Main Menu

ፍቅርና ንዓኺ ምኽርና ንዖኦም

ፍቅርና ንዓኺ ምኽርና ንዖኦም

      እወ ክንገልጸሎም ስምዕና በጃኺ

      ንዘሎና ፍቅሪ ብሓቂ ናባኺ

       በቲ  ሓቀኛ  መንፈስና  ንልቢ  ዝዃኺ

       እንታይ  ከም  እንብል  ቲ  ዝምልከት  ንዓኺ

       ክንህሉ  ኢና  ኣይትስግኢ  ኣጆኺ

መግቢዩ  ንፍጡር  ማእከላይ  ኣየራ

ትሕት  እንተበልካ  ተጸዋሪ  ሃሩራ

መግለጺ  ዘይርከቦ  ነባሪ  ዝፍቅራ

ዋጋ  ዝኸፈልና  ምእንቲ  ቲ ክብራ

ናትና  መግለጺት  ንሳያ ታ  ስፍራ

      ንሳ  ኢና  ንሕና  ንመንፈሳ  ዝለበሰ

     ብመንቀርቀር  ስኑ  ኣብልብና  ዝነኸሰ

     ይዋእዩ  ዓሻ  ነዚ  ዘይዳህሰሰ

      ብጫውጫው  ዕዳጋ  ሰኺሩ  ዝነገሰ

     ታሪኽ  ክደግም  እንተተበገሰ

    ኣይክተርፎንዩ  ከም  ቀደም  ከይተገምሰሰ

     ሕሰበሉ  በልዎ  ነገሩ  ከይበኣሰ

     ከምቲ  ርቡጽ  ዝብኢ  ቀርኒ  ከይኰለሰ

ኣብየት  ክኢላ  ሓላዪ  ክትመስል

ኣይተራእየ  ጉዳይ  ብኸምዚ  ዝበስል

ዝሓለፈ  ስምብራት  ደጊሙ  ዘቑስል

እምበር  ካልእስ  ነየሰላስል

ጀሚሩሎ  ኤርትራዊ  ኣንጻሩ  ክዓስል

     ካብ  ህዝቢ  ዘይመረጾ  መሬት  ኣይትሸምት

     ወከ  ዓጀውጀ  ንመን  ከተዐምት

     ቆርበት  ቀዪርካስ  መሬት  ክትዘምት

     ኣይደኸምናን  ገና  ጽቡቅ  ገርካ  ጠምት

ንዶብና  ዘይምስጋር  ዩ  ንደልዮ  ካባኻ

እቲ  ዝጸብጸብካዮ  ይኹነልካ  ነዓኻ

ተመስገን  ዩ  ልምድና  ኣይንደልን  ጽጋኻ

ነቲ  ድጉል  ዝነብረ  ሓውኻ

ንዑኡ  ውሰድ  ይኺድ  ምሳኻ

     ኪዱልና  ብሓደ  ንእንዳቦኹ  ስገሩ

     ኣብ  እንዳባሓጎኹም  ተመሃሃሩ

     ሞትኩልሽ ተበሃሃሉ ተፈቃቀሩ

     ብትምክሕቲ  ተላዕጢጦም  ኣይወፈር  ዝወፈሩ

     ኣሻፍረኝ  ኢሎም  መረብ  ዝሰገሩ

     እንታይ  ረኺቦምዮም ቅድመኹም ዝወረሩ

     ኣንብብዎ  ታሪኽ  ናይቶም  ዝኸሰሩ

ፍቅሪ  ብዝመስል  ቃላት  ናይ  በለጽ

ደው  ደኣ  በሉ  ጉድኩም  ይገለጽ

ዋጋ  ስሕተትኩም  ከይትኸፍሉ  ቀረጽ

ደኺሙዩ  ዝበልኩሞ  ከይበልዓኩም  ረመጽ

     እወ  ሕራይ  ንሰላም  ከም  ጎረቤት

     በብመንነትና ኣብ  ነናትና  ምድሪ ቤት

     ንናይ  ሓባር  ጠቅሚ  ክንበሃሃል ኣቤት

     ክንዩኡ ግን  ዕንወት  እምበር ኣይኮነን  ንዕቤት

ከምቶም  ናይ  ትማሊ ትምክሕቲ ንዝወሓጠ

ብኣጉል ቃላት ፍቅሪ  መልክዑ  ንዝወቀጠ

ንሓቀኛ  ታሪኽ  ብሓሶት  ከይገልበጠ

ንጉዕዞ ሰረገላ ንድሕሪት ከይወጠጠ

ኣይፋልካን  በልዎ  ቅልጽሙ  ዝሓበጠ

ንገርዎ  ደጊምኩም  ገለ  እንተፈለጠ

      ነፍሲ ወከፍ  ሃገር  ኣለዎ  መልክዑ

       ፍቲ  ፍቲ  ኣይኮነን  ጸወታ  ናይ  ቆልዑ

       ኣደራራዝ  ኣይኮነን  ምዝንጋዕ  ናይ  መርዑ

       ንሓባራዊ  ጠቅምታት ንዛተ  ንዑ

       ሂወት  ኩሎም  ኣህዛብ  ክጥዕም ዩ  ሽዑ

ብዘይክኡ  ካልእ  የለን  ምርጫ

ዝረአ  ዘሎ ኣንፈት  ኣይግድን ኣቅጣጫ

ንካልኦት  ዓሚጽካ ኣይጥዑምን  ዩ  ቅጫ

ናይ  ኩሉ  ሰላም  ዩ  ልዑል  ብልጫ

       ናይ  ወለዶታት  ኲናት  ከይባራዕ  ደጊሙ

       መዋጽኢ  ኣይኮነን  ሕጅውን  ፈጺሙ

     ንገርዎ  ንዛህላይ  ገለ  እንተለቢሙ

       ኳሕኩሕዎ  ንርእሱ  እንተጸሚሙ

ኣቡ  ያረድ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *