓት፡ ዓቕሚ ትሕዝቶን ተለኪዑ ኣብ ግምት ዝኣተወ’ምበር መሰለይ እንዳበልካ ከም ድላይካ ፈንጣሕጣሕ እንዳበልካ ምኻድ እንትርፎ ረብሓ መላኺ ስርዓት ካልእ ዘምጽኦ ውጽኢት ከም ዘይብሉ ኩሉ ዝሰማማዓሉ ይመስለኒ።

እምበኣር፡ ንባዕሉ መሰለይ ምባል ንእግረ መንገዱ መሰል እቶም ካልኦት ንሃገረ ኤርትራ ዘቆሙ ሕብረ ብሄራትን እምነታትን ጾታታትን ዝነፍግን ዘራሓሕቕን እንተኾነስ፡ እቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተፈልዩ መሰለይ ዝብል ብኸመይ መሰል ኣሕዋቱን ኣሓቱን ነጺጉ ብሰላም ክነብር ዝኽእል። እዚ ሎሚ ኣብ ከባቢና ዝረአ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣድማሳዊ መትከላት ከ የፍቕድ ዶ፡ እሞ ከምኡ እንተኾነስ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ምስ’ቲ ኩሉ ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ፡ ወታሃደራዊ ጸጥታዊ ሓይሊ ፡ ነቲ ብባሓትነት ዝሓዞ ስልጣን በይነይ ዝብሎ ቀሲንሉ ዶ ይነብር ይህሉ? ኣይፋሉን ከም’ቲ ንህዝቢ ዘርዕዶን ዘሳቕዮን ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ’ቲ ኣበሳ ዘይብሉ ህዝቢ መላኺ ስርዓት ዝተሳቐዮን ዝተሸበሮን ዝረዓዶን ይበዝሕ።

ደጊም መሰለይ ምባል፡ ሓድነት ምርግጋጽ፡ ፖለቲካዊ ጸጋማት ብዘተ ምፍታሕ ምድላይ ልዕሊ ኩሉ ኣጽዋርን ገንዘብን ሓይሊ ስለ ዝኾነ ፍርቂ መንገዲ ቃልሲ ከም ዝኸድኻ ኣሚንካ፡ ንክብሪ ሰብኣዊ መሰልካ፡ መሰል ኣሕዋትካን ኣሓትካን ኣገናዚብካ ብዘይኣፋላላይ ኣብ ሓደ ሓቢርካ ነቕ ዘይብል ሓይል ሓድነትካ ሃኒጽካን ኣደልዲልካ መሰልካ ምሕታት ቀጻልነት ሃገር፡ ውሕስነት ቅዋም ህላውነት መላእ ህዝቢ ክረጋገጸሉ ዝኽእል ዕድላት ክፍጠር ካብ ማንም ዘይትልምኖ ኣብ ኢድካን ኣብ ኣተሓሳብኻን፡ ዓቕምኻን፡ ክእለትኻን፡ ዘሎ ኤርትራዊ ተበላሕነት መውጽኢ እዋናዊ ሽግራትና ጥራሕ ዘይኮነስ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ነበረያ ነበረ ተባሂሉ ዘበነ ሰላም ራህዋን ቅሳነትን፡ ሰናይ ምሕዝነት ዝፍጠረሉ ዓመት 2019 ክኸውን፡ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ሰፊሕን ዓዳምን’ዩ።

የቐንየለይ   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top