skip to Main Content
Menu

ጎበጣ ብሽሕጣን ፡ክንደይ ግዜሞ ክንህመል!

                        9 ሓምለ 2018

ካብ 1882 ክሳብ 1941 ኢጣልያዉያን ብሰላሕታ አትዮም ንድኹም ጎኒ ኤርትራዉያን ድሕሪ ምጽናዕ መሳፍሒ ረኺቦም መበገሲ ፋሽስታዊ መግዛእቶም ንምግባር መሬታ ድሕሪ ምቁጽጻር አብ ልዕሊ አቦታትና ዘዉረድዎ ግፍዕን ስቓይን ናኹራ ትምስክሮ ሓቂ ተሰኪምና እናሃሎና ፡

ካብ 1942 ክሳብ 1962 ዓመጽ እንግሊዛዉያን ንትብዓትን ጅግንነትን አቦታትና ንምድቛስን ንምንብርካኽን ንሃገራዉያን ማሕበራት ምብትታን ቅንጸላን ምክፍፋልን አማስያኡ ከም ገጸ-በረኸት ንሃጸይ ሃይለስላሴ ምርካብ ከይሃሰሰ ከሎን ፤

ፈደረሽን ጸኒሕካ ክፍለ-ሃገር ብሳዕቤኑ ንእምቢታ ደቂ ሃገር ንምቕሃም ብአልማማ ምርሻን   ዑና (ከረን) –በሲግድራ ወኪዱባ አብ ልዕሊ ሽማግለታትን ህጻናትን አብ ቤተጸሎት ብረሽራሽ ምህላቕ አብዚ ህሞትዚ ሃጸይ ሃይለስላሴ ይጠቅስ “ኤርትራ መሬታ’ምበር ህዝባ አየድልየናንዩ ” ንዝበሎን ዝተግበሮን ስንብራት እንከሎና ፡

 ንኩሉ ብደዔ ንምብዳህ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ንሰላሳ ዓመታት ደማዊ ኩናት ዘካየደ ህዝቢ ነታ ጥቅሲ ጨካን ንጉስ ንምድጋም ወዲ ሃገር ተመሲሉ ተረቂቑ አትዩን ዝጸንሔ ከዳዕ ዉልቀ-መላኺ ዝደጋገማ ንተዓዘብ ፦–

Ø  አብ ዝተናዉሐ ብዓቕሚ ሰብን ቁጠባን ንምድኻም ዝወሰዶም ሜላታት

Ø  ደረት-አልቦ ሃገራዊ አገልግሎት ብምረቱ መንእሰይ ሃጽ ኢሉ ዝጠፋአሉ ብልሓትን

Ø  ብምሕደራ ሰብ ይማረር አሎ ምስተባህለ ሕደጎ ንዓይኮ ኩንትራት ዝሃበኒ የለን ዝበሎ

Ø  አብዚ ሃገር ህግደፍ እንኮ ሓይሊዩ ካልእ ሓይሊ ክፈጥርየ ዝብል እንተሎ ጠፈር ከይዱ የናዲ ንዝበሎን

—ንፖለቲካዊ እሱራት ከደምትን መሳርሒ ሲ. አይ ኤ እዮም ንዝበሎ አጠቓሊልካ ክረኤ እንከሎ ዝተበገሰሉ ዕላማ ካብ ወዲ 25 ዓመት ዕድመ ክሳብ ወዲ 74 ዝአክል ነዊሕ ጐዕዞ ዝተጓዕዞ ምዃኑ አብ አዋሳ አብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፊእዎ እዩ ፡፤

ንቓል ዓለም ኢለ አይኮንኩን ካብ መዓሙቕ ልበይየ ንዝበሎ ንሰማዒ ዘስደመመ። አብይ አሕመድ ካብ ሎሚ ንንየዉ አረኪበካ አለኹ ንስኻ ኢኻ መራሒና ንዝበሎን ካብ ሎሚ ንንየዉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ህዝቢዮም ዝብል እንተልዩ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ጥራሕዩ ክብል ዘገደዶን ፡ ዕማምና ቀዳምነት ንህቦን ቅድም ንኢትዮጵያ ምርግጋእ እዩ ክብል ከሎ ፡

  ክድዓቱ ንህዝቢ ኤርትራ መዳርግቲ የብሉን ። እዚ ንዓና ከሕንነናዩ ዝግባእ ክጠምረናን ናይ ኩልና ጸላኢ ካብ ሱሩ ንምምሓዉ ቆሪጽና ክንላዓልዩ ዝገብረና ፡፤100.000 ሰዊእካ 100 ዓመታት ተቓሊስካን አቃሊስካን በዚ ደምካ ዘይፈልሕ እንተኾይኑሞ ሕልናኻ ዘዕረብካ ዝሸጥካን ኢኻ ።ነዚ ህሞትዚ ደቂስካ ክትሓድረሉ ዘይሕሰብዩ አይባህርኻን ድማ ።

   ሃገርን ሃገራዉነትን (ሉዑላዉነት) መሬታ፤ክሊ ባሕራን፤ጠፈራን ዝተዓቀበት አህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዋ ሃገር ስዉአትካ ዘረከቡኻን ዕድሜኻ ምሉእ ዝተቓለስካላን ብቓልስኻ ዘዉሓስካያን   ብኽድዓት ኢሳያስ ትምንዛዕን ትምንጠልን አይኮነትን፡ የግዳስ ዓለም ንድኻምካ ርእዩ ንድምጽኻ ሕጂዉን ከይዋገየሉ አጽኒዕካ ሓዝ ። ልዘብ ተላዘብ ሻላ ከይትረዮ ብደም ጀጋኑ ከይትጣላዕ ተጠንቀቕ። እዋኑ ዝጠልቦ ተባዕ ቃልሲ ብጥሙር ሓይሊ ከተካይድ ትሕተት አሎኻ ።

 ጠለባትና

ሀ/ ዶባትና ብ አህጉራዊ መጋባእያ ዝተወሰነ ብኮሚሽን ዶብ ዝጸደቐን ብሽሕጣን   አብይ ዘይኮነስ  

     ብግብሪን ብህጹጽን ክትግበር ።                   

              ለ/ ቅዋምና ብዘይወዓል ሕደር አብ ስራሕ ክዉዕል

             ሐ / ፖለቲካዊ እሱራትና ብዘይ ቅድመ-ኩነት ክፍትሑ

             መ/ ሰብአዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ብዙሕነትን ክረጋገጽ ዝብሉ መዘክራት ናብ መጋባእያ ዓለም

                  ምቕራብ እዩ ።

                     ብሓድነትናንን ንጡፍ ተራናን ህዝቢ ኤርትራ ከዕወትዩ ።

ካብ ኣባል ሰዲህኤ

ኦሃዮ ሰሚነ ኣሜሪካ

9 ነሓሰ 2018

ጎበጣ ብሽሕጣን ፡ክንደይ ግዜሞ ክንህመል!

Back To Top