Main Menu

ደረጃታት፟ ንቅሓትን ነብሰ ፍተሻን፡

                                                 ደረጃታት ንቅሓትን ነብሰ ፍተሻን፡፡  

             ብቀዳምነት ንኹሎም መቃልስተይ ሰናይ ግዜ እምነ ፡ ቀጺለ ሓሳባት ምልዉዋጥ ብእተርእይዎ ተበግሶታት ብኽብሪ ይመዝኖን ባህታይ ክገልጽን ይፈቱ።

ብዝተፈላለዩ መለክዒታት ብዕድመ ብማሕበራዊ አቃዉማ ብከባቢያዊ ፡ ብዝጸልዎ ግዴታን ብማዕረ ንምዘን ኢና ኢለ አይአምንን ። ስለዝኾነ ድማ ዓቅምታትና አብ ምዉህሃድ ብዘይ ስኽፍታ እታ ዘላትና ፍልጠት ከነሰጋግር ከሎና ንዘይረአዩና ብሉጻት ሓሳባት ካብ መንን መዓስን ይምንጭዉ ስለዘይፍለጥ ንደረጃ ንቅሓትና ክብ አብምባልን ንጥምረትና ዝህልዎ ስሕበትን (Gravity) ዕዙዝ ምዃኑ ብምእማን ብወገነይ ወስ ከብል ድሌተይ ስለዝኾነ ነቲ ጠቂሰዮ ዘለኹ አርእስቲ ተመርኩሰ ብኸምዚ ይጅምር ፦

     ብመጀመርታ እቲ ወሳኒ ንነብስኻ ምህናጽ ስለዝኾነ እቲ ህርኩት ሸቃላይ ወይ ሓዉሲ ሸቃላይ ወይ ሞያዊ ነታ ፋልማዊት ምህዞኡ አብ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ክገማጥላን ክዉስኸላን ክንክየላን ክሳብታ ክበጽሓ ዝደለየ ዕላማ (ቅርጺ) ዘትሕዛ ዝረባረብ እቲ አብ ነብስና ከነስርጾ እንደሊ ባህጊ ፍልጠትና ካብ ተሞክሮታት ካልኦትን ከባቢናን ካብ ሕሉፋትን ህሉዋትን ፍጻሜታት ከነዋህልል ነዚ ዉህሉል ግንዛቤ ምስቲ ዘድልየና ክነወሃህዶን አብ ናይ ስራሕ ፈተነ ክንጥቀመሉን ምስ እንጅምር ለካ እቶም ዕዉታት ከማይ ተራ ሰባትዮም ግና ኸአ ዘይሕልሉን ተስፋ ዘይቆረጹን ብምዃኖምዮም   ዕዉታትን ሰብ ቅያን ተሰምዮም ኢልና ንነብስና ከነእምና ንጅምር ነታ ቁልዒ ፍልጠትና ንዓና ዘዕገበትና ናብ ናይ ብጾትና ከምትጽንበር ንገብርሞ እቲ ጎደና ቃልሲ አብ ምጥጣሕ ዕዙዝ ተራ ይህልዋ ንኻልኦት ክትጸሉ እንተኺኢላ ድማ ንስኻ እቲ መሃዚኣ ወዳቢ ወይ ጸላዊ ምዃንካ ብግብሪ ተረጋግጽን ተፍርን ፡፡

           ስለዚ ደረጃታት ንቅሓት ወይ ናይ አተሓሳስባ ፍልልይ ንተዉህቦ ዝሕደግ አይኮነን ፡እንታይ ደኣ ነብሰ ቃልሲ ሰጊርካ ንኻልኦት ምቅላስ (ናይ አተሓሳስባ ምርጻም) እዩ ፡፡ነዚ አዝዩ ሓያል ተጻዋርነት ዝሓትት መሳልል ቦኺሩና ስለዘሎዩ፡ ንድሕሪት ክንምለስን ነብሰ ቃልሲ ሀ ኢልና ጀሚርና ]፡ ድሕሪኡ ዓቢ ዝላ ጌርና ንዉድብና ከነዕቢ ክንበቅዕ ግድነት’ዩ ፡፡

