Main Menu

”ጊላስ ሓጋዚኣ እንተረኽበት መጥሓን ትሓብእ” !

”ጊላስ ሓጋዚኣ እንተረኽበት መጥሓን ትሓብእ” !

መዋእል ሓሊፉ ሃይማኖታዊ ትካላት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ህዝበን ዘለወን ሓላፍነት ብብቅዓትን ትካላዊ ኣሰራርሓን፡ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ከይተረፈ ምስ’ቲ ኩሉ ዘጋጥም ዝነበረ ዕንቅፋት እኹል ኣስተዋጽኦ ገይረን’የን ክበሃል ዘይከኣል ኣይኮነን።

  • ኣብ ኤርትራ ካብ ዝነበራ ዓውደ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ”ካምቦኒ”፡

  • ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ”ወንጌላዊት” ቤት ትምህርቲ፡

  • ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያ ” እንዳ ማርያም”

  • መስጊድ ቤት ትምህርቲ ”መሓድ” ቤት ትምህርቲ ጃልያን፡ ብውሑዱ ክጥቀስ ይከኣል።

እዚ ተጠቒሱ ዘሎ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኸእል ሓፈሻዊ ንመረዳእታ ኮይኑ፡ ኣበየ ቦትኡ ንኡስ ከተማታትን ዓድታትን ዝተዘርግሐ ዓውደ ትምህርቲ ፍልጠት፡ ትካል ሃይማኖታት ኤርትራ ብዓቐኑን ዓይነቱን መወዳድርቲ ኣይነበሮን ክበሃል ይከኣል። እቶም ቀዳሞት መማህራን ኤርትራ ክሳብ ኣብ ኣሜሪካዊ ዩኒቨርስቲ በይሩት ከይዶም ዝተማህሩ ኣቦታት እንተኾነ ካብ’ዘን ዝተጠቕሳ ቤት ትምህርትታት መባእታዊ ፍልጠት ዝቀሰሙ ምንባሮም ብሂወቶም ካብ ዘለዉ ዝምስክርዎ ሓቂ’ዩ።

ዝገርም ነገር እንተነበረ ከኣ፡ እዘን ቤት ትምህርትታት ሃማኖታውያን ትካላት፡ ፍልጠን ንዘደሊ ኤርትራዊ ዜጋ ዓሌቱ፡ሃይማኖቱ፡ ጾትኡ ብዘየገድስ ክፍት ዕድል ምንባሩ’ዩ። እዚ ዕድል ዝህብ ብምንባሩ ከኣ ኤርትራውያን ዜጋታት ንደቆም ኣብ’ቲ ንመጻኢ ዕድሎም ከድምዕሉ ዝብልዎ ትምህርቲ ይሰድዎም ነበሩ። እዚ ማለት ኣብ ትምህርቲ ዓረብ ጃልያ ክስርትያን ይምሃሩ ምንባሮም፡ ኣብ ካብምቦኒ፡ እንዳምርያም፡ ወንጌላዊት ከኣ እምነት እስላምና ዘለዎም ዜጋታት ኤርትራ ይመሃሩ ምንባሮም ዝኽሪ ትማሊ’ዩ። ኩሉ ተደማሚሩ ኣብ ኤርትራ ንዕብየቱን ስልጣነን፡ ንሓርነቱን ነጻነቱን፡ መሰሉን ክብረቱን ከማዕዱ ኤርትራዊ መን ምዃኑ ክፈልጥ፡ ምስ መግዛእቲ ዝተተኣታተወ ሕብረ ምጣነ ሃብታዊ ምዕባለ ኣነጻጺሩ ከለሊ ንቅሓት ኣስኒቕዎ እዩ።

እዚ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ እዘን ሃማኖታውያን ትካላት ኣብ ረድኤትን ማእከል ክንክን ጥዕና ዝነበረ ዝርጋሐን ቀሊል ዓቕምን ክእለትን ከም ዘየነበረ ህዝቢ ኤርትራ ዝምስክሮ’ዩ። ተወሳኺ ሎሚ መበገሲ’ዚ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት መላኺ ጉጅለ ህግዲፍ ንረዲኤትን፡ ማእከል ክንክን ጥዕና መደበራት ዝምልከት’ዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንእተካይዶ ትካላት ክንዮ እምነት፡ ክንዮ ዓሌትን፡ጾታን ምዃኑ ንባዕሎም እቶም ምስ መላኺ ስርዓት ኮይኖም ሎሚ ተጻብኦታት ዝፈጥሩ ዘለዉ እንተስ ባዕሎም ወይ ከኣ ካብ ኣቦታቶምን ጀሚርካ ኣባላት ስድራ ቤቶም ዝተኻፈልዎን ቅዱስ ዕላም ምንባሩ’ዩ። ብፍላይ ከኣ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ይትረፍ ኣብ ደረጃ መንግስቲ በጺሑስ ኣብ ሜዳ መዋእል ብረታዊ ተጋድሎ እንተኾነ ብኣካል ዝተሳተፉ ካህናት፡ ኣቕሽሽቲ፡ሼካት ሓሊፍዎስ እዚ ዘይብሃል ንዘበርክትዎ ሓገዛት ግሒጡ ወሲዱ’ዩ፡ክሳብ ሕጂ’ውን ኣሉ ዘይብሃልን ዘይንዓቕ ሓገዛት ገግሒጡ ንረብሑ ዘውዕሎ ዘሎ ምዃኑ ምንጭታት ይሕብሩ።

ነዚ ብዝምልከት ብጭብጢ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብኣባ ተወልደመድህን ጸጋይ ዝቀረበ ጽሑፍ፡ ”ድጊ ግፉዓት” ትብል መጽሓፍ ምንጪ ሓገዛት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ይኹን ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣብ ኤርትራ እንታይ ምንባሩ ብዓቐኑን ተገሊጹ ቀሪቡ እዩ።

ሎሚ ሎሚ ከእ ኣብ ኤርትራ ብስንኪ ምሕደራን ፖሊሲ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ስቓይን መከራን ኣብ ኩሉ መዳይ መነባብሮ፡ ጥዕና፡ ዝተረፎ ዘይብሉ፡ ዝነትዐት ማይ ዓይኒ መድሃኒት ትካላት ክንክን ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርትያን ክዓጹን ጠበናጁ ሒዙ ክጓየይ ንኣዳም ገረሞ ዘብል’ዩ።

ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ብዝሰንኪ ፍሽለት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታቱን ወጻኢ ጉዳይ ፖሊስታትን ዘምጽኦ ሽግራት ኣብ ዝባን ህዝብና ከንጸባርቕ ዝተራእየ ብፍላይ ኣብ ክንክን ጥዕና ንኣባላት ከይተረፈ በዚ መስመር ሃይማኖታዊት ትካላት ኣቢሉ ዝኸሰቦ ዝምድናታት ኣቢሉ ንወጻኢ ክልእኽ ምጽንሑ’ውን ይግለጽን’ዩ።

”ጊላስ ሓጋዚኣ እንተረኽበት መጥሓን ትሓብእ” ከም ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ብህግዲፍ ተበዲሉ ተገፊዑ፡ ተጨቝኑ ሰብ ሕልና ተረኺቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝወረደ ግፍዒ ኣደራዕ ሓላፍነት ተሰኪሞም ሽግር ንምፍታሕ ንምቅላል ንምሕጋዝን፡ ብዘይ ገለ ክፍሊት ደኺምና ከይበሉ ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ ከሰላስልዎ ዝጸንሑ፡ እንትርፎ መስቀሎም ወታሃደር ይኹን ኣጽዋር ዘይብሎም ሃይማኖታዊ ትካል ብሰራዊት ህግዲፍ ተኸቢቦም ትካላቶም ክምንዝዑን ክምንጠሉን፡ ከይዱ ከይዱ ከኣ ህዝብና ካብ ዝኸፈእ ንዝኸፍአ ጸገማት ዘቃልዕ፡ ንሕማም ርእሲ ትኸውን መድሃኒት ኣስፕሪን ዘይብሉ ስርዓት፡ ነዚ ዝኣክል ትካላት ብዝተጻብኦ ዓጽይዎ ይርከብ። ምሕደራ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ብቅንኣት ረዲኤታዊ ስርሓት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ፡ ርእሰ ምትእምማን ኣጥፊኡ፡ ኩሉ ብሕማም ዝሳቐ ብዘይካ ኣብ’ቲ ዝተማልአ ኣገልግሎት መድሃኒት ዘይወሃቦን ዘይብሉ ትካላቱ ክሳቐን ክቅንዞን ገይርዎ ኣሎ።

ሕብረተ ሰብ ዓለም ንተግባራት ህግዲፍ ጋሻ’ኳ እንተዘይኮነስ ወግሐ ጸብሐ ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ዘካይዶ ዘሎ ዘየቛርጽ ግፍዕታት ትዕዝብትታቶም ወሲዶም ኣገብ ካብ ምባል ዓዲ ኣይወዓሉን። ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝብና’ውን ኣብ’ዚ ንህባዊ ኣገልግሎት ክነጥፍ ዝጸንሐ ትካላት ዝተወስደ ስጉምቲ ዘርኣዮ ቁጠዐን ነድር ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ብዙሕ ተባሂሉን ይበሃልን ኣሎ።

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ

03 ሓምለ 2019« (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *