skip to Main Content
Menu
ኣብ  ሰላምን  ቅሳነትን  ብልጽግናን ክነብራ  ይኽእላ  ዶ !

ኣብ ሰላምን ቅሳነትን ብልጽግናን ክነብራ ይኽእላ ዶ !

ኣብ  ሰላምን  ቅሳነትን  ብልጽግናን ክነብራ  ይኽእላ  ዶ !

 

             ኣሸበሮም  መሓሪ

    

         ለንቅነ  ኣብ  ዩኒቨርሲቲ  ዓዲግራት  ሰላም  ኢትዮ-ኤርትራ  ብዝምልከት  ናይ  ኤርትራን  ትግራይን  ምሁራት  ዝተረኽቡሉ  ነቲ  ኣብ  መንጎ  ክልቲኦም  መንግስታት  ተበጺሑ  ዘሎ  መስርሕ ሰላም  ናይ  ህዝቢ  ሰላም  ንምግባሩ  ዝዓለመ  ርክብ  ተኻዪዱ  ዝብል  ዜና  ብተለቪዥን  ትግራይ ተቃሊሑ።

       ተሳተፍቲ  ናይቲ   ርክብ  “ተጀሚሩ  ዝርከብ  ሰላም  ኢትዮ-ኤርትራ  ዘላቂ  ፍረ  ዝሕፈሶ  ሰላም  ክኸውን  ክልቲኡ  ህዝብታት  ኤርትራን  ኢትዮጽያን ብዛዕባ  እቲ  ሰላምን  ዕላምኡን  ቀጻሊ ቅኑዕ  ሓበረታን  ርድኢትን  ድሕሪ  ምስናቅ  ኣብ  ግብራውነት  ተሳትፎ  ክህልዎ  ይግባእ”  እናበሉ ንእንታይነት  ሰላም  ክትንትኑ  ሰሚዕና።  

     ዓዲ-ግራት  ኣብ  ግዜ  ስርዓት  ሃይለስላሴን  ኮለነል  መንግስቱ  ሃይለማርያምን  መባእታዊ ንወዲሰብ  ዘድልዩ  ማሕበራዊ  ኣገልግሎታት  ተሓሪምዋ   ሓሳረ  መከራ  ዘሕለፈት ከተማ  ኢያ።  ኣብ  ርእሲቲ  ማሕበራዊ  ጸገማት  ብሰንክቲ   ዝካየድ  ዝነበረ  ውግእ  ብረታዊ  ቃልሲ  ኤርትራን  ትግራይን  ካልእ    ኣደራዕውን ኣሕሊፋ  ኢያ።  ነቲ  ናይ  ሽዑ ውግእ  ኣዋልድ  ትግራይን  ጎረቤተን  ኣዋልድ  ስመጃናን “ዓዲ-ግራትየ  ዕምብረ  ኮይና  ብከላሺናትየ” እናበላ  ይገልጾኦ  ነረን።  ዓዲግራት  ሎሚ  እታ  ናይ  ቀደም  ዓዲግራት  ኣይኮነትን።  ደቃ  በረኻ  ወፊሮም ብምቅላስ ኩሉ  ዝነበራ  ሕሰም  ዝቀንጠጡላ  ማሕበራዊ  ኣገልግሎታትን ብዓቢኡ  ድማ  ናይ  ዩኒቨርስቲ  ተመራመርቲ  ምሁራትን  ዝፈረዩላ  ኮይና  ኣላ።  ከምዚ  ምዃና  ድማ  ንጥዑይ  ሕልና  ዘለዎ  ሰብ  ዘሕጉስን  ደስ  ዘብልን  ክውንነት  ኢዩ።  ምኽንያቱ  ከባቢኻን  ጎረቤትካን  እንተማዕቢሉ  ጽቡቅ  ተረኽቦ  ኣብ  ርእሲ ምዃኑ ብኣወንታ  ዝጸሉውን  ኢዩ።  ስለዚ  ዓዲግራትን  ምሁራታን  ዝያዳ  ክምዕብሉ ሰናይ   ድሕሪ  ምምናይ    ኣብ ጉዳይ  ልኡላዊት  ሃገር  ኤርትራ  ዘለዎም ራኢ  ዝያዳ  ካብቲ ቀደሙ ሎሚ  ማዕረቲ ሞያዊ ናይ  ምሁራትን   ትካላት ትምህርትን ሓላፍነት  ብሩህን ንጹርን መርገጺ ክይልዎም  የድሊ  ኣሎ። 

       ምሁር  ዝበሃል ብሓፈሽኡ ኣብ  ዝተፈላልየ  መዳይት  ሞያዊ  ኣካዳምያዊ  ፍልጠት  ዝቀሰመ  ሰብ ኢዩ።  ነፍሲ  ወከፍ  ፍልጠት  ዝቀሰመ  ባእታ ድማ ኣብ  ሞይኡ  ዘፍሪ  ክኸውን እንከሎ ኢዩ።

       ኣብ  ፖኪቲካ  ምሁር  ዝበሃል  ግን  ኣብ  ርእሲቲ  ኣካዳምያዊ  ዝቀሰሞ  ፍልጠት ኣብ  ጉዳይ  ሃገሩን  ህዝቡን  ንኹሉ  ዝጥርንፍ  ብቁዕን  ዘዕግብን  ሓቀኛ  ፍታሕ  ዘቅርብ  ባእታ  ኢዩ።

         መንግስቲ  ህግደፍ  ንህዝቢ  ኤርትራ  እናጨፍጨፈ  ብሓውን  ሓጺንን  ክገዝእ  ዝርከብ  ምሕረት  ዘይብሉ  ስርዓት  ኢዩ።  እቲ  ህግደፍ  ኣብ  ልዕሊ  ህ/ኤርትራ  ክፍጽሞ   ዝርከብ  ግፍዒ  ሓደ  ክፋል  ናይ  ሁከትን መንግስታዊ  ራዕድን  ሽበራን  ደኣ  እምበር   ኣካል  ሰላምን  ቅሳነትን  ኣይኮነን።   ህዝቢ  ኤርትራ  ምስ  ህዝቢ  ኢትዮጽያ  ኮነ  ካልኦት  ጎረቤት  ህዝብታት  ብዛዕባ  ከመይነት ሰላም  ክሓስብስን  ክሳተፍን ስ ይትረፍ  ነቲ  ኣብ  ቤቱ  ዘድልዮ  መባእታዊ  ባዕላዊ  ሰላም  እኳ  ከይረኸበ ግዳይ  ፖሊሲታት  ስርዓት  ውልቀ  መላኺ  ኮይኑ  ይርከብ  ኣሎ።  እዚ  ክትትንትንዎ  እትርከቡ  ህዝቢ  ምስ  ህዝቢ ዝብል  ርድኢት ሰላም  ኣብ  የናይ  ባይታን  በየናይ ብህዝቢ  ዝተወከለ  መንግስታዊ  ኣወዳድባን   ክትግበር  ከም  ዝኽእል  ምስቲ ዝገለጽክሞ  ሰናይ  ሓሳባትኩም ዝያዳ ብሩህ  መጽናዕታዊ መርገጺ  የድልየኩም  ኣሎ።  

      ኣብ  ዝሓለፉ  ዝተፈላለዪ  ኣጋጣሚታት  ይኹን  ኣብዚ  ናይ  ለንቅነ  ኣብ  ዩኒቨርሲቲ  ዓድግራት  ዝተኻየደ  ርክብ ብሸነኽ ህግደፋውያን  ሕልሚ  ክልቲኡ  ሓው  ዝኾነ  ህዝብታት  ተጋሂዱ  ዝብል ፕሮፓጋንዳዊ  መግለጺታት ክቀርብ  ይስማዕ  ኣሎ። ኣብቤቱ  ሰላም  ስኢኑ ከይደቀሰ ምስ  ጎረቤቱ  ብዛዕባ  ሰላም  ይሓልም  ኣሎ  ዝበሃል ህዝቢ  ተሰምዑ  ኣይፈልጥን  ኢዩ።

      መለኽቲ  ስርዓታት  ዘቃልሕዎ  ጭርሖታት  ሰላም  ፈጺሞም  ሓቅነት  የብሎምን።  ንፍሉይ  ተዋጢሮምሉ  ዝርከቡ  መድረኽ  ንምስጋር  ወይ  ብገበኖም  ኣብ  ፍርዲ   ዝቀረቡሉ  ግዜ  ስለዘኣኸለ  ንጉዳያት  ብምድብላቅ  ንቅድሚት  ንምህዳም  ዘዘውትርዎም  ጭርሖታት  ጥራይ  እምበር  ካልእ  ኣይኮኑን። እቲምንታይሲ ኣብ  ውሽጣዊ  ኩነታት  ናይ  ሓደ  ህዝቢ  ዘየለ  ሰላም  ብደርፍን  ሳዕስዒትን  ንክውንነት  ብቅንዕና  ብዘየንብብ ኣጉል  ሓሳባትን ኣብ  ናይ  ጎረቤት  ህዝቢ  ህያው  ክኸውን  ዝኽእል  መበገሲ  ዘይብሉ  ሰላም ከምዘየለ ንኹሉ  ብሩህ  ኢዩ።  መልኽትስ  ዝበሉ  እንተበሉ  ሰብ  እኩይ  መደባት  ኢዮም  ምሁራት  ግን  ሓቐኛ መጽናዕቲ  ከቅርቡ  ከቢድ  ሞራላዊ   ሓላፍነት  ዘለዎም  ኢዮም።  ናይ  ምሁራት  ትካላዊ  መጽናዕትን  ታሪኽን  ምሕረት  ኣይፈልጡን  ኢዮም።  ትካላዊ  መጽናዕቲ  ንህዝቢ ግጉይ  ሓሳብ  እንተኣቅሪቡ  ብኣሉታ  ናኡ  ዩ  ዝምለስ።  ታርኽውን  ንክደፍኖ  ዝደሊ  የቃልዕ  እምበር  ኣይሕባእን  ኢዩ። ውልቀ  መላኺ  ትማሊ  መሓዛ  ቃልሲ  ህዝቢ  ትግራይ  ኮይኑ  ምስ  ኣምሓሩ  ብሓደ  ክንነብርስ  ይትረፍ ሰላም  ተበሃሂልና  ክንተሓላለፍውን  ኣይንኽእልን  ኢና  ክብል  ጸኒሑ  ሎሚ ወያነ  ተሳዒሩ (game  over)  ኢሉ  ነቶም  ኣፍደገ  ባሕሪ  ዘለዋ  ዓባይ  ኢትዮጽያ ዝብል  ኣጉል  ኣተሓሳስባ  ንዘለዎም  ተረፍ  መረፍ  ትምክሕተኛታት  ገዛእቲ  ኣምሓራ  ከኳሽም ሓደን ሓውን ዝኾና  ህዝቢ ይብል  ኣሎ። ምስዚ  ኩሉ ብሩህ  ተገራጫውንት  ሎሚ  ብናይ  ጎጃም  ጥውዮ( ፍሕሶ)  ዝኣምን  ኣንቀድዓዊ  እምነት  ዘለዎ  ሰብ  እንተዘይኮይኑ  ውልቀ  መላኺ  ኣብዚ  መድረኽ  እዚ  ንሰላም  ክሰርሕ  ይኽእል  ኢዩ  ዝብል  ምሁርስ  ይትረፍ  ዘይተማህረ  ተራ  ሰብ  እኳ  የለን።

      ኣብ  ዝተፈላለዩ  ኣጋጣሚታት ህዝቢ  ኤርትራን  ኢትዮጽያን  ብኹሉ  መዳያት  ሓው ዝኾነ  ህዝቢ ኢዩ  ክበሃል  ብተደጋጋሚ  ክቃላሕ  ይስማዕ  ኣሎ።   ዶባት ሃገራት  ኣፍሪቃ  ብምዕራባውያን  ገዛእቲ    ዝተሓንጸጸ  ኢዩ። እወ ብደም  ብታሪኽ  ብባህሊ  ሰረተ-እምነት ብቛንቛ ሓደ  ክንሶም  ብጆግራፊካዊ  ኣቀማምጣ  ኣብ ዝተፈላለያ ልኡላውያን ሃገራት  ዝተመቃቀሉ  ህዝብታት  ከምዘለዉ  ዝከሓድ  ኣይኮነንን።  ስለዚ  ህዝቢ  ኤርትራን  ኢትዮጽያን ጥራይ  ዘይኮኑስ  ኣህዛብ  ሃገራት  ቀርኒ  ኣፍሪቃ  ኩሎም  ሓው  ዝኾኑ  ኣህዛብ  ኢዮም።  ነዚ  ናይ  ሕውነት  ክውንነት  እዚ ነቲ  ነፍሲ  ወከፍ  ህዝቢ  ከም  ሃገር  ብንጹር ዶባት  ዝፍለጠሉ  ኣብ  ስነኣእምራዊ  ኣተሓሳስቦኦም  ንዝዓዀዀ  መንነት ብምኽባር  ንሓባራዊ  ዕቤት   ብኣወንታ  ክንግልገለሉ  ዝግባእ  ጸጋ ደኣ  እምበር  መራሕቲ  ጨፍጨፍቲ  ስርዓታት  እንተጸሊኦም  ብስም  ዶብ  ኲናት  ናይ  ዝእውጁሉ  እንተፈትዮም ከኣ  ካብ  ገበኖም  ከምልጡ  ሓደ  ህዝቢ  ኢና  ኢሎም  ዝሕብኡሉ  ናይ  ኣሽካዕላል  ክውንነት  ኣይኮነንን።   

 

    ህዝቢ  ኤርትራን  ኢትዮጽያን ነዚ  ብስም ሓደ  ህዝቢ  ኢናን  ኣፍደገ  ባሕሪ ዘለዋ  ዓባይ  ሃገርን ዝብል  ንኤርትራ ብዓመጽ ኣካል  ኢትዮጽያ  ናይ  ምግባር  ተመጻዳቂ  ፍሹል  ናይ  ትምክሕተኛታት  ገዛእትን ኣብ  ውሽጢ  ኤርትራዊ  ጉዳይ  ልኡኻቶም  ናይ  ዝኾኑ  ከደዓት  መሳርሒታቶምን  መርሆ  ቅድሚ  30  ዓመታት   ብቃልሶም  ኣፍሺሎም   ሰጊሮም  ኢዮም። እዚ  ኮንቱ ዛረገ ስልቲ  ዚ   ሎሚ  ኣይሰርሕን  ኢዩ።  ምኽንያቱ  ባህርያዊ  ጸጋታት  ኢትዮጽያ  ንባዕሉ  ብሕሪ  ኢዩ።  ኣብ  ክልቲአን  ነጻ  ልኡላውያን  ሃገራት  ንህዝበን  ዝገልጹ  ፍትሓውያን  ስርዓታት  እንተሃሊዮም  ንዘለወን ጸጋታት  ኣብ  ሓባራዊ  ጠቅምታት  ኣውዒለን  ኣብ  ሰላምን  ቅሳንነትን  ብልጽግናን ክነብራ  ይኽእላ  ኢየን። 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top