skip to Main Content
Menu
ኣውገት ኢልካ ደርፊካስ!

ኣውገት ኢልካ ደርፊካስ!

             ኣውገት ኢልካ ደርፊካስ!

 

                      ብኵሞላይ

 

መሬት ተጨኒቃ ዋሕዋሕ ክብል ብልጭታ ናይ ጠያይት

ጎቦዝ ተሳጊርዎ ቲ ዘገርም ኣየ መዓንጣ ሓሞት፡

                    በዓል ቅያ

                    ከደ ዘለለ ብጉያ፡

ማዕረ ሓሙሽተ ዓመት ኣሽካዕሊሎምልኪ

ኣጎተይ ነጻነት ረኺብኪ፡

            እቶም ዘይሞቱ!!!

            ኣብ ባሕሪ ኣቲዮም ተቀብጹ……ወዘተ

            ኣሰና ኣሰናየ ከምዚ እንዳበልና

            ክሳብ ዓወት ምቅጻልና፡ …..

 

       ነዚ መዝሙር እዚ ዘይፈልጥን ብኡኡ ዘይሕበንን ኤርትራዊ ክህሉ ኣይክእልን። ዋላ እቶም ድሕሪ ነጻነት ዝተወልዱ ኤርትራውያን መንእሰያት ጀጋኑ ኣቦታቶም ንዝሰርሕዎ ዘኹርዕ ታሪኽ ዝገልጽ መዝሙር ምዃኑ ጽቡቅ ገሮም ይፈልጥዎዮም። ስለ’ዚ ኣበይን ብመንን ንምንታይን ንዝተሰርሐ ጅግንነታዊ ታሪኽ ክገልጽ ዝተዘመረ (ዝተደርፈ) ምዃኑ ብዙሕ ምጽሓፍ ግዜ ምቅታል ስለዝኾነ ብዛዕብኡ ገለ መብርሂ ሂብካ ምሕልስፍ ጥራይ እኹል እመስለኒ።

       ኣብ ኩሉ ኩርናዓት መሬት ኤርትራ ብሰራዊት ሓርነትን ኤርትራ፡ ህዝባዊ ሰራዊትን ምእንቲ ሓርነት መሬትን ህዝብን ኤርትራ ንክትሰምዖም ዘደንቁን ንቅያ ጅግንነታዊ መንነት ኤርትራውያን ዝገልጹን ውግኣት ተኻዪዶም ኢዮም።ትምክሕታኛታት ገዛእቲ ኣምሓራን ደገፍቶም ናይ ዓለምና ርእሰ ሓያላት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ንመንነት ኤርትራ ንምጥፋእ ዘይገበርዎ ኣይነበረን፡ ኩለን በብሸነኸን ከም እስራኤላዉያን ኣመሪካውያን ክላስተር ቦምብ ሶቨታውያን ናፓልም ዝኣመሰል ንኢትዮጵያ ኣጽዋር ዝተዋህበ ደርግ ኣብ መሬት ኤርትራ ተጠቒሞምሉ። ካልእ ብዝልዓለ ብዝተፈላልየን ስልታዊ ስትራተጂያዊ ወታሃደራዊ ስልጠና ደገፋተን ብምውዝውታር ንስርዓት ደርግ ዝሓገዛ ሃገራት ከም ኣብነት ክጥቀሳ ዝኽእላ ሶቬት ሕብረት ኩባ ሊብያ፡የመናውያን ናይ ኮማንዶ ክኢላታት ዝከኣሎም ፈቲኖም ኢዮም።  መንነትን መሬትን ኤርትራ ግን ከም እሳተ-ጎመራ ሓዊ ተፊኦም ንገዛእቲ ዝበልዑ ጥራይ ኮይኖም ምስረኸብዎም ምሉቅ ኢሎም ኢዩም ዝኸዱ።

        ሓደ ካብዞም ውግኣት ኣብ ሳሕል ሰሜናዊ ባሕሪ ብ1986 ኣብ ኣውገት ዝተባህለ ቦታ ትምክሕተኛታት ገዛእቲ ንህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ብባሕርን መሬትን ከቢቦም ክጭፍልቅዎ ምስ መጹ ህዝባዊ ሰራዊት ብምንጻርቲ ወረርቲ ዝሓሰቡሉ ንገሊኦም ኣብ መሬት ነቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ከም ዝቅበጹ ምስ ገበሮም እቲ ኣውገት ዝብል ንጅግንነታዊ ታሪኽ ሰማእታት ኤርትራ ዝገልጽ ንወትሩ ዘይርሳዕ ክቡር መዝሙር ተዘሚሩ ተደሪፉ።  ንውግእ ኣውገት ክዝክር ዝገበረኒ ምኽንያት ነቲ ጅግንነታዊ ውግእ ኣውገት ንህዝቢ ኤርትራ ንምግላጽ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ህዝቢ ኢርትራ ንደቁ መርቁ ብምልኣኽ ምእንቲ መንነቶም ተቃሊሶም ሓርነት ከምጽኡ ዝሰረሖ ናይ ባዕሉ ታርኽ ሰለዝኾነ ኢዩ።ንኲናት ኣውገት ክዝክር ዝገበረኒ ምኽንያት እምበኣር እዚ ዝስዕብ ኢዩ።

          ቀዳማይ ምኒስተር ኢትዮጽያ ኣብየ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ንልኡላውነት ኤርትራ ብምጥፋእ ንኤርትራ ሓንቲ ካብ ክልላት ኢትዮጽያ ንምግባራ ዘብርህ መደረታት ኣስሚዑ ኢዩ። ሓደ ካብቲ ኣዚዩ ብንጹር ዝበሎ ኸኣ “ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም (ደርግ) ባዕሉ ኢዩ ወዲቁ!!!” ኢሉ።

    እዚ ናይ ኣብየ ኣሕመድ ብሂል ዘሕልፎ መልእኽቲ እንተሃሊዩ እምበኣር ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም (ደርግ) ብቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጽያን ኣይኮነን ወዲቁ ከጥፎኦም ዓቅሚ እንከለዎ ባዕሉ ኢዩ ወዲቁ ኣነ ግን ንመንነት ህዝቢ ኤርትራ ኣጥፊአ ንመሬት ኤርትራ ክልል ናይ ኢትዮጽያ ክገብሮ ዓቅሚ ኣሎኒ ኢዩ ዝብል ነይሩ። እዚ ብሂል እዚውን ዘገርም ኣይኮነን ምኽንያቱ ገዛእትን ትርፍራፎምን ዘይተግበርዎ እምበር ዘይብልዎ ስለዘየለ ኢዩ። 

       እቲ ዘገርምን ዘሕዝንን እምበኣር ብዓብዩ መላኺ ስርዓት ኢሰያስን ይኹኑ ነቶም ሎሚ ተገምጢሎም ንትርፍራፍ ደርግ ዘቃባጥሩ ሉኡኻት ጉጅለ ስርዓት ኢሰያስን፡ ሎሚ ከኣ እቲ ነታ “ኣውገት” እትብል ጅግንነታ ኵናት ትገልጽ መዝሙር(ደርፊ) ብኣካል ዝዘመረ (ዝደረፈ) ሎሚ ውን ምስ ደሙን ስግኡን ብኣካል ደው ኢሉ ኣብየ ኣሕመድ ደርጊ ባዕሉ ዩ ወዲቁ ክብል እናሰመዐ።

       ግርም ሕጂ ሰመረ

        ማይን ጸባን ተጸናበረ

  ኢሉ ክዝምርን ክደርፍን እንከሎ ኢዩ!!!!

      መንዩ እቲ ማይ መን ዩ ኸ እቲ ጸባ? እቲ ተቃሊሱ ነጻነቱ ዘረጋገጸ ጀግና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብምንዓቅ ደርጊ ባዕሉዩ ወዲቁ ዝበለ ኣብየ ኣሕመድ ድዩ ወይስ ንሃገራዊ ስልጣን ኤርትራ ንኣብየ ኣሕመድ ዘረከበ መላኺ ኢዩ?

ንኣዳም ገረሞ ዝተባህለ ክም’ዚ ክድዓት፡ ጥልመት፡ ሓሶት ምስክር ኣንጻር መላእ ህዝቢ ኤርትራ ክረከብ እንከሎ’ዩ። ሓደ መራሒ ሃይማኖት ክሰብኩ ሰሚዔ ” ሰላም ሓቕን ቅንዕናን ፍትሕን ” ሒዛ እንተመጸት’ያ ሓቀኛ ሰላም፡ ሰላም ንውጹዓት፡ ንዕሩቓትን ጥሙያትን፡ ልዕሊ ኩሉ ፍትሒ ንዝሰኣኑ ትጥምት ሰላም’ያ እታ ሓቐኛ ሰላም ክብሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዶ ክብልስ ኣብ ውሽጢ ኣብ ኣስመራ ሕልና ህዝቢ ዝብርብር ስብከት ነቶም ዝጓስይዎም መእመናን ሃዋርያዊ መልእኽቶም ኣብጺሖምሎም።

እሞ ሰላም ብሰላም ደኣ’ምበር፡ ሰላም ብክድዓት፡ ብጥልመት ብቃጻ ኣይፍጸምን። ታሪኽ ኣይድምሰስን።እንተኾነ ግዜ ከኣ ሓቐይና ፈራዳይ እንድዩ ነቶም ግርም ሕጂ ሰመረ እንዳበሉ ዝተቆጻጸዩስ ኣብ ጥርሑ ኣዳራሽ ለለ ኢሎም ፈሽሎም ተናዒቆም ደገፍ ህዝቢ ኢትዮጵያ’ኳ ከይረኸቡ ሕፍረት ተጎልቢቦም ነቲ ጸሊም ታሪኾም መድመቒ ጸለሎ ሰኒቆም ተመሊሶም።

     ወዲ-ሰብ ንፍትሓዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ ክምጉትን ክዝምርን እንከሎ ዘለዎ ክብሪ መዘና የብሉን። ንሓቂ ዘይብሉ ዘይፍትሓዊ ጉዳይ ክምጉትን ክዝምርን ኣይውዕልካ ኣይሃብካ ኢዩ ዘብል። ስነ-ጥበብ ወዲ ሰብ ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቀኛ ክውንነት ንምግላጽ ዝጥቀመሉ ቛንቛ ደኣ እምበር ንመጠበሪ ዘገልግል ኣይኮነን።

ዓወት ንሓቀኛ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ

የቐንየለ

ካብ ኵመላይ  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top