skip to Main Content
Menu
ይኣክል እወ ይኣክል

ይኣክል እወ ይኣክል

     ይኣክል እወ ይኣክል                    

 

ፍትሒ ቕኒኑ ኣዘምቢዑ

 ተገልቢጡ፡ ጐቢጡ፡ መስርዑ

 ቅርጹ ቀይሩ፡ መልክዑ

 ስልጣን ህዝቢ ተመንዚዑ

 ንዲሞክራስን፡ ፍትሕን ከኣ ተጸዊዑ፡          

 

                    ሕጊ’ንዳባ ቐንጢጡ          

                    ኣዋጅ ጭቆና ሓንጢጡ          

                    ኣውራጃ ኣፍሪሱ ለዊጡ         

                    ንዝተቃወመ፡ ኣሲሩ ረጊጡ          

                    ጃንዳ ተዓጂቡ፡ ኣብ ስልጣን ተዅይጡ፡

 

መንእሰይ ንወፍሪ ክጽዋዕ

ገለ ንልምዓት ንድፋዕ

ገለን ክትእሰር ክትቅጻዕ

 ወላዲት፡ ክትእዊ ክትጣራዕ

 ዓይኒ ኣይትረአ፡ እዝኒ ኣይትስማዕ

 ሃገር፡ ብሃገሩ ብምልኪ ክግፋዕ፡          

 

                 ታሪኽ 1994 11 ሓምለ          

                 ካብ ማይ ሓባር ዝነቐለ         

                 ሰብኣዊ ክብረይ መሰለይ ዝበለ          

                 ዕውረ ስንኵለ          

                 ንሕስያ ዘይብሉ ጥይት ተሓምለ           

                 ተጨፍጨፉ ዝተቐትለ፡

 

ዊዓ፡ መጸት ዊዓ

ብሕጓ ኣትያ ኣዘንጊዓ

ንይርጋ ዮሴፍ መንዚዓ  

ወሰደቶ ደኣ ኣላዲያ ኣንቢዓ፡            

 

               18 መስከረም 2001 ዓባይ ምስክር           

               ታሪኽ ዘቃልዕኦ ምልካዊ መዘክር           

               መብጽዓ፡ ክገንዝ ክቐብር           

               ጅግና መራሒ እስር፡ ጋዜጠኛ እስር

               ኣሕቅቕ ኣጥፍእ ስውር፡           

               እምባትካላ ዒራዒሮ፡ ስርሒት ነፋሲት ማይ ሓባር፡

 

ገደደ 4 ሕዳር 2004 ከመይ ይዘንቶ

ቆጽሊ፡ ዘይንበርካሉ’ዶ ብቀደሙ ይፍቶ፡

ጽላሎት ምልኪ፡ ዓዲ ኣበይቶ

ኣደ ሓብሒባ ንዘዕበየቶ

ሞት ዝተፈርዶ ክጸንት ብከንቶ፡              

 

                ወይ፡ ዓዲ ኣበይቶ ምስ ዳሕላክ ካብ ትቀባበሊ            

                ጽያፍ ጽረጊ ከውሊ            

               ንምልኪ ንጸጊዮ፡ ስጋ’ቦይ ማሓሊ            

               ንቡር ፈጽሚ፡ ቀደምኪ ምሰሊ፡

 

ሰምበል ዓዲ ዃላ ዶንጎሎ እምባትካላ

መጥፍኢ ደቕክን ኬላ

ሎምስ ይኣክል ደኣ በላ፡

 

            እንታይ ኣሎ፡ ይኣክል ዘየብል

           ሕልናኻ ምብርባር ንጻውዒት ደወል           

           ንሻቕሎት ግፍዕ ሰንፈለል            

           ተለመኒ’ባ ዓባይ ሰምበል             

           ካብ ቀዳሞት ዝተቐበልክዮ፡ ጨካን ውዕል            

           ብኽያት ደቕኺ፡ ብፍትሒ ክጽንበል፡ 

 

 

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ

10 መጋቢት 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top