Main Menu

ንዝኽሪ መበል 57 ዓመት ባሕቲ መስከረም

                ንዝኽሪ መበል 57 ዓመት ባሕቲ መስከረም

                                     ሰዲህኤ

 

             ፈላሚ ኣዳል ተጎርባ

           ዑበል ዓዲ ቐገነት ዝረኻባ

           ሰንዓፈ ዓዲቐይሕ ጸላኢ ኣብ ከበባ

           ወዲ ጀጋኑ ጸግዑ እምባ፡

                      

ኣየ’ወ ኵናት መረብ ኦምሓጀር

ስጋለት ቀጣን ኣማድር

ማይድማ ማይምነ ዓናግር

ብጥሙይ ከብዱ ክታኾስ ዝሓድር

ዓደ’ቦ ኣሕሊፉ ከይህብ ከየድፍር፡

 

            ኵናት ሓዲ ሓሙሽተ ሰላዕዳዕሮ

            ባረንቱ ተኾምብያ ኣውጋሮ

            ክንደይ ዓወት ተሓፊሱ ኣዲኡ ትቁጸሮ

            ብልሓት መርፍእ ንምሓረሻ ክትስዕሮ

 

ግንባር ሰሜናዊ ሳሕል

ደብርእበን ማራት ተከል

ጢዖ ኢራፋይለ በይሉል

ገምገም ባሕሪ ሰምሃር ደንከል

ማርያ ጸላም ጸባብ ሓልሓል

ብነጻነት ክድበስ ብሓርነት ክዕንገል

ታሪኽካ’ዩ ኣጽንዕ ኣይትተሃመል፡

 

             ዕወት ገንፈሎም፡ ግፍዕታት ዑና

             ዓወታት መነዅሰይቶ ዓሊተና

             መዛግብ ጨው፡ ግንባር ሳሊና

             ዳሰ፡ ጎኘ ቢምቢና

             ወዲቅና ተስኢና

             መስዋእቲ ከፊልና ተዓዊትና፡

 

ውዲት ዝኸሽሕ ዘይንሕፍ

ጥውይው ዘይፈቱ መካልፍ

ውዕለት ዱታ ባራስ ህግር ገርገፍ

ታሪኹ ባዕሉ ክጸሓፍ

ጅግና ህዝቢ ስሙ ዘይሓልፍ፡

 

             ጎላጉል ናቕፋ ኣውገት

             ክሳድ ዓዲ ሽሩም ጸላኢ ክከላበት

             ሓሽሓሽ ከርከበት

             ተሰነይ ኣቝርደት ተኽረረት

             ሰላም ክኸውን ነጻነት፡

 

ኣበይ’ዩ እሞ ቦምባታት ዘይፈሰሶ

ሞጎራይብ ሳዋ መልብሶ

ብመትሬይስ ዝሕረሶ

ገድገድ፡ዶግዓሊ ዓዲ ረሶ

ጸላሽኢ ምስ ተሳዕረ ዘየተመልሶ

ህዝብና ካባ ነጻነት ለበሶ

እንሆ ይቃለስ ሓርነት ክነግሶ፡

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን

   ሰዲህኤ

 

 

             

 

 

         

             

 

 

 

           

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *