skip to Main Content
Menu

መግለጺ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰ. ዲ. ህ.ኤ) 12 ጥሪ 2018

እዚ ንርከበሉ ግዜያት፡ ሓድሽ ዓመት ስለ ዝዀነ፡ ዓመተ ሰላም፡ ስኒት፡ ቅሳነት፡ ራህዋን፡ ምርግጋእን ክኾነልና፡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ፡ መወዳእታ ዘይብሉ ግፍዕን ጭቆናን ኣብቂዑ ብሓድሽ መድረክ ሰላም መታን ክትካእ፡ ንያት ቃልስና ክብ ኣቢልና፡ ሓድነትና ኣትሪርና፡ ህዝብና ጠርኒፍና፡ መንፈስና

Read More

ባይቶ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ

ብዕለት 21-01-2018 ባይቶ ሰ.ዲህ.ኤ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ኣካይዱ። ዝተዋሃህደን ልዙቡን ስሩዑን ኣኼባ ከኣ ኣካይዱ፡፡ ኣብ’ዚ ኣኼባ ስሩዕ ኣኼባ ብጉዳይ ሃለዋት ህዝብን ሰልፍን፡ ሃገርናን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ኣህጉራዊ ኩነታት፡ ኣልዒሉ ዘትዩ።

Read More

ማእከላይ ባይቶ ሰ.ዲ.ህ.ኤ መደባት ስርሕ ፈጻሚት ሽማግለ ኣጽዲቁ

ማእከላይ ባይቶ ሰ.ዲ.ህ.ኤ ብዕለት 27 ጥሪ 2018 ኣኼባ ኣካይዱ። እዚ ኣኼባ መቀጸልታ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ካብ ዝተዘርበሉ ኣርእስታት ሓደ ብዛዕባ መደብ ስርሓት ፈጻሚት ሽማግለ ብምንባሩ፡ ቤት ጽሕፈታት ፈጻሚት ሽማግለ ንቀረባን ርሑቅ ክስርሓሉን ከስርሖን ይኽእሉ እ

Read More
Back To Top