skip to Main Content
Menu
ናይ  ማሕንቆ  ወቅቲ ( ክሳድ ዓዲ ሽሩም)  አብ አስመራ፡፡

ናይ ማሕንቆ ወቅቲ ( ክሳድ ዓዲ ሽሩም) አብ አስመራ፡፡

       ናይ  ማሕንቆ  ወቅቲ ( ክሳድ ዓዲ ሽሩም)  አብ አስመራ፡፡

                              ካብ አድሓኖም /ኦሃዮ

እቲ  ዘይትርባዕ፤ ዘይስገር ዝመስል ዝነበረ ህሞት ስድሪ ዝተረፎ ይመስል፡፡እቲ ዝትግበር ዘሎ ፍሉይ  ስርሒት ከም ቀደሙ ሂወት ዘኽፍል(መስዋእቲ) እናተፈልጠ ድሎ ተባሂሉ ናብ ጥምጥምዩ ዝእቶ ዘሎ፤ልክዕ  ከም ስርሒት ቱኑዝያ፡፡ ስርሒት  አስመራ ንዝአምኖ  እኩብ  ሓይሊ ከም ናይ ቱኒዝያ የብሉን  ድሮ ተጋሒጡ ስለዝተሰደ፡እቲ ላህመት ግና ትኽስ ዝበለ አንበሳ ዝደቀሰ ይመስል ይሕምሕም ስለዘሎ ነቲ ላምባ ዝነደደ መንእሰይ ዝመስል አይክኸዉንን  እዩ፡፡አናጹ እታ ዘሸገረተን አንጭዋ ንምቅታላኳ እንተዘይከአላ ንምክልኻል ግና  አብ ሓደ ሓሳብ ደአ በጽሓ፡፡ ወርቂ ዝኾነ ሃሓሳብዉን ቀረበ፡፡ እቲ ዝሓሸ  እታ ድሙ ክትመጽእ እንከላ ንክንሰምዓ ቃጭል ንእሰረላሞ  ተሎ ሰሰፈርና ክንሕዝ ዝብል ኩለን ዝሰማማዓሉ ብምንባሩ ሂወተን ዝዕቅብ መፍትሒ ጌረን ስለዝወሰዳኦ አንጨብጨባሉ ደኣ፡፡ ናይ ምትግባሩ ግዜ ስለዝአኸለ ነታ ትብዓትን መስዋእትን ትሓትት ስጉምቲ ግና አብ መን ይዉሰዳ ተጠማመታ ተባዕን ንመስዋእቲ ቅርብቲ ዝኾነትን ስለዘይተረኽበት ድማ ብዘይፍረ ነናብ ጉድጓደን አተዋ ይበሃል ፡፡

ታሪኽ ተቃዉሞ ኤርትራዉያን ዉን ነዚዩ ዝመስል ጸኒሑ፡፡ብብዙሓት ተንተንቲ  ንቃልሲ ኤርትራ መፍትሒኡ ክትንበዩ ከለዉ አብ መጨረስታ ሽግር  ኤርትራ ብናይ ዉሽጢ ሃገር ምዑታት እዩ ዝዛዘም ኢሎም አሚቶምዮም ከምዚ ሕጂ ንከታተሎ ዘሎና ድማ ናብ ክዉንነት ዝቅይር አንፈት ዝሓዘ ይመስል ፡፡አመቶም ድማ ርትዓዊዩ፡፡ እቲ ሕቶ ሕጂኸ  “”ተቃዋማይ’’ ናይ ተዓዛባይ ቦታ ድዩ ክሕዝ ወይስ ነዚ አብነታዊ ተርእዮዚ ነዳዲ ወሲኹ አብ መፈጸምታ ከብጽሖ ???

መማዕደዉትን  ተወራዘይትን አይተሳእኑን ነብሰ ፍትወትዉን ኩሉን አብኩሉን እዩ ጸኒሑ ከም እምነት ኩሉ ኤርትራዊ ግና እቲ ባርዕ እንተተጀሚሩ እሳተጎሞራ ከምዝፍጠር ጥርጥር የብሉን ፡፡ዓለም  ትናወጽ፤ ቆፎና ዝሰበረ ሕንዚ ይዘርአዮ፡፡ጸኒትና  ሓቂቅና  ማሲንና  ስጋና  ፍሒቁ ዓጽሚ አትሪፉና ነዛ  ተፈጢራ ዘላ ዕድል ክርቢት እንተዘይሸርጢጥናላ ግና  ኤርትራዉነትና  ነበረ ክኸዉን እዩ ፡፡

 በይነአዊ ዉድብ ዝበሃል ጸረ ቃልስናን  መደናጎይ ዓወትናን  መናዉሒ ዕድመ ጸላኢናን ምዃኑ መደምደምታ ስለ ዝበጻሕናሉ አይጥርነፍን እየ ንዝበለ ኩነኔ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስም  ኤርትራ ከይነግድ  ብሕጊ ክኽሰስ አለዎ፡፡ ንሃገር መናገዲ ምግባር  ገበን ስለዝኾነ፡፡ ጽባሕ እንታይ ክሰዕብዩ አብ ዉሽጢ ኤርትራ ዝፈለጥናዮ የልቦን ብስነ፟ ሞጎት ግና እቲ ዘይተርፍ ዓቢ ለዉጢሎ፡፡

ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ንነብሱ አብ ተጠንቀቅ ከእትዋ ድልዉ ክኸዉን አለዎ፡፡ ብሙሉኡ አብ መአዲ ቃልሲ ዘሎ ብሓፈሻ  አብ እኩብ ሓይሊ ተጠኒፉ ዘሎ ድማ ብፍላይ ንዘለዎ ጉጅለ አብቲ ዝጥርነፍ ሓይሊ ክጥርነፍ ብናይ ሓባር ድምጺ ክሰዕሮ ( ከገድዶ )አለዎ ፡፡ እቲ ናይ ህልቀት ግዜ ዝሓለፈን ዘሎን እቲ ሕንጊድ መራሕ ተቃዉሞ ማዕረቲ ሕንጊድ ምልካዊ ስርዓት ተሓታቲዩ ስለዝኾነ ድማ መጀመርታ ምስ ነብሱ ክዕረቅ ጸኒሑ ንህዝቡ ክኽሕስ አለዎ፡፡ዝሓሸሾ ግዜ ንምረትን ሕሰምን ኤርትራዊ ስለዘጋደዶ፡፡እቲ  ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ  ናብ ናይ አማኻሪ ቦታ ክወርድ አለዎ ሓደ መድረኽ ንሓደ ወለዶ ጥራሕ ስለዘገልግል፡፡ አብ ከምዚ በጺሕናዮ ዘሎና ወቅቲ ዓለም ብተክኖሎጂ ስለትምራሕ ነቶም ቀለስቲ መናእሰይ ክሕደግ አለዎ ፡፡ ክሕንበብ ምስጀመረ መን እዩ ዝሕንበብ ዘሎ ኢልካ ብጭሩኡ ምጉታት ዘሐትት ምዃኑ ፈሊጡ ኢዱን እግሩን ክእክብ አለዎ፡፡ንሕፈት ሸለልትነት ሻርነት ወይዉን ዓርከይ መሓዛይ  ሃስያኡን ክሳራኡን  ናብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ስለዝኾነ ከብቅዕ አለዎ፡፡ ነዊሕ ኬድናን ተሳቂናን ኢና ከምቲ አብ ላዕሊ ዝጠቀስኩዎ ድማ ወዲ ዓሻ ክልተሳዕ ይህረም ኮይኑና  ስልጣን ዝሓዘን  ንዕኡ ክአሊ ዝተበገሰን  ኩሎም ዘዉረድዎ ሃስያ ብሓደ ግዜ ከብቅዕዩ እዋኑ ስለዝኾነ፡፡ቃልሲ መደምደምታ የብሉን ነዊሕ አዝዩ ነዊሕ ጐዕዞዩ ዘሎና ነዚ ብምግንዛብ  ኩሉ ኤርትራዊ  ብዕቱብ  ክሕዞን ስለ ህዝቡ ክመርሕን ክምራሕን  አለዎ፡፡ንዝተፈጥረት ነቃዕ ክጥቀመላን ተበግሶ ክወስድን ሃገራዊ ኩነታት ይድርኾሎ ናይ ሓርበኛታት ተበግሶ በብዝመጾ ክቅህም ከነፍቅድ የብልናን ንመገምገሚና ዝኸዉንን ዝተመሃርናሉን አዝዩ ብዙሕ መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ፍጻሜታት ሓሊፉን ቆዚምና ተሪፍናን ኢና እዚ ናይ ሕጂ ተርእዮ ግና እቲ ብሂወቱ ከሎ ዝአወጀ ሰዓቡኒ ይብል ስለዘሎ አርክብ ክበሃል አለዎ፡፡ዕምሪ ዉልቀ መላኺ በቲ ናብ ኦሮሞን አምሓራን ዝተደመሮ ከብቀዕ እዩ፡፡ እንተ ንሕናን ሃገርናን ግና ማይን ሑጻን መታርፍቲ  ኢና፡፡ አሎናን ክንህሉን ኢና፡፡ ብድሆ ንበል መለኸት ቃልሲ ተሃሪሙሎ እዚ ደወልዚ ካልአይ ወይ ሳልሳይ አይንጸበየሉ  ወጽዓ ህዝብና መደምደምታ ንግበረሉ ፡፡ ከም ቃል አቦታትና ኢብራሂም ሱልጣንን አቦና ወልደአብ ወልደማርያምን ሓደ ኢድ ንኹን ዓወትና  ከነረጋግጽ ኢና፡፡ጥምረት ዉህደት ዝናርናዩ፡፡እቶም ተደሚርና ዝብሉ ዘለዉ ናብ ቤቶም ይጠቀሙሉ፡፡ እንተንሕና ግና ታሪኻ ዓቂብና  ልዑላዉነትና  አኽቢርና  ከም ደቂ ሓንቲ ስድራ ስለንፍለጥ ተደመሮን ዝተመቅሎን ዝጎገሎን አይቋንቋናን እዩ ሰብ መትከል ስለዝኾና ፡፡ዉልቀ፟መላኺ መዕቆቢኡ እዩ ዘናዲ ዘሎ  ካብ ዚምባብወ  ባህርዳ ካብ መረጸ ቀላይ ጣና  ይዉሓጦ ናይ ሕሰምና  መደምደምታ  ከምዝኸዉን ድማ አይንጠራጠርን፡እቲ ናይ ጥምጥም ህሞት ስለ ዝተጀመረን እታ ማሕንቆ /ክሳድ ዓዲ ሽሩም/ አብ አስመራ ክትድገም ስለዝኾነትን ዛዛሚት ክትከዉን እያ ፡፡                                

ዓወት ንፍትሓዊ ቃልስና

 

  

 

                                                   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top