ስነ ሓስባን ግብርን አሳኒኻ’ምበር፡ ናይ ወረቀት ነብሪ ምዃንዉን ዉጺታዊ አይከዉንን እዩ ፡፡እቲ ብህርኩትናኡ ነታ ቀጣን መሰጋገሪ መንገዲ ዝረኽባ ፡ ነቲ ናይ ቡሶላ ወናኒ ዝበልጸሉ ህሞት ከምዘሎ ክንዝንግዕ አይግባእን። ስለዚ እቲ ዝድለ ዘሎ ተበግሶ ብንቅሓትን፡ ፍልጠትካ አላፊንካ ምስጓምን ፤እዚ ብናተይ እምንቶን ርዲኢትን በዚ ሕጂ ለባማት ሰብ ተሞክሮ ብጾትና ተሊሞሞ ዘለዉ ክብጻሕ ዝኸእል ይመስለኒ፡፡ እቲ አነ ዝልግሶ ግና ኩሉ አባል (ነብሰይ ወሲካ )፡ ነብሱ ክፍትሽን ደረጃ ንቅሓቱ ከዐብን ፡ፍልጠት አዋህሊሉ አፍራይ አባል ክኸዉንን ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክሳብ ዓወት ክንምርሽ ይእምት ፡፡

       ንቅሓት ብዘገምታ አብ ስራሕ ዝዉህለልምበር ፡ ብምርቃ ዝህነጽ ወይ ብመርገም ዝንፈግ ህያብ አይኮነን። ስለዚ ካብቲ ዝሰርሖ ሃብታም ፍልጠት፡ ዝሓፍሶ ምህርቲ እዩ መለክዒ ንቅሓቱ ስለዝኾነ። ኩልና ንካልእ ከይተጸበና በብዘለናዮ ተበግሶታት ንዉሰድሞ፡ እታ ቆፎ ዉድብ ብልጽግቲ/ፈራይት፡ ክንገብራ ዓጋቲ ዘሎ አይመስለንን ፡፡ ንሕብረተሰብ አጽኒዕካ ፡ስምዒታቱ አንቢብካን እትልግሰሉ ሓሳባት ከቶ ዝነጽጎ ስለዘየለ ፡ብዕምቆት ዘይተጸንዐን ንሕብረተሰብ ዘይጸሉን ቃላት ካብ ምዝዉታርን ንነብስኻ ዘይዓገብካሉን ዘይረወኻሉን ሒዝካ ናብቲ ማዕሬኻን ልዕሌኻን ትሕቴኻን ፍልጠት ዘለዎ ህዝቢ ምቅራብ መምዘኒኻ ስለዝኾነ ቅሩብነትካ አረጋግጽ፡፡

ምረት ምሕደራ ስርዓት ህግዲፍን፡ ምረት ስደትን አኺሉ ዝተረፎ ህዝቢ፡ ፖለቲካዊ አስተምህሮ ካባና ዝጽበ አይኮነን ።እንታይ ደአ ተበግሶ ናብታ ኩሉ ታርጌት ዝገብራ ስርሒት ምጥጣሕ ወይ ምዉዳድዩ ፡፡ ስለዝኾነ አቃዉማ ስርዓት ኢሳያስ ፡ክሰምዕ ድልየት ንዘይብሉ ህዝቢ፡ በቲ ድምጺ ዘይብሉ ኩናት መስርሕ ምዉዳብ መላግቦ ፈጢርካ፡ጸላኢ አለኹ እናበለ ከተዐኑ ቅርቡነት ምስዝህልወካን፡ በታ ባዕላ እተቃልሕ ስርሒት ከተበስሮን እዩ ትጽቢቱ ፡፡ነዚዩ ድማ ነብስኻ ፈትሽካ ንቅሎኻ ክተዋድድ፡ ንቅሓት ዝድለ ዘሎ ። ምናልባት ነዛ ዓባይ ሞያ አብ ሓደ ገጽ ናይ ስነ ጽሑፍ ተንቲንካ ናብ ክዉንነት ክትቅይራ ዓቀብ ትመስል ትኸዉን፡ እንተኾነ እቲ ዝሓለፈ ቅያ ብዘይ ምሕንጻጽ ስለ ዘይተፈጸመ እተን ሕቡራት አእዳዉ ይከኣል’ዩ ክብላ፡ ሓድሽ ተበግሶ ብሓድሽ መንፈስ ክታመን ከንብራን ፡ቃለን ከተግብራን ክበላሓታ አለወን ፡፡ ኣብ መወዳእታ፡ ጥሙር ሓይሊን ትክን መዉጺኢ ስለዘይሰእኑ ድማ፡ ነፍሲወከፍ አባል ናይ ምብልሓት ወፍሪ ክጅምር እላቦ ፡፡

                                                                     ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ

                                                                   ጎይትኦም አድሓኖም


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *