skip to Main Content
Menu
ግዜን ሰብን ኣብ ቃልሲ ንዓወትና ነናቶም ብጽሒት ኣለዎም

ግዜን ሰብን ኣብ ቃልሲ ንዓወትና ነናቶም ብጽሒት ኣለዎም

ግዜን ሰብን ኣብ ቃልሲ ንዓወትና ነናቶም ብጽሒት ኣለዎም

መበገሲ’ዚ ኣርእስቲ ንጉዳይ ህዝብናን ሃገርና ኣብ ነካይዶ ቃልሲ ከም ሰባት ግዜ ንዝህበና ዕድላት ብሓፈሻ፡ ፍሉይ ኩነታት ብኸመይ ንጥቀመሉን ንረብሓና ከንውዕሎ ንጽዕርን ንደክምን ንቃለስን ዝብል’ዩ። ንሕና ንግዜ፡ ግዜ ንዓና ብኸመይ ይገልጸና።

ግዜ ንባዕሉ ብመዕቐኒ ወይ ብመቝጸሪ ዝልካዕ ይኹን’ምበር ንዘይተወሰነ ቀጻሊ ህላውነት ዘለዎ’ዩ። ግዜ ብተፈጥሮን ብስነ ፍልጠትን መለክዕታት ኣለዎ። ግዜ ካብ ዓንኼል ተፈጥሮን ስነ ፍልጠን ኣይወጽእን። ግዜ ብተፈጥሮ ወይ ጥንታዊ መለክዒ ካብ ንግሆ ንምሸት፡ ብወቕቲታት ከኣ ሓጋይ ጸደይ ክረምቲ ቐውዒ ክረአ ዝኽእል ቀጻሊ’ዩ። ብስነ ፍልጠት ወይ ዘመናዊ ኣቋጻጽራ እንተኾነ’ውን ብክልኢት ደቂቕ ሰዓት መዓልቲ ሰሙን ወዘተ ውሱን ገደብ ዘለዎ መስመር ግን ከኣ ዘየቋረጽን ጠጠው ዘይብልን፡ ዘይጽበይን’ዩ። ግዜን ሰብን ብዝተፈላልየ መንገዲ ነናቶም ግዜ ኣለዎም። ደቂ ሰባት ነቲ መስመር ግዜ ተጠቀምቲ ደኣ’ምበር ስርርዓቶም መደባቶም ኣካይድኦም ከም ዋሕዚ ግዜ ዝኽየድ ኣይኮነን። ሰባት ከም ምንባር ኣብ ውሽጢ ግዜ ደኣ ይንበሩ’ምበር ብኣጠቃቕማ ግዜ ንመደባቶም ቀጻልነት ክህልዎ ክዕወትሉን ክሰርሕሉን ብሙሉእ ግብራውነት ከስንይዎ ዘይክኣልዎ ብዙሕ ኣርእስቲ ክጥቀስ ይከኣል።

ሰባት ከም’ቲ ግዜ ተዳልዩ ብቀጻልነት ዝኸይድ ባህርይ ወይ ኣካይዳ ንስለ ዘይብሎም፡ ግዜ ንዘይጽበ ስርሓቶም ክጠዓዓሙ (ፖሊቲካ) ብቆጸራታት ብዘይጠቕሚ ዝሓልፍ ኣዝዩ ብዙሕ’ዩ። ይኹን’ምበር ግዜ ካብ ጥንቲ ክሳብ ሕጂ ጸሓይ ትበርቕ ጸሓይ ትዓርብ ዝተለወጠ የብሉን፡ ግን ደቂ ሰባት ብኸመይ ንግዜ ይጥቀምሉ ካብ’ቲ ዋሕዚ ግዜ ይፈላለ።

ግዜ ንደቂ ሰባት ብዙሕ ዕድላት’ዩ ዝህብ። እቲ ዕድላት ከኣ ተተመላሊሱ ይደጋገም ዝጥቀመሉ እንተዘይተረኺቡ ግን ግዜ ኣይጽበን ስቕ’ሉ ከኣ ይውሕዝ ይኸይድ። ምእንቲ’ዚ እቲ ግዜ ሓሲሙ ዝበሃል፡ ግዜ ተቐይሩ ዝብሃል ኣብ ቦትኡ ዘሎ መገለጺ ዶ ኾን ይኸውን! ኣይኮነን ፈጺሙ ኣይኮነን። ደቂ ሰባት ምስ ግዜ ዘለዎ ዋሕዚ ወይ ኣካይዳ ንዘይምብቓዕ ግዜ ከፊኡ ግዜ ተቐይሩ ዝብል ዘረባ ይመጽእ።

ብሓቂ ባህርያዊ ይኹን ካልእ ብጠንቂ ደቂ ሰባት ዝፍጠሩ ሓደጋታት ንግዜ ከይትቐመሉ ዝዕንቕፉ፡ዝኽልክሉ፡ ዘዳኽሙ ኣለዉ። እቲ ዕንቅፋት፡ ምድኻምን ዝኽልክል ኩነታትን ግን ግዚያዊ’ዩ። ድኽመት፡ ዕንቅፋት ንተጻረርቲ ኩነታቶም ሰዓርን ተዓዋትን ኮይኑ ክወጽእ ድምር ነቲ ዝሓለፈ ክሳራታት ንምትካእ ምስ ዋሕዚ ግዜ መደባትካ ምስራዕ እቲ ግዜ ዝህቦ ተደጋጋሚ ዕድላት’ዩ።

በቲ ዝኸፍአ ኩነታት ግዜ ንምንጽጻር ዝከኣል ኣብነት ኵናት’ዩ። ኣብ ኵናት’ኳ ሰዓርን ተሳዕርን ስለ ዘሎ፡ ክልቲኡ ወገናት ዝሰዓረን ዝተሳዕረን ውጽኢት ኵናት ንምግምጋም ዘኽእል ኩነት ኣሎዎ’ዩ። ዝተዓወቱ ኣብ ዝዓለሞ መደብ ፡ ዝተሳዕሩ ኣብ ዝዕቆበሉ ቦታ ምስ በጽሑ ሓደ ዓወት ንምሕፋስ፡ ሓደን ክሳራታቱ ንምድባስ እቲ ግዜ ዝህቦም ዕድላት ማዕረ ክንደይ ይጥቀምሉ’ዩ ፍልልያቶም። ዝጻዐረን ግዜ ዝተጠቕመሉን ከኣ ይዕወት።

ካልእ መረዳእታ፡ ሓደ ሓረስታይ ኣብ ውሱን ወርሓት ግራት ጸጊኡ ሓሪሱ እንተዘይዘሪኡ ንግዜ ብግቡእ እንተዘይ ተጠቕመሉን ኣብ እዋን ቀውዒ እዋን ክማረር ግቡእ ኣይመስልን። ፍሉይ ኩነታት ዋሕዲ ዝናብን ነቅጽን ኣንበጣ እንተዘይኮይኑ። ይኹን’ምበር ሓደ ሓረስታይ ብሰንኪ ግዜ ዝህቦ ዕድላት ብግቡእ ዘይምጥቃም ንሓደ ዓመት ዘይኮነስ ንነዊሕ ዓመታት ክሳቐን ክስደድን ዝገብሮ ኩነታት ይበጽሕ።

ዝተዓወተ ብጃህራ፡ ዝተሳዕረ ብተስፋ ቅብጸት ይኹን ካልእ ምኽንያታት ንዘለዎ ግዜ ዘይምጥቃም ብፍላይ ዝተሳዕረ ሸነኽ ግዜ ተቐይሩ ንዝብል መግለጺ ምቅዳም ቅኑዕ ኣይኮነን።። ግዜ ሰኦኣርን ተሳዓርን፡ ተቃወምቲ መለኽትን ሓደ’ዩ። እቲ ኣገዳሲ ሕቶ ግን ንግዜ መን ብዝበለጸ ይጥቀመሉ እዩ።

ብዛዕባ ግዜ ዘዛርብ ዘሎ ሓደ’ቲ ቀንዲ ጉዳይ ህዝብና ን27 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ምሕደራ ህግዲፍ ዘሕለፎ ስቓይ መዋእል ሓደ ወለዶ ንምዝካር’ዩ። 27 ዓመት ምስ’ቲ መዋእል ብረታዊ ተጋድሎ ንነጻነት መሰታ’ዩ ክበሃል ይኽእል። እቲ ኩነታት ይፈላለ ደእ’ምበር እቲ ግዜ ሓደ’ዩ። ኣብ መዋእል ብረታዊ ተጋድሎ ንነጻነት ዝሓለፈ ግዜ ብንጥፈት ተሰርሒሉ ብዙሕ ዓወት ተሓፊሱ ንዘንተ ዕለት ዘይርሳዕ ታሪኽ ከኣ ሰኒዱ ኣሎ። ሰነድ መስዋእቲ ስንክልና፡ ትብዓት፡ ሓቦ፡ ንቅሓት ውዳበ፡ ተበግሶ፡ ተወፋይነት ትግባረ፡ ስነ ስርዓት ወዘተ ቀንዲ ረቋሕቲ ዓወታት ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ’ዮም ዝነበሩ።

ኣብ’ዚ ሓደ ዘይከሓድ ሓቂ ነይሩ፡ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ መሓዙት ነይሮሞ፡ መሓዙት ንዋታዊ ደገፍ፡ መሓዙት ሞራላዊ ደገፍ ሕጂ ግን የለዉን። እቲ ግዜን ዝተፈለየ ዕድል ዝህብን ኩነታት ግን ኣሎ። ንዋታዊ ደገፍ መሓዙት ጠፊኡ ብኤርትራዊ ንዋታዊ ገንዘባዊ ደገፍ ክትካእ ዘኽእል ግዜ ዝሃቦ ዕድል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝርገሐ ኮይኑ መጺኡ። ሞራላዊ ደገፍ መሓዙት ጠፊኡ ብኤርትራዊ ሞራላዊ ደገፍ ክትካእ ዘኽእል ዕድል ከምኡ….. ይኹን’ምበር መን ተጠቐመሉ። ኤርትራ ከም ሓንቲ ሓዳስ ሃገር ንዓለም ዘደናገረ ተርእዮ ንሓጺር እዋን ተቀልቒሉ ከም ዝነበረን፡ ምልካዊ ባህርያ ህግዲፍ ግን ክቃላዕ ግዜ ኣይወሰደሉን።

እሞ ሎሚ’ኸ ደምበተቃውሞ ነቲ ዝኸሰሮ ግዜ፡ ግዜ ዝሃቦ ዕድል ንምትካእ ንድሕነት ህዝቢ እንታይ’ዩ ክገብር ዝግብኦን ዘለዎን? እወ ብዙሕ’ኳ እንተዘየተባህለ ከም ሰባት መጠን ንግዜ ዝሃበና ዕድል ብግቡእ ክንጥቀመሉ ዘክእለና ከም’ቲ ግዜ ብዘይምቁራጽ ንዘይተወሰነ ህላወ ዘለዎን ዘረጋግጾን፡ ደመበ ተቃውሞ ከኣ ብዘይምቁራጽ ኣብ ሓድነት ኣብ ሓባራዊ ኣሰራርሓ ንምብጻሕ ወሰን ዘይብሉ ኩሉንተናዊ ቃልሲ ከካይድ ይግባእ። ዘይምቁራጽ ቃልስስ ሕራይ፡ ወሰን ዘይብሉ ኸ እንታይ ማለት’ዩ ዝብል ሓታቲ ኣይሰኣን ይኸውን። እወ ወሰን ዘይብሉ ኩሉ ኣብ ሓድነት ህዝብን መሬትን ዝኣምን ሓባራዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ኤርትራዊ ሓይልታት ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ጎኒ ንጎኒ ምስላፍ ማለት’ዩ። ብሓቂ ዓወት ከቃልጥፍ ዝኽእል ከኣ እዚ ሓባራዊ ኣሰራርሓን ምድግጋፍን ምስ ዝህሉ ጥራሕ’ዩ፡ ነቲ መሓዙት ዝዓምዎ ዝነበሩ ንዋታውን ገንዘባውን ሞራላውን ደገፋት ብኤርትራዊ ክትካእ ዘክእሎ ክውንነት ንዘሎ ምጥቃም ንዘየለ ሜላታት ምፍጣር ምብልሓት’ዩ። እዚ ከኣ ዘይከኣል መደብን ስርሓት ኣይኮነን። ምድላይን ዘይምድላይን ግን ኣሎ። ምስ’ቲ ግዜን ቦታ ንደቂ ሰባት ዝህቦ ተደጋጋሚ ዕድላትን ዝዛመድ ዘተሓማሚ ኣይኮነን። ግዜ ወገን ተጠቓሚ’ያ። ግዜ ወገን ጻዕርን ስርሓትን ሓደ ሸነኽ፡ ወገን ስምምዓትን ሰኒትን ሓልዮትን ካልኣይ ሸነኽ’ያ። ካብ ብሓሳብ ጥራሕ ከይደቐስካ ምሕዳር ብስራሕ ከይደቀስካ ምሕዳር ይሓይሽ። ንድሕነት ንሰላም ዲሞክራስን ንምርግጋጽ ምስ ግዜ ምቅድዳም፡ ምስ ግዜ ምሽማው ተረባሕቲ ምዃን ዓብይ ዓወት’ዩ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታ

ሰዲህኤ

12 የካቲት 2019     

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top