Main Menu

ጋዜጣዊ መግለጺ 25 ነሓሰ 2019

ጋዜጣዊ መግለጺ

25 ነሓሰ 2019

ንሕና፣ እዞም ቅድም ክብል ካብ ሰለስተ በበይኖም ውድባት – ማለት ካብ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ EPDP፣ ካብ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ EMJ፣ ካብ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ FND – ዝመጻእና ሰለስተ ኤርትራዊ ኣካላት ብመስመሪ ጕባኤ አቢልና ሓደ ሰፊሕ ሰረት ዘሎዎ ሓደ ውድብ ክንምስርት ብምስምማዕ አቐዲምና ዚነበራ ውድባትና ብምሕቃቚ ሎሚ ከአ፣ ማለት ዕለት 23-25 ነሓሰ 2019፣ አብ ከተማ ፍራንክፎርት/ሃገረ-ጀርመን ከም ውልቀ-ዜጋታት ተራኺብና ብምግባእ እንሆ መስራቲ ጕባኤ አቃኒዕና።

አብዚ ምጥቃስ ዘድልዮ ታሪኻዊ ጕዳይ እንተልዩ ከአ፣ ናይተን ዚምልከተን ውድባት ናይ ምሕቃቚ ዚተወስደ ውሳኔ ኴይኑ፣ እዚ ናይ‘ቲ አብ ተደላይነት ምቛም ሓደ መጠነ ሰፊሕ ውደባ ንሓደ ምሉእ ዓመት አብ ውሽጠን ዚተኻደ ክትዓት ውጽኢት ኢዩ። አብዚ ተነቃፊ መድረኽ ካብ መድረኻት ቃልሲ ኤርትራ፣ እቲ አብ ቅድሜና ዘሎ እንኮ መገዲ ናይ ዓላማ ሓድነት አብ መንጎ ኩሎም ሓይልታት ደለይቲ ዲሞክራሲ ምዃኑን፣ ንሕና ከም ኣባላተን አብዚ መትከል ዘሎና ጽኑዕ እምነትን ዘንጻባርቕ ከአ‘ዩ። ብናትና እምነት፣ ሓደ ውደባ ነብሱ ፖለቲካዊ ውድብ ይጸውዕ ማሕበረ-በርጌሳዊ ውድብ በዙሕ ፍልልይ አይንርእየሉን። እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እንርእዮ ዕላማ-ዉዲዕነቱን መበገሲ ኣበቛቚላኡን ኴይኑ፣ እቲ ዚበሃል ዘሎ፣ እዚ ወይ እቲ ውድብ፣ ንኤርትራውያን አብ ውሽጢ ሃገር ይኹን አብ ዲያስፖራ ብምጕስጓስ ንጥቕሚ ምዕዋት ቃልሲ ኤርትራ ከውዕልን፣ ኩሉ ሓይሉ አብ ምውዳቕ ናይቲ ን28 ዓመታት መመላእታ ንኤርትራ ዘዕኑ ዘሎ ምልኪ ክቐንዕን ከሎ’ዩ፣ ብዝኾነ እምበኣር እቲ ውደባ፣ መታን ጽባሕ አብ ዑናታት ምልኪ አብ ኤርትራ ሓደ ብናጻን ፍትሓውን መረጻ ዚሰርሕ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ክመጽእ፣ ሎሚ እጃሙ ከበርክት ክህልዎ’ዩ።

አብ ውሽጢ’ቶም ሰለስተ መዓልታት ናይ ጕባኤ፣ ተጋባእቲ ዚተፋላለዩ ሰነዳት፣ ከም ሰነድ ውሽጣዊ ሕግታት፣ ሰነድ ፖለቲካዊ ራእን ተልእኮን …ወዘተ ተካቲዖም ብምጽዳቕ፣ ድሕሪ ምውዳቕ ምልኪ’ውን አብታ ሃገር ናብ ጥጡሕን ሰላማውን ምስግጋር ዚእንፍቱ ወረቃቕቲ ሓሊፎም አሎዉ። እዞም ሰነዳት ኣቐዲሙ ብሓደ ጕጅለ ናይ ክኢላታት ዚዳለዉ ኰይኖም፣ ድሕሪ ዓሚቚ ክት|ዓትን ናብቶም ሰነዳት ዚተገብሩ እርማትን ከአ መሰረት ናይ’ቲ ዚቖመ ሓዲሽ ውድብ – ሓድነት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ሓ.ደ.ለ) – ኰይኖም ከገልግሉ ጕባኤ ወሲኑ።

ከምኡ’ውን ተጋባእቲ ንሓ.ደ.ለ ዘማእክል ሓደ 21 ኣባላትን 4 ተጠባበቕትን ዘለዎ ማእከላይ ባይቶ መሪጹ፣ ማእከላይ ባይቶ ከአ ብመሰረት ውሽጣዊ ሕጊ ናይ ሓ.ደ.ለ ካብ ውሽጡ ኣፈ-ባይቶን 7 ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጸምትን (ፈጻሚት ሽማግለ) ክመርጽ’ዩ።

በዚ ኣጋጣሚ ከአ ንሕና፣ አብ ሓድነት ደሞክራስያዊ ለውጢ (ሓ.ደ.ለ)፣ ንኵሎም ደላይቲ ደሞክረሲ ሓይልታት አብ ውሽጢ ሃገርን አብ ዲያስፖራን እቲ እንኮ መንገዲ አብ ሓድነት ናይ ዕላማ ምርኻብ ምዃኑ፣ እሞ ከአ ነዚታት ኵሉ ዘውሕስ ንነብስና ናብ ሓላፍነታት ክብ አቢልና ነቶም ንሃገር ዘዕንዉ ዘሎዉ ብድሆታት ገጢምና ምስ እንስዕር ምዃኑ ከነስተብህል ንጽውዕ። ሎሚ ናይ ስልጣን ቅድድም ዚካየደሎምን ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳታት ተወዳድረሉን ግዜ አይኰነን። ዋላ’ኳ አብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዚካየድ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ውድድራት ንደሞክራሲ ብሓቂ ኣገዳሲ እንተዀነ፣ እዚ ድሕሪ ሃገር ናብ ጥጡሕን ሰላማውን ምስግጋር ምብጽሓ ጥራይ ፍጻሜ ከም ዚረክብ ክንፈልጥ ክህልወና ኢዩ። ብመጠን እዚ ብርሃን እዚ ከአ፣ ንሕና፣ አብ ሓድነት ደሞክራስያዊ ለውጢ (ሓ.ደ.ለ) ምስ ኵልኻትኩም ደለይቲ ደሞክራሲ ሓይልታት ነዚታት ክዉን ንምግባር ብሓባር ክንሰርሕ ዘሎና ድልውነት ንገልጽ። ነዚ ብዘማዓዱ ከአ፣ ነቲ ዚካየድ ዘሎ “ናይ ይኣክል ህዝባዊ ማዕበል” ዘሎና ምሉእ ድጋፍ እንዳገለጽና፣ ንኹሉ ኤርትራዊ ነቶም አበ ምዝራእ ፍልልያት ዚውዕሉ ኣዕነውቲ ፈተናታት ስዒሩ ናብ ሓድነት ብምብራኽ፣ ተቓውሞኡ ኣንጻር ምልኪ አብ ኤርትራ ከኻዕብት ንጽውዕ።

ካልእ’ውን ንሕና፣

  • ንናይ ኤርትራ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል፣ ንዘካይድዎ ሃገራዊ ተወፋይነትን መስዋእትን ክብሪ ስለ ዘሎና፣ ሕጂ’ውን ምስ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብምውጋን ንዕላማታት ልዑላውነትን ህዝባውነትን ሃገር ደው-ክብሉ ንጽውዕ።

  • ንኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ሓላፍነታቶም ብምስካም አብ ልዕሊ ምልካዊ ስርዓት አብ ኤርትራ መታን ግዝኣተ ሕጊ ንኽምእዘዝ፣ መሰላትን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ ክርዕም፣ ከምኡ ነቲ ጠንቂ ስደት መንእሰያትና ዚኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ኣገልግሎት ዕስክርና ገደብ ክገብረሉ …ወዘተ ጸቕጢ ክገብርሉ ንጽውዕ።

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ!

ሓድነት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ሓ.ደ.ለ)

ፍራንክፎርት፣ 25 ነሓሰ 2019(Next News) »Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *