skip to Main Content
Menu
ካልእ መስሎዂ  ዝበሃል  ፈጺሙ  የለን!!!

ካልእ መስሎዂ ዝበሃል ፈጺሙ የለን!!!

ካልእ መስሎዂ  ዝበሃል  ፈጺሙ  የለን!!!                           

ደሃይ
ናይቲ  ኣብ  መጻኢ ዝቀውም  ስርዓት መመላእታ እምበር መተካእታ  ክኸውን  ዝሓስብ  ከይህሉ ንጠንቀቅ
    ስርዓት  ህግደፍ  ኣብ  ልዕሊ  ህዝቢ  ኤርትራ  ካብ  ክግመትን  ክሕሰብን    ዝከኣል  ንላዕሊ  ግፍዕታት  ፈጺሙ  ኢዩ።    ዝፈጸሞም  ግፍዕታት  ነግራዊ   እካላዊ  (ናይ ሂወት) ሞራላዊ  ናይ  ስምዒትን  ኣተሓሳስባን  ኣዕነውቲ  ክሳራታት  ኣስዒቦም  ኢዮም።  እቲ  ዝኸፈአ  ማህሰይቲ  ሞራላዊ  ክሳራ  ኢዩ። ምኽንያቱ  ወዲ  ሰብ  ህያው  ኮይኑ  ክነብር  ክልተ  ብእታታት  ኢዮም  ዘድልይዎ። ንሳቶም  ድማ  ሂወታዊ  ነገርን  ሞራላዊ  ነገርን  ኢዮም።  
    ሂወታዊ  ነገር  ከም  መግቢ  ማይ  መዕቆቢ  ገዛ  ዝልበስ  ክዳን ናይ ትምህርትን  ናይ  ጥዕናን  ካልኦት  ኣገልግሎታትን  ነዚኦም  ከውሕስ  ዝኽእል ስራሕ  ናይ  ምርካብ  ዕድልን…..ወዘተ  ኢዮም።
     ሞራላዊ  ነገር  ድማ ንሰብ  (ንህዝቢ)  ነቲ    ብሓቦን  ንያትን  ከንብሮ  ዝኽእል ሰብኣዊ  መሰላት  ምኽባርን  ካልኦት  ክብርታቱ  ብምሕላው  ኣወንታዊ ናይ   ፍናን ስምዒት  ዘርግጋጽ ውሽጣዊ  ሓይሊ  ኢዩ።  
     ካብዞም  ክልተ  ነገራት  ሓዲኦም  ዝኸሰረ   ወዲ ሰብ  (ፍጡር) ብሂወት  ክነብር  ኣይክእልን  ኢዩ።  እቲ  ምንታይሲ  ህልውንኡን  ቀጻልነቱን ምስቲ ናይ   ዞም  ክልተ  ነገራት  ንኣካላት  ወዲ  ሰብ ዝህብዎ ሕድሕዳዊ  ድርኺት  ናይ ነገር( መኣዛ)ስምዒትን   ሓይሊ  ዝተኣሳሰረ  ስለዝኾነ  ኢዩ።  

         ካብ  ክብርታቱ  ዝብገስ  ጽኑዕ  ሞራል  ሓደ  ህዝቢ ካብ  ኩሉ  መዳያዊ  ሂወቱ  ኣይፍለን  ኢዩ።  መንቀሊ  ኩሉ  ኣወንታዊ  ንጥፈታቱ  ከኣ  እቶም  ክብርታቱን   ውጽኢቶም  ዝኾነ  ጽኑዕ  ሞራል  ኢዩ። ብኩራት  ሞራላዊ  ባእታ  ከቢድ  ናይ  ዘይምትእምማን  ሳዕበን  የኸትል። ኣብ  ነንሕዱዱ  እናተራጠረ ዝነብር  ህዝቢ ኸኣ ግዳይ  መለኽቲ  ስርዓታት  ኮይኑ  ተደቚሱ ንምቅጻል ዝተሳጠሐ  ኢዩ።  ምኽንያቱ  ብሓባር  ከምዝተፈጥረ ናይ ህዝቢ  መንነት  መጠን  ብሓባር ክዓሞም ኣብ  ዘድልይዎ  ጉዳያት  ስለዝበኩር  ኢዩ።

   ስርዓት ህግደፍ ድሕሪ ነጻነት መሬትና ዕላማ  ገድሊ  ኤርትራ  ጠሊሙ  ኣብ  እንግድዓ  ኤርትራውያን  ተወጢሑ  ኣብ  ልዕሊ  ህዝቢ    ኤርትራ  ከቢድ  ጉኣት  ከኸትል  ዝጸነሐን  ዘሎን  ጉጅለ  ኢዩ።  ገለ  ካብቶም  ሃሰያታት   ምስ  ጎረባብቲ  ሃገራት  ኣብ  ዝተኸፍተ  ዘይምኽኑይ  ኲናት  ኣካላዊ ናይ (ሂወት) ክሳራታት  ኢዮም። እቲ  ካልእ  ዘስዓቦ  ሞራላዊ ጉድኣት  ድማ ዜጋታት  ምእንቲ እዚ  ዲና  ን30  ዓመት ተቃሊስና  ብሕጂውን  ተቃሊስና     እንታይ  ፍታሕ    ከነምጽእ  ንኽእል  እናበሉ  ብምጥርጣር  ኣንጻር  ዚ  ስርዓት ብምልዓል  ዘድሊ  ፍታሕ  ካብ  ምምጻእ እናተማትኡ  ተጸበይትን  ጥራይ  ኮይኖምሉ  ዘለዉ  ክውንነት ኢዩ። 
      ደምበ  ፍትሒ  ንባዕሉ  ኣካል ናይቲ  ሰፊኑ ዘሎ ምጥርጣርን  ዘይምትእምማንን ኤርትራዊ ፖሊቲካዊ  ሃለዋት  ስለዝኾነ  ብዘይካ  እቲ  ንተደላይነት  ደሞክራስያዊ  መንግስቲ  ዝገልጽ  ዘይተኣደነ  ናይ   ጽሑፋቱን  መግለጺታቱን ማዕረቲ ኣብ  ሃገርና  ወሪዱ ዝርከብ  ሓደጋ  ብግብሪ ከድሞዕ  ኣይከኣለን።  ካልእስ  ይትረፍ ዝጥርነፈሉ  ሓደ  ጽላል   ኣይመስረተን።  ንኩለን  ውድባትን  ሰልፍታትን  ደምበ  ፍትሒ  ኣብ  ሓደ  ዝጥርንፍ  ጽላል  ምምስራት  እቲ  መባእታዊ  ንተርዶኦ  ደሞክራሲ  ናይ  ምትግባር  መንቀሊ  ኢዩ። ስለዚ    ኤርትራውያን  ውድባትን  ሰልፍታትን  ነዚ ዝተሓተን  ናይ  ፈለማ  መንቀልን ደሞክራስያውነት ዝኾነ  ንኹሉ  ዝጥርንፈ  ሓባራዊ  ጽላል ናይ  ምምስራት ተደላይነት ገና ከረጋግጾኦ ዘይምኽኣላን  ዘተሓትት ኢዩ።  ስለዚ ኣብ  ደሞክራሲ  ዘለወን  እምነትን  ብኡ  መሰረት  ድማ  ኣብ  ምትግባሩ   ንዘለወን ድልውነትን ብጽሞና  ምምርማር  የድልየን  ኣሎ።     ብ1999 ዓ.ም  ሓደ  ጽላል ክምስርታ  ፈቲነን  ኢየን።  ዝመስረቶኦ  ጽላል  ንኻልኦት  ካብቲ  ጽላል  ወጻኢ  ንዝነበራ  እናጠርነፈ  ክንዲ  ዝምዕብል   ኣባላቱ  እናገደፊኦ  መጺአን።  ሎሚውን  ተመሳሳሊ  ምሕዝነታትን  ባይቶታትን  እናትኣወጀ  ይመጽእ  ኣሎ።  ከምቲ  ሕሉፍ  ከይከውን  ድማ  ዘየጠራጥር  ኣይኮነንን። ሓባራዊ  ጽላል ንሃገርን  ህዝብን  ጠቀስ  ጉዳያት  ክሳብ  ዘይገሃሰ  ካብኡ  ዘውጽእ  ወይ ንምምስራቱ  ዝገትእ  ምኽንያት  የለን።   ኣብ  ስልጣን  ናይ  ምምጻእን   ሕቶ ወይ  እቲ  ጽላል  ብናትካ  ራኢ  ናይ  ምኻድ  ድሌት  ውጽኢት  መስርሕ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ኢዩ።  ብቃልሲ  ከኣ  ክብጻሕ  ዝከኣል  ኢዩ።  ዲሞክራሲ  ኣብ ውጽኢት ምርጫ ብምእማን  ብሓባር  እትጎዓዘሉ  ካልእ መተካእታ ዘይብሉ ሕጊ ኢዩ።   ብኻልእ  ተረዶኦ  ደሞክራሲ ተመሊስካ   ንእትረድኦ  ገዲፍካዮ  ኣይትኺድ  ዝብል  ሕጊውን  ኢዩ።   ስለዚ ንኹሉ  ዝጥርንፍ  ባይቶ ምምስራት እቲ   ናይ  ኩልና ዓወት  ግደታ  ብምዃኑ  ንበገስሉ። ብዘይካ  ሓባራዊ  ጽላል መስሪትና  ብሓባር  ነቲ  እንደልዮ  ምርግጋጽ ደጊምስ  ካልእ  ናብ  ሃገራዊ  ስልጣን  ዘብጽሕ  መስሎዂ  ዝበሃል  ፈጺሙ  የሎን ።     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top