Main Menu

ጉዳይ ሓተቲ ዑቕባ ኤርትራውያን ኣብ ሃገር ኖርወይ

ጉዳይ ሓተቲ ዑቕባ ኤርትራውያን ኣብ ሃገር ኖርወይ

ኤርትራውያን ብሰንኪ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ሃገሮም ብሰላም ክነብሩ ዘይኽእሎም ኩነታት፡ መንእሰያት ኣብ’ቲ ገደብ ዘይብሉ ዕድመ ንእስነቶም ዘብለየ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብፍላይ ድሕሪ ውዕል ኣልጀርስ፡ ከምኡ ኢሎም ክቅጽሉ ክጻወርዎ ዘይእኽሎም ጨካን ምሕደራ፡ ከይፈተዉ እግሮም ዝመርሖም ንስደት ገጾም ዝጠመቱ ዝተገዲዶም ውሑዳት ኣይነበሩን። ብዙሓት ከኣ ብመንገዲ ሱዳን ኢትዮጵያ፡ ብሊብያ ንኤውሮጳ ኣብ ጀርመን፡ ሽወደን፡ ኖርወይ፡ ስዊዝ፡ ዓባይ ብርጣኒያ ዝተረፉ ከኣ ኣብ ሃገር ጣልያን ዝርከቡ ሓተቲ ዑቕባ’ዮም።

እዚ ብዝሒ ሓተቲ ዑቕባ ኤርትራውያን፡ ቁጽሩ እንዳበዝሐ ምስ መጸን፡ ኣብ ጉዕዞ ዘጓንፎም ጸገማት ተደማሚሩ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ዓለም፡ ብቀረባ ኣብ ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ ዓበይቲ ሕቶታት ኣልዒሉ ክዝረበሉ ዝጸንሐ ጉዳይ ኮይኑ፡ ቅድሚ ኣስታት 5 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ሃገር ጀርመን ሽወደን፡ ስዊዝ፡ ሎሚ ከኣ ብዓብዩ ኣብ ሃገር ኖርወይ ፍሉይ ኣቃልቦ ዝተገበረሉ ጉዳይ ሓተቲ ዑቕባ ኤርትራውያን መንእሰያት’ዩ። መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ሃገሮም ብሰላም ከይነብሩ ዝኸልከሎም ቀንዲ ምኽንያት ስርዓት ህግዲፍ ምኳኑ እንዳገለጹ፡ እሞ ህግዲፍ ኣብ ዘዳልዎ ጎስጓሳትን ፈስቲቫል ዋናታት ኮይኖም ከሳስዩን ክዕጠቕሉን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ነቲ ንድሕነቶም ፖለቲካዊ ዑቑባ ክሕቱ እንከለዉ ዝሃብዎ ቃል ረሲዖም ትማሊ ትማሊ ደም ዘንብዖም፡ ዕድመ ንእስነቶም ብከንቱ ዝበልዐ ጸላኢኦም ዝነበረ ሎሚ ብከበሮን እምብልታ፡ ብጣቓዒትን ዕልልታን ክቅበልዎ፡ ንኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኖርወይ ከይተርፈ ዘሕፈረን ዘሕዝን ተርኽቦ ምንባሩ ምዝካር ሳዕበናቱ ቀሊል ከም ዘይኮነ ምርዳእ ይከኣል።

ነዚ ብዝምልከት ብጋዜጠኛታት ተለቪዝዮን ኖርወይ ዝቀረበ ዜና ጽምብል 25 ዓመት ሳዋ ኣብ ሃገር ኖርወይ፡ ትርጉሙን ዝተረድአ ቤት ጽሕፈታት ስደተኛታት Norway Imigration ነቲ ጉዳይ ስቕ’ሎም ክሓልፍዎ ኣይመረጹን። ነቶም ቃሎም ዝዓጸፉ፡ ብሓሶት ይኹን ብምድንጋር መንእሰያት ንጉዳዮም ህግዲፍ ዘይኮነ ባዕሎም ሓላፍነት ክወስዱን ክሕተትሉን ግቡእ መስርሕ ጀሚሩ ኣሎ። እቶም ኣብ ጽምብል ሳዋ ዝወዓሉ ጥራሕ ዘይኮነ ከኣ ነቶም ብዝተፈላልየ ምኽንያት ካብ መንግስቲ ኖርወይ ተሓቢኦም ዓዲ ክመላለሱ ዝጸንሑ ሓተቲ ዑቕባ እንተኾነ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዝተፈላልዩ ዕድመን ጾታ ዘለዎም ዝርከብዎም ዘድሊ ስጉምቲ ዝተወስደሎምን ኣብ መስርሕ ዘልለዉን ዘጣቃልል’ዩ።

እዚ ከኣ ንቶም ብሓቂ ዑቕባ ዘድልዮም ኤርትራውያን ንጉዳዮም ዝዓናቕፍን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ተርእዮም ምዃኑ ዝእምቱ ብዙሓት’ዮም። በዚ ኣቢሉ እምበር እቲ ኣብ ኖርወይ ተረኺቡ ዘሎ ጸገማት ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ዓለም ምሉእ ዝረኣዮ ሰናርዮ ጽምብል ሳዋ ዝተሳተፉ መንእሰያት ክኸውን እንከሎ፡ እቶም ፖለቲካዊ ዑቑባ ሓቲቶም ክነሶም ካብ መንግስቲ ኖርወይ ተተሓቢኦም ዓዲ ክመላልሱ ዝጸንሑ ብምክትታል ፖሊስ ክፍሊ ስድተኛታትን border and imigration office ዝተታሕዘ ጉዳያት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።

 

ዜናን ሓበሬታን ውሓዲለ

4 ጥቕምቲ 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *