Main Menu

ንጸላኢኻ ኣነጺርካ ምፍላጥ መሰረታዊ ተደላይንት ኣለዎ!

ንጸላኢኻ  ኣነጺርካ  ምፍላጥ መሰረታዊ  ተደላይንት  ኣለዎ!
            ኣሸበሮም  መሓሪ
   
     ስርዓት  ውልቀ  መላኺ  ንኤርትራ  ሃገርና   ኣብ  ዕዳጋ  ከምዘውረደ  ኩሉ  ኤርትራዊ  ዝረኣዮን  ዝሰሞዖን  ሓቂ  ኢዩ።   ንሃገር  ንምሻጥ  ደፊሩ  ክብገስ  እንከሎ  ደጊምስ  ህዝቢ  ኤርትራ  ሂወት  የብሉን ኢሉ  ኢዩ  ነቂሉ።  ሃገርን  መንነትን  ኤርትራ  ግን  ብቀሊሉ  ዝሽየጡ  ከምዘይኮኑን ሂወት  ከምዘለዎምን  ኣመስኪሮም  ህዝቢ  ኤርትራ  ይኣክል  ኢሉ ኣንጻር  ዲክተተር ነዲሩ  ተላዒሉ።   ካልእ  እቲ  ንጸሊም ዕዳጋ   ዝወስድ  መንገዲውን ከምቲ  ዲክተተር  ዝሓሰቦ ብቀሊሉ  ዝስገር  ዝተመድመደ  ጎደና  ኮይኑ  ኣይጸኖሖን።  እቲምንታይሲ   ናብ  ጸሊም  ዕዳጋ ኣብ ዘምርሕ  መንገዲ ዘለዉ ውን  ናቶም  ሕሳባት  ክህልዎም  ግድነት  ኮይኑ። ንሶም  ንዓሰርተታት  ዓመታት  ንዝሓንገሮ  ህዝቢ  ዝጠለመ  ስርዓት  ንካልእ  ተኣማኒ ክኸውን ከምዘይክእልን  ብኡ  መጠን ከኣ መስርሕ  መሸጣ  ጸሊም  ዕዳጋ   ንዖኦምውን ኣብ  ደልሃመት ከእትዎም  ከም  ዝኽእል  ኣዕሚቆም  ከም  ዝሓስቡ  ገርዎም ኢዩ።  ምኽንያቱ  ኣብ  ዓለምና  ብዙሓት  ጨካናት  ቀተልቲ  ስርዓታት  ተራኢዮም  ኢዮም  ንሃገሮም  ዝሸጡ  ግን  ተሰሚዖ  ኣይፈልጡን ኢዮም  ነውሪ  ኢዩ። ከም  ኣብነት  ሓደ  ካብቶም  ኣብ ዓለምና  ዝተራእዩ ዝጨከኑ ግፍዐኛታት  ስርዓታት  ናይ  ናዚስቲ  ስርዓት  ሂትለር  ኢዩ።  ኣዶልፍ  ሂትለር  ምስቲ  ኩሉ  ግፍዕታቱ  ብልዕለ  ልዕላዊ ናይ  ሃገሩ  ትምክሕቲ  ዝተላዕጠጠ  ኢዩ  ነሩ።  ብናይ  ሃገሩ  ትምክሕቲ  ዝተላዕጠጠ  ምንባሩ  ድማ ገለ  ካብቶም  ጥቅስታቱ ምዝካር  ይከኣል።  ከም  ኣብነት  ድማ  ሂትለር  “ጀርመን  ወትሩ  ተንቀሳቃሲ  ዶብ  ዘለዋ  ሃገር  ኢያ”   “ምድሪ  ብዘይካ  ንጀርመን  ዘይትገፍሕ  ንኢሽቶይ  ኮኾብ  ኢያ”……ወዘተ  ይብል  ነሩ።    ስለዚ እቲ  ንመጀመርያ  ኣብ  ታሪኽ ወድሰብ  ተሰሚዑን  ተገሩን  ዘይፈልጥ  ሃገራዊ  ክሕደት  ዝፈጸመ  እዚ   ንኤርትራን ህዝባን  ንምጥፋእ  ዓጢቁ  ዝርከብ  ጉዳመኛ  ስርዓት  ጥራይ  ኢዩ። ስለዝኾነ  ኸኣ  ኢዩ  ዋላቶም ንሃገረ  ኤርትራ ክሸጠሎም  እንኩም  ዝበሎም  ኣብ መንገዲ  ጸሊም  ዕዳጋ ዝርከቡ ሸነኻት ዋላኳ  ብንጹርን  ውዱእን  መልክዕ  መርገጺኦም  እንተዘይኣወጁ  ንውልቀ  መላኽን  ጉጅሊኡን  ምእማን  ስኢኖሞም ኣድቢዮም  ኣብ  ተጠንቀቅ  ዝርከቡ  ዘለዉ። ስለዚ  ኣብ  መፋርቅ  2018  ዝተኣወጀ  ናይ  ሓሶት  ኣዋጅ  ሰላም  ስርዓት  ውልቀ  መላኽን  መንግስቲ  ኣብየ  ኣሕመድን  ሓደ  ናይ  ዓቢ  ውዲት   ውጥን  ኮይኑ   ንህዝቢ  ኤርትራን  ኢትዮጽያን ናብ ከቢድ ምሽቃልን  ምጥርጣር  ዘእተወ  ተረኽቦ  ካብ  ምዃን  ሓሊፉ  ካልእ  ኣወንታዊ ኣስተዋጾኦ  ከይሃበ  ኣብ  ዕንይንይ  ዝርከብ ዘሎ። ሰላም  ተኣዊጁ  እንታይ  ተሓፊሱ  ንዝብል  ሕያዋይ  ሓታታትይ ዝወሃብ  መልሲ  ዶባት  ተኸፊቱ   ኢትዮጽያውያን  ንኤርትራ  ኤርትራውያን ከኣ  ንኢትዮጽያ  በጺሖም  ዳግም  ድማ እቲ  ዶባት ተዓጺዩ  ክቅጽል  ይርከብ  ኣሎ  ዝብል  መልሲ  ጥራይ  ኢዩ  ዝወሃቦ።  እቲ  ዶብ  ኣይተዓጽወን  ንመበሊ  ዝተኸፍተ  መስመር   ኦምሓጀር   ሑመራ  ውን እንተኾነ ንክልቲኡ  ህዝብታት  ከምቲ  ዝድለ   ኣራኺቡ  ንሓቀኛ  ባህግታት  ሰላም  ከርውስ  ይትረፍ  ፈውሲ  ግስም  እኳ  ክበቅዕ ኣይከኣለን። ስለዚ  ብስም  ሰላም  ንሉኡላውነት  ኤርትራ  ከጥፍእ  ዝተኣልመ  ሸርሒ  ዲክተተር  ኢሰያስን  ኣብየ  ኣሕመድን  ነቶም  ውሑዳት ካብ  ታርኽ  ክመሃሩ  ዘይከኣሉ  ተረፍ  መረፍ  ትምክሕተኛታት  ገዛእቲ  ገዲፍካ  ህዝቢ  ኢትዮጽያውን  ምልክት  ሕቶ  ኣንቢርሉ  ይርከብ  ኣሎ።  እዚ  ኩነት  እዚ ክውንነት ዚ  ንዓና  ንኤርትራውያን  ሕጋዚ  ሃዋሁ  ደኣ  እምበር  ኣብ  ምኽባር  ልኡላውነትናን  መንነትናን  ወሳኒ  ተራ  ዘለዎ  እንምርኮሰሉ  ተርእዮ ኣይኮነንን።  ንሉኡላውነት ሃገርናን መንነትናን  ካብ  ስርዓት  ህግደፍ  እንምንዝዕ  ንሕና  ኤርትራዉያን  ባዕልና  ጥራይ  ኢና።  ስለዝኾነ  ድማ  ከምቲ  ቅድሚ  ገለ  እዋናት  ብዝጀመረ  ማዕበል  ይኣክል  ዝብል  ንቅሎ  ቃልስና   ንህዝቢ  ኤርትራ  ዝገልጽ  ፍትሓዊ  መንግስቲ ንምቛም  ናብ  ዘብቅዕ  መዓልቦ  ከነብጾሖ  ንሕተት  ኣሎና።  ነዚ  ናይ  ህዝብና  ፍትሓዊ  ብዝሓ-ሰልፋዊ  ስርዓት ናይ  ምቛም ዕላማ መዕለቢ  ቀዳማይ  መቃለሲ  ቦታ  መሬት  ሃገርና  ኤርትራ  ጥራይ  ኢዩ።  ከምቲ  ተኹሲ  ባይታ  ሒዝካዩ  ዝበሃል  ምስላ  ኣቦታት ናይ  ቃልሲ  ጥምጥም  ውን ኣብቲ  መሰረታዊ  ለውጢ  ክምስረተሉ  ዘድሊ  ዘሎ  መሬት  ሃገርና  ኢርትራ ዘቅነዐ  ክኸውን  ኣለዎ። ነዚ  ንምትግባር  ድማ  ግደ ናይቶም  ኣብ  መሬት  ኤርትራ  ዝርከብ  ህዝብናን ኣብ  ዝተፈላለዩ  ጽፍሕታት  መንግስቲ  ህግደፍ  ኤርትራ  ዳግም   ኤርትራ  ንዕዳጋ  ክትወርድ    ዘየፍቅዱ  ናይ  ዝኣገመ  ዝኣገሞም ሰብ  ሕልና  ተራንውን   ኢዩ።  ኣብ ውሽጢ  መንግስትን  ህግደፍን  እውን  ዋኒኖም  ኤርትራን  ህዝባን ዝገበሩ  ዜጋታት  ከምዘለዉ  ኣቀዲምካ  ምእማን  ኣስዒብካ  ድማ  ምስኦም ሓቢርካ  ምስራሕ  ዓቢ  ናይ  ዓወት  ምስጢር  ኢዩ።  ስርዓት  ህግደፍ  ክበሃል  እንከሎ  ቀዳማይ  እቲ  /system/ኣገባብ  ስርዓተ-ምሕደራ  ካልኣይ  ድማ  እቶም  ሎሚ  ካብ  ጽላሎቶም  ከይተረፈ  እናሰግኡ  ንገመዳት  መሓውር  ስለላ  ሒዞም  ንሃገርን  ህዝብን  ኤርትራ  ናብ  መንገዲ  ጥፍኣት  ከምርሑ  ዝርከቡ   ዲክተተርን  ንሂወቶም  ምስኡ  ዝኣሰሩ  ውሑዳት  ጉጅሊኡን  ምዃኖም  ምልላይ   ኣገዳሲ  ኢዩ።  ስለዚ  ንጸላኢ  ህዝቢ  ኤርትራ  ዝኾነ  ዲክተተትን ጉጅሊኡን  ካብ  ኩሉ  ፈሊኻ  ምልላይን  ምፍላጥን ንመሰረታዊ  ለውጢ  ንዝካየድ  ዘሎ  ቃልሲ  ጠቃሚ  ኢዩ። 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *