Main Menu

ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2018 ፣ናብዚ ሓድሽ ዓመት 2019 ክሰገር ዘይብሉ ሕማም ድሕረት

                                           ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2018  ፣ናብዚ ሓድሽ ዓመት 2019 ክሰገር ዘይብሉ ሕማም ድሕረት  

           ክብሮም ግረነት

 ደምበ ተቓውሞ ህዝብን ሃገርን ከድሕን ፡ መጀመርያ ንገዛእ ርእሱ ካብ ኣውራጃውነት ክድሕንን ክነጽሕን ኣሎዎ ። ካብ ግዜ ቓልሲ ጀሚሩ ፣ ድሕሪ ነጻነት ከኣ ነዘን ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣውራጅውነት ብዝተፈላለየ መልከዓቱ ህወት ዘሪኡ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ኾይኑ፣ ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ  ኣብ ረመጽ ህግደፍ ከይንምስርታ ዓንቓፍን ዓጋትን ኾይኑ ይርከብ ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሓሉ ዓመት ነይሩ ። እቶም ብጉዳይ ህዝብናን ሃገናን እንግደስ ኣብ መርበባት ሓበሬታን ሬድዮታትን ብሰፊሑ ተዘርገሑ ስለ ዝነበረ ፣ ዝርዝራትን ጭብጥታትን ከቅርበርልኩም እትጽበዩ ኣይመስለንን ።እሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ።  እቲ ዘገርም እቶም ዘሳውርዎ ሙሁራትን ተመክሮ ቓልሲ ዘለዎም ህዝቢ ጠርኒፎም ልዑላውነት ህዝብን ሃገር ከውሕሱ እንጽበዮም ምዃኖም እዩ። ህግድፍ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ኣብ ሜዳ፣ ሕጂ ድሕሪ ነጻነት ከኣ ባጀት ስሊዑ ነንሕድሕድና ምትእምማን ከም ነጢፍእ ይሰርሓሉ ኣሎ ። ስለዚ ንሕና ኣቶም ምሁራትን ሰብ ተመክሮን እቲ ኣውራጃውነት ኣብ ሰራውር ደምና ቦታ ሓዚእናሉ ዘሎና ፣ ምውጻእ እንተ ኣብዩና ፣እቲ ዕድሜና እውን ንክንሕደስ ዘይዕድም ኾይኑ ኣንተ ተሰሚዑና ፣እቲ ሓላፍነት ነቲ ሓድሽ ወለዶ ነሰጋግሮ፣ኣይንድከም።

 ህግደፍ  ከም መደብ ዝወሰዶ ንኤርትራውያን መንእሰያት በቲ ንቡር እንብሎ ኣጋባብ ስርዓተ ትምህርቲ ስለ ዘይመሃሮም ኣፍልጦን ዕድልን ንኣውራጃውነት ናይ ምቁዋም ክሓጽሮም ናይ ግድን እዩ ።ምክንያቱ ሓድ ሓደ መንእሰያ ድሕሪ ነጻነት እተወልዱ ጭብጢ ዘይብሉ ኣብ ግዜ ቓልሲ እተፈጸሙ ጉዳያት ኣብ ውሽጦም ተሰኪሞም ነቲ ንቅድሚት ክሰጉምዎ ዘለዎም ዲምክራሲያዊ መስሪሕ ፣ እጃሞም ከየበርክቱ ይጸልዎም ኣሎ ። ብዓይኒኻ ከይረኣኻ ወይ ብእዝኒኻ ከይሰምዕኻ ኣይትዘረብ ማለት ኣይኮነን ። ታሪኽ ብዝረኣዮን ዝሰምዑን ጥራሕ ክጽሓፍ ኣሎዎ ማለት እውን ኣይኮነን ። ጸሓፍቲ ታርኽ ተመራሚሮም ብሰነዳት ኣሰኒዮም ዘቅርቡ ፣እተምሃሩ ዜጋታት እዮም ።ስለዚ ናይ ቤላ ቤሎው ፍጻሜታት ንግዝይኡ ንጎኒ ገዲፍና ፣ እዋናዊ ሕቶ ህዝብን ሃገርን ብሓብር ንመልስ ። 

 ሓደ ዜጋ ዝተፈላለየ መንነት ክህሉዎ ይኽእል ፣ ብሔር ፣ ቛንቛ ፣ ባህሊ ፣ ሃይማኖት ፣ ሕብሪ ቆርበት ፣ ወዘተ- ከምኡ እውን  ኣውራጃውንት ። ኣውራጃውነት ናይ ጥምረት ስነ ሓሳቡ ካብቶም ካልኦት እቲ ዝደኸመ ክኽውን እንከሎ ፣ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ግን ብደረጃ ሃገርን ኣብቲ ውሽጢ እቲ ኣውራጅ እውነ እንተኾነ ኣሉታዊ ውጺኢት እዩ ዘመዝግብ ዘሎ ። ኣውራጃውነት ከ ብከመይ ይግለጽ ? እንታይ ገደን  ተራን የበርክት ኣብ ህንጸት ፍትሕን ዲሞክራስን ? ኣብ ዘሎናዮ ፖለቲካዊ ህወት ኣፍራሲ እምበር ሃናጺ ኣይኮነን ።ምክንያቱ ጸቢብን ወገናውን ስለ ዝኮነ ። ፍትሓውን ዲሞክራሲያዊ ምዃን ዶብ የብሉን ። ምክንያቱ ንፍትሒ ትቓለስ እንተ ዃይንካ ነቶም ካልኦት ኣውራጃታት እውን ከምቲ ንርእስኻ እትምነዮ ጽብቅ ነገር ክትምነየሎም ስለ ዘሎካ ። ሓደ ሰብ ከም ዕላማ ናይ ኣውራጃውነት ኾይኑ ክቀርብ ቀሊል እዩ ። ምክንያቱ ክዛረብን ክጽሕፍን ስለ ዝግደድ፣ ከም መስትያት ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ጉሉጽ እዩ ። ዕላማ ናይ ኣውራጃውነት ከኣ ይኸውን ። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዝኮነ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስርሑ በቶም ካልኦት ኣውራጃታት ተቀባልነት ክህሉዎ ኣይኮነን ። ስለዚ ኣብ ኣውራጃውነት ዝኣምኑ ንፍትሕን ዲምክራስን ጥራሕ ዘይኾነ ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ዝምድናታት እውን ጎዳእቲ  እዮም ። እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ተረካቢ ሕድሪ ትሑት ጽልዋ ናይዚ ሕማም ዘለዎ ይመስል ። ብመሰረቱ እዚ ጉዳይ ኣውራጃውነት ኣብ ኤርትራ  እናተሳዕረ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ፣ ክንዓቢ እንከሎና ከም ዕላል ካብ ወልድና  ኣብ ውሽጢ ገዛውትና ዘጥረናዮ ባህሊ እዩ። እዚ ማለት ነቶም እነዘውትሮ ሕብረተሰባት ፣ እምበር ኣብ ዝኮነት ስድራ ቤት ከምኡ ይፍጸም ማለት ግን ኣይኮነንን። እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ካብዚ ሕማም እዚ ተገላጊሉ ፣ ብኤርትራን ኤርትራውነቱ ተኣማሚኑ ክውደብን ክሰርሕን ተላዒሉ ዘሎ ተሰፋ ዘለዎ ይመስል ።

ዝኽበርኩም መንእሰያት ኤርትራ ወለድኹም ምእንቲ ነጻነት ዝኽፈሉዎ ክቡር ዋጋ ህወቶም ጥራሕ ዘይኻነ ፣ እቲ ካብ መላእ ኣፍሪቓ ክሳብ ዓንቀሩ ዓጢቁ ዝነበረ ሺሾ ኢትዮጵያዊ ሓይሊ መግዛእቲ ብቅያን ጥበብን ተውፋይነት ዓለም ብዘደንቅ ቅዲ ዝበታተኑ ወለዲ ስለ ዝኾኑ ፡ ኩርዓት ክስምዓኹም ይግባእ ። ኣሰሮም ተኸቲልኹም ብተጻዋርነትን ምትእምማንን ተወዲብኩም ሕድሪ ስውኣትና ካብ ኢድ እዚ ከዳዕ ጉጂለ ሃገርኹም ኣድሕኑ !

ኣምላኽ ኤርትራ ሃገርና ይባርኽ

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትን

ሰናይ ዓመት 2019 ይግበረልና !

        

                 

               


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *