Main Menu

ዝተኣልመልና ናይ ነዊሕ መደብ ሓደገኛ መጻወድያ ተፈሊጡ ዩ ደጊምስ ሃገርናን መንነትናን ደኣ ነድሕን!!!

ዝተኣልመልና  ናይ  ነዊሕ  መደብ ሓደገኛ  መጻወድያ  ተፈሊጡ ዩ ደጊምስ ሃገርናን መንነትናን ደኣ  ነድሕን!!!
          ኣሸበሮም  መሓሪ
      ህዝቢ  ኤርትራ  ሰላማዊ  ህዝቢ  ኤዩ። ምስ  ኣብ  ቀረባን  ርሑቅን  ዝርከብ  ጎሬቤቱን  ከባቢኡን ኮነ  ምስ  ካልኦት  ብወዝብን  ኣጋጣምን  ምስ ዝራኸቦም  ህዝብታት ተኸባቢሩ  ከንብሮ  ዝኽእል  ባህልን  ልምድን   ክብርታትን  ዘለዎ  ህዝቢ  ምዃኑ  ንዑኡ  ዝፈልጡ  ሕርሕራይ ገሮም  ዝምስክሩሉ  ሓቂ  ኢዩ። ህዝቢ  ኤርትራ  ኣብ  ብረታዊ  ገድሊ  ዝፈጸሞም  ኩሉ  መዳያዊ   ዕማማት ኣብ  ልዕሊ ቶም    ቅድሚኡ ኣቦታት ዝውንንዎም ዝነበሩ  ክብርታት  እቲ  ናይ  ቃልሲ  ወለዶውን   ኣማዕቢልዎ  ኢዩ።  መንቀኛ  ክሳብ  ዝሃለወ  ግን   ናይ  ክብርታት  ምዕባለ  ሕብረተሰብ  በብግዝዪኡ ክዕንቀፍ  ግድን ኮነ።  ፍረ-ቃልሲ  ህዝቢ  ኤርትራ  ብፍትሓዊ  መንግስቲ  ብግቡእ  ተሰኒዶም  ብኣወንታ  እንተዝግለጹ  ንተተኻኻእቲ  መጻእቲ  ወለዶታት  ንወትሩ   ዓቢ ነባሪ  ትምህርቲ  ምኾኑ  ነሮም። ከም  ኣብነት  ኣብ  ወተሃደራዊ  መዳይ  እቲ  ናይ  ቃልሲ  ቅያ  ጅግንነት ኤርትራውያን  ብግቡእ  ተጻሒፉ  ተቀሪጹ  ኣብ  ኤርትራዊ ሚሊታሪ  ኮለጃት  መንእሰያትና እንተዝመሃርዎ  መዘና  ዘይብሉ  ናይ  ፍልጠት ምህርቲ   ምኾነ። ከም  ውጽኢቱ    ኤርትራዊ  ሰራዊት  ዕማሙ  ብሕገመንግስቲ  ደረጃ  ተነጺሩ  ንወትሩ   ጽኑዕን  ብቁዕን  ሓቀኛ  ወተሃደራዊ  ሃገር  ናይ ምሕላውን ምውጋእን  እምነት  ምወነነ  ኤርትራ  ከኣ  ካብ  ከጋጥማ  ዝኽእል  ዘቤታውን  ግዳማውን  ሓደጋታት  ምደሓነት። ብርግጽ   እዞም  ሰፍ  ዘይብል  ክቡር  መስዋእቲ  ደቃ  ዝኸፈሉ  ሃገረ  ኤርትራን  ህዝባን  ከኣ  ተሓፊሮምን  ተኸቢሮምን  ምነበሩ  ነሮም።  እቲ  ምንታይሲ  ከምቲ  ኣብ ግዜ  ብረታዊ  ቃልሲ ኣነ  ክስዋእ  ንስኻ  ጽናሕ  ዝበሃል  ዝነበረ  ተወፋይነት  ድሕሪ  ነጻነት መሬት  ኤርትራ ውን ናብ   ልግስን  ምትሕልላይን   ናብ  ናይ  ሕድሕድሕድ ምክብባርን  ተሰጋጊሩ  ሰላም  ምሰፈነ   ኤርትራን  ኤርትራውያንን ከኣ  ከም  ሓንቲ  ኣብነታዊት ፍቅርቲ  ስድራቤት  ምኾኑ። ብልክዕ  ከኣ  እታ ኤርትራዊ   ኣብ  መድረኽ  ብረታዊ  ገድሊ  መስዋእቲ  መውጋእቲ ካልእ  ሕሰምን  ተጻዊሩ እናተቃለሰ  እናተተምነያ   መጻኢት  ሃገረይ  እናበለ ዘማዕድዋ  ዝነበረ  ከምዚ  ኣብ ላዕሊ  ዝተገልጸ ከም  ፍቅርቲ  ስድራቤት  ንዜጋታታ  እትዕንግል  ክትከውን  ከምቲ ትጽቢት  ዝተገበረላ  በቲ  ንቡር  ስእሊ  ህዝባ  ምተራእየት።  ሕማቅ  ኣጋጣሚ  ኮይኑን ኤርትራ ኣብ  ኣዚዩ  ተበሃግን  ተሃዋስን ስትራተጂካዊ  ኣቀማምጣ  ብምድኳናን ናይ  ዜጋታታ  ርግእቲ  ቤት  ኣብ  ምዃን  ረብሓ  ዘይብሎምን  ጥርጡራት  ክልታትን  ኣብ  ውሽጥና  ዝተዘርአ  መንቀኛን  ካብ  መድረኽ  ብረታዊ   ገድሊ  ኣትሒዞም  ንክብርታት  ህዝቢ  ኤርትራ  እናደወኑ    መጺኦም። ስለዝኾነ  ድማ  ኩሉ  ኤርትራዊ  ኣብ  ትርጉም  ነጻነት ዝነበሮ  ትጽቢትን  ሎሚ  ኣብ  ባይታ  ዘሎ ኣብ   ትሕቲ  ምሕደራ  ስርዓት  ህግደፍ  ዘጋጠሞ ኣሰቃቂ  ኩነትን  ተገራጪይዎን  ተሓባሊቅዎን   ንጹህ  ኤርትራዊ  ንሕና  ኤርትራውያን  ከምዚ  ዲና እናበለ  ኣብ  ድንግርግር  (confusion)  ኣቲዩ  እናተሳቀየ  መጺኡ።    መንቀኛን  ንዑኡ  ዝለኣኹ ጥርጡራት  ክልታትን  ንህዝቢ  ኤርትራ  ብገርሁ  ብናይ  ነዊሕ  በብቁሩብ  ዝትግበር  ኣዚዩ  ሓደገኛ  መጻወድያ  ጸሚዶምሉ  ኩሉ  መዳያዊ  ስእሉ  እናኣበላሸዉ  መጺኦም። ከም  ውጽኢቱ  ገለ  ኤርትራውያን  ብገርሆም  ገለን  ከኣ  ነዛ  ሓጻር   ሓላፊት  ሂወት  ኣሚኖም  ምእንቲ  ረብሓ ምስ  መንቀኛ ተጸጊዕካ  ንምንባር   ተጠላቂዮም ። ይኹን  እምበር  እቶም  ጸገም  ኤርትራ  መንቀኛን ናይ  ኢደ  ኣዙር  ገዛእትን  ምዃኖም  ብርግጽ  ዝተረዶኦም  ሸነኻት   ሎሚ  ነዲሮም ተቘጢዖም  ተላዒሎም  ኣለዉ።   መንቀኛውን  ደጊምስ  ሃሙን  ቀሙን  ኤርትራን  ህዝናን  ከምዘይኮነ  በቲ  ዕላማይ  ኣዓዊተ  ኢየ  ኢሉ   ክሳብ  ኩሩምቱ  ዝስሓቀሉ  ተረኽቦ ንሓንሳእን  ንሓዋሩን  መንነቱ  ተቀሊዑ  ኣሎ። እቲ  ብጥንቃቀ  ክፍለጥ  ዘለዎ  ግን መንቀኛ   ርኹስ  መደባቱ  ኣብ  ባይታ  ንምትግባር   ከምቲ  ዝመደቦ  ንግዝዪኡ  ክሰልጦ   ስለዘይከኣለ ዳግም  ከዳህልል ምዝዛም  ዲጋ  ጋሕተላይ :ውሕስነት  መግቢ  ምርግጋጽ : ንሃብቲ  ዓሳ  ብኣድማዕነት  ምጥቃም…….ወዘተ  ክብሎ  ዝርከብ  ጽውጽዋይ  ፈጺሙ  ክእመን  የብሉን።  እታ  ናይ  ጥልመት  ክሳብ  ኮራርምቱ  ዝረአ  ዘዘውተራ  ሰሓቅ  ሕጂ  ዳግም  ኤርትራዊ  መሲሉ  ከዳህልል    ንዝፍትነሉ  ዘሎ  ዝኣምኖ  ክህሉ  ኣይግባእን። ድሕሪ  ደጊምስ  ኤርትራዊ  ዝመስል  ዝነበረ  ካሪዝማ  መንቀኛ  ብውሽጣውን ግዳማውን  ከቢድ   ፕሮፓጋንዳ    እናተጠፍጠፈ  ዝመጸ  ናይ  ሓሶት መካኒካዊ  ስርሓት  ምዃኑ  ሓንሳእን  ንሓዋሩን  ተኸሺሑ  ኢዩ።  ስለዚ  ብባህርያዊ  ሓቀኛ  ኤርትራዊ   ካሪዝማ  ሃገርናን  ህዝብናን  ንምድሓን  ኩልና  ኤርትራውያን  ሓቢርና  ብኣድማዕነት  ንበገስ!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *