skip to Main Content
Menu
ዝጠፈአ ዝመስል ረመጽ ዳግም ከይበልዓኩም!

ዝጠፈአ ዝመስል ረመጽ ዳግም ከይበልዓኩም!

ዝጠፈአ ዝመስል ረመጽ ዳግም ከይበልዓኩም!

 

            ብ ኣሸበሮም መሓሪ

     ባህሪ ወይ ተፈጥሮ ኣብ ባዕላ ብእተካይዶ ናይ ግብርን ግብረ መልስን ውሽጣዊ ዕማም ወትሩ ኣብ ለውጢ ኢያ ትነብር። ወዲ ሰብ እውን ኣካል ባህሪ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ፖሊቲካዊ ማሕበራዊ ኤኮኖምያውን … ወዘተን ካልእን መዳያቱ ኣብ ለውጥን ብለውጥን ኢዩ ዝነብር።

ንድሕሪት ግልጽ ኢልና ካብቲ ጥንታዊ ሕብረተሰብ (Primitive society) ክሳብ ዚ እዋን ወዲ ሰብ በጺሕዎ ዝርከብ ደረጃ ምዕባለ እንተሪኢናውን ኩሉ መዳያዊ ሂወቱ ካብ ባህሪያዊ ሕጊ ክሳብ ፖሊቲካዊ ሰልፊ መንግስቲ ማሕበር ውልቀ ሰብ……ወዘተ ብዝተፈላልዩ ገዛእቲ ለውጢ ሕጊ ዝሓለፈ’ዩ ክበሃል ይከኣል። ሰባት ካብዚ ባህርያዊ ናይ ምዕባለ ሕጊ ነቂሎም ብናይ ዕድመ ጸጋ ዝኣኽሎም ግዜ ድሕሪ ምውሳድ ከም ውልቀ ኣብ ባዕላዊ ገምጋማት ተሞክሮታት ዝሓለፍዎ ኩሉ ሚዛን ይገብሩ: ንጥፈታቶም ከም ተራ ሰባት ይኹን ኣብ ሰልፊ ማሕበር ውድብ:ሃገራዊ መንግስቲ: ምቅይያራት ወይ ናይ  ምትኽኻእ (transformation) ዝተኻየደ ዕማም ከም ውጽኢቱ ድማ  ካብ ኣሉታታቶም እናተመሃሩ ብኣወንታ ናብ ምዕብልናንን ብልጽግናን ይምርሹ።

ዞባና ካብዘን ቀረባ ዝሓለፋ ኣዋርሕ ኣትሕዙ ኣብ ፈታኒ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ይርከብ ኣሎ።ኣብ ሶማልያ ዝነበረ ምቅትታል ኣብቂዑ ናይ ሰላምን ደሞክራስን ንፋስ ይነፍስ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን እቲ ሂወት ኣሽሓት ዘህለቀ ኲናት ሕድሕድ ኣብቂዑ ፍታሕ ንምርካብ ዝካየድ መስርሕ ኣብ ቀጻሊ ጻዕሪ ይርከብ። ክንዮዚ ካብ ዞናና ርሕቅ ኢልና ምስ እንርኢውን ኣብ ዝምባቤወን ኣንጎላን እውን ናይ ምልኪ ስርዓታት ኣልጊሶም ብሓዲሽ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንድሌታት ህዝቢ ዝገልጹ  ስርዓታት ቆይሞም ሕገ መንግስታዊ ደሞክራሲ ይስስን  ኣሎ።

       ኣብ ኢትዮጽያ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ጀሚሩ።  ብዘይዋጋ ዝረጋገጽ ለውጢ ስለዘየለ ግን ንውሽጣዊ ሓድነት እታ ሃገር ዝፈታትን ብድሆታት እናተራዩ ክመጹ ጸኒሖምን ኣለዉን።  ነቶም ሃገር ጠቀስ ፈተንቲ ብዶሆታት ብናይ እንካን ሃባን ምርድዳእ ክፈትሕዎም ጻዕሪ ከካይዱ ድሕሪ ምጽናሕ ንዝያዳ ዘላቅን ዘተኣማምንን ፍታሕ ክረኽቡሎም ዳርጋ ኩለን  ሰልፍታት  ውድባት  ኢትዮጽያ  ኣብ  ጉባኤታት  ኣትዮም  ቀኒዮም ብሰላም  ዛዚሞም ኣለዉ።  ህወሓት መበል 13 ጉባኤኡ ኣብ ናይ ኣመራረሓ መዳይ ሓዲሽ ደም ብምትእትታው ነባራት ብክብሪ  ኣሰናቢቱ ካብቶም ዝሓለፉ ጉባኤታቱ  ብዝለዓለ  ዲሞክራስያዊ ትሕዝቶ ብዘለዎ  መልክዕ  ተሰላሲሉ።ውድብ በኤደን ናይ ክልል  ኣምሓራን ካልኦት  ውድባትን  ጉባኤታተን ብሰላም  ኣሰላሲለን።ብዓቢኡ ኢሂወደግ  ከኣ  ጉባኤኡ  ኣዓዊቱ  ዳግም  ብሓዲሽ  መንፈስ ንህዝቢ  ኢትዮጽያ  ክመርሕ  ይሸባሸብ  ኣሎ።

     ጉዕዞ ህግደፍ ብመንጽር እዚ ክረአ ከሎ ብስም ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ዳንከራ ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ዝኾነ ምቅይያራት መታን ከየካየደ ንቅድሚት ክሃድም ክብል ፕሮፓጋንድኡ ፖሊቲካዊ ዕዳጋ ስኢኑ ህዝቢ ነቲ ብምኽንያት ሰላም ዝተኸፍተ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጽያን ከም ዕድል ተጠቂሙ ንምሕደራ ህግደፍ ፈንጢሱ ጠንጢኑ  ብቀጻሊ ክስደድ  ይርከብ  ኣሎ። ኣብ ፖሊቲካ ካብዚ ንላዕሊ ፍሽለት ወርደትን ሕስረትን ፈጺሙ ክህሉ ኣይክእልን። ነገር ህግደፍ ግን እንተዘይሓፈርካ እንታትይ ኣለዎ ድዩ ስለዝኾነ ቀደም ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ውግእን ወረውግእን እናኣማሓደረ ንዓመታት ድሕሪ ሁከት ተሓቢኡ ክኸይድ  ጸኒሑ  ሎሚ  ድማ ሃዋርያት ሰላም  ተመሲሉ ልቢ ኢትዮጽያውያን  ዝነክእ  ጉዳይ  ባሕሪ ዘለዋ ዓባይ ኢትዮጽያ ንዝብል  ዝኣረገ ስምዒታት ትምክሕታውያን ገዛእቲ  ኣምሓራ ክቅስቅስ ይረአ  ኣሎ። ኣብዚ መዳይ እዚ ህዝቢ ኢትዮጽያ ብሓፈሻ   ህዝቢ ትግራይ  ድማ ብፍላይ ከስተውዕሉሉ ዝግባእ  ጉዳይ  ኣሎ። 

       ኣብ መወዳእታ ሓምሳታት ኣመሪካውያን ንእስትራተጂካዊ ረብሖኦም ክብሉ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጽያ ክትቁረን ጌሮም። ካብቲ ታሪኻዊ ስሕተት እቲ ህዝቢ ኢትዮጽያ ዋላ ሓንቲ ኣይረበሐን እኳ ደኣ ግዳይ ናይ ኲናትን ጥፍኣትን ህልቂትን ኮይኑዩ ተሪፉ።  ኩሉ ጸጋታት ኢትዮጽያ ኲናት በሊዕዎ ህዝቢ ኢትዮጽያ ምዕባለኡ ን30 ዓመታት ንድሕሪት ተጎቲቱ ኣደዳ ድኽነትን ሕማምን ስእነትን ኮታ ብሰንኪ ብኩራት ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ሕሱም ተጨፍጪፉ። ህዝቢ ኢትዮጽያ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ ነቲ ዝወረዶ  ሓሳረ  መከራ  ኣሜን  ኢሉ  ኣይተንበርከኸን  ኣንጻር ፖሊሲታት  ስርዓታት  ሃይለስላሴን መንግስቱን  ተላዒሉ  ንዕኡ ዝውክል  መንግስታት  ኣቚሙ ኣብ ተዛማዲ  ሰላም  ጸኒሑ። ይኹን  እምበር  ዋጋ ሰላም ንቲ ቀደም  ህዝብታት  ኢትዮጵያ ከም ዘየዋጽእ  ፈሊጦም ብዝሓለፉ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ  ሎሚ ተመሊሶም ዓባይ  ኢትዮጽያ ብዝብል ጉዳይ ዳግም  ኣብ  ፈተነ ይኣቱዉ ኣሎዉ።እቲ ፈተነ ህዝብታት  ኢትዮጽያ ብሓፈሻ  ህዝቢ ትግራይ  ድማ ብፍላይ ንህዝቢ  ኤርትራ ናይ  ምዕማጽ  ጉዳይ ለኪምዎም  ብሰንኩ ንዓመታት ዝተጨፍጨፉሉ ታርኻዊ ስሕተት  ሎሚ ክኣትውዎን ክነጽግዎን  ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ይርከብ ኣሎ። ህዝቢ ኢትዮጽያ ብፍላይ  ከኣ ህዝቢ ትግራይ  ኣብ  ልዕሊ ህዝቢ  ኤርትራ  ዝወረደ ዓመጽ   ኣረኻኪብሎም  እነተስ ኣብ  ጎኒ  ቃልሲ  ህዝቢ  ኤርትራ  ኮይኖም ወይ  ምስ  ደርጊ  ኮይኖም ኣብ በረኻታት ኤርትራ ከም ቆጽሊ  ረጊፎም  ኢዮም። ነዚ  ዝሓለፈ  ሕሱም ታሪኽ ረሲዖም ብዘይፍቃድ  ንህዝቢ  ኤርትራ  ዝውክል ህዝባዊ  ደሞክራድያዊ  መንግስቲ  ንህልኽ ውልቀ  መላኺ ኣሚኖም ኣብ  ጎርግሱም ክሕንብሱ እንተኾይኖም ኮሎ  ጌና  ኣይፋልኩምን  ዝሕለፍኩሞ ሓሳረ  መከራ ኣይትረስዑ ንድሕሪት ኣይትመለሱ ዝጠፈአ  ዝመስል ኤርትራዊ ረመጽ  ሕጅውን  ዳግም ከይበልዓኩም ኢልና ማዕዳና  ንልግሰሎም።

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top