Main Menu

ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን እንታይ ይገብር ኣሎ

ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን እንታይ ይገብር ኣሎ


ከም ንዝክሮ 8 መጋቢት ጀሚሩ 10 መጋቢት፣ ዝተፋላለዩ ዚጋታት ኤርትራውያን፡ቡዙሓት ውድባት፣ሰልፍታት፣ህዝባውያን ማሕበራት፣ምንቕሳቓሳት፣ሲቪካውያን ማሕበራት፣ውልቀ ሓርበኛታት፣ጉራማለ ህዝብና፣ ሽማግለታት-መንእሰያት-ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፍዎ፡መራሕቲ ሃይማኖታት ዘማዕረግዎ፡ጽዊዒት ኣደታት፣ተስፋ ዝሃበን ተጠርኒፉ ሕጂ ይኣክል ምፍልላይ፣የብቅዕ ዲክታተራዊ ስርዓት፣ኢሉ ነቲ ሓድነት ኣብ ቡዙሑነት ዝብል ቁኑዕ መስርሕ ፖለቲካ ንምትርጓም ፡ ናይ ሓብርን ሰፊሕ ሃገራዊዲሞክራሲያዊን ባይታ መቃለሲ ንምብጻሕ፤ ዝወጸ ኮሚቴ፦ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ንህዝብን ዛገርን (ን.ኣ.ን.ህ.ሃ.ዞ.ኤ.) ይምርሽ ኣሎ።
ኩሎም ኣባላት ኮሚቴ ነናብ ዝቕመጥሉ ቦታታት ምስ ተመልሱ፣ድሮ ዕለት 10/08/2019 ናይ መላእ ኮሚቴ.ን.ኣ.ህ.ሃ.ዞ.ኤ. ቦኽሪ ኣኸባ ኣካይዱ።
ኣብዚ ኣኸባ’ዚ ብቀዳምነት ምልላይን ዝተቐምሰ ተሞክሮ ንጥፍታት ኣብ ማሕበራዊ ምንቅስቓሳት፣ ፖለቲካውን ውድባዉን ህዝባውያን ምንቅስቓሳትኮታ ድሕረ ባይታ መግለጺታት ተዋሂቡ።እዚ ኣብ ተሞክሮን ዝተደለበ ዓቕሚ ዝተሞርኮሰ፣ኣብ ስራሕ ከበርክት ዘኽእል መላን፣ ኩሉ ኣባል ኮሚቴ ን.ኣ.ን.ህ.ሃ.ዞ.ኤ. ተሳታፍን ብኽእለቱ ተዋሳእን ንምዃን ዝጠቕም ኣግባብ ምኽታሉ እዩ።
ኣብዚ ኣኸባ’ዚ ሓፈሻዊ ዘተ፡ብዛዕባ ክቕረብ ዘለዎ ህንጻ ሕግን፣መደበ ስርሓትን ሓሳብ ንሓስብ ምልውዋጥን፤ኣብ ራኢን ዕላማን ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ዞባ ኤውሮጳ፣ዝተሞርኮሰ ዝስኑዱ 4 ኣባላት መዚዛ። ብተውሳኺ ኣካያዲት ስርሓት(ፈጻሚት ኣካል) መሪጻ፡እዚ ክኣ ስርሓት ብጹፉፍን መደባቱ ዝተሰርዐ ክኸዉን ብዝብል ኣራኣእያን ቁኑዕን ክኸዉን ዘለዎ ኣጋባ እያ ተኸቲላ።
ዘገርም እንተ ደኣ ሃልዩ ኮሚቴ ን.ኣ.ን.ህ.ሃ.ዞ.ኤ. ግዝያዊ መራኸቢ ቡዙሃን ብምጥቃም ቀጻሊ ምርኻብን ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ፣ ተዋሃሂድካ ስርሓት ምስላጥ ኣብ ዝብል ሙሉእ ተሳትፎ፡ምስ ግዜ እና ተቓዳደምካ ኣብ እዋኑ እትታኣራረመሉ  መስርሕ ክካየድ ክትዕዘብ ከለኻ፤ ብሓቂ ነቲ ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ዞባ ኤውሮጳ ፍራንፎርት ፍረ ክረክብን፣ትምኒት ህዝቢ ሹቱኡ ዝወቕዓሉ፣ ተቓላሲ ንፍትሒ ሰሚሩ ዝሰርሓሉ፣ መዓላ ክረክብ እዩ ከብለካ ዝኽእል። ብሓጺሩ ኮሚቴ ን.ኣ.ን.ህ.ሃ.ዞ.ኤ. ስርሓቱ የሳልጥን፡መስርዑ ዝሓዘ መደበ ስርሓት ሰኒዱ ኣብ ግብሪ ንምትርጓም ብናህሪ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ።
ብወገን እተን ድሮ ተጠርኒፈን ሎሚ ይኣክል ምፍልላይ፣ግዜ ሓቢርካ ምስርሓን፣ኣብ ሓደ መኣዲ ኮፍ ኢልካ ተዛቲኻ ብ-እንካን ሃባ ንኩላትና ዘቃልስ ባይታ ፈጢርካ ብሱኑዱን መደበ ስርሓቱ ዘነጸረ፣ብዘውጽኦ ሕጊ ዝቕየድ፣ብምክብባርን -ሓድግን እናዘውተረ፡ ነቲ ኣቦታትና/ኣደታትና ዘውረሱና ባህሊ፣ሓድነእት ኣብ ቡዙሕነት ዝተሞርኮሰ፡ ቅድሚ ኩሉ ህዝብና ማእከል ዝገበር፣ልእላውነት ሃገር ዝሓለወ፣ሓድነት ህዝቢ ዘጠንከረ፣ ጥርናፈን ብሓደ ልሳን ዝዛረብ፣ ልቦናን ዓቕሚ ዘለዎም መሪሕነት ክህልወና ግዜ ዝጠልቦ፡ ህዝቢ ዓው ኢሉ ዝጽውዖ ዘሎ ስለ ዝኾነ፣ ናብኡ ክንጓዓዝ ኢና እንግደድ ጥራይ ዘይኮነስ፣ግደትና እውን እዩ። ስለዚ ሓቢርካ ምስራሕ እዋኑ አኺሉን እዩ፡፡
ኣብዚ ዝተሞርኮሰ ኮሚቴ ን.ኣ.ን.ህ.ሃ.ዞ.ኤ. ሓይሊ ዕማማታት ኣውጺኣ ንኹሎም ተጠርኒፎም ዝቃለሱ ይኹኑ፣ ውልቀ ዜጋታት ከይተረፉ ብምርኻብ ተዛቲኻ ናይ ሓባር መኣዲ ዘተ ክህሉን፣ንመብጽዓ 8 መጋቢት ፍራንክፎርት ንምትርጓም ተበጊሳ ኣላ፡፡
ተቓላሳይ ህዝብና ነዚ ተበግሶ ክታባባዕን፣እቲ ካብ ምቅልቓል ገባቲ ኣግላሊ ውልቀ መላኺ ስርዓተ ኣስመራ፣ጀሚርካ እወ ንሓድነት ሓቢርካ ምቅላስን ጽዊዕትካ ክትርጎም ምእንቲ ካብ ሕጂ ጀሚርካ ኣብ መስርሕ ኮሚቴ ን.ኣ.ን.ህ.ሃ.ዞ.ኤ. ደገፍ ብምሃብ፣ ተሳተፍነትካን ንጡፍ ግደ ክህልወካን ትዕደም አለኻ።
ናይ ሓባር ስራሕ የዕዉት፣ውድቀት ውልቀ ማላኺ ናይ ግድን፤ ሱዋኣትና ንዘላኣለም ይዘከሩ፤ቃልሲ ሱንኩላትና ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ይቕጽል።
ብሓልዮት  ጉዱስ ኤርትራዊ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *