skip to Main Content
Menu
ጉዳይ መንግዲ ባቡር ባጽዕ-ኣዲስ

ጉዳይ መንግዲ ባቡር ባጽዕ-ኣዲስ

ጉዳይ መንግዲ ባቡር ባጽዕ-ኣዲስ

                መራሒ ህግደፍ ረሳዕቲ ደኣ ኾይና እምበር ንሱስ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ሓውሳ ከም ዝሓበረና ልዑላውነት ሃገረ ኤርትራ ኣሕሊፉ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ “ ሓላፍነት ሂበካ ኣሎኩ ፣ ድሕሪ ሕጂ ንስኻ እኻ እትመርሓና “ ክብል እንከሎ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮንና ዓለምን እውን ፈሊጣቶ እያ ። ስለዚ ሓዲሽ ነገር ኣይኮነንን። ምኽንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ እማራት ዐረብ ካብ ዐሰብ ንኣዲስ ኣባባ ሻምብቆ መተሓላለልፊ ነዳዲ ክሰርሑ ውዑል ኣብ ዝተፈራረሙሉ ብኩራት ኤርትራ ኣብቲ ውዑል ህግደፍ ብርግጽ ኣብ ክድዓት ልዑላውነት ሃገረ ኤርትራ ብመትከልን ብዕቱብን ይሰርሓሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ብሩህ እዩ ።

                ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ሃፀይ ሚኒሊክ ኤርትራ ናብ ጣልያን ምሻጥ ዝተዓጽዎም ቀይሕ ባሕሪ ክመልሱ ፣ ካብ ዘመነ ኅይለ ሥላሴ ጅሚሮም ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ክትኾነሎም ዝከኣሎም ኣብ መጋባኣያታት ሕቡራት ሃገራት ተዋዲቆም እዮም ። ኣብ መወዳእታ ከኣ በቲ ዝተወሃበ ውሳኔ ፈደረሽን ሕጉሳት ኣይኩኑ እምበር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እግሮም ክረግጹ ዕድል ረኪቦም እዮም ። እንተኮነ ነቲ ዝተዋህቦም ጽቡቅ ዕድል ኣብ ክንዲ ንሓበራዊ ንረብሓ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጥቀሙሉ ፣ ንኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ክመስሉ ፣ እቲ ዝነበረ ዲሞራሲያዊ መንግስቲ ኤርትራን ባንዴራኡን ድሕሪ ምፍራስ ህዝቢ ኤርትራ ቛንቛኡን ባህሉን ክቅይር ኣገዲዶሞ እዮም ።

                ሕጂ እውን ዝገደደ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ካብ ሕሉፍ ታሪኽ መራሕቲ ኢትዮጵያን ዝተማህረ ኣይመስልን ። ወይ ከኣ ኣብ ኣታሓሳስባን ባህሪን ናይ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝተኣልከ ኾይኑ እምበር ፣ ውዑል ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ተቀቢለ ኣሎኩ ኢሊ ኣብ ዝኣወጀሉ ግዜ ፣ ኢትዮጵያ ሎሚ ለቦም መራሒ ረኪባ ዘይበለን ዘይተሓጎስን ኤርትራዊ ኣይነበረን ። ብመሰረት ዝሃቦ ኣዋጅ ከኣ ኤርትራውያን መዓሰይ ዶብና ይሕንጸጽ እናበሉ እናተጸበዮ ፣ ብጎኒ መጺኡ ህዝቢ ኤርትራን ኣቶ ኢሳያስን ኣብ ኣስመራ ዝገበሩሉ ኣቀባባላ  መርኣያ ድልየቶም ንሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ክብል ኣብ ዓለማዊ ሜድያ ክምድረሉ ሰሚዕና ። በዚ ከኣ ዶር. ዓቢይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ፍትሕን ዓመጽን ዝነበሮ ምርጫ ከም ኣባሓጎታቱ እታ ቀጻሊ ኹናት እትዕድም ዓመጽን ወራርን መሪጹ ኣሎ። ዶር ዐቢይ ኣሕመድ ብኣቶ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝወሃቦ ምክርን ምዕዶን ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ በሪሁ ኣሎ ።  ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዶ. ዓቢይ ኣሕመድ ዝበሎ እንተሎ “ ጥራሕ ንስኻ ንውዑል ኣልጅርስን ውሳኔ ክሚሽን ዶብ ተቀቢለ በል እምበር ፣ ሓደ ህዝቢ ኢና ፣ ቅድም እውን ወያኔ ተለኪሞምና እምበር ምሕንጻጽ ዶብ ከም ዘየድሊ ክገልጽ ምጽንሔን ጥራሕ ዘይኾነ ፣ ምስቶም 1981 ዕልዋ ዝፈተፈኑ ጀነራላት ኣብ ጥሙር መንግስቲ ክኣቱ ፍቓደኛ ከምዝነበርኩ ሻላቓ ዳዊት ወለገርጊስ ምስክረይ እዩ ስለዚ ብጹሩይ ኢትይጵያውነትይ ዝሕበን ሰብ ምዃነይ የረጋግጸልካ ክብል ኣእሚኑዎ ኣሎ ። ስለዚ ሞት ከየርክርበትኒ እዛ ጉዳይ ሓድነት ኣቓላጥፈለይ ክብል ተደፊኡ ለሚኑዎ ኣሎ ። ስለዚ እዚ ሕልሚ ናይዞም ክልተ ኢትዮጵያውያን ከፍሽል ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ብሓደ ኢድ ክዓጥቅ ኣሎዎ ። ተዓሺዮም ዝነበሩ ደቂባት ኤርትራውያን እውን ኢሳያስ ኣፍወርቂ ካብ ዶር. ዐቢይ ኣሕመድ ንላዕሊ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ብዘይ ጥርጥር ክበርሃሎም ኪኢሎ ሃገሮም ክከላከሉ ኣውያት የስምዑ ኣሎዉ ። 

                እንተኮነ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣብ ልዕሊኡ እተፈጸመ ውዲት ብፖለቲካዊ መዳይ ክፍትሖ ስለ ዘይከኣለ ብረት ክዓጥቅ እተገደደ ። ሰውራ ኤርትራ ብእተፈላለዮ መድረኻት ሓሊፉ ፣ ገሊኦም ኣሉታውያ ገሊኦም ከኣ ኣውንታውያን ነይሮም። ብዝኮነ ድሕሪ መሪር ናይ 30 ዓመታት ኹናት ፣ ነቲ እተበገሰሉ ዕላማ ‘ነጻነት” ክሃርም በቂዑ ። እዚ ከኣ ብኩሉ መዔቀኒታቱ ነተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝወዳደር ሰውራ ኣብ ዓለም ክሳብ ሕጂ ኣይተርኣያን ምባል ምግናንን ኣይኮነን ። ነዚ መሪርን ህሱምን ኹናት ወዲእና ሰላምን ዲሞክራስን እናተጸበና ውዲት ኣሜሪካን ሃገራት ኣዕራብን ኢትዮጵያን ብሕልሚ ዘይኮነስ ብጋህዲ ተጺዒኑና ይርክብ ። ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ዝብሃል ስለ ዘይሃነጸ እምበር ፣ ነዚ ውዲት እዝን ካልእት ውዲታት ከፍሽሎም ምዃኑ ብፍጹም ኣይንጠራጠር ። ምክንያቱ ሕቶና ሕቶ መሰልን ሰላምን ስለ ዝኮነ ። ኢትዮጵያ ኣብ መረትና ወሪራትና እምበር ኣይወረርናያን ።  ኢትዮጵያ ኣብ ዓውደ ኹናት ከሲራን ተሳዒራ ስለ ዝኮነት ፣ ብሓዲሽ መልክዕ ተወዳዲባ ኣብ ዓውደ ኹናት ዘይረከብቶ ዓወት ከተመዝግብ ትጓየ ዘላ ።

                ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ሃገራት ስሉጥ ዝኮነ ናይ ኣየርን ምድርን ባሕርን ናይ መጎዓዓዝያ መስመራት ክህሉዋ እንከሎ ተጠቓሚት እምበር ተጎዳኢት ኣይኮነትን ። በዚ መዳይ እዚ ስክፍታታት ኩህልወና ዝክእል ኣይመስለንን ። እዚ ክኽውን እንከሎ ግን እቶም ዝሕንጸጹ መደባት መጎዓዓዝያ ኣቀዲሞም ብመራኸቢ ብዙሓን ንህዝቢ ኤርትራ ክሕበሩ ኣሎዎም ። ከም ንቡር እውን ህዝቢ ብወከልቱ ኣቢሉ ጥቅሙን ጉድኣቱን መዚኑ ክውስን ይግባእ ። በዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ቅዋማዊ መንግስቲ ስለ ዘየለ ጥራሕ ዘይኮነ ፣ እቲ ዘሎ ጉጂለ እውን ኣሳሳይን ኣሳላጥን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ከም ጸሓይ ባድመ በሪሁሉ ኣሎ ። መራሕ ህግደፍ በደገ ኤርትራዊ ብውሽጡ ከኣ ጭው ዝበለ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ብግብሪ ኣመስኪሩ ኣሎ ። እዚ ከኣ ንህዝቢ ኤርትራ ፣ ዝእሰር ኣሲሩ ፣ ከይመሃር ኣድንቝሩ ፣ ከይሰርሕን ከይንግድን ከልኪሉ ፣ ሰብ ሃብቲ ኣድኪዩን ካብ ሃገር ኣባሪሩን ፣መንእሰይ ኣብ ባርነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሸሚሙ ፣ ዝስደድ ተሰዲዱ ፣ሃገር ከም ዱዃን ጀበሊ ተቛጻጺሩ ፣ ሎሚ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ህዝቢ ኢና ፣ ነዚ ዘይኣምን ዓሻ ጥራሕ  እዩ ክብል መዲሩልና ። ህግደፍ ንኤርትራ ብሰብ ሃብቲ ኢትዮጵያ እተዓብለልት ንሽሙ ልዑላውነት ዘለዋ ሃገር ኾይና ፣ ብግብሪ ግን ኣብ ትሕቲ ፖሊቲካውን ቁጠባውን ወተሃደራውን ጽላል ኢትዮጵያ ክትነብር ብኢሳያስ ኣፍወርቂ ተፈሪዳ ኣላ ። ስለ ዝኮነ ኤርትራዊ ሃገሩ ዝፈቱን ደም ስውኣትና ዝክበር ንሕልምታት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕጂ ከም ዝፈሽል ክገብር ምርጫ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ። ምዕዝምዛም ገዲፍና ምውዳብ ጥራሕ እዩ ዘዋጸኣና ።ኣብ ወጻእን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ብተግባር ናይዚ ከዳዕ ዘይሓዘንን ዘይጎሃየን የለን ነዚ ኩሉ ክንሰግሮን ሓንቲ ምዕብልትን ፍትሕዊትን ኤርትራ ክንሃንጽ ምዃና ኣይትጠራጠሩ ።

                ኣብ መንጎ ኤርትራ -ኢትዮጵያ ተፈሪሙ ዝብሃል ውዑል ሓደ ካብኡ “ቁጠባዊ ውህደት “ ከም ዝኮነ ተገሊጹ ይርከብ ። ቁጠባዊ ውህደት ብቁልጡፍ እንተ ተሰሪሑሉ ነቲ ተኣሚሙ ዘሎ ፖሊቲካዊ ውህደት ከቀላጥፈሎም ከም ዝክእል ስለ  ዘኣምኑ ብኩሉ ሓይሎም ከተግብርዎ ይጓየዩ ዘለው ። እዚ ናይ ባጽዕ – ኣዲስ ኣባባ መንግዲ ባቡር ነዚ ውህደት እዚ ከደልድሎ ከም ዝክእል ይግለጽ ። እዚ መስመር እዚ ናይ ኢትዮጵያ ወጻእን ኣታውን ንግዲ ከመላልስ ከም ኩሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ንቡር እዃ እንተኮነ  ፣ ነቶም ትምክሕታውያን ቀይ ባህር የኛ ነው ፣ ምጽዕ ወደባችን ዝብሉ ፣ ናይ ዘመናት ሕልሞም ብኹናት ዘይኮነ ብሓደ ከዳዕ ተለጊሱሎም ክርእዩ እንከለዉ ንግሆ ንግሆ ባቡር ተሰቂሎም ማይ ቀይሕ ባሕሪ ከም ማይ ጸሎት ክሕጸቡ ባጽዕ ክመጹ ኣይምጽልኡን ፣ እዚ ክኽውን ግን ቅዋም ኣብ ባይታ ተተግቢሩ ፣ ናይ ፕሊቲካን ናይ ሕልና እሱራት ተፈቲሖም ፣ ዶብ ብመሰረት ውዑል ኣልጀርስን ኮሚሽን ዶብን ተሓጺጹ ምስ ዝትግበር ትራሕ እዩ ውሕስነት ክህቦም ዝክእል ። ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ንሰላም ፍትሕን እናኣምዓደወ እዩ ዘሎ ። ህዝቢ ኤርትራ ነዛ ብደም ደቂ ዘምጸኣ ነጻነት ሕጂ እውን ዝያዳ ክኸፍል ድሉው ምህላዉ ሓደ ሓደ  ኢትዮጵያውያን ምሁራትን ለባምትን ከይተገንዘብዎ ኣይተረፉን ። እዚ ግን ክዕሽወና የብሉን ፣ ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር እያ እናበሉ ፣ ብቁጠባ ክሐንቁና ኣይነፍቅድ። እዚ ውዑል እዚ ንህግደፍ ካብ ሞት ዝተንሰኤ ውዲት ምዃኑ ክፍለጥ ይገባእ ።                ቁጠባዊ ውህደት ብመስሪሕን ብግዜን ዝሕለፍ ኣጋባብ እምበር ፣ ከይዘርኣኻ ዝሕፍስ ምህርቲ ማና ኣይኾነን ። ቀ.ሚ .ዓቢይ ኣሕመድ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ከምዚ ሕጂ ጀሚሩዎ ዘሎ እንተቀጺሉ ዕጫ ቀዳሞ መራሕቲ ኢትዮጵያ “ውድቀት “ትጽበዮ ኣላ ።

                ኣብ መወዳእታ

                ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዲያስፖራን ንትልሚ ዶ. ዓቢይን ኢሳያስ ኣፈውርቂን ንምፍሽል ዘለና ዕድል ሓድነት ጥራሕ እዩ ። ተቓወምትን ድገፍትን ምባል ተሪፉ ፣ኤርትራ ከም ሃገር ክትህሉ ኩሉ ክፈላልየና ዝክእል ዛዕባታት ደው ኣቢልና ብሓባር ሃገርና ነድሕን ። ህግደፍ ኣብ ግዜ ሞቱ ስለ ዝበጽሔ ክልክመና ብዙሕ ነገራት ክፍትን እዩ ። ዕድል ክንህቦ የብልናን ።ብዘረባ ጨለታት ኣይንኹን ፣ብግብሪ ተወፋይነትና ነመስክር።  

ክብሮም ግረነት

1/28/18         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top