Main Menu

ኢትዮጵያውያን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ነባሪ ሰላም ይሕሽኹም ።

ኢትዮጵያውያን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ነባሪ ሰላም ይሕሽኹም ።

                  ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዐቢይ ኣሕመድ፣ ምስ ተመርጸ ፣ኹናት ዝኣረገ ፍልስፍና እዩ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ  ። ቀጺሉ ድሕሪ ሕጂ ስልጣን ብኹናት ዘይኮነስ ብሰላምዊ መንገዲ ብሓሳባት ተወዳዲርኻ ሰዓርን ተሰዓርን ምዃን ይግባእ ክብል እምነቱ ገሊጹ ነይሩ ። እቲ ዘየድላይነት ኹናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኾነ እንተላይ ምስ ጎሮባብቲ ሃገራት ከም ዘጠቓልል ፣ በቲ ኣቀዲሙ ኣብ ጎሮባብቲ ሃገራት ዝፈጸሞ ዑደት ክግለጽ ይኸኣል እዩ። ብኻሊእ ወገን እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን17 ዓመታት ዝጸንሔ ኹነታት ፣ ኣይሰላም ኣይኹናት እውን ትርጎም ዘይብሉ ጥፍኣት እዩ ክብል ገሊፁዎ ነይሩ ። ስለዚ ምስ ኤርትራ ሰላም ንግበር ክብልን ንውዑል ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ከተግብር ምቅባሉን ምግላጹን ቁኑዕ ኾይኑ ንረኽቦ ። እንተኮነ እዚ ኹሉ ምስዚ ከዳዕ ስዉኣትና ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ንወተሃደራት ኢትዮጵያ ብዝተፈላላየ ጉልባብ ኣብ ኤርትራ ምእታውን፣ እንደገና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኹናት ኣዊጁ ከምዘሎ እዩ ዝቁጸር ። ካልእ ትርጉም ክንህቦ ኣይንክእልን ኢና ። በዚ ከኣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ መልሓሱን ተገባሩን ክሳነዩ ኣይከኣሉን ። ክምኡ እሉ  ምስዚ ከዳዕ ኢሳያስ እንተ ቀጺሉ ከምቶም ኣያታቱ ንጉስ ሃይለስላሴን መንግስቱ ብቅልጽም ህዝቢ ኤርትራ ተዋሪዱ ካብ ስልጣን ክባረር  እዩ ።  

                  ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ተሓቲቱ ኣብ ሓደ እዋን ክምልስ እንከሎ “ ንኤርትራ ምውራር እንደገና ን30 ዓመታት ህዝብን ንብረትን ምውዳም ኢዩ” ክብል ገሊጹዎ ነይሩ ። ኣቦይ ስብሕት ነጋ እንትኾነ እውን ” ካብ ሻዓቢያ  ንላዕሊ ንናጽነት ኤርትራ ንሕና ሞይትናላ ሕጂ እውን ካብ ዝኾነ ወራሪ ሓይሊ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብምስላፍ ክንዋግኦ ኢና” ክብል ገሊጹ ነይሩ ። ወራር ንልዑላውነት ኤርትራ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣሕመድ ካብ ወራር ንህዝቢ ትግራይ ኣይፍለን ክብሉ ትጽቢት ኣሎና ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ደርግ መስዋእቲ ከፊሎም ነጻ ዘውጽኡ ህዝቢ ኤርትራ ትግራይን እምበር ቄሮን ፋኖን ዝብሃሉ ጉጅለታት ኣይኮኑን ። እዚ ከዳዕ ኢሳያስ ኣብ ኮንፈረንስ ሎንደን ኣብ 1991 ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኮንፈደረሽን ን8 ዓመት ክጸንሓን ናይቲ ዝምስረት ኮንፈደረሽን ከኣ መራሒ ክኾውን ሓሳብ ኣቅሪቡ ከምዝነበረን ብወያኔ ሓርነት ትግራይ ክምእተነጽገን ይግለጽ ። ኢሳያስ እዚ ጠለብ እዚ ኣብ ዝቅረበሉ ዝነበረ ሰዓት እቶም ምዑታት ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ግምባር ደቀምሓረ ብምፍራስ “ እቲ ን30 ዓመት ዝተቓለስናላ ሃገር ነጻ ስለ ዘውጻእናያ ካብቲ ተሳተፎ ዘሎካ ዘተ ውጻእ ክብሉ መድእ እዮም ሰዲዶምሉ” ። ሕጂ እውን እቶም ተመሪሕኩምን መሪሕኩምን ዝመጻእኩም ንህዝቢ ኤርትራ ካብዚ በዚ ከዳዕ ተቀሪቡሉ ዘሎ ዳግማይ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ክተድሕኑዎን ነባሪ ታሪኽ ክትሰርሑን እምበር ካልእ ምርጫ የብልኩምን ።

   ኢትዮጵያውያን በዚ ጉዳይ ሰላም ጉጉይ ዝኾነ ኣረዳድኣ ኣሎዎም ። እቶም ትምክሕተኛታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝኮነ በደል ብኢሳያስ ይፈጸም ዝሓሙሉን ዝግደሱሉን ኣይኾንን ፣ ጥራሕ እታ ኤርትራ እትብሃል ሃገር ኣብ ዓውዲ ኹናት ተሳዒሮም ዝተባረሩላ ፣ ሓንቲ ጥይት ከይተኾሱ ክምለሱላ ከለዉ መሊሱ ትዕብትን ትምክሕትን እዩ ዝውስኸሎም ። እቶም ብቀረባ ኣብ ኤርትራ ዓስኪሮም ዝነበሩ መራሕቲ ውድባት ኢትዮጵያ እንተኾነ እውን ኢሳያስ ምርጫ እንተ ገይሩ ሕስው ኣቢሎም ክስዕር ምዃኑ ርግጸኛታት ኢና ይብሉ ። ነዞም ካብ እተፈላለዩ ብሔራት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣስፊሩዎም ካብ ሰራዊት ኤርትራ ንላዕሊ ብሃብቲ ኤርትራ ዝቅልቦም ዝነበረ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነንን። እዚ ዳግማይ መገሻኡ እውን ካብቶም ዕላማኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጳያ ከተግብሩ ዝቅልቦም ዝነበረ “  ግምባር ኦነግ እምቢ ብረተይ ኣየወርድን ስለ ዝበለ “ ክዓርቅ ተሓቲቱ ከይኾነ ኣይተርፍን ይባሃል ኣሎ ።

                  ጉዳይ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብማዕረ የገድሶም ። ሀፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ 1962 ነቲ ዝነበረ ውዑል ፈደረሽን ከፍርስ ክቓለስ እንከሎ ፣ ብዙሓት ሚኒስተራትን ምሁራትን ዓገብ እዚ ፈደረሽን እዚ ምፍራስ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ክዛይድ ምዃኑ ምክርን ምዕዶን ለጊሶሙሉ ። እንትኾነ ሀፀይ ሀይለ ስላሴ ምክርን ምዕዶን ነጺጉ ነቲ ውዑል ፈደረሽን ኣፍሪሱ ።ከም ሳዕቤኑ ከኣ ኣብ መወዳእታ ተጎቲቱ ካብ ስልጣን ወሪዱ ። መንግስቱ ሃይለማርያም( ደርግ )እውን ነቲ ናይ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ሰላማዊ ፍታሕ ነጺጉ ኹናት ስለ ዝመረጸ ኣብ መወዳእታ ካብ ኩሎም መራሕቲ ኢትዮጵያ ብዝሕፍር ኣጋባብ ሃገሩ ጠንጢኑ ዝሃደመ ። ስለዚ ዓበይቲ ዓድን  ምሁራትን ጋዜጠኛታትን ኢትዮጵያውያን መንግስትኹም ኣብ ልዕሊ ልዑላውነት ሃገር ኤርትራ ወራርን ዓመጽን ይፍጽም ኣሎ ። ሰላምን ምዕብልናን እናተጸበኹም ኣብ ሓዲሽ ኹናት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክትገጥሙ ዕሽነትን ካብ ዝሓለፈ ታሪኽ ዘይምምሃርን እዩ ። ኢሳያስ ወልቀ መላኪ ምዃኑን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ ግፍዕን ሞትን ሰደትን ምእንቲ ውሱን ረብሓኹም ኣይትርኣዩዎ ። ኣብ ኤርትራ መንግስትኹም ወራር እናፈጸመ ኢትዮጵያኩም ክትምዕብል ኮቶ ኣይኾነትን ። ብዘይ ሰላም ምዕብልና ይኹን ዲሞክራሲ ክህነጽ ኣይክእልን ።  

                  ካብ ገለ ምንጭታት ይስማዕ ከምዘሎ ከኣ ኢሳያስ ንኤርትራ ፣ሓንቲ ካብተን ክልላት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትይጵያ ኾይና ንሱን ወዱን ከመሓድሩዋ መደባት ከምዘሎ ይገልጹ ኣሎው ። እዚ ድልያቱ ክኽውን እንከሎ ፣ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከኣ ነዚ ሓሳብ እዚ ክንቅበለካ እንተ ኾይኑ ብወገንካ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ለውጥታት ክትገበር ኣሎካ ዝብል መልሲ ከምዝተውህቦ ይገልጹ ።ስለዚ ኢሳያስ ፣እሱራት ክፍትሕን ተቓወምቲ ክቅበልን ናይ ምጽሓፍን ምዝራብን መሰል ክፍቅድ ክምዘይኾነ ኩልና ኤርትራውያን ኣንግንዘቦ ሓቂ እዩ ።  ስለዚ ኢትዮጵያውያን ምስና ክትሕወስ ንዓና ምስል ፣ ተኸተለና ኣብቲ እንገብሮ ዘሎና ለውጢ ምባሎም ክወሓጠሉ ዝክእል ኣይኾነን ። ስለዚ እንታይ ኢና ክንሰሚዕ እንታይ ኢና ክንርኢ?  

                  ኢትዮጵያውያን ሰላም ምስ ሓደ ኢሳያስን ወዱን እምበር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይገብሩዎ ከምዘየለዉ ተረዲኦም ነባሪ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ክህሉ ተሳታፍነት ህዝቢ ኤርትራ ክህሉ ክሓቱን ከረጋግጹን ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ምዃኑ ዓው ኢልና እንገልጾ ጉዳይ እዩ ። እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ደምበ ተቓውሞ ከኣ ኣብ ኣፍደገ ናይ ኩለን ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባር እቲ እማሜ ሰላም ብኢትዮጵያ ዝቐረበ ተቀበልቱ ምዃና እናገለጽና ፣ እቲ መስሪሕ ሰላም ግን ምስ ሓደ ኢሳያስ ይገብሩዎ ከምዘለዉን ጽባሕ ኹናት ዘልዕል ምዃኑ ብዝረድኦም ቛንቛ ክንገልጸሎም ኣሎና ።

                  ካልእ ሓበሬታ እውን ኢሳያስ ዝርዝር ኣስማት ናይ ክእሰሩ ዝደልዮም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቅመጡ ናብ ቀ.ሚ.ዐቢይ ከምዝለኣከ ይሕበር ኣሎ ። እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኣባላት ደምበ ተቕውሞ ከይኾኑ ኣይተርፉን ይብሃል ኣሎ ። ብካልእ ወገን ከኣ ባዕሉ ኢሳያስ  ናይ ስለያ ኣባላት ናብ ኢትዮጵያ ሰዲዱ ከም ልማዱ ቅትለት ክፍጽም ምኻኑ ዝገልጹ እውን ኣሎዉ ።

                  እቶም ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ደግፍቲ ህግደፍ እውን ኣብ ሓደ ኣኼባ ኣብ ክልተ ሸንኽ ከም እተከፍሉ ይሕበር ኣሎ ። እቲ ሓደ ወገን ዕድል ንሃቦ ክብል እንከሎ ፣እቲ ሓደ ከኣ ወዲእና ምስ ህግደፍ ዝብል ኾይኑ ኣሎ ። ነዚ ኹነታት እዚ ንምህዳእ ካብ ኤርትራ ካድራት ክመጹ ምዃኖም ይገልጹ ክግቅልጾ ፣ ብፍላይ እውን ኣብርሃም ወዱ ነዚ ከዳዕ ንህዝቢ ኤርትራ ክረክብ መብጽዓ  መደብ ነይሩ ግን ኣይመጸን ይብሃል ኣሎ ።

                   ኤርትራ ብመስዋእትነት ህዝቢ ተኽቢራ ክትነብር እያ

                  ክብሮም ግረነት

10/16/18  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *