Main Menu

እወ  ብርግጽ  የድልየናዩ  ሞ  ንበገሰሉ

          እወ  ብርግጽ  የድልየናዩ  ሞ  ንበገሰሉ

      ህግደፍ  ብሓፈሻ  እቲ  ዝለዓለ  ጥርዚ  ስልጥስኑ  ዝኾነ  ውልቀ  መላኺ  ኸኣ  ብፍላይ  ብኤርትራዊ  ሃገራውነት  እናተመክሑን  ምእንትኡ  ልዕሊ  ማንም ከም  ዝሰርሑን  ብምምሳል ንሃገር  ንሃንጻ  ኣለና  ካብ  ዳግማይ  ንሉኡላውነታ  ኣብ  ሓደጋ  ዘሳጥሑ  ዞባውያንን  ዓለማውያንን  ሸርሕታት  ንከላኸለላ  ኣሎና  እናበሉ ካብ  ዕድመ  ዕቤትን  ብልጽግናን   ኢርትራን  ህዝባን  28  ዓመት  ኣባኺኖም።  ገለ  ካብቶም  ግኑናት  ህግደፍ   መብጸዓ  ኣቲይዎም   ዝነበረ ከኣ  “ንኤርትራ  ከም ሲንጋፖር  ክንገብራ  ኢና  ኩነታትና  ንዖኣኦም  ኢዩ  ዘመሳስል”  ዝብል  ኢዩ  ነሩ።   ንሃገርካ  ከም  ሲንጋፖር  ኮነ  ካልእ  ብልጽግቲ  ሃገር  ክትገብር  ዘድልዩ  መባእታዉያን  ተደላይነታትን ረቛሒታትን  ግን  ብዓንተቡኡ  ብሩሃትን  ንጹራትን ኢዮም  ነሮም።  ገለ  ካብቶም  ቀንዲ  ሓድነት  ህዝብኻ  ምዕቛብን  ምስ  ከባቢኻ  ሰላም  ምርግጋጽን  ኢዮም። ህግደፍ  ኣንጊሁ ዝተኸተሎ  መርሆ  ግን ብእንጻር  ናይዚ ንሓድነት ኤርትርውያን  ብዝምልከት  ናይ   ውድባት  ሓሸውየ  የለን  ኢሉ  ንተፈጥራዊ  ኣምር ፖሎቲካዊ  ብዙሕነት ኣልሒሙ  ምህራም  ኢዩ  ነሩ።  ተደላይነት  ምምስራት  ብዝሓ-ሰልፋዊ  ስርዓት ነተን  ኣብ  ደገ  ዝነበራ  ውድባት  ጥራይ  ንከሳትፍ  ክንክተሎ  ዝግበኣና ኣይነበረን  ኣይኮነንንውን።  የግዳስ  ነቲ  ናይ  ህግ  ፖሊቲካዊ  መደብ  ዕዮ ንምትግባርን ኣብ  ውሽጡ  ንዝነበሩ  ናይ  ኣረኣእያ  ፍልልያት ኮነ ንመጻኢ  ንዝምስረቱ  ሰልፍታትን ናይ  ኣረኣእያን  ሓሳባትን   ፍልልያትን  ኣብ  ክሊ  ፖሊቲካዊ  ናይ  ብዙሕነት  ሓድነት  ንምዕቛብ   ዋሕስነት  ዝህብ  ቀጻሊ  መስርሕውን   ኢዩ።   ኤርትራውያን ነቲ   ንሓድነት  ብዙሕነትና ብግልጺ  ዝተጻረረ  መግለጺ  ብእዋኑ  ክንዓግቶ  ኣይከኣልናን። ከም  ውጽኢቱ  ብውልቃዊ  ዝናን ብደዐን  (megalomania)  ዝዓበደ  ዲክተተር  ብዘይቀይዲ  ናብቲ  ኣዕናዊ  ጉዕዝኡ  ዓንዲሩ።  ኣምር  ፖሊቲካዊ  ናይ  ሓድነት  ብዙሕነት ኣብ  ርሑቅን  ቀረባን  ምሳይን ምስ  ካልኦትን  ዘለዉ  ኢሉ  ዘይፈላሊ  ቅዱስን  ፍቱንን    ንኹሉ  ዝተኣሳስርን  ዘረኻኽበሉ ፍታሕ  ኢዩ። ካብዚ  ቅዱስ  መርሆ  እዚ ኣብ  ርሑቅ  ዘለዉ  እንተተጠሊሞም  ኣብ  ቀረባ  ኣብ  ከባቢ   ንናይ  ብዙሕነት  ሓድነት ዝጠለመ  ሕልና  ዘይብሉ  ኣረመን  መላኺ  ዝነበሩውን  ከም  ዝጥለሙ  ውሁብ  ኢዩ  ነሩ።   ከም  ውጽኢቱ  ንኣብ  ርሑቅ  ኣብ  ስደት  ንዝነበሩ  ዜጋታቱ  ሂወት የብሎምን  ነጺገዮም  ኢየ  ኣብቂዖም  ኢዮም  ኢሉ  ዝገምገመ  ኣረመን  ነቶም  ምስኡ  ኮይኖም  ክዕረ ዩ  ኢሎም   ሃረር  ዝብሉ  ዝነበሩ  ውን  ጠሊሙ  ፋሕ  ብትን  ኣእቲይሎም ። ንብጻዩ  ጻዕዳ  ብዕራይ  ዝብኢ  እናበሎዖ  ከይተኸላኸለሉ  ስቅ  ኢሉ  ዝረኣየ  ጸሊም  ብዕራይ  ንሱውን  ግዝዪኡ  ኣኺሉ  ብዝብኢ  ተበሊዑ  ከም  ዝብል  ምስላ  ናይ  ዓረብ  ደኣ  ኰና ኩልና  ከሲርና  ተሪፍና  እምበር  ንሓድነት  ዜጋታት  ብዘየዕቑብ  ስርዓተ  ምሕደራ  ከም  ሲንጋፖር  ኮነ  ከም  ካልእ  ኣብነታዊት  ሃገር  ክትህነጽ  እትኽእል  ሃገር  ከም  ዘየላ  ካብ  ቀደሙ  ፍሉጥ  ኢዩ  ነሩ።

መራሕ  ህግደፍ  ንምትላል  ምስ   ህዝቢ ኤርትራ ዝኣተዎን  ተገልቢጡ  ኸኣ ባዕሉ   ዝጠለሞም  መብጸዓታት   ብዙሓት  ኢዮም።

      ካብቶም  ዝመረሩ  ከም  ኤርትራውያን  ሕሱም   ስምብራት  ዝገደፈልና  ምስ  ከባቢና  ንሰላም  ኣብ  ክንዲ  ምስራሕ  ምእንቲ  ናይ  መሬትና  ምሉእነት  ኢሉ  ምስ  ኢትዮጽያ  ዝኣተዎ  ናይ  ዓሰርተታት  ኣሸሓት  ዜጋታትና  ናይ  መስዋእትነት  ዋጋ  ዘኽፈለና  ናይ  ኲናት  ተርእዮ  ኢዩ ነሩ። ድሕሪ  ኲናትውን   ን20 ዓመታት    ኣብ  ናይ  ኣይኲናት  ኣይሰላም  ሃዋሁ  ኣሲሩና  ስዒቡ  ድማ  ነቲ  ምእንትኡ  ዝተሰዋእና  መሬት  ገዲፍና ኣይከሰርናን ክንዮ  ዶብ  ክንሓስብ ኣለና  ደኣ  በለና።  ዘገርም  ኢዩ    መሬተይ  ኢዩ  ኢሉ  ምእንትኡ  ሂወት  ኣሸሓት  ዜጋታቱ  ኣኽፊሉ  ተገምጢሉ  ነቲ  ከቢድ  ዋጋ  ዝተኸፍሎ  መሬት  ገዲፉ  ኣይከሰርናን  ክንዮ ዶብ  ክንሓስብ  ኣሎና  ዝብል  ስርዓት  ብዘይካ  ህግደፍ  ተራኢዩን  ተሰሚዑን  ኣይፈልጥን  ኢዩ። ውልቀ-መላኺ  ክሳብ  ክንድዚ  ደረጃ  እዚ    ምብጽሑ  ነቲ  ቀይሕ  መስመር  ዝኾነ  ሓድነት  መሬትን  ህዝብን  ኤርትራ  ደፊሩ    ዝሰጊርዎ  ኢዩ ።  ኣብታ  ሰዓት  እቲኣ ኤርትራውያን   ከም  ንህቢ  ብሓደ  ተላዒልና  ንውልቀ  መላኺ  ብሃገራዊ  ክሕደት  ናብ  ፍርዲ  ከነቅርቦ  ነሩና።  ከምኡ  ክንገብርስ  ይትረፍ  ገና  ውልቀ  መላኺ  እቲ  ኩሉ  ዕብዳኑ ስለዘይሰለጦ  ሕጅውን  ምእንቲ  ሃገርን  ህዝብን  ይሰርሕ  ከም  ዘሎ  ኣምሲሉ  ግዜ  ንምሽማት  “ምዝዛም  ዲጋ  ጋሕተላይ ንውሕስነት መግቢ  ሃብቲ  ዓሳ ብግቡእ ምጥቃም” ……ወዘተ እናበለ ክምገቡ ሃረር  እናበሉ   ክሰምዕዎ  ዝርከቡ  ኣካላትና  ምህላዎም  ከም  ኤርትራውያን ብሓቂ  ዘተሓትተናን ዘተሓሳስበናን  ኢዩ።

   ብኻልእ  ሸነኽ  ብመንጽር እዚ   ሎሚ   ብሰንኪ  ህግደፍ  ኣብ  ሃገርና ከንጸላሉ  ዝርከብ  ሓደጋ  ከም  ደምበ  ደለይቲ  ፍትሒ  ንባዕልና  ክንምርምር እውን   የድልየና ኣሎ።  ተቃወምቲ  ኢና  ምባል  ንኹል  ዘብቀዓና  እኹል  ኣጀንዳ  ኣይኮነን።  ሎሚ   ውልቀ  መላኺ  ብሕገ-መንግስታዊ  ደሚክራሲ   እትመሓደር  ኤርትራ  ኣይደልን  ኢዩ  ጥራሕ  ዘይኮነ   ንሓድነት  መሬትን  ህዝብን  ኤርትራ  ኣነጺሩ  ክሒድዎ ውን ኢዩ  ።  ንሕና  ደምበ  ደለይቲ  ፍትሒ  ኣብ  ሓድነት  መሬትን ህዝብን  ኤርትራ  ንኣምን  ኢና።  ስለምንታይ  ኣብዘን  ክልተ  እምነታትና  ከም  ዝበዘሐ  ሚእታዊት ኣብ  ናይ  ሃገርና   ሂወታዊ ጉዳያት  ዘራኽባና እምነታት ዝተሰረት  ሓባራዊ  ጽላልን  ኣመራርሓን  ዘይንምስርት  ኢልና  ንባዕልና  ክንምርምር  የድልየና  ኢዩ።   እወ  ብርግጽ  የድልየናዩ  እዩ  ሞ  ንበገሰሉ

        28  መስከረም  2019

                 ኣቡያረድ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *