Main Menu

ጨንፈራት ስያትል፡ ቫንኮቨር ኣኼባ ኣካይደን

 

ጨንፈራት ስያትል፡ ቫንኮቨር ኣኼባ ኣካይደን

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዞባ ሰ/ኣ

08 መጋቢት 2018

                                                                                            

ብዕለት 18 የካቲት 2018 ሓው መንግስተኣብ ጎቦዛይ ኣ/መንበር ዞባ ሰ/ኣን ሓው ሰሎሙን ከፈላ ኣባል ዞባ ሽማግለን ብዞባ ሽማግለ ተወኪሎም ንኣባላት ክልተ ጨንፈራት ሰዲህኤ ስያትልን ቫንኮቨርን ሓባራዊ ኼባ ኣካይዶም።

ኣብ መእተዊ ሓው መንግስተኣብ ጎበዛይ ሰላምታ ብምትሕልላፍ ጀሚሩ፡

1。ቀጺሉ ሰልፍና በጺሕዎ ዘሎ ጉዕዞ ህሉው ኩነታትን፡ብተወሳኺ

2。ብማእከላይ ባይቶ ዛጊት ዝተዓመ ስራሓት  

3。 ዝጽበየና ዘሎ ዕማማት ሰልፊ ንምስላጥ ማእከላይ ባይቶ ክልተ ሽማግለ ኣቍሙ ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም  ምህላዎም ኣብሪሁ።

ብኻልእ ሸነኽ ኩሉ ኣባል፡ ዕላማታት ሰልፍና ንምዕዋት መደባት ስርሓት ንምትግባር ቅርቡነቱ ክረጋግጽን ንጡፍ ተሳትፎ፡ ምድግጋፍን ሓልዮትን ክህሉ ከም ዝግባእ ገሊጹተወሳኺ ሰልፍና ክሰርሕን ክነጥፍ እንተኾይኑ‘ውን፡ ንስርሓቱን ንጥፈታቱን መሳለጢ ዝኸውን ትሕዝቶ ስለ ዘድልዮን ዝግባእን ኣባላት ትስሕትዎ ኣይብልን። ምእንቲ’ዚ በዚ ሸነኽ‘ውን ነቂሕና ክንሰርሓሉን ክንተሓጋገዘሉን ዘሎና ጉዳይ ምዃኑ ክብል ገሊጹ። ሕጂ ኣቲናዮ ዘሎና መድረኽ ንስርዒትን ርኽክባትን ሰልፊ ክጥዕም፡ ጨንፈር ስያትል ዳግመ ስርርዕ ክትገብር ከም ዘሎዋ ወሲኹ ገሊጹ።

ሰሎሙን ከፈላ ብወገኑ እቲ ምስ ተስፋጋብር ኣብርሃም ኣብ ሱዳን ኣውስትራልያን ምስ ኣባላትና ዝራኸብዎ ዝጸንሑን ዘሎዉን መብርሂ ኣቅሪቡ። ብፍላይ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ምንቅስቓስ ሰልፍና  ከም ዝሓለፉ ተሞክሮታት ካብ ምፍልላያትን ምፍንጫልን ሓሊፉ ቀጻልነት ኣይክህልዎን’ዩ ብማለት ስለ ዝሰግኡ ኣብ ትጽቢት ዝጸንሑ፡ ብወገኖም ቀጻልነት ሰልፍና ንምሕያል ሓንቲ ድርልድልቲ ጨንፈር ኣብ ከሰላ ቆይማ ከምዘላ ሓቢሮም።

ኣብ መወዳእታ ሰዲህኤ ከም ሰልፊ መጠን ምስ ህዝቡ ክራኸበሉ ዝኽእል ዘመናዊ መሳላጥያ መራኸቢ ብዙሓት ከም መርበብ ሓበሬታ ፈይስቡ ፓልቶክ ክስርሓሉ ጀሚሩ ከም ዘሎ፡ ኣብ ሬድዮ ቲቪ ንምንጣፍ ከኣ ኣብ ጻዕሪ ከም ዝርከብ ተገሊጹ።           

 ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

 ዜናን ሓበሬታ

 ሰ.ዲ.ህ.ኤ

 

 

       

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *