skip to Main Content
Menu
ኤርትራዊ/ኤርትራዊት

ኤርትራዊ/ኤርትራዊት

ኤርትራዊ/ኤርትራዊት

        
ክሳብ  መዓስ  ኮንዩ  ክውንነት  ዝንበቦ
ደጊምካ  ደጋጊሚካ  ወትሩ  ዝጽብጸቦ
ከምኡ ድዩ  ክቅጽል  ፍታሕ  ከይተረኽቦ
ከም  ልሙድ  ንሓሳብ  ግብሪ  ከይሰዓቦ
እዚ ውጹዕ  ህዝቢ  እንታዩ  ዝኸሰቦ
ኣበሎ  ቲ  ሓድነት  ናይ  ኩሉ  ኣላዝቦ
መግለጺ  መንነት  ኤርትራዊ  መዓልቦ
                   ኤርትራዊ
     ጉዳይስ  ተተንቲኑ  ምሒር  ተገሊጹ
     ዘዝተኸፍተ  ኣፍ    እምዛ  ወርጺጹ
     ጽኑዕን  በዂባኹን ኩሉ  ተፈሊጹ
     ብትርጉም ደሞክራሲ  ኣእምሮ  ተናዊጹ
     ዝዝረብ  እምበር  ዝጭበጥ  ተበቚጹ
     ስኣን  ሓድነት   ህዝቢ  ተረጊጺ
     ግብሪ  ተሪፍና  ግዜ  ግን  ሃጺጹ።
                       ኤርትራዊ
ጉዳይ  በሲሉ  እኳ  ደኣ  ቀርዒኑ
ኣላዪ  ስኢኑ ወለዶ  ተበቲኑ
ዕጭ  ሓንፈፍኩ  ኢሉ  ምልኪ ግን  ገኒኑ
ንቅድሚት  ክሃድም  ጥራይ  ወሲኑ
ናይቶም  ጀጋኑ  ሕድሪ   ጠንጢኑ
በሪሁ  መንነቱ  ቀሊዑ  ዝባኑ
ናብ ጸሊም  ዕዳጋ   ከይዱ ጠኒኑ
ንሱስ  ከምኡ ኰይኑ  እቲ ዋኒኑ
 ኤርትራዊ  ኸ ግደኻ  መዓስዩ  አዋኑ።
                         ኤርትራዊ
         
         ሰኣን  ብትሕትና  ምውህሃብ  ምኽሪ
         ናብ   ኣንፈት  ሓድነት ከይተቀርበ ስድሪ
         ሓደ  ውልቀ ሰብ   ከንጽፍ  ንባሕሪ
         ኣኺልዎ  ክውዳእ  ቀሪቡ  ቲ  ዕምሪ
         እንታይ  ትርፉ ምዃን ናይ ወረቀት ነብሪ
         ኣይግድን  ዕርፊ   ኣይግድን  ዲግሪ
         ወሪስካ ምውራስ ዩ ናይ ምሁራት  ክብሪ
         ንሕሰበሉ  ደኣ    ነውሪ  ኢዩ  ነውሪ።
                        ኤርትራዊ
 ንኹሉ  ትጥርንፍ  ናይ  ኤርትራውያን ዋዕላ
  ተበገስ  ሎምስ  ትኸልላ   ታ  ዋላ
 ናይቶም  ዝሓለፉ  ዘክሮ ቲ  ማሕላ
 ምድማር  ክምህሩና ከይመጹ ሻንቅላ
ገና  ግዜ  ኸሎ  ከይተንኽአ  በሰላ
ነታ  ብርዕኻ  ናብ  ግብሪ  ኣፈልፍላ
ኣሻፍረኝ  እንተኢሎም  ጉራደኻ  ሰሓላ
 ከምቲ   ናይ  ቀደም  ደጊምካ  ኣልዕላ
  ናይ   ዘሮ  ሰዓት  ኣኺላያ  ኣኺላ
              ኤርትራዊ
       ብናይ  ቀደም  ሕማም  መሊሶም  ዝተደግሱ
        ዘመን  ዘይመሃሮም  ካብ  ኣቦኦም  ዝበኣሱ
       ቶም  ዘይተሰቕሮም   ትምክሕቲ  ዝነኸሱ
       ሓይሊ  መሲልዎም  ምኽሪ  ካልኦት ዝኾለሱ
       መንኮርኰር  ታሪኽ  ንድሕሪት  ከይመለሱ
       ኣርእዮም  ከም  ዘለኻ  ደፊሮም  ከይገስገሱ
                  ኤርትራዊት
ከብድኺ  ብጥሙዩ  ንሶም  ክነግዱ
ፍቅሪ  ክምህሩኺ  ንዓኺ  ክምዕዱ
 ተደሚሮም  ምሳኺ ካብ ከርስኺ  ክወልዱ
ተፋቲኻ  መውስቦ  ኣይከምኡ  መንገዱ
ወጊድ  በልዮ  ናይ  እንዳመን ዕንዱ
ይትረፍዶ  ናይ  ሎሚ  ሕሉፍ እኳ ኣይግዱ
ንሰላሳ  ዓመት  ህዝቢ  ኣዋሪዱ
ንሃገር  ብሃገራ   ናብ  መሸጣ ኣውሪዱ።
                  ኤርትራዊት
ዘክርያ    ስውእቲ   ታ ጀብጀብ  ቑናኖ
ፍልጥቲ ብኹሉ  ኤርትራዊት ስውንዋኖ
ሎሚ  ንዘሎና   ጽባሕ  የለን  ልማኖ
 ይኣክል  ግርህና  ዘመን  ዕውንዋኖ 
ኢትዮጽያዊ  የ  ዝበለ  ይኺድ  ይፋኖ
                    ኤርትራዊት
     ተስኢ  ብግብሪ  ኣስምርሉ  ቲ  ቀለም
     ሉኡላዊት ሃገርኪ  ክትህሉ  ኣብ  ዓለም
     ዓደ ደኺ  ክዝመት  ኣይበሃልን ዩ  ሰለም
     ኣብ  ምድሪ ኣደቦኺ  ኣይግበርን ቃል  ዓለም
    ናይ  እንዳመን  ዕዳ  ናይ  እንዳመን  ሸኸም
    ሓድነትኪዩ  ወሳኒ  ዝተኣልመ  ይተኣለም
                         ኤርትራዊት
    ግደኺ  ዓቢዩ  ዘክሪ  ናይ  ትማሊ
     ካብ   ሰበሮ  ቲ  እከይ  ዝበላዓሉ  ጻሕሊ
     ሕጅውን  ንግዝዪኡ  ኣልግስዮ  ቲ  ኩሕሊ
     ተዳለዊ ዳግማይ  ዝናርኪ  ተዀልኰሊ
     ኩሉ  በሪሁ  ዩ  ደጊምስ  ተለዓሊ
     ፍሉጥ  ዩ  መንነትና  ኣይንደልን  ዘላሊ
     ኣብ  ህላወ  ሃገር  የብልናን  ዘፈላሊ።
                      ኤርትራዊት
ይኣክል ምፍልላይ ብክልተ ጫፍ  ጉያ
ዘየለ  ምራኽ ፈኑ  ጀብሃባ  ሻዕብያ
 ንጽገብ  ካብቲ  ፋሕፋሕ ዝተሳሕነ  መጋርያ
ንሓድነት   ንይቅረ   ንኹን  ኣርኣያ
ድሕሪ ዚ ኹሉ  ዋጋ  ዘይብሉ ምእለያ 
 ብጉዳይ  ሃገር  ኣይግበርን  ንሕስያ
ተፈሊጡዩ   ሸርሒ  ናይ  ጠለምቲ ድብያ
                ኤርትራዊ
ኣኺሉዩ  እዋኑ  ግዜ  ከይነሕልፎ
ይጽናሕ  ምፍልሳፍ  ንደሓር  ነወንዝፎ
ንውፈር ከም  ንህቢ ንውጻእ  ካብቲ ቆፎ
ምድማር  ክምህረና  ከይመጸ ዘጎንፎ
ሓደ  ኢድ  ንኹን  ቀልጢፍና  ንኹለፎ
ቂም  ቅርሕንቲ   ርሑቅ  ንጉሓፎ
ናይ  ቀደም  ኣሉታና  ንትማሊ  ንግደፎ
              ኤርትራዊ
  ኢሂን  ምሂን  በል  ተጠንቀቅ  ምሁር
 መንገዲ ዝስራሓ  ንመንያ  ታ ባቡር
 ሓይሊ ባሕሪ  ኸ ኣብ ናይ መን ብማይ ሕቡር
ተዓዊትካ  ንድሕሪ  ኣይተሰምዐን  ዘይንቡር
ደኒኑ  ዝኸደ  ኣይተራእየን  ክቡር
ክንድዚ  ንዕቀት  ገሪምዎ  ንፍጡር
                  ኤርትራዊ
   ግርም  ፍልስፍና  ውህደት ኤኮኖሚ
    ንጓና  ዝቅልብ  ንዋና  ዘዀርሚ
    ሓንጎል  ከም  ዘይብልና  ነዚታት  ዝመሚ
    እናተዘመትናስ  ከዕውሩና  ከም  ጋህሚ
   ድሕሪቲ  ኹሉ  ክሳራ   እሞኸኣ  ሎሚ
   ናይ  ሃሱሳት  ሽጣራ  ዘገርምዩ  ብጣዕሚ
              ኤርትራዊ
     ኣብ  መሬት ቲ  ጅግና  ፍሉጥ በዓል  ስረ
      ዘሕብን  ወላዲ ዓብደልቃድር  ከቢረ
      ኣብ  ምድሪ ዓዋተ  ቃልሲ  ዝጀመረ
      ኣብ  ጽባሕ  ነጻነት  ከይወዓለ  ከይሓረ
      ከም  ግቡእ  ሓወልቲ  ንዖኦም ምተገብረ 
                 ኤርትራዊ
 ንህዝብና   ዘጽነቱ  ናይ  ደቂ  ጎምጎፋ
ሓወልቲ  ክስራሕ  ኣብ  ምድሪ  ወዲ  ዓፋ
ኣብ  መሬት  ወዲ  ዓሊ  ዝሃበና  ተስፋ
ድሕሪ  ክስታያ  እንታይ  ተረፋ
ታሪኽ  ክድወን  የለን   ሓለፋ
                 
                ኤርትራዊ
ኣብ  ምድሪ ዓሊ  ኣብሪሂም ናደው  ዝደምሰስ
ብዋጋ  ሂወቱ  ንሃገሩ  ዝኸሓሰ
ንዓንተራት   ኣፍሪቃ  ብቅልጽሙ ዝጠሓሰ
ንነጻነት  ኤርትራ  ብግብሪ  ዘውሓሰ
ወዲ  ዓባይ  ዳዕሮ  ካብ  ካልእ  ዘይፈለሰ
ተለዓል  ኤርትራዊ  ጉዳዩ ከይበኣሰ
                      ኤርትራዊ
  ኣብ  ምድሪ   ዓደልከሪም  ሰኒ  ፋሉ
   መንዱቅ  ኣብዓሸራ  እብዝናሩ
   ጽብጠት  ሳርትር  ኢኣምር  ዎመጫፋሩ
   ዓስር  ሓምስ  ቀትል  እብጣሩ
  ዝበለ  ኤርትራዊ  ኣይቀይር  ቃሉ
  ኣይነፍቅፍ  ታሪኹ  ክበሃል  ኣሉ
   
             ኤርትራዊ
ናይ  እንዳመን  ተሾመ  ናይ  እንዳመን  እርገቱ
ናይ  በዓል  መን  ፑሽኪን   ይኺድ  ናብ  መረቱ
ካብ  ርእሲ  ከተማና  ይነቀል  ሓወልቱ
ንዕቀት  ናይ  ዲክተተር  ሓሊፉ  ደረቱ
ሃገርና   ናይ  ምድሓን  ኣኺሉዩ  ሰዓቱ 
መሽጎራጉር  ልቢ  ተፈሊጡ   ብልሓቱ
            ኤርትራዊ
   ኣብ ምድሪ ኣሕመድ ናስር ቲ ፍሉጥ  ሓርበኛ
   ምቅሉል  ተጻዋሪ  ምሒር  ጥበበኛ
    ምልክት  መንነት  ኤርትራዊ  ሓቀኛ
    ባዕልና  ንስመር  ኣይንደልን  ዳኛ
     ይውጻእ  ካብ  ማእከልና  ይኺድ ቲ  መንቀኛ
  
                 ኤርትራዊ
   ኣብ ምድሪ ስዩም ሓረስታይ በዓል ጽኑዕ መትከል
   ወዲ ማይ  ጻዕዳ  እቲ  ፍሉጥ  መበቆል
   ኤርትራዊየ  ምስ  በለ  ዘይብል  ሰንከልል
  ናይ  መግዛእቲ  ባንደራ  ደጊማ  ነትይትከል
   ናይ  ምድማር  መምህር  ብእዋኑ  ይከልከል
  
                    ኤርትራዊ
     ኣብ  ምድሪ  ቲ  ኣንበሳ  ጅግና  ወዲ ወለሎ
      ሓለንጋይ  ቁመቱ ኤርትራዊ  ኩሕሎ
      ኣብቲ  ናይ  ፈለማ  ዓቅሚ  ትሑት  ከሎ
      ንመግዛእቲ  ዝገጠመ  ድሎ  ብድሎ
      ነቲ  ንጹር    ታሪኹ  የለን    ዝብክሎ?
      
                 ኤርትራዊ
  ኣብ  ምድሪ  ድንጉስ  ኣረይ  ወዲ  ጋሽ ባርካ
 ኣይትስደድ  መእሰይ  ታሪኽ  ኣቦታትካ
 ጽገብ  ካብ  ድንግርግር  ሎምስ  ይእኸልካ
 ወጊድ  መግዛእቲ  ዳግም  ካብ ማእገርካ
  ኤርትራዊ  ኢኻ  ፍሉጥ  ዩ  መንነትካ
  
                  ኤርትራዊ
ኤርትራዊ  እንከሎ  ደሚቁ  ዝልለ
ወዲ ግርማይ  ቫይናክ  ወዲ  ኣብረሃም  ተኽለ
ፍሉጣት  ሃገራውያን ደቂ  ማእከል ከም  ሓኸለ
ይንገር  ጀግንነቶም  ምስኦም  ዝወዓለ
ኣብ  ውሽጢ  ጸላኢ  ናይ  ድብያታት  ወሓለ
ንመን  ሓወልቲ  ንዖኦም  ዘይተተኽለ
                 ኤርትራዊ
 ኣብ  መሬት  ኣብረሃም  ወዲ  ኣቶ ተወልደ
ኣብ  ምድሪ ውዲ ፈንቅል  በዓል  ፍሉጥ  ጉራደ
ምዑት ኤርትራዊ ነቅ  ዘይብል  ምስ  ዓረደ
ኣብ  ክንዲ  ምስሎም  ናይ  ደምሴ  እንተተዋደ
ኤርትራዊ  እምበር  መን  ተዋረደ
ናብ  ፍርዲ  ይቅረብ ንታሪኾም  ዝኸሓደ
            ኤርትራዊ
ኣብ  መሬት  ዑመር  እዛዝ ኣብ ምድሪ  ሓሊብ  ሰተ
ኣብቲ  ሱሳታት  ንኮማንዶስ   ዝመከተ
ኣብ  ምድሪ  ወዲ  ሓሰብ  ብዕሸሉ  ዝኸተተ
ድሕር  ዘይብል  ሴፉ  ምስ  መሸተ
 ልቢ   መላኺ  ንበቀለ ካብ  ሸተተ
ቃልሲ  ህዝብና  መስመሩ  ከይሰሓተ
ኤርትራውያን  ብሓባር  ንዑ  ንዛተ    
                     ኤርትራዊ
ኣብ  ምድሪ  ድሩዕ ጀነራል ዑቕበ ኣብረሃ
ኣብ ምድሪ  ሳልሕ  ዑስማን ብተወደድ  ኣብረሃ
ገለን  ብጉርሓ  ገለን  ከኣ   ብገርሃ
ንዋዕሮስ  ደጊሙ  ሙጹጽላይ  ከፍረሃ
ይኺድ  ንጎጃሙ  ናይ  እንዳመን  ኣድሃ
                    ኤርትራዊ
ኣብ  ምድሪ   ማ/ቸኪኒ ኣብ  መሬት ስዒድ  ሳልሕ
ንዓወት  ሃገሩ   ዝከኣሎ   ዝሰርሕ
ብጉራ  ጎበጥቲ   ፈጺሙ   ዘይፈርሕ
ብጥበብን   ትብዓትን  ንኲናት   ዝመርሕ
ንዘይከውን   ነገር   ብእዋኑ   ዝገርሕ
 ንኣውጅ  ይቅረ  ክሰልጠና  ቲ  መስርሕ
                ኤርትራዊ
ኣብ  ምድሪ ዑመር  ጎቢጥ  ኣብ  ምድሪ  ኣረሮ
ኣብ  መሬት ተን  መናቱ  ደቅተን  ዋዕሮ
 ድሕሪቲ  ኩሉ  ጻዕሪ  መሪር  ተመኩሮ
ትማሊ  ዝተሰጐ  ወዲ  ምስሚት  ክሰፍሮ
 ይለዓል  ኤርትራዊ  ብመሬቱ  ዝስቖሮ
  ሕጂ  ዩ ግዚኡ  ብዘይ ወዓል  ሕድሮ
                       ኤርትራዊ
  ኣብ  ምድሪ  ወልደንኬል  ወዲ  ሰገነይቲ
 ኣብ  ምድሪ  ገብሪሂወት  ወዲ  ሕብርቲ
 ኣብ  ምድሪ  ሰዓድያ  ኣብ  ምድሪ  ቅድስቲ
 ኣብ  ምድሪ ተን ዘይተጥቅሳ ናይ ኣሸሓት  መስዋእቲ
ጸልማት  ሓሊፉ  ምስ  በረሀ  መዓልቲ
ናይ  እንዳመን  እንዳልካቸው  ናይ  መን  ሓወልቲ?
መልሲ  ርኸቡሉ  መንእሰያት  ወረስቲ
                 ኤርትራዊ
 ኣብ  መሬት  እተን  ዕሸላት  ሂወተን  ዘወፈያ
ንመቀረት  ዓለም  ኣጸቢቀን  ከይረኣያ 
ፍሉጥ  መንነተን  ጓል  መሓመድ  ጓል  ኣርኣያ
ኣብ  ምድሪ  ተን   ኣዴታት  ተረዲአን ዘየእወያ
ናይ  እንዳመን  ዘብዘብ  ንባህርዳር  ጉያ?
                  ኤርትራዊ
 ኣብ  ምድሪ ቶም ሰማእታት  ስሞም  ዘይተጠቅሱ
ዓሰርተታት  ኣሸሓት  ዓጽሞም  ዝኸስከሱ
ኣብ  ሩባታት  ኤርትራ  ደሞም  ዘፍሰሱ
 ጽኑዓት  ወለዶም  ከይተደበሱ
ሎሚ  ክኽሕድዎም  ተሓቢኦም  ዝነገሱ
 ንንጸጎም  ሓቢርና  ንትፎኦም  ዝለሓሱ
ይኺዱልና  ንዓዶም  ካባና  የልግሱ
ኤርትራዊ  /ኤርትራዊት  ሃየ  ተበገሱ
    ክብሪ  መጎስን  ንሰማእታት  ኤርትራ
ነጻ  ሉኡላዊት  ኤርትራ ዘለኣለም  ትንበር
ወልዱ  ሃብተገርጊስ
  ከናዳ  ቶረንቶ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top