Main Menu

ግደ መንእሰይ ኣብ ዳግመ-ህንጸት ህዝብን ምክልኻል ሃገርን

  ግደ  መንእሰይ ኣብ  ዳግመህንጸት  ህዝብን ምክልኻል ሃገርን

 

                       ሶሊብ

መንእሰይ ንህንጸት  ሃገርን  ህዝብን  ብተወፋይነት  ዝሰርሕ  ሓደ  ኣገዳሲ  ክፋል  ሕብረተሰብ  ኢዩ።  ዓንዲሕቆ  ናይ  ኩሉ  መዳያዊ  ሂወት    ህዝቢ  ብምዃኑ  ድማ  ንግዲኡ  ብግቡእ  ብምርዳእ  ፍሉይ  ቆላሕታ  ክግበረሉን ዕሽሽ ተባሂሉ ዘይሕለፍን  ዝይግባእ ኣገዳሲ  ሕይሊ  ኢዩ።  ገለ ካብቶም  ንመንእሰይ  ብፍሉይ  ዝገልጽዎ መለለዪታቱ ናይ ኣተሓሳስባን ጉልበትን  ኣብ  መሃዝነትን ትምህርትን  ሕርሻን  ንሃገርን  ህዝብን  ኣብ  ካብ  ሓደጋ ንምክልኻል ፍሉይ  ሓላፍነት  ዝስከምን ኮታ  ኣብ  ኩሉ  መዳያት ሃገር  ከም  ቀንዲ  መንቀሳቀሲ  ዲናሞ  ኮይኑ ከፍሪ  ኢየ ዝብል ዝለዓለ  ኒሕን  ሓይልን  ጸዓትን  ዝውንን   ኢዩ። 

          ከም ውጽኢት ናይዚ  ብዙሓት  ሃገራትን  ሕብረተሰባትን  ኣብአን  ዝርከቡ  ወነንቲ  ፍሉይ  ህስብቲ ርእሰማላውያንን መንእሰይ ኣብ ምዕብልና  ወዲ ሰብ  ዘለዎ  ወሳኒ ግደ  ተረዲኦም ብቁዕ   ጥዕናውን ትምህርታውን ትካላት  ብምቛም ግቡእ  ኣገልግሎታት እናሃቡ  ንመንእሰያቶም  ይከናኸንዎም። ምስዚ ብዝተተሓሃዘ መእሰያቶም ናብ ዘይጠቅሞምን ዝጎድኦም መንገዲ ከይዝንብሉ ፍሉይ ናይ  ስፖርትን  ባህልን  ስልጣኔን  መናፈሻታትን  ክለባት  ብምቛም ኣብ ክፍቲ ግዚኦም ተደሲቶምን ተፈሲሆምን  ብምዕባይ  ኣፍረይቲ  ብሉጻት  ዜጋታት ኮይኖም ንክዓብዩ ብቀጻሊ  ይምልምልዎም።  

   ብመንጽር  እዚ   ኩሉ  መዳያዊ  ሃለዋትን  ኩነታትን መንእሰይ  ኤርትራ  እንተሪኢና ኣንጻር  ናይቶም ካልኦት   መንእሰያት ዓለም  ዘሕልፍዎ ጥዑይን  ተደላይን ሂወት  ኮይኑ  ንረኽቦ። ምኽንያት ናይዚ ኸኣ  ሃገረኤርትራ  ብግዝኣተሕጊ  እትመሓደር ስለዘይኮነት  ኢዩ።  ህልው ዲታቶርያዊ ስርዓት ንህዝብን  ሃገርን  ኤርትራ  ብናይ  በርኻ ሽፍትነታዊ  ኣገባብ  ከመሓድሮም ስለ ዝርከብ ኢዩ።

ከም  ሳዕበኑ  ድማ  መንእሰያት  ኤርትራ  ብፍላይ  ናይ  ምምሃርን  ካልእ ኩሉ  ኣድማሳዊ  መሰሎም  ተነፊፎም  ክነብሩ ጸኒሖምን  ኣለዉንእቲ  ዘደንጹ  ድማ  ሃገርና  ኤርትራ  ካብ  መግዛእቲ  ነጻ  ካብ  ትኸውን  27  ዓመት  ኣቁጺራ  ክንሳ  ሎሚ  ኣብ ኤርትራ  ዋላ  ሓንቲ  ዩኒቨርሲቲ  ዘይምህላው  ኢዩ።

      ንመንእሰያት  ኤርትራ  ሎሚ  ብዲክቶታርያዊ  ስርዓት  ህግደፍ ዝተበየነሎም   ፍርዲ  ስርዓት  ህግደፍ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ  ከኣ ምስ  ኢትዮጽያ ኣብ  ዝተውለዐ  ኲናት  ክሃልቁን  ኣብ  ውሱን ዕድመ  ዘይፈልን  ኣብ  ናይ ግዜ  ገደብ  ዘይብሉ  ሃገራዊ  ኣገልግሎት ዝብል  ስያመ  ዝተዋህቦ  ወፍሪ  ባርነት  ብዘይዝኾነ  ዓስብን   ብሩህ  መጻኢን ዓበይቲ  ናይ  ድፋዓት  ጎዳጉዱ  ክኹዕቱን  ንጠቅሚ  ሰበስልጣን  ህግደፍ  ኣብ  ዝውዕል ናይ  ሕርሻ  ፕሮጀክትታት  ጉልበቶምን  ሓሳቦምን  ንከብልዩ  ጥራይ  ኢዩ።

        መንእሰያት ኤርትራ ዋላ  እቶም ድሕሪ  ነጻነት  ኤርትራ  ዝተወልዱ  እዚ  ኣብ  ላዕሊ  ዝተገልጸ ሕሱም ጭቆና መሪርዎም ንስደት  ኣብ  ዘምርሑሉ  ግዜ  እሞ  ብስርዓት  ህግደፍ  ኣብ  ዝተሓዙሉ  ይእሰሩን  ይስወሩን  ይቅተሉን። ካብዚ ምትሓዝ ዘምለጡ  ኸኣ መፍቶ  ሸየጥቲ ሰብ  ሽፋቱን ኣዛብእ  ሰሃራታትን  ሓራግጽ  ብሓርታትን  ኮኡኖም  ኢዮም። ካብ  ግፍዒ ህግደፍ  ወላ  ወለዲ  መንእሰያትውን  ኣይደሓኑን  ደቆም  ናብ  ኲናት  ከይውሰዱ ዝተኸላኸሉን  ደቆም ዝተሰዱንውን ናይ  ምእሳርን  ምስዋርን  እጃም  በጺሕዎም  ኢዩ።

       ምስዚ ኩሉ ጽተገልጸ  ኣሰቃቂ  ሂወት  ህዝቢ  ኤርትራ  ግን  ሎሚ  ኣብዚ  መድረኽ  እዚ ተስፋ ዝህብ  ናይ  ኤርትራውያን ምንቅስቃሳትን ምዕብልናታት  ይረኣዩ  ኣለዉ።

 ሎሚ መንእሰያት  ኤርትራ  ኣብ  ኣሜሪካን  ኤውሮጻን  ኣውስትራልያን ካልእ  ናይ  ስደት  ቦታን  ንኤርትራ  ሃገርና  ካብዚ ዘላቶ ሓደጋ  ንምድሓን  ተቃወምቲ  ሰልፍታትን  ውድባትን ንመሰል  ህዝቢ  ኤርትራ  ዝጣበቃ  በርገሳውያን ማሕበራትን መስሪቶም  ነዚ  ህልው  ጨቛኒ  ስርዓት  ህግደፍ  ብምልጋስ  ምእንቲ  እታ  ካብ  ነዊሕ  ዘማዕደናያ ብግዝኣተ ሕጊ እትመሓደር ሃገረኤርትራ  ቃልሲ  ክካየድ  ይርከብ  ኣሎ።ናብዚ  ምእንቲ  ፍትሒ  ሰላምን ደሞክራስንክካየድ ዝርከብ  ሃገራዊ  ቃልሲ  ኩሉ ኢርትራዊ  ብሓፈሻ  መእሰያት  ድማ  ብፍላይ  ዝያዳ  ክዓስልዎ  እዋኑ  ዝጠልቦ  ጉዳይ ኢዩ፡        

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *