Main Menu

እንቋዕ ኣብዚ ደረጃ’ዚ ኣብጽሓና ዝኸበርኩም ኣባላት ጉባኤ፡

ዝኸበርኩም ኣባላት ጉባኤ፡

ብመጀመርታ፡-

  • ሰለስቲኡ ኣካላት ለውጢ ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ ንምብጻሕ ብዘይ ምሕላል ንዝጸዓሩን ዘበርከቱን ኣባላት መርሕነታት፣ መድረኽ፡ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣

  • ጉባኤና ክዉን ንምግባር ኣብ ሽማግለታት ተኸፋፊሎም፡ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ምቅርራብ ንዘዐወቱ፣

  • ከምኡ’ውን፡ ኩሎም ሓለፍቲ ካድራትን ኣባላትን ሰለስቲኡ ኣካላትና፡ ካብ ምስ ሓድሕድ ምልላይ ክሳብ ሓድሕድ ምትእምማን ንምፍጣር ዝኣመተ፡ ባይታ ኣብ ምምድማድ ዝተኻየዱ ኣኼባታት ብምስታፍ፡ ሓገዝቲ ሓሳባትን ርእይቶታትን ዘቕረብኩም፣

እንቋዕ ኣብዚ ደረጃ’ዚ ኣብጽሓና እብል።

ነፍሲ ወከፍ ምዕባለ ናቱ ኣገባብ ስለ ዘለዎ፡ ሰለስቲኡ ኣካላትና ድማ ኣብዚ ደረጃ ንምብጻሕ ዝሓለፎ መስርሕ ከይዘከርኩዎ ክሓልፍ ኣይደልን፦

  1. ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ፡ ኣቶ ሰመረ ሃብተማርያም፡ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ 2018 ዓም፡ ምጥርናፍ ኤርትራዊ ሓይሊታት ዕላማ ዝነበሮ፡ ናብ ሽዱሽተ ኤርትራውያን ውድባት ደብዳቤታት ንምጽሓፍ ተበግሶ ወሲዱ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ካብዘን ዝተጠቕሳ ሽዱሽተ ኤርትራውያን ውድባት ነይራ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ መንጎ ሰዲኤን ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒን ዘተ ይካየድ ስለ ዝነበረ፡ ነዚ ብወገን መድረኽ ዝተወስደ ተበግሶ ንኤርትራዊ ምንቅስቃስ ንፍትሒ ተሓቢሩ።

  2. ሽዱሽቲኦም ደብዳቤታት ዝተጻሕፈሎም ውድባት ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ 2018 ዓም ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ዘካየዱዎ ኣኼባታት፡ ኣብ መንጉኦም ገለ ጥርናፈ ኪገብሩ ኣብ ምርድዳእ በጺሖም ነይሮም። እቲ ዘተ፡ ክሳብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2019 ዓም ቀጺሉ’ኳ እንተ ነበረ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ግን ኣብ መዕለቢ ሸቶኡ ክበጽሕ ኣይከኣለን። እዚ ዝተቀሰ ኩነታት’ውን ብእእዋኑ ንኤርትራዊ ምንቅስቃስ ንፍትሒ ይሕበር ነይሩ’ዩ።

  3. ካብ ለካቲት 2019 ዓም ጀሚሩ ድማ፡ እዘን ነዚ ሎሚ ዝኽፈት ዘሎ ጉባኤ ዝወደባ ሰለስተ ኣካላት፡ ድሕሪ ነዊሕ (ዓሚቕ) ናይ መርሕነታተን ዘተን፡ ኣባላት ዝተሳተፉዎ ኣኼባታትን፡ መስርሕ ዘተ ንምስረታ ሓድሽ ውድብ ኣትየን። ኣብ መንጎ ሰለስቲኡ ኣካላት ዝተኻየደ ቀጻሊ ዘተታት፡ ዝነበረ በበይንኻ ናይ ምስራሕ ዘይድልውነት ተሰሪዙ፡ ሓደ ፖለቲካዊ ኣካል ናይ ምምስራት ስምምዕ/ምርድዳእ ተበጺሑ።

ቀንዲ ዕላማ ናይዘን ሰለስተ ኣካላት፡ ድሕነት ህዝቢን ሃገርን’ምበር ግዜኡ ዝሓለፎ ኣገባብ ዝተነጻጸለ ህላወ ኣብቂዑ፡ ናብ ሓድሽ ጥርናፈ ምእታው ዝብልዩ። በዚ መሰረት ከኣ፡ ሓደ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ኣወሃሃዲ ኣካልን፡ ነቲ ስምምዕ ዝተበጽሓሉ ሓደ ኣካል ንምፍጣር ንዝግበር ጉባኤን ኣብኡ ክጸድቕ ዘለዎ ሰነዳትን ንምቅርራብን ምንዳፍን ዕማማት ዘለዎም ሰለስተ ሽማግለታትን ቆይመን። ኣወንታዊ ውጽኢቱ እነሆ እዚ ሎሚ ዝኽፈት ዘሎ መስራቲ ሓድነታዊ ጉባኤ ኰይኑ። ከም ኩሉ ዝሓለፈ ቃልሲታትና፡ መስርሕ ምድላው ናይዚ ጉባኤ’ውን ቀሊል ነይሩ ክብሃል ዝከኣል ኣይኰነን። ይኹን’ምበር፡ ሳላ ኣብ መንጎ ሰለስቲኡ ኣካላትና ዝጸንሐ ሓባራዊ ልዑል ትዕግስትን ምጽውዋርን፡ ከምኡ’ውን ንትስፉው መጻኢና ቀዳምነት ብምሃብ፡ ኣብዚ ተበጺሑ ዘሎ ደረጃ ክንበጽሕ ኣኽኢሉና። ሓባራዊ ናይ ስራሕ ባህሊ ኣጥሪና ኣብ ክንብለሉ ንኽእል ደረጃ በጺሕና ክብል እኽእል።

እምበኣር፡ ኣብ ገግዜኡ ንኣባላት ሰለስቲኡ ኣብዚ ጉባኤ ዝሳተፍ ዘሎ ኣካላት ይሕበር ከም ዝነበረ፡ ንዘራኽቡና ጉዳያት ምልላይን ብኡ መሰረት ብሓባር ንምስራሕ ዝህሉ ተኽእሎታት ምድህሳስን ዝዓለመ፡ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝቐጸለ መስርሕ ሓድነት፡ ውጽኢቱ፡ እዚ ሎሚ ዝኽፈት ዘሎ ጉባኤ ኢዩ። ንድሌታትናን ትጽቢታትናን ዘማልአ ኣይኹን’ምበር፡ ኣወንታዊነት ናይዚ ውጽኢት’ዚ ዘካትዕ ኣይኰነን። ድሌታትናን ትጽቢታትናን፡ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሓይሊታት ለውጢ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ተጠርኒፉ ንትግባረ ናይ ሓባር ዕላማ ብሓባር ምስራሕ ነይሩ። ድሕሪ ሕጂ ክቕጽል ዘለዎ’ውን ንሱ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ፡ ናይዚ እዋን ሓባራዊ ዕላማ፡ ሃገርና ሕጂ ወሪዳቶ ካብ ዘላ ደረጃ ኩሉ-ጎናዊ ምንቊልቋል መሊሳ ከየንቈልቈለት ምድሓና ስለ ዝዀነ። እዚ፡ ኩሎም ኤርትራውያን ሓይሊታት ለውጢ ዝሰማምዑሉ ናይዚ መድረኽ ቀዳምነት ምዃኑ ኣየካትዕን’ዩ። ናይ ሓባር መረዳእታ፡ ድሌትን፡ ዕላማን ምዃኑ ሓይሊታት ተቓውሞ ካብ ኣመናሉ፡ ሓባራዊ ቀዳምነት ተዋሂቡዎ ሽቶኡ መታን ክወቅዕ፡ ካብ ሓደ መድረኽን ኣብ ትሕቲ ሓደ ጥርናፈን ዘይስርሓሉ መመኽኔታታት ኣይረኣየናን። ስለዚ ከኣ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ መንጎ ኤርትራዊ ሓይሊታት ተቓውሞ፡ ሕቶ ሓባራዊ ስራሕ መተካእታ የብሉን። ቅድሚ 13 ወርሓት ጀሚሩ ዝተገብረ ናይ ሽዱሽተ ውድባት/ኣካላት ተቓውሞ ፈተነታት ከኣ፡ ነዚ ዕላማ’ዚ ክዉን ንምግባር ዝዓለመ ነይሩ። ክብ ኢለ ጠቒሰዮ ከም ዘሎኹ፡ በዚ ጉባኤና ኣቢልና ጀሚርናዮ ዘሎና ጉዕዞ፡ ኣብ ናይ ሓባር ሸቶ ንበጽሓሉ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ምዃኑ’ዩ። ካብኡ ዝዓቢ ወይ ዝንእስ ዕላማ ክህሉ ኣይግባእን። ሓደን ንሱ ጥራይን እንተ ዘይ ኰይኑ፡ ክሳብ ሕጂ ካልእ ኣማራጺ መገዲ ወይ ቅጥዒ ኣይተረኽበን።

ዝኸበርኩም ኣባላት መስራቲ ጉባኤ፡

ኣገባብ ተሳታፍነት ጉባኤ ዝምልከት፡ ጠንቁ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝኾነ ሓቂታት ዘገደዶ ኢዩ። ኣባላትና ኣብ ዝተፈላለየን ኣዝዩ ዝተረሓሓቐን ቦታታት ምህላዎም፣ ሕጽረት መጎዓዓዚ ሰነዳት፣ ሕጽረት ፊናንሲያዊ ዓቕሚ ኣባላት፣ ከምኡ’ውን ካብ ስራሕ ፍቓድ ዘይምርካብ፡ ዝኣመሰሉ ገለ ካብቶም ዕንቅፋታት ኢዮም። ነዞም ክንቅይሮም ዘይከኣልና ክውንነታት/ሓቂታት ኣሚንና፡ ምስኦም ዝሰማምዑ ስጉምቲታት ምውሳድ ወይ ኣገባባት ምጥቃም’ምበር ካልእ ምርጫ ኣይተረኽበን። እዚ ስለ ዝዀነ፡ ነቲ ልሙድን ዲሞክራሲያዊን ዝዀነ ኣገባብ ተባሂሉ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ተሳትፎ ጉባኤ ክንክተል ኣይተኻእለን። ብፍላጥን ስምምዕን ዝተኸተልናዮ ኣገባብ ስለ ዝዀነ ካብ ዲሞክራሲያዊነትን ኣሳታፊ ውክልናን ዝረሓቐ ምርጫ ኣይኰነን። ድሌትን ክዉንነትን ኩሉ ግዜ ብሓደ ዝጎዓዙ ከም ዘይኰኑ ድሮ ተዓዘብናዮን ዘስተማቐርናዮን ምረት’ዩ። ልክዕ ከም ተሳትፎ፡ ናይዚ ጉባኤ ውጽኢት’ውን ንህሉው ኩነታትና ዘንጸባርቕ ክኸውን ባህርያዊ ስለ ዝዀነ፡ እዚ ምስ ዘጋጥም ክሕድሰና ወይ ከም ዘይንቡር ክውሰድ የብሉን።

ይኹን’ምበር፡ ጉባኤና፡ ናብቲ ንደልዮን ንጽበዮን ዝቐረበ ውጽኢት መታን ከመዝግብ፡ ኩሉ ዝከኣል ዝበለ ፈተነታትን ጻዕሪታትን ተገይሩ’ዩ። ኩለን ሓይሊ ዓማማትና፡ ብዕቱብነት ክሰርሓሉ ዝጸንሓ ዕማማትን፥ ከምኡ’ውን ብመሰጋገሪ ኣወሃሃዲ መርሕነት፡ ክካየዱ ዝጸንሑ ቀጻሊ ኣኼባታትን ንምጥቃስ፦

  1. ኣብ ጉባኤ ክጸድቁ ዘለዎም ሰነዳት ተነዲፎም ናብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ሓላፍነታት ኣብ ዝርከቡ ጥራይ ዘይኰነ ዋላ ኣብ ናይ ምሉኣት ኣባላት ኣኼባታት ቀሪቦም ተገሊጾምን ናይ ምትዕርራይ ሓሳባት ተዋሂቡዎምን። ብኡ መሰረት ከኣ ተደጋጋሚ ለውጢታትን ምምሕያሻትን ተጌሩሎም።

  2. ኣብ ጉባኤ ብምቕራብ፡ ተዘትዩሎም ክጸድቁ ዘለዎም ጉዳያት ወይ ኣርእስቲታት፡ ከም ንድፈ-ሓሳብ ኰይኖም ብምቕራብ ኣባላት ክፈልጡዎምን ኣብኦም ዘለዎም ርእይቶታት ከም ዘቕርቡን ተገይሩ።

  3. ኣብዚ ጉባኤ ተመሪጹ ዝቐውም መርሕነትና፡ ነቶም ቀንዲ ናይ ኤርትራዊ ሕብረተ-ሰብ መግልጺታት ዝዀኑ ረቛሒታት ዘማልእ ክኸውን ከም ዘይክእልኳ ርዱእ እንተ ኰነ፡ ነቶም ኣብዚ ግዜ’ዚ ከይተጎሰዩ ዘይሕለፉን ክማልኡ ዝኽእሉን ጎንታት/ረቛሒታት ብዕቱብነት ኣጽኒኡ እማመ ዘቕርብ ኣምራጺ ሽማግለ/ኮሚቲ ቆይሙን ተዳልዩሉን።

  4. ብኣካል ኣብዚ ጉባኤ ክሳተፉ ዘይከኣሉ፡ ግን ካልኦት ናይ ምስታፍ ቅጥዒታት ወይ ኣማራጺታት ዝርከበሎም ኣባላት፡ ኣብ ዘዘለዉዎ ቦታታት ኰይኖም ክሳተፉን ክከታተሉን ዘኽእሎም ምቅርራባት ተጌሩሎም ኣሎ።

ኣብ ላዕሊ ተዘኪሮም ዘለዉ ምድላዋት፡ ውጽኢት ጉባኤ፡ ብመጠኑ’ውን እንተኰነ ኣዕጋቢ ክኸኸውን ይሕግዙዮም።

ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሕዋትን፡

ካልእ ንምዝኽኻር ዝኣክል ክብሎ ዝደሊ፡ ከም ተወሳኺ ንናይ ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ንጉባኤ ዝምልከት፡ ናይ ግዜ ረቛሒ’ዩ። ብሰንኪ’ቶም ኣብ ላዕሊ ተዘኪሮም ዘለዉን ካልኦት ንዕኦም ዝመስሉ ረቛሒታትን፡ ዘይተለምደን ዝተደረተን ተሳታፍነት ናይዚ ጉባኤ ኣወንታዊ መታን ክኸውን፡ ዘለዋና ክልተ መዓልታት ብግቡእ ናይ ምጥቃም ኣገባብ ምኽታል ዝብል’ዩ። ዝተገብረ ምድላዋት ይኹን፡ ንኣገባብ ኣከያይዳ ጉባኤ ዝምልከት፡ ወጺኡ ዘሎ ቅጥዒ/ታት፡ ኣብ ርእሲቲ ክብ ኢሉ ዝተዘከረ ኣድላይነቱ፡ ጉባኤና ኣብ ውሽጢ’ቲ ተመዲቡሉ ዘሎ ግዜን፡ ብኣወንታን፡ ክዛዘም ዝሕግዝ ረቛሒታትውን ኢዩ። እዚ ማለት ግን፡ ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ጉባኤ፡ ብንቕሓትን ብምርዳእን እንተ ዘይተጠቒሙሉ፡ ሸቶኡ ናይ ምውቃዕ ተኽእሎኡ ክትሕት’ዩ። ነዚ ከጋጥም ዝኽእል ኣሉታዊ ተኽእሎታት’ዚ ንምውጋድ፡ ብውሑዱ ከኣ ንምንካዩ/ንምጒዳሉ፡ ንኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ፡ ካብ ምጅማር ክሳብ ምፍጻም ጉባኤ ንዘሎ ግዜ ክንጥቀመሉ ዘኽእለና፡ ብምጭቕጫቕ (tightly) ዝተዳለወ ናይ ግዜ ሰሌዳ ብትሪ (firmly) ምጥቃም ክሓተና’ዩ። ንሳልሳይ መዓልቲ ኣብ ጉባኤ ወይ ኣኼባ ክሳተፍ ዝኽእል ኣባል ናይዚ ጉባኤ ክርከብዩ ኢልካ ትተኣማመነሉ ዕድል የለን። ስለዚ፡ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ፡ ንቑሕ ተሳታፍነት ኣባላት ጉባኤ ልዑል ተደላይነት ኣለዎ።

ኣብ መወዳእታ፡ ንኩሎም ከይተሓለሉን ደኺምና ከይበሉን፡ ኣብ ሽማግለታት ተመዲቦምን ከይተመደቡን፡ ንዓወት ናይዚ መስራቲ ጉባኤ ንዝሰርሑን ዘበርከቱን ኣባላት ሰለስቲኡ ኣካላትና፡ ደጊመ እናመስገንኩ፡ ጉባኤና፡ ጻማ ጻዕሮምን ተወፋይነቶምን ዘንጸባርቕ ዕዉት ውጽኢት ክመዝግብ ዘሎኒ ተስፋን ምንዮትን እገልጽ።

ኣድላይነት ምቚጣብ ግዜ ክህሉ እንዳ ተማሕጸንኩ ንባዕለይ ግዜ ክቐትል ስለ ዘይብለይ፡ ሓጺር መእተዊ ቃለይ ኣብዚ እድምድም።

ሓው ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ

ዓወት ንመስራቲ ጉባኤና!

ዓወት ንዲሞክራስያ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ!

የቀንየለይ« (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *